Спеціальність менеджмент — Університет «КРОК»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Кафедра міжнародного бізнесу

 • Інформація про спеціальність

  Спеціальність 073 «Менеджмент» передбачає формування комплексу знань, вмінь та здатностей необхідних для ефективного управління організаціями. Особливостями сучасної підготовки менеджерів є компетентнісний підхід, формування лідерських якостей, орієнтація на використання сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, засобів телекомунікації і зв'язку для здійснення професійної діяльності з управління організацією та її підрозділами. Сучасний менеджер повинен бути юридично грамотним для врахування діючих норм права в усіх сферах діяльності організації. Бути здатним до пошуку та оцінки нових її ринкових можливостей. Встановлювати та удосконалювати комунікацію між функціональними підрозділами організації. Успішний менеджер компанії повинен мати: високий професіоналізм, навики соціальної відповідальності та етичних норм поведінки, природні й набуті лідерські якості, аналітичний стиль мислення, відкритість і вмотивованість до інноваційних ідей та рішень, комунікабельність, впевненість, рішучість, уміння обґрунтовувати управлінські рішення й реалізовувати їх з колективом, здатність займати і відстоювати активну життєву позицію. Наявність цих рис перетворює професію менеджера на одну з найбільш затребуваних, престижних і високооплачуваних на сучасному вітчизняному та міжнародному ринках праці.

 • Освітня програма «Менеджмент» (англійська мова навчання)

  Вступники на спеціальність 073 «Менеджмент» можуть обрати освітню програму «Менеджмент» (англійська мова навчання).

  Мета освітньої програми- підготовка фахівців вищої категорії, здатних самостійно вирішувати наукові і прикладні проблеми управління та адміністрування промисловими підприємствами, спроможних на основі інтеграції глибинних системних знань, оригінальних наукових досліджень й інноваційних розробок генерувати нові ідеї та виконувати складні науково-прикладні завдання з формування управлінського інструментарію забезпечення проривного розвитку підприємств і неоіндустріалізації реального сектору економіки.

  Освітньо-професійна програма базується на сучасних підходах, методах, організаційно-соціальних і організаційно-технічних рішеннях, сучасних технологіях в менеджменті, для формування нової генерації висококваліфікованих менеджерів, здатних створити відповідно до європейських стандартів якісні ринкові засади розвитку економіки всіх регіонів України. Програма орієнтована на актуальні в даній сфері спеціалізації, в рамках яких можлива успішна подальша професійні або наукова кар’єра: менеджмент організацій, операційний менеджмент, управління персоналом, логістика та інше.

  Особливістю освітньої програми «Менеджмент (англійська мова навчання)» є професійна орієнтація на сферу управлінської діяльності підприємств та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Освітня програма має чітко визначений та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на формування комплексу компетентностей необхідних для успішного виконання функцій і завдань управлінської діяльності підприємства. Ця освітня програма є широкоспеціалізованою і дає суттєві можливості подальшого вибору освітньої програми на освітніх програмах магістерського рівня освіти. Вона орієнтована на широкий спектр менеджерських професій, що є вагомою перевагою при працевлаштуванні.

  Освітня програма формує. здатність та готовність фахівця здійснювати професійну діяльність з управління організацією, її структурними підрозділами, бізнес напрямками, здійснювати зв’язки між технологічною і економічною складовою діяльності підприємства, знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідеї, забезпечувати дотримування норм права в усіх сферах діяльності, мати навики соціальної відповідальності в професійній діяльності та етичних норм, розуміти та застосовувати системи обліку, аудиту та здійснювати діагностику стану підприємства, планування та контроль діяльності організації.

  Ключові фахові компетентності

  Компетентності, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • Здатність визначати та описувати характеристики організації.
  • Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
  • Здатність визначати перспективи розвитку організації.
  • Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
  • Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
  • Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
  • Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
  • Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
  • Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
  • Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
  • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
  • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
  • Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
  • Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
  • Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

  Дисципліни

  ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Інформаційні та цифрові технології
  • Економічна теорія та економічна історія
  • Іноземна мова (українська, англійська)
  • Європейські студії
  • Економіка і фінанси підприємства
  • Методологія дослідження: кількісні та якісні методи
  • Менеджмент
  • Маркетинг та продажі
  • Бухгалтерський облік
  • Бізнес-математика (економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності)
  • Бізнес-статистика
  • Мікроекономіка
  • Логістика
  • Теорія організації та удосконалення організаційної структури
  • Контролінг
  • Макроекономіка
  • Менеджмент персоналу
  • Фінанси та інвестиції
  • Навчально-виробнича практика
  • Підприємництво та основи заснування компанії
  • Інноваційно-інвестиційний менеджмент
  • Стратегічне управління
  • Міжнародні корпоративні фінанси
  • Прикладні комп'ютерні технології
  • Трудове право
  • Міжнародна економіка
  • Виконання кваліфікаційної роботи

  ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

  • Бізнес адміністрування та сталий розвиток
  • Управління змінами
  • Адміністративний менеджмент
  • Конфліктологія і теорія переговорів
  • Корпоративне право
  • Професійна етика
  • ЄС: тендери та контракти в торгівлі
  • Міжнародний торговельний бізнес. Вихід на закордонні ринки, ведення бізнесу за кордоном та укладання договорів
  • Основи права, приватне та публічне право
  • Географія туризму
  • Міжнародний маркетинг. Міжнародні маркетингові дослідження
  • Лідерство
  • Управлінський облік
  • Практикум з особистісного зростання
  • Управління проєктами
  • Психологія. Людина та поведінка
  • Психологія ділового спілкування
  • Психологія. Аналіз особистості
  • Менеджмент якості
  • Управління ресурсами
  • Соціальне підприємництво
  • Управління ланцюгом постачання
  • Стратегії розвитку підприємства
  • Міжкультурні комунікації
  • Поведінка споживача
  • Технології зовнішньої торгівлі
  • Бюджетування та фінансове планування
  • Українська мова як іноземна
  • Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням
  • Тайм менеджмент
  • Кліматичний менеджмент
  • Сталий маркетинг
  • Кліматичне підприємництво

  Працевлаштування

  Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості фахівців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу. Випускники можуть працювати на посадах: фахівці виробничих підрозділів підприємств, начальники виробничих дільниць, фахівці основних підрозділів організації; фахівці підрозділів маркетингу; фахівці фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; фахівці підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери з підбору, забезпечення персоналу; менеджери систем якості.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти з набуттям додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, а після цього можуть продовжити навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії, а також здійснювати розвиток професійних компетентностей в закладах післядипломної освіти.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok