Лаптєв Сергій Михайлович — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Лаптєв Сергій Михайлович

Кандидат економічних наук, професор

Адреса:
вул. Табірна, 38

Телефон: (+38 044) 456-03-28

 

Публікації

  Financial support and forecasting of food production using economic description modeling methods / I. Rumyk, S. Laptev, S. Seheda, L. Akimova, O. Akimov, M. Karpa // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 5. № 40. - С. 248-262. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245098.

  Influence of corporate governance ratings on assessment of non-financial threats to economic security of joint stock companies / I. Mihus, L. Akimova, O. Akimov, S. Laptev, O. Zakharov, N. Gaman // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 6(41). - С. 223-237. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251442.

  Мігус І.П. Інноваційний підхід до кадрового забезпечення дистанційного навчання у закладах вищої освіти / І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 169-177. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-169-177

  The impact of the Covid-19 pandemic on the loyalty of employees / I. Mihus, S. Laptev, L. Parashchenko, Y. Koval, K. Odarchyk, O. Panchenko // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 38-41.- URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf

  Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - 443 c.

  Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions / I. Mihus, Y. Koval, S. Laptev, O. Bala, M. Kopytko // Business: Theory and Practice. - 2020. - № 21(2) - Pp. 804-812.

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.

  Механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти / С.Є. Гребень, І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 31, Т.4. - С. 466-476. - https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.

  Лаптєв С.М. Фінансовий моніторинг як система державного регулювання економічною безпекою України / С. М. Лаптєв // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І.О. Ревак. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. -С. 92-95

  Innovative method of risk assessment of the company's economic processes / Alexander Bradul, Sergey Laptev, Vira Shepeluk, Marian Yunatskyi // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - V. 18, Issue 1. - P. 1-7

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / S. Laptіev, V. Sidak, I. Mihus , Ya. Koval // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. - P. 186-195

  Пенсійна система: підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко, Л.Д. Тулуш; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет "КРОК". - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Майстер книг, 2019. - 512 с.

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195

  Laptіev S. Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets /Serhii Laptіev, Iryna Mihus // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.- № 2.- P. 39-47

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитк.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.

  Лаптєв С.М. Загрози економічній безпеці підприємств в сучасних умовах/ С. М. Лаптєв //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016. - Вип. 44. - С. 111-117

  Галиця І.О. Банк ідей - шлях до інноваційного прориву / І. О. Галиця, С. М. Лаптєв.-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/galitsya-laptev-0001.pdf

  Лаптєв С.М. Освіта в економіко-теоретичних дослідженнях / С. М. Лаптєв // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.31-34

  Сідак В.С. Засади економіко-правового виховання молоді в сучасних умовах / В.С. Сідак, С.М. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 22-30

  Мігус І.П. Економічний підхід до пошуку оптимальних шляхів фінансування системи освіти /І. П. Мігус, І. М. Шпиця, С. Г. Натрошвілі //Освіта:соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія/за ред. С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.225-252

  Лаптєв С.М. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства /С.М. Лаптєв, В.С. Сідак //Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, В.С. Сідака, М.П. Денисенка.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 292-300

  Лаптєв С.М. Механізм управління та обслуговування державного боргу / С. М. Лаптєв // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / В. І. Грушко, С.М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 105-166

  Лаптєв С.М. Формування капіталу підприємства / С. М. Лаптєв[та ін.] // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія/ С. М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012 .-С.11-52

  Лаптев С.М. Построение системы конкурентных преимуществ при подготовке специалистов в области предпринимательской деятельности / С.М. Лаптев , О.И. Шаров О.И. //Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы IX Международной научно-практической конференции (10 апреля 2012 г.) .- Минск, 2012.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників "Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації": Видання офіційне/ Л. В. Гнилицька, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та ін.].; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Український союз промисловців і підприємців, 2011. - 56 с.

  Модернізація банківської системи в контексті її економічної безпеки: експертно-аналітична доповідь/О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та інші];під. ред. д.е.н. О.А. Кириченка; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2011. - 68 с.

