Інша інформація:
Карюк Вікторія Іванівна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

Викладає

 • інноваційні технології в туризмі
 
 

Карюк Вікторія Іванівна

 • кандидат економічних наук

Освіта

 • кандидат економічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /за видами економічної діяльності/ (2013 р.)
 • магістр економічних наук за спеціальністю «Економіка підприємства» (з відзнакою), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2009 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2016 року – Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму
 • з 2016 року – приватний підприємець у сфері виробничої та торгівельної діяльності
 • 2014 – 2016 рр. – Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри управлінських технологій
 • 2013 р. – Університет економіки та права «КРОК», асистент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • 2012 р. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», фахівець І категорії навчально-методичного відділу Інституту економіки та менеджменту
 • 2010 р. – Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, судовий експерт зі спеціальностей «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»
 • 2008 – 2010 рр. – аудиторська фірма ПАФ «Аудит України», головний бухгалтер
 • 2007 – 2008 рр. – аудиторська фірма ПАФ «Аудит України», помічник аудитора
 • 2006 – 2007 рр. – будівельне підприємство ЗАТ «Київфундаментбуд», економіст управління

Особисті досягнення

 • Диплом І ступеня Міністерства освіти і науки України за кращу наукову роботу з напряму «Маркетинг, управління трудовими ресурсами», 2008 р.
 
 

Публікації

  Карюк В.І. Інноваційна складова привабливості туризму в Україні / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 701-704

  Карюк В.І. Привабливість туризму як складова конкурентноспроможності України / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2019. - № 2(39). - С. 46-55. - http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2019_39/zb39_05.pdf

  Карюк В.І. Роль компетентністного підходу в розвитку кадрового потенціалу підприємства// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 160 -163

  Карюк В.І. Система оцінки впливу інноваційних факторів на діяльність туристичного бізнесу в Україні / В.І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. -2018. - Вип. 1(36). - С. 150-160

  Карюк В.І. Компетентністний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства / В.І. Карюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 112-118

  Карюк В.І. Інновації як фактор розвитку туристичного бізнесу / В.І. Карюк // Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2018 р.). - К., 2018. - С. 147-151

  Карюк В.І. Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов / В.І. Карюк, Г.В. Білокур // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 94-102

  Карюк В.І. Аналіз системи показників оцінки рівня безробіття в Україні / Білокур Г.В., Карюк В.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.39-42

  Карюк В. І. Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства / В. І. Карюк ; Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал. - 2016.- 20. - http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5205&i=7 С. 39-42

  Карюк В. І. Оцінка соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємств / В. І. Карюк ; Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. - 2016.- 10. - С.55-58. - http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3618&i=11

  Карюк В. І. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства / В. І. Карюк ; Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". - 2016.- 10. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5193

  Карюк В. І. Інновації як фактор розвитку сучасного туризму в Україні / В. І. Карюк; Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. - 2016.- 2 (33). - С. 108–118. - http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2016_33/zb33_11.pdf

  Карюк В. І. Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] : (електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління) / В. І. Карюк, О. Ю. Мірошніченко // Ефективна економіка. - 2012. - № 2. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (0,38 д.а., авторський матеріал 0,26 д.а., особистий внесок: досліджено функції, принципи та етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств).

  Karyuk V.I. Method of Innovative Development Strategy Formation for the Development of the Industrial Enterprises / V.I. Karyuk // European researcher, 2012. - 2 (17). - Р. 141-144 (0,29 д.а.).

  Karyuk V.I. Method of Innovative Development Strategy Formation for the Development of the Industrial Enterprises / V.I. Karyuk // European researcher, 2012. - 2 (17). - Р. 141-144 (0,29 д.а.).

  Карюк В. И. Этапы формирования организационно-экономического механизма инновационной деятельности предприятий / В. И. Карюк // Экономика. Управление. Право. - М.: Издательство ИНГН, 2012. - № 1 (25) ч. 1. - С. 37-41 (0,41 д.а.).

