Рокоча Віра Володимирівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Рокоча Віра Володимирівна

кабінет 414

(+38 044) 456-71-91, вн. 260

 
 

Рокоча Віра Володимирівна

 • доктор економічних наук (1995 р.), професор (2002 р.)
 • нагороджена медаллю «В память 1500-летия Киева» (1982 р.) і нагрудними знаками «За наукові досягнення» (2007 р.) та «Відмінник освіти України» (2012 р.)

Освіта

 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка / економічний факультет / Економіст. Викладач політекономії та суспільствознавства (1973 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2019 р. – Університет «КРОК», професор кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2006–2019 рр. – Університет «КРОК», декан факультету міжнародних відносин, завідувачка кафедри міжнародних економічних відносин
 • 1978–2006 рр. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (економічний факультет), асистент, доцент, професор

Особисті досягнення

Внесок у розвиток української економічної науки: концепція асиметричності глобальної економічної системи; концепція розподілу функцій між державою та ринком в моделях національних економічних систем, кількісно-якісні параметри глобалізації світових товарних та фінансових ринків, логоцентризм та плюралізм у дослідженні глобальної економічної системи


Професійна діяльність

 • Академік Академії наук вищої школи України
 • член Української асоціації економістів-міжнародників
 • член Спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Київський національний економічний університет» (світове господарство і міжнародні економічні відносини)
 • член Спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (економічна безпека держави, економічна безпека суб’єктів господарювання)
 • член редколегії міжнародного фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК»
 • член Вченої ради Університету «КРОК»
 • голова Вченої ради факультету міжнародних відносин
 • член журі конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Здобуті гранти та стипендії

 • Стипендія DAAD, Кіль (ФРН), Інститут світової економіки (1990–1991 рр.)
 • Стипендія Volkswagenstieftung, Мюнхен (ФРН), Максиміліан – Університет (1994–1996 рр.)
 • Грант Junior Achievement Ukraine (2000 р.)
 • Грант DAAD-Stieftung (2005–2006 рр.)
 
 

Публікації

  A cross-country study of the direct and inverse relationship between economic globalization and growth/ O. Khoroshun, H. Olasiuk, V. Rokocha, S. Kumar //Investment Management and Financial Innovations. - 2023.- Vol.20. Iss.1.- Pp.250-264. doi:10.21511/imfi.20(1).2023.22

  Рокоча В.В. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем формування експортного потенціалу національних економік / В.В. Рокоча // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 12-62. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / В.В. Рокоча, О.І. Горбачук, В.В. Маринович [та ін.]; за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - 454 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Рокоча В.В. До теорії питання про перманентність реформування експортного потенціалу країни / В.В. Рокоча // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/848
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/848

  Рокоча В.В. Вступ до фаху "Міжнародні економічні відносини": навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов / кер. авт. кол. В.В. Рокоча. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 188 c.

  Foreign direct investments in the economic growth of the open economy of Ukraine / V. Rokocha, S. Tkalenko, N. Sukurova, A. Honcharova, O. Murashko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т.3.-№38. - С.111-124. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237429
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3317

  Рокоча В.В. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / В. В. Рокоча, О. І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 155-163. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-155-163
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/284

  Посередницька діяльність на світових товарних ринках: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов, С.А. Філатов. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 150 c.

  Рокоча В.В. Експортний потенціал України: тренди сталості та лабільності / В. В. Рокоча // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/324
https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/324

  Рокоча В.В. Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави / В.В. Рокоча, І.О. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 109-118
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Рокоча В.В. Міжнародний бізнес та стратегічні зміни: навчальний посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов; за заг. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2019. - 215 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/852-mizhnarodnyi-biznes-ta-stratehichni-zminy

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Рокоча В.В. Вплив діяльності європейських банків для розвитку банківської системи України / Січевлюк А.В., Рокоча В.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 321-323
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Рокоча В.В. Сертифікаційні вимоги до товарів при входжені іноземних компаній на європейські ринки / В.С. Даниленко, В.В. Рокоча // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.113-117
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Рокочая В.В. Управление качеством продукции как составная формирования конкурентоспособности предприятия / Хатим Эльгувири, В.В. Рокочая // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 481-484
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/723-mizhnarodna-torhovelna-diialnist

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/620-hlobalna-ekonomika-paradyhmy-ta-paradoksy-rozvytku

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/527-heoekonomika-ta-hlobalni-stratehii-ukrainskoho-biznesu

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/528-mizhnarodnyi-menedzhment

  Рокоча В.В. Дуальність процесу інформатизації світової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 43. - С. 82-91

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу: навч. посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 335с.

  Рокоча В.В. "Поведінкова економіка" як теоретична основа аналізу світогосподарських процесів / В.В. Рокоча // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) . - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 55-68
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/135-materialy-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-ekonomichna-teoriia-ta-osvita-khkhi-stolittia-25-veresnia-2015-roku

  Рокоча В.В. Світогосподарська діяльність в теоретичних підходах поведінкової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 41. - С. 79-87
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n41.pdf

  Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 28-36
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Рокоча В.В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2014. - Вип. 10. - С. 71-78

  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 238 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-1.pdf

  Рокоча В.В. Становлення інформаційної економіки і формування нового середовища міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-26
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-1.pdf

  Рокоча В.В. Еволюціонування світової економіки під впливом інформаційно-інтелектуальної революції / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-17
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-1.pdf

  Рокоча В.В. Знаннєва економіка як сучасне середовище міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 17-26
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-1.pdf

  Рокоча В.В. Загроза інтеграційного поступу для національної економічної безпеки України / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2012. - Вип. 9. - С. 76-78

  Рокоча В.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації наскрізної практики для студентів магістратури спеціальності 8.030206 "Міжнародний бізнес" / В.В. Рокоча, Г.П. Оласюк, О.І. Січкарук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 19 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 29 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні організації: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, К.В. Ковтонюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 41 с.

