«Міжнародні економічні відносини»
(про спеціальність і освітні програми)

Кафедра міжнародних економічних відносин

 
 
 
Рокоча Віра Володимирівна (завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Університету «КРОК»)
 • Інформація про спеціальність

  Актуальність цієї спеціальності обумовлена нагальною потребою українського бізнесу у фахівцях з міжнародних економічних відносин, які б добре зналися та професійно орієнтувалися в закономірностях та поточних тенденціях розвитку світових і регіональних товарних ринків, їх окремих сегментів, принципів прийняття господарських рішень у галузі міжнародних торговельних відносин, розумілися в способах виходу на світові товарні ринки та стимулюванні експортно-імпортних операцій, були здатні планувати і контролювати здійснення міжнародних торговельних операцій та знижувати ризики при їх укладанні й виконанні.

  В умовах інтенсивного виходу українських компаній на зовнішні ринки фахівці повинні вміти передбачати тенденції майбутніх змін, вчасно і адекватно реагувати на постійні зміни зовнішнього середовища та вести торговельну діяльність, спрямовану на отримання прибутку, максимально використовуючи сучасні форми та методи міжнародної торговельної діяльності.

  Затребуваність на ринку праці фахівців у сфері міжнародних бізнесових відносин щороку зростає. Ця тенденція світового та національного ринку праці зумовлена пошуком міжнародними компаніями альтернативних факторів економічного зростання. Основна увага при цьому приділяється професіоналам, які володіють системою взаємопов’язаних форм, видів та різновидів підприємницької діяльності за участю іноземних партнерів за умови чіткого розмежування їхніх прав, дотримання вимог та виконання обов’язків. Певні позитивні й перспективні зміни, що починають відбуватися в сучасному соціально-політичному, економічному та культурному житті України, свідчать про створення необхідних передумов для поступового входження нашої країни в найбільш розвинуте та інтегроване міжнародне об’єднання – Європейський Союз. Отже, знання європейських підходів щодо ведення бізнесу та запровадження інновацій підвищує конкурентоспроможність фахівців з міжнародних економічних відносин на ринку праці та забезпечує їх не лише цікавою роботою, а й достойним рівнем її оплати.

  Актуальність та необхідність підготовки економістів-міжнародників зумовлена високим рівнем відкритості національних ринків, значною часткою експорту та імпорту у валовому продукті країн, а також ситуацією, коли економічне зростання кожної держави, а відповідно, і рівень життя її громадян безпосередньо пов’язані з активною участю країни у міжнародному поділі праці. Нині жодна держава світу, навіть найпотужніша, не може у повному обсязі забезпечити задоволення своїх економічних потреб та національних інтересів без участі в системі міжнародної кооперації. Більше того, тенденція до економічної взаємозалежності та взаємодоповнюваності країн буде й надалі поглиблюватися в рамках глобальних та регіональних економічних організацій, союзів, об’єднань, спільних підприємств, міжнародних програм зі співробітництва та ін., що постійно актуалізуватиме необхідність у професіоналах у галузі міжнародної економічної діяльності.

  У глобалізованому світі, основу розвитку якого становить інтелектуальний капітал та економіка знань, формується попит на фахівців, освітньо-інтелектуальний рівень яких відповідає сучасним вимогам ринку праці та бізнесу. Посилення нестабільності й ризиків у міжнародному бізнес-середовищі вимагає ґрунтовної підготовки спеціалістів, які займатимуться питаннями експортної діяльності, зокрема прогнозуванням розвитку експортних ринків, виявленням ризиків та прийняттям рішень, що найповніше відповідатимуть тим реаліям, з якими може стикнутися компанія на закордонних ринках. Вирішити специфічні питання з організації виробництва, маркетингу та збуту, управління мультикультурним персоналом, фінансування міжнародних проектів, що безпосередньо пов’язані з діяльністю на зарубіжних ринках, у змозі лише фахівець, який володіє необхідними компетентностями у сфері управління експортноорієнтованим бізнесом. Високий ступінь експортної залежності України та орієнтація вітчизняних підприємств на закордонні ринки товарів та послуг є домінуючим вектором розвитку сучасного бізнесу. Отже, фахівці з експортноорієнтованого бізнесу завжди будуть затребувані на національному і міжнародному ринку праці та матимуть належне матеріальне забезпечення.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з міжнародних економічних відносин

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» | бакалавр

  У фокусі освітніх програм спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у сфері торгівлі, вступники можуть обрати освітню програму «Міжнародні економічні відносини».

   
   
  Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Університету «КРОК»

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» передбачає здобуття студентами спеціальних знань і засвоєння методів аналізу сфери міжнародної торгівлі, вивчення досвіду зарубіжних країн, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, методів визначення ролі та місця окремих країн та учасників міжнародних економічних відносин у світовій системі господарювання, виявлення стійких тенденцій цієї системи, що формується як на глобальному, так і на регіональному і місцевому рівнях, а також отримання знань про сучасні закономірності міжнародного руху капіталу, експорту та імпорту товарів і послуг, міграції робочої сили, міжнародного обміну технологіями та інформацією, динаміки інтеграційних процесів, інших факторів, що в сукупності справляють істотний вплив на рівень економічного розвитку країн світу, в тому числі України.

