Інша інформація:
Гаврилюк Світлана Павлівна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

Напрями наукових досліджень

  • фундаментальні і прикладні дослідження у сфері економічної діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, конкурентоспроможність підприємств сфери туризму

Сфера наукових інтересів

  • економіка туризму, конкурентоспроможність туристичних підприємств, маркетинг ресторанного господарства

Викладає

  • туристичний бізнес, організація та планування діяльності туристичних підприємств
 
 

Гаврилюк Світлана Павлівна

  • кандидат економічних наук (2002 р.)
  • доцент (2007 р.)

Освіта

  • кваліфікація «Економіст підприємства», спеціальність "Економіка підприємства", Київський державний торговельно-економічний університет (1995 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2017 р. – Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму
  • 1998 – 2015 рр. – Київський національний торговельно-економічний університет, асистент, ст. викладач, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Особисті досягнення

Розроблено:

  • Авторські курси дисциплін: «Туристичний бізнес», «Економіка закладів ресторанного господарства», «Конкурентоспроможність підприємств туристичної сфери», «Маркетинг у ресторанному господарстві» для студентів вищих навчальних закладів.
  • Методичні рекомендації щодо оцінки конкурентоспроможності туристських підприємств
 
 

Публікації

  Гаврилюк С.П. Інноваційні аспекти розвитку туризму в Україні / С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 689-691

  Гаврилюк С.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичного підприємництва в Україні / С. Гаврилюк //Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму (6 червня. 2019 р.) -. Київ: НАКККіМ, 2019.-С.21-23

  Гаврилюк С.П. Основні напрями імплементації інновацій в готельному бізнесі / С.П. Гаврилюк // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.748-751

  Гаврилюк С.П. Особливості підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С.П. Гаврилюк // Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м.Черкаси). - Черкаси: Вид-ць О.М. Третяков, 2018. - С.97-101

  Гаврилюк С.П. Проблеми формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства в Україні / С.П. Гаврилюк, В.Ю. Випрінцев // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: матеріали ХVIІІ Міжнародної науково-практичноїконференції (м. Київ, 21 листопада, 2018 р.). - Київ, 2018. (у друці)

  Гаврилюк С.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичного підприємництва в Україні / С. П. Гаврилюк // Економіка і менеджмент культури. - 2018. - № 1-2. - С. 153-164

  Гаврилюк С.П. Проблеми імплементації дистанційної форми навчання молоді в Україні/ С.П. Гаврилюк // Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Миколаїв, 17-19 травня 2017 р.) - Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2017. - С. 13-17.

  Гаврилюк С.П. Специфіка маркетингу в ресторанному бізнесі/ С.П. Гаврилюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: Матеріали доповідей учасників XVIІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2017 р.). - Київ: Університет "Україна", 2017. - С. 224-227.

  Гаврилюк С.П. Перспективні напрями імплементації інновацій в закладах ресторанного господарства України / С.П. Гаврилюк, Л.Л. Івашина, Л.Г.Бишовець // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання].- Миколаїв, 2017.- Випуск 18.- С. 219-224.

  Гаврилюк С.П. Особливості ресторанного маркетингу в Україні / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017.- Вип. 48. - С.175-183

  Гаврилюк С.П. Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С. П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 47. - С.156-165

  Гаврилюк С.П. Особливості інвестиційної діяльності підприємств ресторанного господарства/ С.П. Гаврилюк // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспілстві: Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції викладачів (Миколаїв, 5 жовтня 2016 р.). - Миколаїв: ММІРЛ, 2016.- С.155-158.

  Гаврилюк С.П. Понятійно-термінологічна ідентифікація регіонального туристичного кластера/ С.П.Гаврилюк, А.Г.Охріменко// Карпатський край: Журнал.- Івано-Франківськ.- 2015. - №1-2 (6-7). - С. 280-289.

  Гаврилюк С.П. Економічні передумови управління поточними витратами підприємств ресторанного господарства в Україні/ С.П.Гаврилюк, В.Г.Міска.// Інвестиції: практика та досвід.-2014.-№19.- С. 20-25.

  Гаврилюк С.П. Особливості управління рекламною діяльністю закладів ресторанного господарства/ С.П.Гаврилюк, О.О. Каролоп // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 жовтня 2014 р.) - К.: КНТЕУ, 2014.- С. 355-357.

  Гаврилюк С.П. Проблеми впровадження дистанційної форми навчання при підготовці фахівців/ С.П. Гаврилюк, М.В.Кулик // Збірник матеріалів доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції "SMART-ОСВІТА: ресурси та перспективи" (Київ, 24 жовтня 2014р.). - К.: КНТЕУ, 2014.- С. 112-114.

  Гаврилюк С.П. Програма державного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент організацій і адміністрування" ("Менеджмент туристичного бізнесу", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу", "Менеджмент виставкової діяльності")/ [Гаврилюк С.П., Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Михайліченко Г.І.] - К.: КНТЕУ. - 2014. - 51 с.

  Гаврилюк С.П. Робоча програма виробничої комплексної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм"/ [Гаврилюк С.П., Білик В.В., Охріменко А.Г., Гопкало Л.М.]. - К.: КНТЕУ.- 2014.- 39 с.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємства: oпорний конспект лекцій [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм"]/ С.П.Гаврилюк, Т.І. Ткаченко.- К.: КНТЕУ.- 2014. -168 с.

  Гаврилюк С.П. Кластерна модель удосконалення туристичної привабливості рекреаційно-туристичного комплексу України/ С.П. Гаврилюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку" (23-24 жовтня 2014 р., м. Київ) - К.: КНТЕУ, 2014.- С.331-334

  Гаврилюк С.П. Особенности формирования операционных издержек туристических предприятий в Украине / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 35.-2014.- Серія "Економіка". - С. 114-123.

  Гаврилюк С.П. Імперативи туристичної привабливості туристсько-рекреаційної дестинації /С.П. Гаврилюк // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: материалы XII Международной научно-практической конференции (Гурзуф, 10-12 октября 2013 г.). - Саки: ЧП "Предприятие Феникс", 2013.- С. 76-77.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм" // С.П. Гаврилюк, Т.І. Ткаченко. - К.: КНТЕУ, 2013 - С. 32

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємств готельного господарства та туризму: [навчальний посібник] / С.П.Гаврилюк, Т.І. Ткаченко, О.О. Каролоп. - К.: Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2013.- 2-ге видання.- 320 c.

  Гаврилюк С.П. Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності турпідприємств/ С.П. Гаврилюк // Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: колективна монографія [О.В. Кендюхов, А.В. Череп, С.П. Гаврилюк та ін.] - Т.1. - Д.: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013.- С. 218-229


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Гаврилюк Світлана Павлівна