Зображення контакту

Бойко Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Адреса:
Кабінет 505, 506

Телефон: (+38 044) 455-56-91, вн. 254

Інша інформація:
 

Публікації

Бойко О.М. Індустріальні парки в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку: монографія. – К.: ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Науково-дослідний економічний інститут, 2015. – 140 с.
Бойко О.М. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.
Бойко О.М. Індустріальні парки та розвиток інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. / наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2015. – № 4 (167). – С. 66–71 (0,67 д. а.).
Бойко О.М. Зарубіжний досвід механізмів створення та удосконалення інноваційної діяльності (на прикладі нових форм організації) // Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015. – Вип. 26/2. – С. 18–27 (0,81 д. а.).
Бойко О.М. Зарубіжний досвід основних форм підтримки інноваційної діяльності промислового сектору економіки / Наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України» (2 квітня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 291–295 (0,32 д. а.).
Бойко О.М. Проблеми науково-технологічного розвитку України / XI (XXІII) наук.-практ. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (9–10 квітня 2015 р., м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 109 (0,21 д. а.).
Бойко О.М. Світовий досвід особливостей організації спеціальних форм інноваційної діяльності // Проблеми науки. – 2015. – № 2 (170). – С. 15–22 (0,62 д. а.).
Бойко О.М. Інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку регіонів України (на прикладі індустріальних парків) // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «EVERYTHING IN THE NAME OF SCIENCE!», professional scientific publication, -ed. dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation). – 2015. – Вип. 2. – С. 13–19 (0,41 д. а.).
Бойко О.М. Індустріальні парки як нова організаційна форма неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу країни // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. / наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2013. – Вип. 12 (151). – С. 121–128 (1,0 д. а.).
Бойко О.М. Особливості механізмів стимулювання розвитку індустріальних парків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. / наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2014. – Вип. 6 (157). – С. 84–89 (0,82 д. а.).
Бойко Е.Н. Особенности развития старопромышленных регионов Украины (кластерный подход) // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні: [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 5 (109). – С. 109–118 (0,6 д. а.).
Бойко Е.Н. Кластерный подход в развитии старопромышленных регионов: проблемы, пути решения // A new view on the economy – the trend of innovative development proceedings of the International scientific and practical conference Budapest, July 25, 2014 / Scientific.-inf. publ. center based on The Association of students and pedagogues «The Economist». – Budapest, 2014. – P. 89–93 (0,7 д. а.).
Бойко О.М. Організація інноваційної діяльності, спрямованої на розвиток високотехнологічного виробництва та застосування високих технологій // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2014 – Вип. 22/3. – С. 7–14 (1,0 д. а.).
Бойко Е.Н. Особенности инновационного развития старопромышленных регионов // Сучасні проблем економіки і підприємництва: зб. наук. пр. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – Вип. 15. – С. 73–81 (1,0 д. а.).
Бойко О.М. Інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку: зб. доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (17 квітня 2014 р.), КНТУ. – Кіровоград: КОД, 2014. – С. 50–52 (0,25 д. а.).
Бойко Е.Н. Особенности развития инновационной политики на Украине / Л.В. Дейнеко, Е.Н. Бойко // Россия – Украина: тенденции развития и перспективы сотрудничества / Инновационное и технологическое развитие. – 16 января 2013 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ukros.ru/2013/01/16/особенности-развития-инновационной (0,25 д. а.).
Бойко О.М. Додаток 2. Заходи з активізації внутрішнього ринку продукції взуттєвої промисловості / О.М. Бойко // Пріоритети розвитку внутрішнього ринку України / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка, д-ра екон. наук Л.В.Дейнеко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – С. 53 (0,1 д. а.).
Бойко О.М. Ринок продукції взуттєвої промисловості / О.М. Бойко, І.М. Романюк // Пріоритети розвитку внутрішнього ринку України / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка, д-ра екон. наук Л.В. Дейнеко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – С. 16–17 (0,5 д. а.).
