Зображення контакту

Терон Ірина Василівна

Кандидат економічних наук

Адреса:
Кабінет 505, 506

Телефон: (+38 044) 455-56-91, вн. 254

 

Публікації

  Мосійчук Д.І. Позиціонування бренду: зміст та види / Д.І. Мосійчук, І.В. Терон // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 301-302

  Ярова О.А. Формування емоційної складової бренду / О.А. Ярова, І.В. Терон // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 659-660

  Терон І.В. Сутність та властивості соціального капіталу / І.В. Терон // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 372-374

  Книш Б.В. Стратегії позиціонування у сфері послуг / Б.В. Книш, І.В. Терон // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 253-254

  Терон І.В. Оцінювання розвитку внутрішнього ринку праці у контексті безпеки та інклюзивності економічного зростання / І.В. Терон // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 19-26

  Терон І.В. Аспекти організації рекламних кампаній/ В.В. Деща, І.В.Терон // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.127- 128

  Терон І.В. Маркетинг-мікс у сфері послуг/ Б. Дорошенко, І.В.Терон // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.133 -135

  Терон І.В. Брендинг: сутність та процеси в сучасній економіці / Солдаткіна Н., Терон І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 324-326

  Терон І.В. Переваги та недоліки пошукових систем як рекламоносія / Ткаченко Є.О., Терон І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.339 -341

  Терон І.В. Вплив соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці: контекст безпеки / І.В. Терон // Вчені записки Університету "КРОК" . Серія "Економіка". - 2018. - №4 (52). - С. 170-175

  Терон І.В. Інтереси суб'єктів соціального розвитку сільських поселень: сутність та структура пріоритетів / І.В. Терон // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 96-104

  Терон І.В. Особливості життєвого циклу послуги / Чердакчі Едіє, Терон І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.360-362

  Терон І.В. Реклама послуг: планування, реалізація і контроль / А.А. Желепа, І.В. Терон // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 144-146

  Терон І.В. Емпіричний аналіз диференціації соціального капіталу регіонів / І. В. Терон // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика:збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції.- Кіровоград: «Ексклюзив-Систем». – КНТУ., 2016. - С.94-97

  Терон І.В. Ефективність і динаміка соціального капіталу на ринку праці сільських територій / І. В. Терон //Інноваційна економіка. - 2016.- № 1-2 [61]. - С.146-151

  Терон І.В. Соціальний капітал як детермінанта трансформації ринку праці України / І. В. Терон //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».– 2016. - С.170-173

  Терон І.В. Сутнісні ознаки та типи трансформації як форми нестабільності ринку праці / І. В. Терон //Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Економічна серія. - 2016.- Вип 6. - С.47-54

  Терон І.В. Трансформація як форма нестабільності регіональних ринків праці / І. В. Терон //Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: тези конференції.- Кременчук, 2016. – С.312-314

  Терон І.В. Форми трансформаційної нестабільності ринку праці / І. В. Терон //Людина і праця в економіці регіону: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Частина 1: Актуальні проблеми соціально-трудових відносин).- Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2016. - С.193-195

  Терон И.В. Индустриальные парки в системе приоритетов инновационной трансформации рынка труда Украины в условиях евроинтеграции” / И. В. Терон, Е.Н.Бойко // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. - Klaipeda: Baltija Publishing, 2016

  Терон И.В. Интегральная оценка эффектов социального капитала на рынке труда сельских территорий / И. В. Терон //Проблемы и перспективы социально-экономического развития общества: история и современность: материалы международной научно-практической конференции. Одиннадцатые Ямбургские чтения. – Кингисепп, 2016. - С.69-72

  Терон И.В. Методический инструментарий интегральной оценки рынка труда сельских территорий Украины на основе метода анализа иерархий / И. В. Терон //Моделирование в технике и экономике : материалы международной научно-практической конференции.- Витебск: УО «ВГТУ», 2016. - С.433-435

  Терон І.В. Проблеми інституційного забезпечення трансформації соціально-трудових відносин сільських територій / І. В. Терон // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференціъ.- Кременчук, 2015. - С.454-455

  Терон І.В. Формування соціального капіталу в системі соціально-трудових відносин засобами корпоративної культури / І. В. Терон // Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.- Кіровоград: Кіровоградський національний технічний університет, 2015. - С. 154-155

  Irina W. Teron. Трансформации расселения как фактор модернизации рынка труда: сущность, особенности и направления исследования // Zeszyty naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Sk?odowskiej-Curie: kwartalnik. - 2015. - № 2 (48). - С. 109-122.