  Участь у викладанні основних навчальних дисциплін загальних та спеціальних професійних компетентностей освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» бере доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Рокоча Віра Володимирівна.

  Завдання освітньої програми:

  • сформувати у студентів систему знань щодо об'єктивних умов застосування різних форм та рівнів міжнародних економічних відносин, зокрема щодо ролі держави у створенні поля для діяльності різних суб'єктів міжнародної торгівлі через укладання угод та договорів про двостороннє чи багатостороннє співробітництво, а також щодо діяльності багатонаціональних корпорацій, міжнародних спільних підприємств та ін.;
  • надати студентам системні знання щодо можливостей економічного потенціалу як країн світу, так і України з метою виявлення потенційно можливих та ефективних форм і умов організації спільних з іноземним капіталом компаній та багатонаціональних корпорацій;
  • підготувати студентів до вирішення різноманітних практичних завдань в процесі їхньої діяльності у зовнішньоторговельній сфері;
  • закріпити і розвинути у студентів набуті раніше досвід і навички збору та обробки статистичної інформації щодо різних форм міжнародних економічних відносин;
  • розвинути у студентів потреби і навички проведення самостійних прикладних досліджень у сфері міжнародних економічних відносин для постійного моніторингу та оцінки динаміки економічного поступу України в світовій системі господарювання.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сучасні закономірності та напрямки розвитку міжнародних економічних відносин;
  • особливості впливу різних форм міжнародних економічних відносин на розвиток національних економік країн світу;
  • інтереси та потреби господарюючих суб'єктів України у стосунках з суб'єктами інших країн світу;
  • тенденції зовнішньоекономічної діяльності підприємств різної форми власності і транснаціональних компаній країн світу і України;
  • регулятивні засади міжнародної економічної діяльності;
  • порядок розробки, укладання та супроводу міжнародних торгово-економічних контрактів;
  • основні методи ціноутворення у сфері міжнародних економічних відносин;
  • особливості сучасного митного і валютного регулювання у сфері міжнародних економічних відносин;
  • методичні підходи до оцінки доцільності та економічної ефективності участі країни в міжнародних інтеграційних проектах.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • аналізувати стан та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин;
  • оцінювати можливості та напрямки інтеграційних процесів на місцевому, регіональному та глобальному рівнях;
  • володіти методикою оцінки ефективності міжнародних економічних відносин для національних економік, в тому числі України;
  • досліджувати стан зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробляти оцінку перспектив такої діяльності;
  • розробляти короткострокові та довгострокові прогнози щодо зовнішньоекономічної політики на рівні підприємства, галузі, країни;
  • організовувати та планувати діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту на асортиментний перелік товарів еспортноорієнтованої компанії;
  • вести підготовку, укладання та супровід міжнародних контрактів.

  Основні дисципліни

  » Бізнес-планування » Менеджмент » Бухгалтерський облік » Міжнародна економіка » Вища математика та теорія ймовірностей » Міжнародна торгівля » Грошово-кредитна система » Міжнародні фінанси » Економіка підприємства » Мікроекономіка » Економіко-математичні методи та моделі » Системи технологій » Економічна теорія та економічна історія » Статистика » Іноземна мова ІІ » Стратегічне управління » Іноземна мова спеціальності » Управління змінами » Макроекономіка » Фінанси і кредит » Маркетинг » Правове забезпечення господарської діяльності » Міжнародний бізнес та стратегічні зміни » Управління персоналом та економіка праці

  Дисципліни освітньої програми: » Міжнародні економічні відносини » Поглиблене вивчення іноземних мов (обов'язкова – англійська, дві мови з трьох на вибір студента: німецька, іспанська, французька) » Європейська інтеграція » Основи міжнародної торгівлі » Основи міжнародного маркетингу » Митна діяльність » Міжнародний електронний маркетинг » Фінансове забезпечення міжнародної торгівлі » Дипломатичне забезпечення зовнішньої торгівлі » Стратегія і тактика міжнародних економічних переговорів » Дипломатичний супровід суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності » Міжнародна логістична діяльність » Кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках » Нормативно-правове регулювання міжнародної бізнесової діяльності.

  Дисципліни за вибором студента: » Комерційна діяльність » Організація сімейного бізнесу » Економічна соціологія » Місцеві фінанси » Організація документообігу » Міжнародне економічне середовище та міжнародні інституції » Світові ринки » Національна економіка » Основи зовнішньоекономічної діяльності » Державні фінанси » Діловий протокол та ведення переговорів » Організація стартапів » Кредитування населення » Організація документообігу на підприємствах » Державний фінансовий контроль » Світова економіка » Економіка домогосподарств » Історія вчень менеджменту.

