Інша інформація:
Карюк Вікторія Іванівна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

Викладає

 • інноваційні технології в туризмі
 
 

Карюк Вікторія Іванівна

 • кандидат економічних наук

Освіта

 • кандидат економічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /за видами економічної діяльності/ (2013 р.)
 • магістр економічних наук за спеціальністю «Економіка підприємства» (з відзнакою), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2009 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2016 року – Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму
 • з 2016 року – приватний підприємець у сфері виробничої та торгівельної діяльності
 • 2014 – 2016 рр. – Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри управлінських технологій
 • 2013 р. – Університет економіки та права «КРОК», асистент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку Навчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • 2012 р. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», фахівець І категорії навчально-методичного відділу Інституту економіки та менеджменту
 • 2010 р. – Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, судовий експерт зі спеціальностей «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»
 • 2008 – 2010 рр. – аудиторська фірма ПАФ «Аудит України», головний бухгалтер
 • 2007 – 2008 рр. – аудиторська фірма ПАФ «Аудит України», помічник аудитора
 • 2006 – 2007 рр. – будівельне підприємство ЗАТ «Київфундаментбуд», економіст управління

Особисті досягнення

 • Диплом І ступеня Міністерства освіти і науки України за кращу наукову роботу з напряму «Маркетинг, управління трудовими ресурсами», 2008 р.
 
 

Публікації

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2021. - Vol. 1. - № 36. - Pp. 219-232

  Карюк В.І. Вплив цифровізації економіки на розвиток регіонального туризму / В.І. Карюк // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації 2021: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/466

  Karyuk V. Advantages of using blockchain technologies in the activity of modern entrepreneurship structures / V. Karyuk // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/317

  Карюк В.І. Аналіз стану інноваційного розвитку авіабудівних підприємств України / В.І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2020. - № 1/2(40/41). - С. 121-132. - DOI https://doi.org/10.17721/tppe.2020.41.2

  Карюк В.І. Аналіз ефектів впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності в систему управління підприємством / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 232-236. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/89

  Карюк В.І. Дослідження наслідків впливу пандемії на трансформацію сфери туризму / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 380-382. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/35

  Карюк В.І. Інноваційна складова привабливості туризму в Україні / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 701-704

  Карюк В.І. Привабливість туризму як складова конкурентоспроможності України / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2019. - № 2(39). - С. 46-55. - http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2019_39/zb39_05.pdf

  Карюк В.І. Роль компетентністного підходу в розвитку кадрового потенціалу підприємства// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 160 -163

  Карюк В.І. Система оцінки впливу інноваційних факторів на діяльність туристичного бізнесу в Україні / В.І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. -2018. - Вип. 1(36). - С. 150-160

  Карюк В.І. Компетентністний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства / В.І. Карюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 112-118

  Карюк В.І. Інновації як фактор розвитку туристичного бізнесу / В.І. Карюк // Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2018 р.). - К., 2018. - С. 147-151

  Карюк В.І. Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов / В.І. Карюк, Г.В. Білокур // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 94-102

  Карюк В.І. Аналіз системи показників оцінки рівня безробіття в Україні / Білокур Г.В., Карюк В.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.39-42

  Карюк В.І. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства / В. І. Карюк // Ефективна економіка. - 2016.- №10. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5193

  Карюк В.І. Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства / В. І. Карюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2016.- №20. - С. 39-42

  Карюк В.І. Оцінка соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємств / В. І. Карюк //Економіка та держава . - 2016.- №10. - С.55-58.

  Карюк В.І. Інновації як фактор розвитку сучасного туризму в Україні / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2016. - Вип. 2. - С. 108-118

  Карюк В.И. Этапы формирования организационно-экономического механизма инновационной деятельности предприятий / В. И. Карюк // Экономика. Управление. Право. - 2012. - № 1 (25) ч. 1. - С. 37-41

  Карюк В.І. Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк, О. Ю. Мірошніченко // Ефективна економіка. - 2012. - № 2.

