Колесник Ірина Анатоліївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Колесник Ірина Анатоліївна

кабінет 414

(+38 044) 455-71-91, вн. 222

Напрями наукових досліджень

  • міжнародна міграція в глобалізованому світовому господарстві
 
 

Колесник Ірина Анатоліївна

  • кандидат економічних наук (2003 р.), доцент (2010 р.)

Освіта

  • Подільська державна аграрно-технічна академія (м. Кам’янець-Подільський), спеціальність «Аграрний менеджмент», кваліфікація «економіст» (1998 р.)

Професійна кар’єра

  • 2011 – 2019 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. декана факультету економіки та управління, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
  • 2003 – 2011 рр. – декан економічного факультету, заступник директора Інституту міжнародних відносин, заступник завідувача кафедри міжнародних економічних відносин, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський міжнародний університет
  • 2002 – 2003 рр. – науковий співробітник відділу земельних відносин, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки УААН»

Професійна діяльність

  • Член спеціалізованої Вченої ради К 26.891.01 в Інституті підготовки кадрів держаної служби зайнятості України
  • Член редакційної колегії журналу «Ринок праці та зайнятість населення» (фаховий)
 
 

Публікації

  Черкасов А.В. Ринок праці України та освітня міграція в сучасних умовах / А. В. Черкасов, І. А. Колесник, Л. М. Фокас // Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці: збірник тез доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф.(17 грудня 2020 р). - Київ: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2021. - С. 103-112

  Колесник І.А. Освітня еміграція: причини, тенденції, наслідки / І.А. Колесник // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/702
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/702

  Cherkasov A. Prospects for the development of the concept of state management of the quality of life of the population of Ukraine in the context of global changes in the labor market / A. Cherkasov, I. Kolesnyk, L. Fokas // Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development. - Riga: Baltija Publishing, 2021. - Pp. 1-20. - DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2

  Kolesnyk I. Intellectual migration as a challenge of innovative development of national economy / I. Kolesnyk, A. Cherkasov // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. - Veliko Tarnovo: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. - С. 247-258.
https://zenodo.org/record/3695541#.Xszy72gzbcs

  Kolesnyk І. Financial aspects of national migration processes / І. Kolesnyk, L. Lutay, А. Cherkasov // Eastern European conference of management and economics Environmental Management and Sustainable Economic Development: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. - Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. - Pp. 254-261
https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/zbornik_eecme_2020_-__proceeding_of_conference.pdf#page=255

  Колесник І.А. Освітня еміграція: причини, тенденції та наслідки для національної економіки / І. А. Колесник // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 листопада 2019 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. -Київ: ТОВ "ВД "АртЕк", 2019. - С. 295-302.
https://ipk-education.com/wp-content/uploads/2019/12/Materialy-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-Instytutsiyni-transformatsii-rynku-pratsi-v-umovakh-ievrointehratsii-1.pdf

  Колесник І.А. Освітня еміграція: виклики для України/І.А. Колесник, Л.А. Лутай, А.В. Черкасов// Матеріали круглого столу «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості». (Київ, 16 травня 2019 р.). – К: ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 31-35

  Колесник І.А. Трансформація форм інтелектуальної міграції в умовах глобалізації ринку праці / І. А. Колесник // Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України: тези доповідей круглого столу (12 грудня 2018 року, м. Київ) / За заг. ред Черасова А.В. - К.: ІПК ДСЗУ, 2019. - С. 87-90

  Колесник І.А. Освітня еміграція як елемент вірогідної втрати інтелектуального капіталу України / І. А. Колесник // Intellectual Economics, Management and Education: Proceedings of the 1st International Symposium (September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University).-Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. - P. 154-157
https://issuu.com/neyko/docs/intellectual_economics__management_and_education

  Kolesnyk І. Educational emigration: challenges and threats for preserving educational leadership in Ukraine/Iryna Kolesnyk, Andrii Cherkasov, Larisa Lutay // 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019) (March 23rd-24th, 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 318.- Prague: Atlantis Press, 2019. -Р. 279-384
http://toc.proceedings.com/49285webtoc.pdf

  Колесник І.А. Трансформація форм інтелектуальної міграції в умовах глобалізації ринку праці/ І.А. Колесник // Матеріали круглого столу «Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України». (Київ, 12 грудня 2018 р.). – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 87-90.