  Практика

  Базами практики для студентів освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» є всі діючі у сфері міжнародних економічних відносин українські підприємства-експортери та імпортери продукції, страхові компанії, комерційні банки, що підтримують здійснення розрахунків за поставлену на міжнародні ринки продукцію, та державні структури. Серед них: Київська торгово-промислова палата, Міністерство закордонних справ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України та ін. Перелік нових компаній, що успішно діють на світових товарних ринках і з якими укладаються договори на проходження практики студентів, щорічно поповнюється.

  Працевлаштування

  Випускники зможуть реалізовувати себе на посадах керівників, спеціалістів, економістів, аналітиків, менеджерів підприємств та організацій, працювати в українських підрозділах транснаціональних компаній, спільних підприємствах та банках, які працюють з іноземними партнерами; торгово-промислових палатах, науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних ринків.

  Глибоке вивчення іноземних мов, різноманітні професійно-орієнтовані дисципліни дозволять випускникові вільно почуватися під час проведення переговорів з іноземними партнерами, організовувати і управляти експортно-імпортними операціями, керувати закордонними філіями та представництвами, працювати представником міжнародних торговельних компаній, брокером, фахівцем міжнародних логістичних фірм, стати успішним підприємцем та відкрити власний бізнес, пов’язаний з міжнародною економічною діяльністю.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Освітня програма «Експортноорієнтований бізнес» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Міжнародні економічні відносини» можуть обрати освітню програму «Експортноорієнтований бізнес».

   
   
  Students of the specialty «International Economic Relations (Ukrainian-Austrian Program)» about the studies at the University

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  «Експортноорієнтований бізнес» – це перспективна освітня програма, яка дозволяє майже всі навчальні дисципліни вивчати англійською та за бажанням отримати також диплом австрійського університету з експортноорієнтованого менеджменту в рамках міжнародної Україно-австрійської програми

  Ця міжнародна програма орієнтована на підготовку фахівців-практиків для сфери економіки та бізнесу. Вона була створена 2009 року і впроваджується спільними зусиллями Університету «КРОК» та австрійського Університету прикладних наук (м. Кремс).

  Україно-австрійська програма підготовки бакалаврів розроблена командою викладачів, які переконані в тому, що знання наведених нижче професійно-орієнтованих навчальних дисциплін стане запорукою конкурентних переваг випускників на ринку праці та сильним поштовхом до побудови успішної кар’єри в Україні і за кордоном.

  Викладачі дисциплін не лише професійно володіють англійською мовою, а й у більшості мають досвід практичної діяльності в міжнародному бізнесі та проходили стажування в провідних іноземних університетах і міжнародних установах.

  Участь у викладанні основних навчальних дисциплін загальних та спеціальних професійних компетентностей освітньої програми «Експортноорієнтований бізнес» бере доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Рокоча Віра Володимирівна.

  На практичну підготовку бакалаврів з експортноорієнтованого бізнесу програмою відведено 22 тижні стажування у провідних міжнародних компаніях. Практика свідчить, що здобуті знання з професійних дисциплін та ґрунтовне вивчення трьох іноземних мов уже на третьому курсі навчання гарантують студентам успіх при пошуку компаній для стажування.

  У рамках спільної з австрійцями бакалаврської програми кращі студенти також можуть навчатися протягом одного семестру в австрійському університеті, який має 15-річний досвід організації міжнародних освітніх проектів у різних країнах світу.

  Програма передбачає навчання в невеликих академічних групах, застосування авторських навчальних програм та індивідуальних методик викладання. У межах програми без австрійського диплома поглиблено вивчаються дисципліни, орієнтовані на експортну спеціалізацію України: складовою програми є семестрова практична підготовка студентів у компаніях, що мають у своїх структурах зовнішньоекономічні підрозділи

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • основні правила та процедури експорту товару, способи здійснення експорту, необхідна документація для здійснення експорту та імпорту товарів і послуг;
  • методи та інструменти управління експортно-імпортними операціями;
  • сучасні інструменти фінансування експорту та імпорту;

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • демонструвати знання проблем фінансування і кредитування міжнародних бізнес-операцій;
  • володіти методикою статистичного та економічного аналізу динаміки структури експорту та імпорту товарів і послуг;
  • обирати інструменти фінансування експорту, визначати переваги та обмеження кожного з них;
  • розраховувати експортні та імпортні ціни;
  • вибирати і застосовувати форми фінансування та кредитування експортно-імпортних операцій;
  • обґрунтовувати доцільність експортно-імпортних операцій;
  • здійснювати економічну оцінку та оптимізацію експортно-імпортних операцій підприємств.

  Основні дисципліни

  » Макро- та мікроекономіка » Бізнес-статистика » Прикладні комп’ютерні технології » Теорія організації » Бізнес-адміністрування » Тренінг комунікативної компетенції » Облік у зарубіжних країнах » Закупівлі та логістика » Міжнародна торгівля » Міжнародне приватне право » Міжнародний маркетинг » Фінанси і кредит » Міжнародна економіка » Міжнародний маркетинг та продажі » Експортний маркетинг » Економічне середовище » Міжнародне публічне право та інституції » Міжнародні стратегії та сталий розвиток » Інструменти зовнішньої торгівлі » Міжнародний фінансовий менеджмент » Фінанси та інвестиції » Методи міжнародного менеджменту » Маркетингові дослідження.

