Павлусенко Олена Василiвна — Університет «КРОК»
Інша інформація:

Павлусенко Олена Василiвна


Освіта

 • Диплом з відзнакою, Київський нацiональний лiнгвiстичний унiверситет / Гуманiтарний iнститут / Юрист зi знанням англiйськоiї та iспанськоiї мов (2006 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2019 р. – Коледж економiки, права та iнформацiйних технологiй та Унiверситет КРОК, викладач англійської мови, англійської мови за професійним спрямуванням та дiлової iноземної мови
 • 2007-2013 рр. – Київський національний університет технологій та дизайну, викладач англійської мови

Сертифiкати та Свiдоцтва

 • Сертифiкат, який засвiдчує участь у Форумi сучасних викладачiв «Освiта 3.0», органiзованому Освiтнiм Хабом мiста Києва. Виданий 27.09.2019.
 • Cвiдоцтво про пiдвищення квалiфiкацiї за програмою «Розвиток професiйних компетентностей науково-педагогiчних працiвникiв в умовах iнтенсивного використання цифрових технологiй». Форма пiдвищення квалiфiкацiї - iнституцiйна, загальний обсяг – 2 кредити ЄКТС. Унiверситет «КРОК». Перiод: з 02 грудня 2020 року по 16 грудня 2020 року.
 • Сертифiкат, який засвiдчує успiшне закiнчення курсу « Критичне мислення для освiтян» через платформу масових вiдкритих онлайн урокiв Prometheus (30 годин- 1 кредит ЄКТС). Виданий 13.01.2021.
 • Сертифiкат, який засвiдчує успiшне закiнчення курсу «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Teachers College (Колумбійський університет, США)» через платформу масових вiдкритих онлайн урокiв Prometheus (20 годин- 0.7 кредитiв ЄКТС). Виданий 19.01.2021.
 • Сертифiкат, який засвiдчує успiшне закiнчення курсу «Медiаграмотнiсть для освiтян » через платформу масових вiдкритих онлайн урокiв Prometheus (60 годин- 2 кредита ЄКТС). Виданий 24.01.2021.
 • Сертифiкат, який засвiдчує успiшне закiнчення курсу «Впровадження iнновацiй у школах» через платформу масових вiдкритих онлайн урокiв Prometheus (60 годин- 2 кредита ЄКТС). Виданий 03.02.2021.
 • Сертифiкат, який засвiдчує успiшне завершення курсу «Перша медична допомога в умовах вiйни » через платформу масових вiдкритих онлайн урокiв Prometheus. Виданий 12.06.2022.
 • Свiдоцтво про пiдвищення квалификацiї за програмою «Емоцiйний iнтелект – системотворча функцiя професiйних, комунiкативних та антистресових компетентностей сучасного викладача». Унiверситет «КРОК». Загальний обсяг - 5 кредитiв ЄКТС. Перiод: з 16 лютого по 23 березня 2022 року.
 • Свiдоцтво про пiдвищення квалификацїi за програмою «Управлiнський iнтелект для освiтян». Унiверситет «КРОК »Загальний обсяг - 2 кредити ЄКТС. Перiод: з 7 по 14 червня 2022.
 • Подяка за дiєву пiдтримку молодiжних освiтних iнiцiатив, формування у студентiв управлiнських якостей та навичок проектної i волонтерської дiяльностi. Унiверситет «КРОК», 2019 р.
 • У лютому 2020 року ММО викладачі іноземних мов м. Києва на базі Коледжу економіки, права та інформаційних технологій університету «КРОК» провели конкурс власних віршів серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. м. Києва. За результатами підведення підсумків міського конкурсу, місця були розподілені наступним чином: І місце: Юрченко Владислава (Коледж економіки, права та інформаційних технологій «КРОК»), викладач: Павлусенко О.В. (59 балів) Наказ № 07/ 2020, вiд 20 лютого 2020 р.
 • Сертифiкат, який засвiдчує участь у вебінарі «Лідерство під час війни», Полтавський державний аграрний університет, 6 годин (0,2 кредита ЄКТС), № СС00493014/000699-22 від 22 грудня 2022 року.
 • Свiдоцтво про пiдвищення квалификацiї за програмою «Діджиталізація результатів наукових досліджень». Унiверситет «КРОК». Загальний обсяг-2 кредита ЄКТС. Перiод: з 30 січня по 08 лютого 2023 року.
 • Свiдоцтво про пiдвищення квалификацїi за програмою «Психологічна допомога викладачам та здобувачам освіти в конфліктах». Унiверситет «КРОК». Загальний обсяг - 2 кредита ЄКТС, № КР04635922/1529-23. Перiод: з 16 по 30 березня 2023 року.
 • Подяка за дiєву пiдтримку молодiжних освiтних iнiцiатив, формування у студентiв управлiнських якостей та навичок проектної i волонтерської дiяльностi. Унiверситет «КРОК», 2023 р.