  Карюк В.І. Методика оцінки стратегічних альтернатив інноваційного розвитку промислових підприємств на основі потенціалу їхньої інноваційної діяльності / В. І. Карюк // Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: збірник матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців ( Київ, 23 березн. 2012 р.). - К. :УДУФМТ, 2012. - С. 401-403

  Karyuk V.I. Method of Innovative Development Strategy Formation for the Development of the Industrial Enterprises / V.I. Karyuk // European researcher.- 2012. - 2 (17). - Р. 141-144

  Карюк В.І. Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць.- 2012.- Вип.27.т.1. - С. 385–392

  Карюк В.І. Методика формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств / В. І. Карюк // Сталий розвиток економіки. - 2012.- 1 (11). - С. 80–83

  Карюк В.І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств / В. І. Карюк //Актуальні проблеми економіки. - 2012.- № 5 (131). - С. 176–182

  Карюк В.І. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств / В. І. Карюк //Україна: аспекти праці. - 2012.- № 2. - С. 42–46

  Карюк В.І. Удосконалення наукових підходів до поняття «інновація» / В. І. Карюк //Економіка та держава. - 2012.- № 4. - С. 87–89

  Карюк В.І. Удосконалення системи видової класифікації інновацій / В. І. Карюк// Інвестиції: практика та досвід. - 2012.- № 4. - С. 72–74

  Карюк В.І. Активізація інноваційної діяльності як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / В.І. Карюк // Шевченківська весна: економіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-25 березня 2011, Київ / за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. Вип. ІХ, Том 2 - К.: Освіта України, 2011. - С.455-456

  Карюк В.И. Стимулирование инновационной деятельности предприятий как инструмент повышения конкурентоспособности экономики Украины / В. И. Карюк // Инновационная модель развития экономики: материалы межрегион. науч.-практ. конф. с международным участием / Мар. гос. ун-т. / отв. ред. Н. С. Садовин, Т. Б. Кожевникова. - Йошкар-Ола, 2011. - Вып. 18. - С. 99-103

  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка.- 2011.- Вип. 557-558. - С. 90-95

  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен., Київ, 17-19 лют. 2011 р.: тези доп.: У 3 ч. - К.: НУХТ, 2011. - Ч.2.- С. 4-5

  Карюк В.И. Формирование организационно-экономического механизма инновационного развития промышленных предприятий / В. И. Карюк // Актуальные вопросы экономических наук: сб. материалов ХІХ Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Ж. А. Мингалевой, С. С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С. 340-345

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як засіб досягнення конкурентоспроможності економіки України / В. І. Карюк // Сучасні підходи до управління підприємством: матеріали ІІ Наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен.(Київ, 28 квітн. 2011 р.). - К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2011. - С. 285-287

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки .- 2011. - Вип. 24. - С. 362-367

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності працівників як інструмент підвищення ефективності промислового виробництва/ В. І. Карюк //Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(Кіровоград, 21-22 квітн. 2011 р.). - Кіровоград: КОД, 2011. - Ч. І. - С. 28-29

  Карюк В.І. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності / В. І. Карюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2011. - № 39.- С. 61-65

  Карюк В.І. Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств / В. І. Карюк // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-21 травн. 2011 р.): тези доп. - К.: НУХТ, 2011. - С.102-103

  Карюк В.І. Формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств на основі комплексної оцінки інноваційного потенціалу / В.І. Карюк // Наук. вісн. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 4. - С. 141-147

  Карюк В.І. Активізація інноваційної праці персоналу як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві / В. І. Карюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. - Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. - К: КНЕУ, Т. 1. 2010. - С. 323-330

  Карюк В.І. Підвищення ефективності виробництва на основі організаційно-економічного механізму стимулювання інноваційної активності персоналу / В. І. Карюк // Шевченківська весна: економіка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен. ( 22-26 берез. 2010, Київ) / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича: у 2-х т. - К.: ТОВ "Сталь", 2010. - Вип. VIII, т. 2. - С. 528-529

  Карюк В.І. Шляхи активізації інноваційної діяльності персоналу в сучасних умовах / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. - 2010.- Вип. 22 . - С. 289-294


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Карюк Вікторія Іванівна