  Крім того, студенти мають можливість поглиблено вивчати три іноземні мови (основна – англійська, дві мови з трьох на вибір студента: німецька, іспанська, французька).

  Практика

  Майбутні фахівці з експортноорієнтованого бізнесу проходять 22-тижневе стажування у вітчизняних та міжнародних компаніях, що займаються експортною діяльністю. Досвід підготовки фахівців з експортноорієнтованого бізнесу свідчить, що здобуті знання з професійних дисциплін та ґрунтовне вивчення трьох іноземних мов уже на третьому курсі навчання гарантують успіх при пошуку студентами-практикантами компаній для стажування.

  Географія місць проходження практики студентами цієї освітньої програми охоплює такі країни: Нідерланди, Австрія, Польща, Німеччина та Туреччина. Такі міжнародні бізнес-структури, як MP Products Corporation, WN Security Corporation, Deutch Wirtshaft Klub, OTP Bank, Aushan, Leroy Merlin, KUEHNE & NAGEL, TIS Tourism International Servise, Petrocommerce Bank of Ukraine, Tiger Travel та Pennine Petroleum Corp, надали можливість проходження практики студентам освітньої програми з експортноорієнтованого бізнесу в департаментах з міжнародних закупівель, дослідження ринків, організації закордонних продажів, маркетингу та реклами.

  Працевлаштування

  Випускники можуть працювати у компаніях, що надають консультаційно-інформаційні послуги з питань ведення експортно-імпортної діяльності на світових товарних ринках, проведення маркетингових досліджень і формування бренда компанії та її продукції на міжнародних ринках, у фірмах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю та збутом промислових і споживчих товарів, у міжнародних організаціях, фінансових, банківських та страхових компаніях.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Освітня програма «Міжнародний бізнес» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Міжнародні економічні відносини» можуть обрати освітню програму «Міжнародний бізнес».

  Зростання кількості компаній, що виходять на світовий ринок, обумовлює суттєве підвищення попиту на фахівців, які вміють вести бізнес на міжнародному рівні, досконало обізнані з умовами міжнародної діяльності, системами зовнішньоекономічного регулювання та міжнародним менеджментом і маркетингом.

  Освіта за програмою «Міжнародний бізнес» підпорядкована потребі формування у фахівців чіткого й системного уявлення про європейське бізнес-середовище. Це забезпечується набуттям знань і вмінь використовувати економіко-математичні та економетричні методи аналізу; здійснювати облік міжнародних операцій, проводити дослідження міжнародного бізнес-середовища компаній та моніторинг їхніх основних конкурентів на ринку; розробляти стратегії управління міжнародними бізнес-проектами; організовувати і планувати міжнародну економічну діяльність компаній та їхніх підрозділів. Ця освітня програма сприяє також набуттю навичок розроблення міжнародних товарних та маркетингових стратегій компаній в умовах жорсткої глобальної конкуренції; виявлення та оцінювання ризиків і загроз міжнародного бізнес-середовища; підготовки практичних рекомендацій для забезпечення дипломатичної підтримки українських підприємств на зарубіжних ринках; організації, планування і здійснення міжнародного фінансового бізнесу і т. д.

  Участь у викладанні основних навчальних дисциплін загальних та спеціальних професійних компетентностей освітньої програми «Міжнародний бізнес» бере доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Рокоча Віра Володимирівна.

  Ключові професійні компетентності

  організаційно-управлінська діяльність:

  • демонструвати знання щодо складу та повноважень контролюючих та дозвільних установ ЄС, діяльність яких пов’язана із регулюванням економічних операцій;
  • знати особливості елементів політико-правового середовища та інфраструктури міжнародної торговельної діяльності;
  • уміти складати зовнішньоторговельні контракти та враховувати особливості внутрішньорегіональної торгівлі у світі;
  • володіти навичками аналізу системи регулятивних механізмів зовнішньоторговельної політики та адаптації до неї зовнішньоторговельної діяльності конкретних компаній у міжнародному бізнес-середовищі;
  • знати та вміти застосовувати на практиці різні способи розв’язання суперечок між торговельними партнерами з різних країн світу;
  • уміти організовувати логістичні операції та управляти ними в рамках здійснення міжнародної торговельної діяльності;
  • уміти визначати макро- і мікрофактори мотивації виходу українських фірм на світові ринки;

  інформаційно-аналітична діяльність:

  • бути здатним комплексно аналізувати проблеми розвитку міжнародного бізнесу, зокрема європейського, застосовуючи при цьому економіко-математичні та економетричні методи;
  • уміти організувати збір, аналіз та обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань дослідження міжнародного бізнес-середовища;
  • демонструвати навички аналізу стану бізнес-середовища в ЄС на основі теорій міжнародного бізнесу для прийняття відповідних управлінських рішень;
  • уміти обирати і ефективно застосовувати методи прогнозування і здійснення прогнозних розрахунків кон’юнктури міжнародного інвестиційного ринку;
  • володіти методами страхування від економічних і політичних ризиків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій в міжнародному бізнес-середовищі;
  • демонструвати навички підготовки та проведення маркетингових досліджень стану і кон’юнктури ринку, сегментування суб’єктів господарювання, конкурентної ситуації, поведінки споживачів;
  • бути здатним здійснювати оцінку ефективності міжнародної торговельної діяльності на мікро- та макрорівнях;

  підприємницька діяльність:

  • вміти розробляти бізнес-плани створення і розвитку нових організацій (напрямків діяльності і продуктів) національної та іноземної форм власності;
  • бути здатним оцінювати економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності в міжнародному бізнес-середовищі;

  розрахунково-економічна діяльність:

  • уміти розраховувати макроекономічні показники та аналізувати їхній вплив на національну економіку та національних суб’єктів господарювання як складових міжнародного економічного середовища;
  • знати та використовувати на практиці форми і способи найбільш оптимальних міжнародних розрахунків для суб’єктів підприємницької діяльності в міжнародному бізнес-середовищі.

  Основні дисципліни

  Особлива увага в процесі становлення висококваліфікованого фахівця за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» приділяється мовній підготовці як основі ефективного професійного та міжкультурного спілкування. В освітній програмі передбачено поглиблене вивчення іноземних мов: обов'язкова – англійська, дві мови з трьох на вибір студента: німецька, іспанська, французька.

  Професійна підготовка фахівця з міжнародних відносин у галузі міжнародного бізнесу базується на опануванні низки обов’язкових дисциплін, які формують загальні фахові компетентності: » Мікро- та макроекономіка » Менеджмент і маркетинг » Міжнародні економічні відносини » Міжнародний бізнес » Міжнародна маркетингова діяльність » Міжнародне приватне та публічне право » Світова економіка та ін.

  Дисципліни за вибором студента: » Міжнародне бізнес-середовище » Експортноорієнтована діяльність » Право ЄС » Стратегія і тактика міжнародних економічних переговорів » Міжнародна логістична діяльність » Міжнародний електронний бізнес » Міжнародний бізнес і стратегічні зміни » Міжнародні інформаційні системи » Інвестиційний бізнес в ЄС » Техніка та організація зовнішньоторговельної діяльності

  Практика

  Відповідно до навчального плану Університету «КРОК» з підготовки бакалаврів у галузі міжнародних економічних відносин обов’язковим є проходження перекладацької практики. Мета цієї практики полягає у практичному застосуванні навичок самостійної перекладацької діяльності відповідно до обраної спеціальності, закріпленні і поглибленні мовленнєвих знань та вмінь через досягнення мовленнєвої свідомості та засвоєння спеціальної фахової термінології. Водночас передбачається вдосконалення навичок письмового та усного перекладу з української на англійську мову та з англійської на українську мову автентичних матеріалів з фахової тематики з урахуванням жанрових особливостей текстів.

  Задля успішного проходження практики і набуття найкращого досвіду студенти направляються до різних компаній та організацій, серед яких: DECEducationGroup, міжнародна організація вчителів англійської мови IATEFL, бюро перекладів KROK 2 Success та ін.

  Під час проходження практики студенти письмово перекладають договори, ділову переписку, проектну документацію, беруть участь у локалізації сайтів. Вони мають чудову можливість вдосконалювати навички усного послідовного перекладу під час проведення переговорів, нарад, обговорень, супроводу іноземців, які беруть участь у міжнародних конференціях, набуваючи таким чином безцінний перекладацький досвід.

  Працевлаштування

  Випускники Університету за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» можуть реалізувати себе на посадах директора (начальника, керівника) підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу зовнішньоекономічних зв’язків, менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу зовнішньої кооперації, начальника фінансового відділу, фахівця-аналітика з дослідження європейського товарного ринку, економіста, фахівця з методів розширення ринку збуту, інокореспондента (з питань європейської економіки), перекладача, а також започаткувати власну справу.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра

   
 • Освітня програма «Експортноорієнтований менеджмент» | магістр

  Вступники на спеціальність «Міжнародні економічні відносини» в магістратурі можуть обрати освітню програму «Експортноорієнтований менеджмент».

   
   
  Mr. Christopher Schwand, Director of the Ukrainian-Austrian Program of the University of Applied Sciences IMC (Krems, Austria) about benefits of the program

  Університет «КРОК» разом із австрійським Університетом прикладних наук (м. Кремс) запровадив і впродовж кількох років успішно здійснює міжнародну програму з підготовки магістрів з експортноорієнтованого менеджменту.

  Освітня програма «Експортноорієнтований менеджмент» є надзвичайно актуальною і затребуваною в сучасній Україні і в світі, адже завдяки процесам глобалізації економічні відносини між різними країнами постійно розвиваються і трансформуються, кидаючи нові глобальні виклики суспільству. Країни всього світу, зв’язані торгівельними стосунками, стають все більш інтегрованими і взаємозалежними. Таким чином, фахівці, які здатні дослідити і зрозуміти ці глобальні процеси та виклики, стануть у нагоді як для керування сучасними компаніями, так і для розвитку міжнародних економічних відносин на державному рівні.

  Взявши впевнений курс на європейську інтеграцію, Україна, як ніколи, потребує компетентних фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, і зокрема з експортноорієнтованого менеджменту, які володіють практичними навичками для діяльності в динамічному міжнародному бізнес-середовищі.

  Специфіка освітньої програми «Експортноорієнтований менеджмент», яка здійснюється лише в Університеті «КРОК», полягає в підготовці фахівців, які вільно володіють англійською мовою та здатні працювати в мультикультурному середовищі міжнародних компаній, що базуються як в Україні, так і за кордоном. Отже, випускники програми повинні впевнено орієнтуватися в суміжних сферах, а саме: в питаннях міжнародної торгівлі, фінансів, права, управляння персоналом тощо.

  Відмітною рисою програми даної освітньої програми є проведення занять і практик (у тому числі в Австрії) англійською мовою та ретельний підбір науково-педагогічних кадрів і професіоналів зі сфери бізнесу, які докладають зусиль та на власному прикладі демонструють кар’єрні перспективи й можливості для здобувачів магістерського рівня освіти.

  Випускники магістерської Україно-австрійської програми з освітньої програми «Експортноорієнтований менеджмент» отримують два дипломи – український державний диплом магістра з міжнародних економічних відносин та австрійський диплом магістра з експортноорієнтованого менеджменту.

  Ключові професійні компетентності

  Міжнародна програма за освітньою програмою «Експортноорієнтований менеджмент», яку пропонує Університет економіки та права «КРОК», розрахована на тих студентів, які вмотивовані на отримання компетентностей, необхідних у роботі в крос-культурному середовищі, та орієнтовані на розвиток навичок управління експортноорієнтованим бізнесом.

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • основи стратегічного менеджменту і міжнародних економічних відносин;
  • особливості здійснення міжнародної економічної діяльності;
  • тенденції розвитку світового господарства;
  • принципи підготовки зовнішньоекономічних угод;
  • механізми організації та управління експортною діяльністю.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • аналізувати навколишнє бізнес-середовище;
  • прогнозувати можливі зміни конкурентного середовища;
  • розробляти оптимальні стратегії розвитку діяльності компанії;
  • керувати експортноорієнтованими компаніями в умовах динамічного розвитку бізнес-середовища;
  • аналізувати параметри, в рамках яких діють експортноорієнтовані компанії,
  • розуміти принципи організації, роль та значення стратегічного контролінгу в роботі компанії;
  • аналізувати фактори, які впливають на розвиток корпоративних структур управління на місцевому та міжнародному рівні;
  • здійснювати організацію бізнес-процесів у сфері міжнародних економічних відносин.

  Основні дисципліни

  » Сучасні технології в зовнішній торгівлі » Структурний експорт та проектне фінансування » Стратегічний менеджмент та планування » Стратегічний контролінг та звітність » Міжнародні інституції та стратегічні зміни » Міжнародні фінанси, інвестиції та бюджетування » Корпоративне управління та міжнародний супровід.

  Дисципліни за вибором студента: » Фінанси і контролінг » Міжнародне право і глобальні політичні студії » Міжнародний маркетинговий менеджмент та закупівлі » Менеджмент персоналу та міжкультурний менеджмент.

  Дисципліни освітньої програми: » Менеджмент бізнес-проектів » Стратегічний менеджмент і планування » Корпоративні стратегії змін та нові методи управління » Корпоративне управління та міжнародний супровід » Моделювання в міжнародному менеджменті » Міжнародний бізнес та стратегічні зміни.

  Дворічна програма підготовки магістрів акцентована на формуванні практичних навичок для діяльності у міжнародному бізнес-середовищі, а навчання побудоване на передових кейс-методиках та ділових іграх.

  Практика

  Здобувачі освіти кваліфікаційного рівня «магістр» за освітньою програмою «Експортноорієнтований менеджмент» (Україно-австрійська програма) проходять практику на таких підприємствах, як ДП «Національні інформаційні системи»; ПАТ КБ «Приватбанк»; «Дельта банк»; Міністерство закордонних справ; ПАТ КБ «ОТП банк»; ТОВ «Jysk»; СК «Рітейл страхування»; Київська торгово-промислова палата; ПАТ «Укртатнафта».

  Працевлаштування

  Випускники Україно-австрійської програми з освітньої програми «Експортноорієнтований менеджмент» можуть працювати у міжнародних компаніях і відповідно до здобутої спеціалізації обіймати посади в департаментах міжнародного маркетингу, закупівель та логістики, стратегічного планування та контролю, управління трудовими ресурсами.