  Терон І.В. Ризики трансформації розселення в умовах сучасної нестабільності в Україні / І.В. Терон// Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (17 квіт. 2015 р.) / КНТУ. - Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. - С. 49-52.

  Терон И.В. Проблема боли: медицинские и социально-экономические аспекты/ И.В. Терон // Вестник Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. - 2015. - № 1. - С. 295-309.

  Терон І.В. Нелінійна парадигма інноваційного розвитку ринку праці/ І.В. Терон // Тренди та інновації в сучасній економіці: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2015 р.). - Харків: ХНУБА, 2015. - Ч. 3. - С. 69-73.

  Терон І.В. Регіональна диференціація соціального капіталу: методичні підходи та емпіричні оцінки / І. В. Терон // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.- 2014.- 2(11). - С.250-257

  Терон І.В. Особливості та перешкоди стимулювання інноваційної праці в соціогуманітарному секторі економіки України / І.В.Терон // Вісник Східноукраїнського національного Університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 2 (209). - С. 268-273

  Терон И.В. Формирование бренда работодателя в системе социально-трудовых отношений / И.В. Терон // Управление развитием человеческого потенциала. Текущие научные проблемы Восточной Европы: монография / [ред. Эльжбета Милош]. Politechnika Lubelska. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. - С. 83-94

  Терон И.В. Исследование структуры экономических интересов основных субъектов социально-трудовых отношений // Управление человеческими ресурсами - основа развития инновационной экономики: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (20-21 марта 2014 г., Красноярск) / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. - Красноярск, 2014. - С. 93-99

  Терон І.В. Розселенська детермінанта регіональної динаміки розвитку ринку праці/ І.В. Терон // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку: зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (17 квіт. 2014 р.). - Кіровоград: КОД, 2014. - С. 204-205

  Терон И.В. Социальный капитал как институт долгосрочного развития рынка труда // Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society: materials of the IV international scientific conference (May 25-26, 2014). - Prague: Vedecko vydavatelske centrum "Sociosf?ra-CZ". - Р. 172-175 (0,2 д. а.).

  Терон И.В. Модернизация рынка труда через призму трансформации региональных систем расселения/ И.В. Терон // Социально-экономические проблемы развития трудовых отношений в инновационной России: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 21 апр. 2014 г.) [отв. ред. В.Ф. Потуданская]. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014. - С. 39-43

  Терон І.В. Трансформація розселення: сутність та критерії дослідження основних форм // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: Електронний додаток до матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ( 23-24 трав. 2014 р.): тези доповідей учасників конференції. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2014. - С. 213-217

  Терон И.В. Инновационные критерии эффективности регионального развития/ И.В. Терон // Социально-экономические доминанты развития общества: история и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Кингисепп, 4 апр. 2014 г.) /под. общ. ред. проф. В.Н. Скворцова. - Санкт-Петербург: УльтраПринт, 2014. -С. 76-80

  Irina W. Teron. Проблемы реализации экономических интересов основных субъектов социально-трудовых отношений в условиях модернизации экономики // Zeszyty naukowe uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie: kwartalnik. – 2013. – № 1 (39). – С. 109–122.

  Терон І.В. Ризики забезпечення інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин на сучасному етапі економічного циклу / В. І. Терон // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. (Суми, 24–26 квіт. 2013 р.): у 4 т.- Суми: Сумський державний університет, 2013.- Т. 1. - С. 261–263

  Терон И.В. Проблемы реализации экономических интересов основных субъектов социально-трудовых отношений в условиях модернизации экономики / И. В. Терон //Zeszyty naukowe uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie: kwartalnik. - 2013.- № 1 (39). - С. 109–122

  Терон І.В. Методологічні питання обґрунтування стратегій модернізації соціально-трудових відносин / І.В. Терон // Прометей .-2013. - Вип. 3 (42). -С. 61-65