  Лаптєв С.М. Особливості формування індикаторів оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами/ С. М. Лаптєв, О. М. Герасименко// Ефективна економіка.-2011.- № 10

  Лаптєв С.М. Страхування відповідальності керівництва суб'єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки / С. М. Лаптєв, Н.В. Зачосова // Ефективна економіка. - 2011.- № 11

  Лаптєв С.М. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / С. М. Лаптєв, І. П. Мігус //Інвестиції: практика та досвід. - 2011.- № 24

  Лаптєв С.М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / С. М. Лаптєв, І.П. Мігус //Економіка і держава. - 2011.- № 12. - С. 25-30

  Лаптєв С.М. Сучасні підходи до розробки концепції економічної безпеки вищих навчальних закладів/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 27, Т 2. - С. 149-155

  Качала Т.М. Особливості економічної безпеки в умовах інноваційної модернізації/ Т. М. Качала, С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2011. - № 7. - С. 29-33

  Калашник Н.Г. Попередження появи синдрому професійного вигорання у співробітника пенітенціарної служби (досвід зарубіжних країн)/ Н. Г. Калашник, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2011. - Вип. 9. - С. 131-138

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Мігус І.П. Необхідність розмежування понять "загроза" та "ризик" при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Ефективна економіка. - 2011.- № 12

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, Л.О. Кошембар. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с

  Захаров О.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності за напрямом «Національна безпека» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 47 с.

  Лаптєв С.М. Забезпечення економічної безпеки трансферу технологій / О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2010.- Вип. 3. - С. 11-18

  Лаптєв С.М. Міжнародний досвід фінансування вищої освіти / О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв, Ю. М. Неговська //Зовнішня торгівля. - 2010.- № 1. - С. 34-41

  Економічна безпека розвитку середньої школи в контексті підготовки Податкового кодексу України. Пропозиції та зауваження /Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв [та ін.]; за ред.О.А.Кириченка, Л.І.Паращенко.-К.:Дорадо-друк,2010.- 48 с. - (Соціально-гуманітарна сфера

  Організація та проектування логістичних систем: підручник/ С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко [та ін.]; за ред. М.П. Денисенка, П.Р. Левковця, Л.І. Михайлової. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с

  Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів: посібник для студентів вищих навчальних закладів у 2 кн./ Л.М. Віткін, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, С.М. Піддубна. - К.: Таксон, 2010. - 564 с

  Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу "Євро -2012" (Розроблено на базі навчально-наукового Інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права "КРОК" )/ В. Крутов, С. Лаптєв, В. Сідак [та ін.] //Бизнес и безопасность.- 2010. - № 2. - С. 25-28

  Кириченко О.А. Забезпечення економічної безпеки трансферу технологій/ О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2010. - № 3. - С. 11-18

  Кириченко О.А. Методологічні основи економічної безпеки вищих навчальних закладів України/ О. Кириченко, С. Лаптєв //Вища школа .- 2010. - № 11. - С. 37-46

  Модернізація освіти як умова національної безпеки України: науково-аналітична доповідь/ О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; наук. ред. О. А. Кириченка, Л. Паращенко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 16 с. - (Соціально-гуманітарна сфера)

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Казначейство банку: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, О.І. Захаров, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 464 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Система підготовки фахівців для забезпечення безпеки проведення "ЄВРО-2012" в Україні: експертно-аналітична доповідь/ О. А. Кириченко [та інші]; за наук. ред. В. С. Сідака, О. А. Кириченка. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 12 с

  Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія /С. М. Лаптєв, Л.І. Паращенко, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. А. Денисенка. - К.: ТОВ "Дорадо-друк", 2009. - 719 с

  Головко А.Т. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура: монографія/ А. Т. Головко, С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 560 с

  Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: науково-аналітична доповідь/ Лаптєв С.М., Кириченко О.А., Сідак В.С., Захаров О.І. [та ін.] - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 64 с

  Основи ціноутворення: підручник/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. Д. І. Олійника, О. А. Кириченка, М. П. Денисенка. - К.: ВД "Професіонал", 2009. - 384 с

  Актуарне забезпечення на ринку страхових послуг: монографія/ І. О. Ковтун, С.М. Лаптєв [та інші]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 816 с

  Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів: монографія/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, І. М. Грищенка, М. П. Денисенка. - Хмельницький: ХНУ, 2009. - 547 с

  Ринок фінансових послуг: підручник/ Л. І. Паращенко, С.М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. П. Денисенка, А. В. Чупіса. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 352 с

  Бюджет - 2010: Експертно-аналітична доповідь/ За ред. О.А. Кириченка; Національна Академія Наук України, Міжнародна фундація освіти, Інститут Трансформації суспільства, Національна академія управління, Університет економіки та права "Крок". - К.: Дорадо-друк, 2009. - 48 с

  Інвестиційний бізнес в Україні: навчальний посібник/ О. І. Захаров, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М.П. Денисенка. - К.: ЗАТ "Дорадо"; К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 248 с

  Любунь О.С. Методи прогнозування та вимірювання кредитного ризику: монографія/ О.С. Любунь, С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 244 с

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ С.М. Лаптєв [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання, 2008. - 518 с

  Лаптєв С.М. Перспективи співпраці освіти та бізнесу в сучасних економічних умовах/ С. М. Лаптєв, О. І. Шаров // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.1(.). - С. 4-16

  Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія / О. А. Кириченко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; під ред. О. А. Кириченка, В. С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 403 с.