  Згідно з проведеним моніторингом працевлаштування випускників, вони знаходять кар’єрні можливості в таких сферах:

  • виробництво промислових товарів (масштабні проекти);
  • виробництво споживчих товарів;
  • банківська галузь / фінансові послуги / страхові компанії / брокерські послуги;
  • закупівлі та логістика / транспортування / складське господарство;
  • інформаційні технології та послуги;
  • фінансовий консалтинг;
  • державна служба і міжнародні організації.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Бізнес в Європейському Союзі» | магістр

  Вступники на спеціальність «Міжнародні економічні відносини» в магістратурі можуть обрати освітню програму «Бізнес в Європейському Союзі».

  Освітня програма «Бізнес в Європейському Союзі» в Університеті економіки та права «КРОК» створена з метою задовольнити потреби ділового світу в ХХІ столітті, готуючи бізнес-лідерів нового покоління, які поєднують у своїй роботі «жорсткі» (hard skills) і «м’які» (soft skills) навички управління і ведення бізнесу. (У першому випадку маються на увазі класичні навички, безпосередньо пов’язані з бізнесом, зокрема: успішність бізнес-розвитку, ефективність менеджменту, якість товарів і послуг і т. п., а в другому випадку – навички, які мають опосередковане відношення до бізнесової діяльності, зокрема: етика ведення бізнесу, соціально відповідальна поведінка тощо).

  У процес підготовки фахівців у сфері європейського бізнесу впроваджена інноваційна навчальна парадигма, яка сприяє розвитку критичного та креативного мислення, лідерства, командного духу, професійної гри, вміння ефективно вирішувати проблеми і приймати обґрунтовані рішення, а також володіти міцними комунікативними навичками. Таким чином, ми готуємо високопрофесійних фахівців для успішної управлінської діяльності в XXI столітті за допомогою реалізації повноцінного всебічного особистісного розвитку і високої якості університетської освіти, яка охоплює вісім областей: теоретичні знання, практичний досвід (у реальному житті, відкриті проекти), комунікативні навички, інформаційну грамотність, лідерство, «м'які навички» (емоційний інтелект), наставництво під керуванням успішних професіоналів.

  Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» за освітньою програмою «Бізнес в Європейському Союзі» забезпечує унікальну можливість отримання академічного ступеня магістра для успішного початку кар’єри в європейському бізнес-середовищі.

  Фахівці з міжнародних економічних відносин у сфері європейського бізнесу за час навчання досконало оволодіють англійською мовою та ґрунтовними інноваційними знаннями і належними навичками, а також здобудуть чітко сформоване системне бачення конкретної організації і зовнішнього економічного середовища, що забезпечить ефективний розвиток вітчизняних, спільних чи зарубіжних компаній.

  Основні особливості організації навчального процесу магістерської програми за освітньою програмою «Бізнес в Європейському Союзі»:

  • практична спрямованість – навчальний план магістратури повністю орієнтований на сучасну ринкову економічну проблематику; до навчального процесу і проведення практик залучаються успішні фахівці-практики; у якості навчальних методів широко використовується метод case-study;
  • інтенсивність – навчальний процес, що триває 2 роки, включає загалом 5 навчальних сесій, насичених сучасними освітніми технологіями, інтерактивними тренінговими методиками, елементами дистанційного навчання;
  • міжнародний формат – зміст навчальних дисциплін відображає передові досягнення світової економічної думки та міжнародної бізнес-практики, до навчального процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні викладачі;
  • доступність усіх освітніх ресурсів Університету «КРОК» – магістрантам забезпечений доступ до сучасної бібліотеки економічної літератури, до електронної бібліотеки навчально-методичних матеріалів та комп'ютерного центру університету.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • організаційно-управлінська діяльність:
   • демонструвати навички усвідомленого вибору стратегії забезпечення конкурентоспроможності фірми;
   • знати та вміти проектувати структури управління конкурентоспроможністю організації;
   • знати процедури та послідовність розробки та реалізації стратегічного планування діяльності міжнародних компаній;
   • володіти методами економічного і стратегічного аналізу поведінки економічних агентів і ринків у глобальному середовищі;
   • уміти вирішувати управлінські завдання, пов'язані з операціями на світових ринках в умовах глобалізації;
   • розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності;
   • знати та вміти використовувати на практиці прийоми моделювання товароруху, методи оптимізації процесів поставки товару;
   • уміти оцінювати вплив середовища формування стратегій розвитку на функціонування господарюючих суб'єктів і приймати економічно обґрунтовані рішення, які б враховували цей вплив;
   • мати навички розробки та реалізації стратегії компанії в європейському бізнес-середовищі;
   • уміти застосовувати знання податкового права ЄС при прийнятті рішень про організаційну структуру, форми і методи ведення підприємницької діяльності, розміщення об'єктів власності, здійснення інвестування та ін.;
   • бути здатним розробляти тактику політико-дипломатичного і правового супроводу національних товаровиробників та експортерів на ринки ЄС;
  • інформаційно-аналітична діяльність:
   • мати навички аналізу операційної діяльності організації і використання його результатів для підготовки управлінських рішень;
   • знати методи аналізу зовнішнього (макро-, галузевого та конкурентного) середовища і внутрішнього середовища бізнесу, методи оцінки конкурентоспроможності товару і фірми на світовому ринку;
   • знати та вміти використовувати на практиці методи та методики оцінки й прогнозування конкурентоспроможності товару та організації (підприємства);
   • уміти на основі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу визначати конкурентоспроможність товару і бізнесу в цілому, оцінювати конкурентні переваги і конкурентні слабкості;
   • мати навички використовувати в практичній діяльності організацій інформацію, отриману в результаті маркетингових досліджень європейського бізнес-середовища і порівняльного аналізу кращих практик у менеджменті;
   • бути здатним готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів у галузі економічної політики європейських ТНК та прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях;
  • підприємницька діяльність:
   • уміти знаходити і оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею;
   • мати навички моделювання бізнес-процесів і знати основні методи реорганізації бізнес-процесів;
  • розрахунково-економічна діяльність:
   • знати та використовувати на практиці методи і програмні засоби обробки ділової інформації, уміти взаємодіяти зі службами інформаційних технологій і ефективно використовувати корпоративні інформаційні системи;
   • уміти на основі типових методик і чинної нормативно-правової бази розрахувати економічні та соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;
   • бути здатним виконувати необхідні для складання економічних розділів планів розрахунки, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартів.