Бойко О.М. Індустріальні парки як нова форма неоіндустіральної трансформації промислового потенціалу / О.М. Бойко // Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013. – Вип. 20/4. – С. 11–17 (0,9 д. а.).
Бойко О.М. Ринок продукції взуттєвої промисловості / Бойко О.М. // Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): кол. монографія / [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.]; за ред. чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – С. 188–197 (0,8 д. а.).
Бойко О.М. Розвиток інноваційних кластерів в період глобальної системної кризи / Л.В. Дейнеко, О.М. Бойко // Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: матеріали між від. Наук.-практ. конф. / відп. ред. О.Г. Білорус. – К.: Ін-т світ. економ. і міжнарод. відносин НАН України, 2012. – С. 138–142 (0,2 д. а.).
Бойко О.М. Особливості розвитку кластерів як нової форми організації регіональної економіки / Ткач Р.Ю., Бойко О.М., Коломієць Р.О. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 4 (143). – С. 207–211 (0,63 д. а.).
Бойко О.М. Розвиток індустріальних парків в умовах глобальної конкурентоспроможності / О.М. Бойко // Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матеріали Міжнар. наук.-теорет.конф. / відп. ред. О.Г. Білорус. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – С. 41–45 (0,35 д. а.).
Бойко О.М. Світовий досвід надання податкових преференцій суб’єктам господарювання (на прикладі створення та розвитку індустріальних парків) / О.М. Бойко. – 2013. – № 11 (150). – С. 51–57 (0,72 д. а.).
Бойко О.М. Тенденції розвитку інноваційної діяльності: кол. монографія / І.Л. Петрова, Г.В. Макарків, І.В. Терон та ін. / за ред. д. е. н., проф. І.Л. Петрової. – К.: В-во Університету економіки та права «КРОК». – С. 67–78.
Бойко Е.Н. Высокотехнологический комплекс – основа инновационной модернизации экономики Украины / Е.Н. Бойко // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XVIІ междунар. науч.-практ. конф. (Алушта, 10–15 сент. 2012 г.). – Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2012. – С. 190–196.
Бойко О.М. Концептуальні положення щодо формування конкурентоспроможності національної економіки (регіональний, галузевий, підприємницький підхід) // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки» (Київ, 18–19 жовт. 2012 р.) / відп. ред. В.Д. Лагутін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 108–113.
Бойко О.М. Інноваційний розвиток промислового виробництва України в процесі посткризового відновлення // Проблеми науки. – 2012. – № 9. – С. 2–9.
Бойко О.М. Теоретичні засади державного регулювання інноваційної діяльності реального сектору економіки України: проблеми та шляхи вирішення // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – Рівне: Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний технічний університет, 2012. – Вип. 3. – С. 30–39.
Бойко О.М. Особливості відтворення основного капіталу промислових підприємств України на інноваційній основі // Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки): зб. наук. пр. – Вип. 32, т. 1–2. – С. 11–17.
Бойко Е.Н. Методологические аспекты развития инновационной политики в Украине // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сб. статей ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (Абакан, 10–12 нояб. 2012 г.). – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2012. – С. 54–59.
Бойко О.М. Розвиток інноваційних кластерів в період глобальної системної кризи // Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 верес. 2012 р.). – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин, 2012. – С. 210–215.
Бойко О.М. Розвиток внутрішнього ринку продукції взуттєвої промисловості в Україні: проблеми та шляхи вирішення // Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький.
Бойко О.М. Особливості формування та розвитку інноваційної інфраструктури // Проблеми й перспективи розвитку академічної університетської науки установ НАН України та ВНЗ: зб. наук. пр. за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. форуму, 12–14 грудня, Полтава. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 69–74.
Бойко О.М. Розвиток інституціонального середовища на інноваційній основі в Україні / Бойко О.М., Дейнеко Л.В. // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали Третьої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Бахчисарай, 15–16 вересня 2011 р). / НДІ сталого розвитку та природокористування, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2011. – 332 с. – С. 75–79.
Бойко О.М. Інвестиційне забезпечення розвитку реального сектору економіки України / Л.В. Дейнеко, О.М. Бойко // Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 29–30 вересня 2011 р. / Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв: НУК, 2011. – С. 14–17.
 