  Кириченко О.А. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства/ О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська //Вища школа .- 2007. - N 4. - С. 23-35

  Лаптєв С.М. Освітній потенціал формування інтелектуального капіталу/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 35-42

  Пенсійна система України: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: Кондор, 2006. - 336 с

  Лаптєв С.М. Шляхи вдосконалення конкурентного простору вищої освіти в умовах демографічної кризи / О. І. Шаров, С. М. Лаптєв //Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - 2006.- Т.3.-Дод.3

  Пенсійна система: навчальний посібник/ В. І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: ЗАТ "Дорадо", 2005. - 496 с

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/С.М. Лаптєв[та ін.]; за ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання, 2005. - 493 с

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, Ю.А. Потійко, [та ін.]; за ред. О. С. Любуня. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 356 с

  Банківський нагляд: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О. С. Любунь, К.Є. Раєвський. - К.: ЦУЛ, 2004. - 264 с

  Основи актуарних розрахунків: навчальний посібник/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші]. - К.: Алерта, 2004. - 328 с

  Любунь О.С. Монетарна політика Центрального банку у сучасний період розвитку грошово-кредитних відносин: монографія/ О.С. Любунь, С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 316 с

  Лаптєв С.М. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, О.С. Любунь. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 320 с

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ А. Т. Головко,С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші.]; за ред. О. С. Любуня, В. І. Грушка. - К.: Фірма "ІНКОС", 2004. - 480 с

  Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ/ Л. Віткін, С.Лаптєв, Г.Хімічева, Ю.Жарков //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2003. - № 4. - С. 57-65

  Лаптєв С.М. Удосконалення формування поточних місцевих бюджетів/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 132-137

  Віткін Л.М. Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ / Л.М. Віткін, С. М. Лаптєв, Г. Хімічева //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2003. - № 3. - С.68-72

  Віткін Л.М. Система якості ВНЗ: використання інструментів управління проектами / Л. Віткін, С. Лаптєв, В. Польшаков // Стандартизація, сертифікація, якість . - 2003.-№5.- С.57-62

  Організація і функціонування недержавних пенсійних фондів (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник/ М. П. Денисенко [та ін.]; за ред. С. М. Лаптєва. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 247 с

  Лаптєв С.М. Банківський менеджмент з погляду практиків / С. М. Лаптєв, О. Любунь //Банківська справа. - 2002. - №6. - С. 74-77

  Лаптєв С.М. Потенціал недержавних закладів освіти: уроки трансформаційного десятиріччя / О.А. Кириченко, С. М. Лаптєв // Вища школа. - 2002. - № 1. - С.26-35

  Лаптєв С.М. Банківський нагляд та регулювання НБУ діяльності банків: навчальний посібник для самостійної роботи / С.М. Лаптєв, О.С. Любунь, Ю.А. Потійко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 105 с

  Інформатизація соціального управління: посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 190 с.

  Положення про семестровий контроль в Інституті економіки та права «КРОК» / О.І. Шаров, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, Б.І. Голець та інші. – К.: Ін-т економіки та права «КРОК», 2001.-19 с.

  Лаптєв С.М. Бізнес-планування у комерційному банку / С.М. Лаптєв, О.С. Любунь // Зовнішня торгівля. - 2001. - №1/2 . - С.94-97

  Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / В.К. Гіжевський, Т.В. Фініков, С.М. Лаптєв, І.Ф. Радіонова, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. В. Філонова, Р. Калюжного. - К.: Інститут економіки та права "КРОК"; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. - 230 с

  Банківські системи різних країн: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. А. Кириченко, С.М. Лаптєв, О. С. Любунь [та ін.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 200 с

  Лаптєв С.М. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С.М. Лаптєв, В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3/4. - С. 48-50

  Лаптєв С.М. Як навчити "білі-комірці" робити гроші, або де готують підприємців?/ С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля . - 1998. - №1. - С.80-84

  Менеджмент внешнеэкономической деятельности: учебное пособие/ А.А. Кириченко, С.М. Лаптев, И.В. Сингаевская [и др.]; под ред. проф. Кириченко А.А. - К.: Литера, 1998. - 464 с

  Банковский менеджмент: учебное пособие/А.А. Кириченко, С.М. Лаптев [и др.]; под ред. А.А. Кириченко. - К.: Випол, 1998. - 464 с

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Лаптєв Сергій Михайлович