  Карюк В. І. Методика оцінки стратегічних альтернатив інноваційного розвитку промислових підприємств на основі потенціалу їхньої інноваційної діяльності / В. І. Карюк // Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: збірник матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, Київ, 23 березн. 2012 р. - К. :УДУФМТ, 2012. - С. 401-403

  Карюк В. І. Удосконалення системи видової класифікації інновацій / В. І. Карюк ; Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал. - 2012.- № 4. - С. 72–74

  Карюк В. І. Методика формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств / В. І. Карюк ; Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2012.- 1 (11). - С. 80–83

  Карюк В. І. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств / В. І. Карюк ; Україна: аспекти праці. - 2012.- № 2. - С. 42–46

  Карюк В. І. Удосконалення наукових підходів до поняття «інновація» / В. І. Карюк ; Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. - 2012.- № 4. - С. 87–89

  Карюк В. І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств / В. І. Карюк ; Актуальні проблеми економіки. - 2012.- № 5 (131). - С. 176–182

  Карюк В. І. Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства / В. І. Карюк ; Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць.- Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.- Вип.27.т.1. - С. 385–392

  Карюк В. І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Вип. 557-558. Економіка. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - С. 90-95 (0,47 д.а.).

  Карюк В. І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. - Вип. 24. - С. 362-367 (0,33 д.а.).

  Карюк В. І. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності / В. І. Карюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - К., 2011. - № 39.- С. 61-65 (0,34 д.а.).

  Карюк В. И. Формирование организационно-экономического механизма инновационного развития промышленных предприятий / В. И. Карюк // Актуальные вопросы экономических наук: сб. материалов ХІХ Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Ж. А. Мингалевой, С. С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С. 340-345 (0,27 д.а.).

  Карюк В. І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен., Київ, 17-19 лют. 2011 р.: тези доп.: У 3 ч. - К.: НУХТ, 2011. - Ч.2.- С. 4-5 (0,09 д.а.).

  Карюк В. І. Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств / В. І. Карюк // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травн. 2011 р.: тези доп. : - К.: НУХТ. - 2011. - С.102-103

  Карюк В.І. Активізація інноваційної діяльності як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / В.І. Карюк // Шевченківська весна: економіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-25 березня 2011, Київ / за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. Вип. ІХ, Том 2 - К.: Освіта України, 2011. - С.455-456

  Карюк В. І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як засіб досягнення конкурентоспроможності економіки України / В. І. Карюк // Сучасні підходи до управління підприємством: матеріали ІІ Наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен., Київ, 28 квітн. 2011 р. - К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2011. - С. 285-287

  Карюк В. І. Стимулювання інноваційної діяльності працівників як інструмент підвищення ефективності промислового виробництва. Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті / В. І. Карюк: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Кіровоград, 21-22 квітн. 2011 р. - Кіровоградський національний технічний університет. Кіровоград: КОД, 2011. - Ч. І. - С. 28-29

  Карюк В. И. Стимулирование инновационной деятельности предприятий как инструмент повышения конкурентоспособности экономики Украины / В. И. Карюк // Инновационная модель развития экономики: материалы межрегион. науч.-практ. конф. с международным участием / Мар. гос. ун-т. / отв. ред. Н. С. Садовин, Т. Б. Кожевникова. - Йошкар-Ола. - 2011. - Вып. 18. - С. 99-103 (0,26 д.а.).

  Карюк В. І. Шляхи активізації інноваційної діяльності персоналу в сучасних умовах / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. Вип. 22 / за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - С. 289-294 (0,33 д.а.).

  Карюк В. І. Підвищення ефективності виробництва на основі організаційно-економічного механізму стимулювання інноваційної активності персоналу / В. І. Карюк // Шевченківська весна: економіка, матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен., 22-26 берез. 2010, Київ / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича: у 2-х т. - К.: ТОВ "Сталь", 2010. - Вип. VIII, т. 2. - С. 528-529

  Карюк В. І. Активізація інноваційної праці персоналу як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві / В. І. Карюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. - Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. - К: КНЕУ, Т. 1. 2010. - С. 323-330 (0,33 д.а.).


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Карюк Вікторія Іванівна