  Колесник І.А. Інтелектуальна міграція: виклики інноваційній конкурентоспроможності національної економіки / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 109–113.

  Колесник І.А. Приватні трасферти трудових мігрантів в національній економіці/ І. А. Колесник, А. В. Черкасов // International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» Burgas, Bulgaria.-2018.- Volume I. – Р. 89–92.

  Колесник І.А. Українська трудова міграція: надбання та втрати національної економіки / І. А. Колесник // The Second International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West". -Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – Р. 377–394.

  Колесник І.А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України /І. А. Колесник // Економіка&Держава. – 2017. – №1. – С. 25–29.

  Колесник І.А. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на національному ринку праці / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современные технологии науки и образования: европейские аспекты». Том 1 / Под ред. Г.Г.Савиной. - Херсон – Познань: Издательство ЧП Вышемирский В. С., 2017. – С. 147–151.

  Колесник І.А. Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Молодий вчений. – 2017. – №1(41). – С. 724–727

  Kolesnyk І. The mechanism of strategic, political and process management of quality of university services/ І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Baltic Journal of economic Studies. – 2017. – Number 1, Vol. 3- pp. 99–109.

  Formation of land market as final transformation of land relations in the agricultural sector of Ukraine / І. А. Колесник // Journal of Association 1901 SEPIKE. – 2016. – Ausgabe 13, pp. 81–85

  Колесник І.А. Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей України / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка» (м. Одеса, 7–8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016

  Колесник І.А. Вплив міграційних процесів на платіжний баланс України / І. А. Колесник // Материалы научно-практического семинара «Методология и методы научных исследований». – Praha, Czech Republic. – 2016. – С. 22–23.

  Колесник І.А. Зовнішня трудова міграція та її вплив на платіжний баланс України / І. А. Колесник // Економічний вісник університету.– 2016. – Випуск 29/2. – С. 379–382

  Колесник І.А. Україна в міжнародній трудовій міграції: проблеми та наслідки/ І. А. Колесник // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIII международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 3 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 21–26

  Колесник И.А. Миграционная политика Украины в условиях глобализации рынка труда / И. А. Колесник, Н. О. Серьогина// European Review of Social Sciences. – 2016. – Issue 3, Vol. 3. – pp. 42–64.
http://files.erss2.webnode.cz/200000024-04d8405d39/Number%203%202016.pdf#page=42

  Національна економіка України у сучасних глобалізаційних процесах: колективна монографія / І.А. Колесник та ін.; за ред. В. Г. Федоренка, Г. В. Лагутіна, О. М. Могильного та ін. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015. – 470 с.

  Колесник І.А. Ефективність національної системи валютного регулювання в умовах системної кризи / І. А. Колесник // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13- 16 вересня, 2015, м. Кошице). – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 69–71

  Kolesnyk І. Effectiveness of the national currency regulation system in a systemic crisis conditions / І. А. Колесник // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – №3. – P. 79–83

  Колесник І.А. Курсоутворювальна політика України в умовах світової фінансової кризи / І. А. Колесник // Сучасні питання економіки і права. - 2011. - Вип. 2. - С. 64-68.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2011_2_14.

  Колесник І.А. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навчальний посібник/ І. А. Колесник, М. О. Александрова. - К.: ТОВ "ДКС - Центр", 2011. - 204 с.

  Колесник І.А. Проблеми та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні у контексті світового досвіду / І. А. Колесник // Європейські перспективи. – 2011. – №2, ч. 2. – С. 13–17.

  Колесник І.А. Валютні операції: навчальний посібник/ І.А. Колесник, М.О. Александрова.-К.: КиМУ, 2010.-264 с.

  Колесник І.А. Економіка підприємства: курс лекцій/ І.А. Колесник.- К.: КиМУ, 2010.- 212 с.

  Колесник І.А. Оренда землі сільськогосподарськими підприємствами / І. А. Колесник // Агроінком. - 2002. - № 1-3. - С. 62-64.

  Колесник І.А. Ефективність використання земельних ресурсів / І.А. Колесник // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 47-50.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Колесник Ірина Анатоліївна