Інша інформація:
Колесник Ірина Анатоліївна

кабінет 414

(+38 044) 455-71-91, вн. 222

Напрями наукових досліджень

  • міжнародна міграція в глобалізованому світовому господарстві

Сфера наукових інтересів

  • міжнародні валютно-кредитні і фінансові відносини / міжнародні міграційні процеси

Викладає

  • методологія та організація наукових досліджень / глобальні стратегії ТНК
 
 

Колесник Ірина Анатоліївна

  • кандидат економічних наук (2003 р.), доцент (2010 р.)

Освіта

  • Подільська державна аграрно-технічна академія (м. Кам’янець-Подільський), спеціальність «Аграрний менеджмент», кваліфікація «економіст» (1998 р.)

Професійна кар’єра

  • 2011 – 2019 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. декана факультету економіки та управління, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
  • 2003 – 2011 рр. – декан економічного факультету, заступник директора Інституту міжнародних відносин, заступник завідувача кафедри міжнародних економічних відносин, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський міжнародний університет
  • 2002 – 2003 рр. – науковий співробітник відділу земельних відносин, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки УААН»

Професійна діяльність

  • Член спеціалізованої Вченої ради К 26.891.01 в Інституті підготовки кадрів держаної служби зайнятості України
  • Член редакційної колегії журналу «Ринок праці та зайнятість населення» (фаховий)
 
 

Публікації

  Черкасов А.В. Ринок праці України та освітня міграція в сучасних умовах / А. В. Черкасов, І. А. Колесник, Л. М. Фокас // Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці: збірник тез доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф.(17 грудня 2020 р). - Київ: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2021. - С. 103-112

  Kolesnyk I. Intellectual migration as a challenge of innovative development of national economy / I. Kolesnyk, A. Cherkasov // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. - Veliko Tarnovo: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. - С. 247-258.

  Kolesnyk І. Financial aspects of national migration processes / І. Kolesnyk, L. Lutay, А. Cherkasov // Eastern European conference of management and economics Environmental Management and Sustainable Economic Development: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. - Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. - Pp. 254-261

  Колесник І.А. Освітня еміграція: причини, тенденції та наслідки для національної економіки / І. А. Колесник // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 листопада 2019 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. -Київ: ТОВ "ВД "АртЕк", 2019. - С. 295-302.

  Колесник І.А. Освітня еміграція: виклики для України/І.А. Колесник, Л.А. Лутай, А.В. Черкасов// Матеріали круглого столу «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості». (Київ, 16 травня 2019 р.). – К: ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 31-35

  Колесник І.А. Трансформація форм інтелектуальної міграції в умовах глобалізації ринку праці / І. А. Колесник // Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України: тези доповідей круглого столу (12 грудня 2018 року, м. Київ) / За заг. ред Черасова А.В. - К.: ІПК ДСЗУ, 2019. - С. 87-90

  Колесник І.А. Освітня еміграція як елемент вірогідної втрати інтелектуального капіталу України / І. А. Колесник // Intellectual Economics, Management and Education: Proceedings of the 1st International Symposium (September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University).-Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. - P. 154-157

  Kolesnyk І. Educational emigration: challenges and threats for preserving educational leadership in Ukraine/Iryna Kolesnyk, Andrii Cherkasov, Larisa Lutay // 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019) (March 23rd-24th, 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 318.- Prague: Atlantis Press, 2019. -Р. 279-384

  Колесник І.А. Трансформація форм інтелектуальної міграції в умовах глобалізації ринку праці/ І.А. Колесник // Матеріали круглого столу «Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України». (Київ, 12 грудня 2018 р.). – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 87-90.

  Колесник І.А. Інтелектуальна міграція: виклики інноваційній конкурентоспроможності національної економіки / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 109–113.

  Колесник І.А. Приватні трасферти трудових мігрантів в національній економіці/ І. А. Колесник, А. В. Черкасов // International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» Burgas, Bulgaria.-2018.- Volume I. – Р. 89–92.

  Колесник І.А. Українська трудова міграція: надбання та втрати національної економіки / І. А. Колесник // The Second International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West". -Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – Р. 377–394.

  Колесник І.А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України /І. А. Колесник // Економіка&Держава. – 2017. – №1. – С. 25–29.

  Колесник І.А. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на національному ринку праці / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современные технологии науки и образования: европейские аспекты». Том 1 / Под ред. Г.Г.Савиной. - Херсон – Познань: Издательство ЧП Вышемирский В. С., 2017. – С. 147–151.

  Колесник І.А. Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Молодий вчений. – 2017. – №1(41). – С. 724–727

  Kolesnyk І. The mechanism of strategic, political and process management of quality of university services/ І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Baltic Journal of economic Studies. – 2017. – Number 1, Vol. 3- pp. 99–109.

  Formation of land market as final transformation of land relations in the agricultural sector of Ukraine / І. А. Колесник // Journal of Association 1901 SEPIKE. – 2016. – Ausgabe 13, pp. 81–85

  Колесник І.А. Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей України / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка» (м. Одеса, 7–8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016

  Колесник І.А. Вплив міграційних процесів на платіжний баланс України / І. А. Колесник // Материалы научно-практического семинара «Методология и методы научных исследований». – Praha, Czech Republic. – 2016. – С. 22–23.

  Колесник І.А. Зовнішня трудова міграція та її вплив на платіжний баланс України / І. А. Колесник // Економічний вісник університету.– 2016. – Випуск 29/2. – С. 379–382

  Колесник І.А. Україна в міжнародній трудовій міграції: проблеми та наслідки/ І. А. Колесник // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIII международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 3 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 21–26

  Колесник И.А. Миграционная политика Украины в условиях глобализации рынка труда / И. А. Колесник, Н. О. Серьогина// European Review of Social Sciences. – 2016. – Issue 3, Vol. 3. – pp. 42–64.

  Національна економіка України у сучасних глобалізаційних процесах: колективна монографія / І.А. Колесник та ін.; за ред. В. Г. Федоренка, Г. В. Лагутіна, О. М. Могильного та ін. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015. – 470 с.

  Колесник І.А. Ефективність національної системи валютного регулювання в умовах системної кризи / І. А. Колесник // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13- 16 вересня, 2015, м. Кошице). – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 69–71

  Kolesnyk І. Effectiveness of the national currency regulation system in a systemic crisis conditions / І. А. Колесник // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – №3. – P. 79–83

  Колесник І.А. Курсоутворювальна політика України в умовах світової фінансової кризи / І. А. Колесник // Сучасні питання економіки і права. - 2011. - Вип. 2. - С. 64-68.

  Колесник І.А. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навчальний посібник/ І. А. Колесник, М. О. Александрова. - К.: ТОВ "ДКС - Центр", 2011. - 204 с.

  Колесник І.А. Проблеми та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні у контексті світового досвіду / І. А. Колесник // Європейські перспективи. – 2011. – №2, ч. 2. – С. 13–17.

  Колесник І.А. Валютні операції: навчальний посібник/ І.А. Колесник, М.О. Александрова.-К.: КиМУ, 2010.-264 с.

  Колесник І.А. Економіка підприємства: курс лекцій/ І.А. Колесник.- К.: КиМУ, 2010.- 212 с.

  Колесник І.А. Оренда землі сільськогосподарськими підприємствами / І. А. Колесник // Агроінком. - 2002. - № 1-3. - С. 62-64.

  Колесник І.А. Ефективність використання земельних ресурсів / І.А. Колесник // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 47-50.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Колесник Ірина Анатоліївна