Публікації

  Бойко О.М.Розвиток інноваційного середовища України в європейському науково-технологічному просторію - Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2017. - С. 243-251

  Єгоров И.Ю.Бойко Е.Н.ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.-Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны", международная научно-практическая конференция (2017; Комрат). Международная научно-практическая конференция "Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны", (18 май 2017 года) / гл. ред.: Пармакли Дмитрий Михайлович ; орг. ком.: Раковчена Т. И. [и др.]. - Комрат: Комратский государственный университет, 2017 (Tipogr. "Centrografic"). - С. 360-365.

  Єгоров І.Ю. Бойко О.М.Інституційно-правові засади щодо функціонування індустріальних та технологічних парків в Україні: ризики та перспективи.- Міжнародна науково-практична конференція "The Productive Capacity of a Nation: Case of Ukraine" (29-30 червня 2017 р.). - К.: Київський національний університет

  Бойко О.М. МІЖНАРОДНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ПАРКІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ.- Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11-13 вересня 2017 р. / НАН України, ДУ "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.. Г.М. Доброва НАН України". - Київ: "Видавництво Фенікс", 2017. - С. 12-20

  Бойко Е.Н.Институциональные основы в сфере функционирования индустриальных и технологических парков в Украинею-Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы ХVIII Международн. научн. конф. (Минск, 19-20 окт. 2017 г. В 3 т. Т. 3 / Редкол.: В.В. Пинигин [и др.] - Минск: НИЭИ М-ва Респ. Беларусь, С.7-9

  Бойко О.М Міжнародний досвід становлення та розвитку транскордонних кластерів.-СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЕ АСПЕКТЫ: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Том 1 / Под ред. Савиной Г. Г. - Херсон - Познань: Издательство ЧП Вышемирский В. С., 2017. - С.10-15.

  Бойко Е.Н.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.-Международная научно-практическая конференция "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы" (26-27 октября 2017 г.). - Минск: Государственное научное учреждение "Институт экономики Национальной академии наук Беларуси", 2017.

  Бойко О.М.ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСКОРДОННОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ.-I Polsko-Ukrai?skiej Konferencji Ekonomicznej na temat Aktualne problemy bezpiecze?stwa ekonomicznego (8-9 czerwca 2017 r., TORU?). - TORU?: Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu Centrum Bada? Europy ?rodkowej i Wschodniej, Pa?stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Grigorija Skorowody w Perejas?awiu-Chmielnickim, Ukraina, 2017.

  Бойко О.М.Особливості управління інноваційною діяльністю промислового підприємства.-Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2017. - С.

  Бойко Е.Н.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.-Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сборник научных статей. В 4 ч. Ч. 2 / Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. - Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. -С.81-88.

  Бойко О.М.Особливості управління інноваційною діяльністю промислового підприємства.-Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", Вип. 35/1, 2017. - С. 26-32.

  Бойко О.М Структурные составляющие инновационной среды национальной экономики: Украина и другие страны мира О.М. Бойко// Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации: Материалы докладов международной научно-практической конференции посвященной году науки. - Витебск: УО "ВГТУ", 2017. - С.112-132.

  Бойко Е. Н. Кластеры как новая форма конкурентных отношений в современной экономике / Е. Н. Бойко ; Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11.- РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов, Д.В. Ефременко/, 2016. - С.362-369

  Бойко О. М. Соціальні інновації та інновації у державному секторі економіки / О. М. Бойко ; Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель – Україна) “21-24” березня 2016 року.- Фінансово-економічна наукова рада. –, 2016

  Терон И. В. Индустриальные парки в системе приоритетов инновационной трансформации рынка труда Украины в условиях евроинтеграции” / И. В. Терон, Бойко Е. Н. ; International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. ).- Klaipeda: Baltija Publishing,, 2016

  Бойко Е. Н. Мировая практика стимулирования инновационной деятельности / Е. Н. Бойко ; Одинн. Ямбургские чт.: под. Общ. Ред. Проф. В.Н. Скворцова общества: история и современность: материалы международной научно-практической конференции, г. Кингисепп, 07 апреля 201 6 г.- Одиннадцатые, 07.04.2016

  Бойко О. М. Кластерна політика як фактор сталого інноваційного розвитку національної економіки / О. М. Бойко ; Проблеми науки - С.62-72. - 2016.- 2(182). - С.62-72

  Бойко Е. Н. Индустриальный парк как инструмент активизации иновационно-инвестиционной деятельности в промышленности / Е. Н. Бойко ; Доклад.- Беларусь, 2016

  Бойко Е. Н. Развитие инновационной среды национальной экономик Украины на основе реализации ресурсного потенциала индустриальных парков / Е. Н. Бойко ; Проблемы прогнозирования и государственного регулирования соціально-экономического развития: материалы XVII Международнар. Науч. Конф.- Минск, 20-21 окт. 2016 г.) В 3 т. Т.3 / редкол.: А.В. Червяков [, 2016. - с.14-16

  Бойко О. М. Особлівості моніторінгу діяльності індустріальних парків / О. М. Бойко ; Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства : матеріали Ч. 1.- / V Міжнародний форум, Київ, 20-21 жовтня 2016 р / Український інститут ; Асоціація "Інфортіо-Корсорціум".-К.УкрІНТЕЛ, 2016. - С.25-30

  Бойко Е. Н. Кластеры как одна из специальных форм организации инновационной деятельности украины в европейском научно-технологическом пространстве / Е. Н. Бойко ; Інноваційно-інвестиційні процеси в національній економіці та підприємництві. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. - 2016.- 17. - С.47-54