  Терон И.В. Сценарии модернизации социально-трудовых отношений (инструменты, приоритеты, эффекты) // Глобальная трансформация национальных рыночных систем в ходе формирования экономики знаний: материалы междунар. науч.-практ. конф. (28-29 октяб. 2013 г.): в 2 ч. / под науч. ред. д. э. н. М.И. Разумовской. - Хабаровск: РИЦХГАЭП, 2013. - Ч. 1. - С. 154-159

  Терон І.В. Реалізація корпоративно-соціальної відповідальності як напрям модернізації соціально-трудових відносин / І.В. Терон // Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. Секція 4. Основні напрями і форми реалізації корпоративної соціальної відповідальності (Донецьк, 5-6 грудня 2013 р.) .- Донецьк: ДонДУУ, 2013. - С. 252-253

  Терон І.В. Проблеми та ризики модернізації соціально-трудових відносин на етапі переходу до інноваційної економіки / В. І. Терон // Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.(25–26 квіт. 2013 р.).- Луганськ: Ноулідж, 2013. - С. 256–258

  Терон І.В. Методологічні та методичні аспекти дослідження стану забезпечення інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин / В. І. Терон //Економічний вісник університету .- 2013.- Вип. 20/4. - С. 333–337

  Терон І.В. Проблеми фінансово-економічного забезпечення модернізації соціально-трудових відносин / І. В. Терон //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип.29. - С. 93–100

  Терон І.В. Розвиток підходів до кількісної оцінки людського розвитку регіонів у посткризовий період: аспект соціально-трудових відносин / І. В. Терон //Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: виклики посткризового періоду: IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13–14 квіт. 2012 р.): у 2-х ч.- Львів: Львівська економічна фундація, 2012.- Ч. ІІ. - С. 94–96

  Терон І.В. Специфіка функціонально-компонентної структури механізму модернізації соціально-трудових відносин з позиції активізації соціального капіталу / І. В. Терон //Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т.- КНЕУ, 2012.- Т. 2. - С. 468–477

  Терон И.В. Анализ аспектов механизма модернизации социально-трудовых отношений в контексте влияния на социальный капитал / В. И. Терон // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: материалы ІІ междунар. науч.-практич. конф. (г. Москва, 16 декабря 2012 г.). М.: ООО «НИПКЦ Восход – А»,2012. - С. 232–242

  Терон І.В. Соціальні інновації у стратегічному управлінні підприємством // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.2: Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія/ за наук. ред. І. Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012.- С. 335-349

  Терон І.В. Модернізація механізму регулювання соціально-трудових відносин // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.5: Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: Колективна монографія / за наук. ред. І. Л. Петрова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 150-169

  Терон І.В. Інформаційно- інноваційний контекст економічного розвитку // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.5: Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: Колективна монографія / за наук. ред. І. Л. Петрова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 57-66

  Терон І.В. Методична схема регіонального аналізу розвитку соціального капіталу / І. В. Терон // Стратегія розвитку України. Серія: Економіка, соціологія, право. - 2011.- № 2

  Терон І.В. Розвиток ринку праці регіонів в глобальному просторі / І. В. Терон //Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: зб. тез міжнар. наук.-практ. конференції.- К.: НАУ-друк, 2011

  Терон І.В. Тенденції та проблеми просторового розвитку ринку праці України в контексті циклічного розвитку та глобалізації економіки / І. В. Терон //Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2011.- № 16 (170)

  Терон И.В. Оценка социального маркетинга как фактора конкурентоспособности региона / И. В. Терон //Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. (г. Абакан, ноябрь 2011 г.).Абакан, 2011

  Терон И.В. Социальные инновации сквозь призму модернизации социально-трудовых отношений / И. В. Терон // Проблемы и перспективы развития инновационно-креативной экономики: сб. материалов по итогам Третьей междунар. науч.-практ. онлайн-конференции (Москва, 27–30 июля 2011 года).- М.: Креативная экономика, 2011. - С. 410–416

  Терон І.В. Соціальні інновації у процесах модернізації соціально-трудових відносин / І. В. Терон//Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - 2011.- Вип.20., ч.2

  Терон І.В. Соціальний маркетинг крізь призму модернізації української економіки // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XVI междунар. науч.-практ. конф., (Алушта, сентябрь 2011 г.).- Алушта, 2011

  Петрова І.Л. Сучасні технології маркетингу на ринку праці / І. Л. Петрова, І. В. Терон // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 18 т.2. - С. 169-180

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Терон Ірина Василівна