  Основні дисципліни

  Магістерська програма з освітньої програми «Бізнес в Європейському Союзі» розроблена з урахуванням останніх тенденцій та перспективних напрямів реалізації міжнародних економічних відносин сучасного бізнесу, кращого практичного досвіду роботи на світових ринках, що постійно перебуває в процесі адаптації до глобальних вимог бізнесу.

  Викладання навчальних дисциплін здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом (доктори та кандидати економічних наук), а також запрошеними фахівцями-практиками.

  Поглиблення та розширення професійної кваліфікації базується на опануванні низки дисциплін, а саме: Глобальна економіка, Управління міжнародною конкурентоспроможністю, Міжнародний менеджмент, Управління міжнародними ланцюгами поставок, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Бізнес-стратегії європейських компаній, Регулювання міжнародних торгових та інвестиційних потоків, Управління міжнародною бізнесовою діяльністю в ЄС.

  Дисципліни за вибором студента: » Інформаційно-аналітичні системи в міжнародній торгівлі » Інформаційно-аналітична діяльність на світових товарних ринках » Економічна дипломатія в міжнародному бізнесі » Міжнародний менеджмент персоналу.

  Практика

  Здобувачі вищої світи кваліфікаційного рівня «магістр» за освітньою програмою «Бізнес в Європейському Союзі» проходять виробничу переддипломну практику в державних профільних установах (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство іноземних справ України, Міністерство оборони України, посольства інших держав тощо); у зовнішньоторговельних представництвах країн, регіонів, компаній (Київська торгово-промислова палата, торговельні комітети регіональних інтеграційних угруповань); у великих міжнародних компаніях (ТОВ «Nestle», ТОВ «Procter&Gamble», ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Санфлауер Комюнікейшнс», ТОВ «Zong Design», ТОВ «Tiger Travel», TIS Tourism International Servise, ТОВ «CIKLUM», ДП «Кюне і Нагель», ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг», ТОВ «Транслогістик», ПАТ «Укртатнафта»); у науково-дослідних інститутах і т. п.

  Працевлаштування

  Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Бізнес в Європейському Союзі» можуть працювати в організаціях і на підприємствах різних форм власності, які займаються підприємницькою діяльністю в європейському бізнес-середовищі, а саме: в українських і європейських підприємницьких структурах, що займаються міжнародною бізнесовою діяльністю; у міжнародних компаніях, що спеціалізуються на експортно-імпортному бізнесі на ринку Європейського Союзу; у державних установах, регіональних і неурядових організаціях; у компаніях, які беруть участь у маркетингу і бізнес-консалтингу; у брокерських конторах; у дипломатичних і торговельних представництвах України за кордоном; у міжнародних банках тощо.

  Випускники Університету «КРОК» з повною вищою освітою у сфері міжнародних економічних відносин за освітньою програмою «Бізнес в Європейському Союзі» можуть реалізувати себе на посадах керівників підрозділів (усіх ланок управління), які вільно володіють англійською мовою і здатні здійснювати ефективні ділові контакти із зарубіжними компаніями; експерта із зовнішньоекономічних питань; фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку; економіста з міжнародної торгівлі; консультанта з ефективності підприємництва; фахівця з маркетингу; економіста з планування; економічного радника; перекладача; фахівця з управління проектами та ін.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Факультет міжнародних відносин » Міжнародні економічні відносини