 
 

Публікації

  Француз-Яковець Т.А. Інститут англійської мови в Україні: історико - правовий вимір / Т. А. Француз-Яковець, О. В. Павлусенко // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 18-25. https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/360
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/360

  Pavlusenko O. Ensuring the right to education for Ukrainian children in the context of Russia's armed aggression against Ukraine / O. Pavlusenko // W trosce o rozwoj i bezpieczenstwo dziecka - aspekty spoleczno-prawne/ Ред. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczenko. - Warszawa: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2023. - S. 259-263

  Pavlusenko O. Ensuring the right to education for Ukrainian children in the context of Russia's armed aggression against Ukraine / O. Pavlusenko // Spolezno-prawne aspekty opieki wychowania XXI wieku. Wyzwania, zagrozenia, nadzieje: materialy V Miedzynarodowej Konferencji Naukowej (25 listopada 2022 r.). - Warszawa: Wydawnictwo AEN, 2023. - S. 259-263

  Pavlusenko O. Historical and legal aspects of the development of the english language institute in Ukraine / O. Pavlusenko // Problems and Innovations in Science: Abstracts of 54th International scientific and practical conference (USA, San Francisco, June 19-20, 2023). - San Francisco: Primedia E-launch LLC, 2023. - Pp. 146-150.
https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/08/USA_200623.pdf

  Павлусенко О.В. Особливостi органiзацiї iнклюзивного навчання в закладах освiти, в контекстi збройної агресiї Росiї проти України / О. В. Павлусенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1362
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1362

  Павлусенко О.В. Впровадження новiтнiх технологiй у процесi викладання англiйської мови/ О.В. Павлусенко // Актуальнi питання методики викладання загальноосвiтнiх дисциплiн в умовах реформування ЗФПО: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (2 листопада, 2021 року) / за заг. ред. Ю. В. Ївженка. Київ, 2021. Ч. 1.- С.200-203.-http://journal.org.ua/index.php/appos/issue/view/13/36
http://journal.org.ua/index.php/appos/issue/view/13/36

  Павлусенко О.В. Особливостi органiзацiї iнклюзивного навчання в закладах фаховоiї передвищоii освiти/ О.В. Павлусенко // Обмін педагогічним досвідом" з дисциплін "Іноземна мова" та "Іноземна мова за професійним спрямуванням": матеріали науково-практичної інтернет-конференції (22 жовтня 2021 р.).- https://spylka.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-22_21%D1%96noz.-konferents%D1%96ya.doc.pdf

  Павлусенко О.В. Вивчення англійської мови за допомогою мережі інтернет/ О.В. Павлусенко // advanced technologies of science and education: матеріали ХІV Міжнародної наукової інтернет-конференції (19-21 квітня 2018 року).- http://intkonf.org/pavlusenko-ov-vivchennya-angliyskoyi-movi-za-dopomogoyu-merezhi-internet/
http://intkonf.org/pavlusenko-ov-vivchennya-angliyskoyi-movi-za-dopomogoyu-merezhi-internet/