  Бойко Е. Н. Технологический парк как одна из специальных форм экономического роста на основе инноваций в странах с рыночной экономикой / Е. Н. Бойко ; Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів.- ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Перея, 2016

  Бойко Е. Н. Индустриальные парки в системе приоритетов инновационной трансформации рынка труда Украины в условиях евроинтеграции / Е. Н. Бойко ; International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. (January 29. 2016).- Klaipeda: Baltija Publishing, 2016

  Бойко Е. Н. Региональное развитие кластеров в зеркале социологических измерений / Е. Н. Бойко ; Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений [Текст]: материалы научно-практической интернет-конференции.- г. Вологда:ИСЭРТ РАН, 14.01.2016. - 239-250с.

  Бойко О. М. Світовий досвід функціонування індустріальних парків в країнах Европейського Союзу та можливості для України / О. М. Бойко ; Проблеми науки. - 2016

  Бойко О. М. Можливості використання нових форм організації виробництва високотехнологічної продукції в ході реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. М. Бойко ; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О. Осташко; НАН України.- ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”., 2016

  Бойко О. М. Формування державної інноваційної політики на основі кластерізації / О. М. Бойко ; Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: Матеріали XХІ міжнародної науково-практичної конференції, ( 12 - 15 вересня 2016 р. ).- Київ-Одеса: Національна академія наук України, 2016. - С.27-32

  Бойко О. М. Инновационное развитие экономики Украины в период интеграции в Европейский Союз / О. М. Бойко ; УКРАИНА – БОЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ” Сборник с доклади международна научна конференция.- Варна: Издателство “Наука и икономика, 2016. - С.164-172

  Бойко О. М. Світовий досвід розвитку інноваціїної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та України / О. М. Бойко ; Журнал Європейської економіки С.341-361. - 2015. - C. 49-61

  Бойко Е. Н. Высокотехнологический комплекс – основа инновационной модернизации экономики Украины / Е. Н. Бойко ; Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XVIІ междунар. науч.-практ. конф. (г. Алушта, 10–15 сентября 2012 г.).- Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 09.2012. - С. 190–196

  Бойко О. М. Концептуальні положення щодо формування конкурентоспроможності національної економіки (регіональний, галузевий, підприємницькій підхід) / О. М. Бойко ; Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки» (м. Київ, 18–19 жовт. 2012 р.).- Київський національний торгово-економічний університет, 10.2012. - С. 108–113

  Бойко О. М. Інноваційний розвиток промислового виробництва України в процесі посткризового відновлення / О. М. Бойко ; Проблеми науки. - 2012.- № 9. - С. 2–9

  Бойко О. М. Теоретичні засади державного регулювання інноваційної діяльності реального сектору економіки України: проблеми та шляхи вирішення / О. М. Бойко ; Вісник Рівненського державного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр.- Рівне: Міністерство освіти і науки України, Рівненський Державний технічний університет, 2012.- Вип. 3. - С. 30–39

  Бойко О. М. Особливості відтворення основного капіталу промислових підприємств України на інноваційній основі / О. М. Бойко ; Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки): зб. наук. пр.- Університет економіки та права «КРОК», 2012.- Вип. 32. - С. 11–17

  Бойко Е. Н. Методологические аспекты развития инновационной политики в Украине / Е. Н. Бойко ; Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сборник статей ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (г. Абакан, 10–12 ноября 2012 г.).- Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 11.2012. - С. 54–59

  Бойко О. М. Розвиток інноваційних кластерів в період глобальної системної кризи / О. М. Бойко ; Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 верес. 2012 р.).- Інститут світової економіки та міжнародних відносин, 2012. - С. 210–215

  Бойко О. М. Розвиток внутрішнього ринку продукції взуттєвої промисловості в Україні: проблеми та шляхи вирішення / О. М. Бойко ; Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів.- м. Переяслав-Хмельницький, 2012

  Бойко О. М. Особливості формування та розвитку інноваційної інфраструктури / О. М. Бойко ; Проблеми й перспективи розвитку академічної університетської науки установ НАН України та ВНЗ: зб. наук. пр. за матеріалами V Всеукраїн. наук.-практ. форуму, 12–14 грудня.- Полтава: ПолтНТУ, 2012. - С. 69–74

  Бойко О. М. Тенденції розвитку інноваційної діяльності: колективна монографія / О. М. Бойко, І. Л. Петрова, Г. В. Макаркіна, І. В. Терон.- В-во Університету економіки та права «КРОК», 2012. - С. 67-78

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Бойко Олена Миколаївна