  Рокоча В.В. Діяльність транснаціональних компаній на українському ринку: стратегія розвитку чи використання? / В.В. Рокоча, І.І. Шевчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2010. - Вип. 22. - С. 93-99

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 34 с

  Рокоча В.В. Національні держави в глобальному економічному просторі / В.В. Рокоча // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 квітня 2008 року м.Київ / Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С. 3-8

  Рокоча В.В. Чи змінюється роль держави в умовах глобальної економіки? / В. В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Вчені записки Університет "КРОК". - 2008. - Вип. 17. - С. 146-154

  Рокоча В.В. Світова економіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Н.М. Сукурова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 52 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 37 с.

  Рокоча В.В. Мотиваційна складова моделей мультинаціонального регіонального економічного розвитку / В.В. Рокоча // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2007. - № 7. - С. 12-20.

  Рокоча В.В. Міжнародна торгівля / В.В. Рокоча // Міжнародна економіка: підручник / А.П.Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча ; За ред. А. П. Румянцева. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - С. 28-115

  Міжнародна економіка: підручник / А.П.Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча; За ред. А. П. Румянцева. - 3-тє вид.,перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 479 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна торгівля: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Н.М. Сукурова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 50 с

  Рокоча В.В. Глобальна економіка та геополітичні інтереси: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Т.В. Фініков. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 37 с

  Рокоча В.В. Логос глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 7-22

  Рокоча В.В. Економічний розвиток через ефект міжнародної торгівлі / В.В. Рокоча, С.І. Ткаленко // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 39-53

  Рокоча В.В. Інтеграційні процеси в багатовимірному економічному просторі / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 121-129

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник / Г. Н. Климко, В.В. Рокоча [та ін.]; відпов. ред. Г. Н. Климко. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. - 615 с.

  Рокоча В.В. Глобалізація світової економіки: економічна динаміка / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2004. - Вип. 11. - С. 285-295

  Радіонова І.Ф. Прикладна економіка: збірка завдань та вправ для учнів / І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча; Junior Achievement Ukraine - К. : АртЕк, 2004. - 160 с.

  Прикладна економіка: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)/ авт. укр. адапт. І. Ф. Радіонова, В.В. Рокоча [та ін.]; авт. амер.версії: Г. Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел. - 2-ге вид.- К.: АртЕк, 2004. - 224 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Міжнародна економіка: підручник / Г. Н. Климко, В.В. Рокоча [та ін] ; за ред. А. П. Румянцева. - К. : Знання-Прес, 2003. - 447 с. - (Вища освіта XXI століття)

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник: У 2-х кн. Кн.2. Монетарна теорія міжнародної економіки / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2003. - 302 с.

  Рокоча В.В. Глобалізаційна тенденція у світовому господарстві: формування глобальної економічної системи / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 222-231

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник для студентів магістратури факультету міжнародних відносин (спеціальність "Міжнародна економіка") / В.В. Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 22 с.

  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / О. В. Плотніков [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Таксон, 2001. - 304 с. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Теорії прямого іноземного інвестування і ТНК / В.В. Рокоча // Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / О. В. Плотніков [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Таксон, 2001. - С. 84-118. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Зовнішні національно-державні фінансові інтереси України (продовження теми, піднятої у попередньому випуску "Вчених записок") / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - Вип. 5. - С. 243-252

  Прикладна економіка: збірка завдань та вправ для учнів / авт. укр. адапт.: І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча; авт. амер. версії: Г.Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел; наук. ред. І.Ф. Радіонова. - К.: АртЕк, 2001. - 160 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Рокоча В.В. Глобалізація економіки як загальна тенденція розвитку світового економічного простору / В.В. Рокоча // Україна у світовому економічному просторі / Інститут економіки, управління та господарського права. - К.: Таксон, 2000. - С. 5-23

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник. В 2-х кн. Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2000. - 320 с. : іл. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Євро: регіоналізація світового фінансового ринку / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 70-79

  Прикладна економіка: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)/ авт. укр. адапт. І. Ф. Радіонова, В.В. Рокоча [та ін.]; авт. амер.версії: Г. Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел. - К.: АртЕк, 2001. - 224 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Лаптєв С.М. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С.М. Лаптєв, В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3/4. - С. 48-50

  Рокоча В.В. Державне регулювання економіки: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.В.Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 22 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 38 с.

  Рокоча В.В. Бюджетно-фінансовий федералізм у промислово розвинених країнах: забезпечення населення громадськими послугами / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 87-96

  Рокоча В.В. К вопросу о выборе оптимального пути рыночной трансформации / В.В. Рокоча // Экономика Украины . - 1998. - №9. - С. 53-59

  Рокоча В.В. Формування конкурентних переваг і структурні перетворення в економіці України / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1998. - Вип. 2. - С. 4-8

  Рокоча В.В. Західна Європа на шляху до валютного союзу / В.В. Рокоча // Банківська справа . - 1997. - №6. - С. 31-37


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Рокоча Віра Володимирівна