  Англiйська мова: Методичнi вказiвки до практичних занять для студентiв II курсу напрямiв пiдготовки 6.051001 "Метрологiя та вимiрювальна технiка" /Упор.: О.В Павлусенко. - К.:КНУТД, 2012.- 49 с. (Англiйською мовою)

  Павлусенко О.В. Застосування iнновацiйних технологiй при вивченнi та викладаннi английської мови в немовному вузi / О.В. Павлусенко //Проблеми викладання iноземних мов у немовному вищому навчальному закладi: матерiали Всеукраїнської науково- практичної конференцiї (Київ, 18 березня 2011 року) /за заг. Ред. А.Г. Гудманяна, Т. О. Вакуленко, С.П. Гринюк.-К.: Вид-во Нац. авiац. ун-ту " НАУ-друк", 2011. -188 с.

  Павлусенко О.В. Комунiкативний метод- основний метод вивчення англiйської мови в немовному вузi / О.В. Павлусенко // Лiнгвiстична пiдготовка студентiв нефiлологiчних спецiальностей вищих навчальних закладiв в контекстi Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацiй по вивченню, викладанню та оцiнюванню мов: Матерiали II Мiжнародної Науково-методичної конференцїi (29-30 вересня, 2011 р.).- Одеса: Видавництво "ВМВ", 2011. -192 с.

  Павлусенко О.В. Iнтернет- сучасний спосiб вивчення англiйської мови в немовному вузi / О.В. Павлусенко // Новi концепцiї викладання iноземної мови у свiтлi сучасних вимог: Матерiали Всеукраїнської науково- методичної конференцiї (11 листопада 2010 року) /Укл. Г.А. Турчинова, О.О. Яременко, М.О. Шутова.- К.: НПУ iменi М.П. Драгоманова, 2010.-242 с.

  Павлусенко О.В. Абревіатури та скорочення в англомовних текстах зі спеціальності "Метрологія" та особливості їх перекладу/ О.В. Павлусенко //Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: Матеріали конференції.- Київ "Аграр Медіа Груп", 2010.
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/22739/1/%d0%90%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8_%d1%82%d0%b0_%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d0%b2_%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1

  Павлусенко О.В. Сучаснi методи викладання англiйської мови в технiчних вузах/ О.В. Павлусенко // Науковий потенцiал України 2010: матерiали шостої Всеукраїнської наукової iнтернет- конферецiї (22 - 24 березня 2010 р.).- К.: ТОВ "ТК Меганом ", 2010.- 76 с.
http://intkonf.org/pavlusenko-ov-suchasni-metodi-vikladannya-angliyskoyi-movi-v-tehnichnih-vuzah/

  Англiйська мова: Методичнi вказiвки до практичних занять для студентiв III курсу спецiальності " Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя", "Метрологiя та вимiрювальна технiка " /Упор.: О.В Павлусенко, М.С Копил. - К.:КНУТД, 2010.-36 с.

  Англiйська мова: Методичнi вказiвки для студентiв III курсу спецiальностi "Автоматизацiя та комп'ютернi iнтегрованi системи" /Упор.: М.С Копил, О.В Павлусенко.-К.:КНУТД, 2009.-36 с. (Англiйською мовою)

  Павлусенко О.В. Особливостi викладання iспанської мови як другої iноземної у вищих навчальних закладах/ О.В. Павлусенко //Проблеми викладання iноземних мов у немовному вищому навчальному закладi: матерiали Всеукраїнської науково - практичної конференцiї /за заг. ред. А.Г. Гудманяна, Т. О. Вакуленко, С.П. Гринюк.-К.: Вид-во Нац. авiац. ун-ту " НАУ-друк", 2009. - 212 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Павлусенко Олена Василiвна