Інша інформація:
Сідак Володимир Степанович

кабінет 106-1

(+38 044) 455-56-90, вн. 241

 
 
 

Сідак Володимир Степанович

  • доктор історичних наук
  • кандидат юридичних наук
  • професор
  • член-кореспондент НАПН України (відділення психології і дефектології)
  • заслужений діяч науки і техніки України
 
 

Публікації

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / S. Laptіev, V. Sidak, I. Mihus , Ya. Koval // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment : collective monograph. - Przeworsk (Poland), 2019. - P. 186-195

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195

  Sidak V. Anti-crisis management economic safety of banking Institutions on the state level: problems and ways of their Solution / Volodymyr Sidak ,Yana Koval //European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018. -№ 2.- P.20-29

  Сідак В.С. Технології блокчейн в економіці: теорія та практика впровадження /Москов В.А., Сідак В.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.240-242

  Вітомський Ю.Л. Психологічні особливості та професійно значущі якості працівників об’єктивної та особистісної охорони / Ю.Л. Вітомський, В.С. Сідак // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 155-162

  Сідак В.С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення: У 5-ти томах.- Т. 2 Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 р.р. -К.:Прометей, 2017. – 472 С.

  Сідак В.С. Конкурентна розвідка в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання / В.С. Сідак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". – 2017. – С. 93-103

  Сідак В.С. Механізм рефлексивного управління в інформаційно-психологічних операціях спецслужб (історичний аспект) / В. С. Сідак // Збірник наукових праць Національної академії СБУ. -2017. - №62 - С. 260-269.

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитк.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.

  Сідак В.С. Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр/ В. С. Сідак //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 25. - С. 31-39

  Сідак В.С. Засади економіко-правового виховання молоді в сучасних умовах / В.С. Сідак, С.М. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 22-30

  Лаптєв С.М. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства /С.М. Лаптєв, В.С. Сідак //Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, В.С. Сідака, М.П. Денисенка.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 292-300

  Мігус І.П. Економічний підхід до пошуку оптимальних шляхів фінансування системи освіти /І. П. Мігус, І. М. Шпиця, С. Г. Натрошвілі //Освіта:соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія/за ред. С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.225-252

  Сідак В.C. Використання мас-медіа в інформаційно-психологічних операціях Першої світової війни / В.С. Сідак // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2013. - № 2. - C. 59-66

  Сідак В.С. Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії / В. С. Сідак // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2013.- № 16. - С. 227-232

  Сидак В.С. Психологические состовляющие социального насилия начала ХХ века / В. С. Сидак, В. А. Козенюк // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2012.- № 13. - С. 187-207

  Сідак В.С. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів / С. П. Мосов, В. І. Сідак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2012.- № 33. - С. 42-48

  Сідак В.С. Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді / Н. Г. Калашник, В. С. Сідак //Правничий вісник Університету "КРОК".-2012.- № 13. - С. 213-221

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : колективна монографія / Кононенко Ю. С. та ін.; за заг. ред. проф. Сідака В. С. та проф. Мігус І. П. . - Черкаси : Маклаут, 2012. - 258 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.

  Сидак В.С. К вопросу о понятии «негосударственная система безопасности» / В. С. Сидак // Зовнішня торгівля. Економічна безпека/ Університет економіки та права "КРОК", 2011.- № 5.-С.98-103

  Калашник Н.Г. Попередження появи синдрому професійного вигорання у співробітника пенітенціарної служби (досвід зарубіжних країн)/ Н. Г. Калашник, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2011. - Вип. 9. - С. 131-138

  Сідак В.С. Критеріальна оцінка стану забезпечення охорони державної таємниці в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях / В. С. Сідак // Труди Університету: збірник наукових праць/ Національний університет оборони України.- 2011.- № 6/1051. - С. 21-37

  Сідак В.С. Критеріальна оцінка стану захисту комерційної таємниці субєктів господарювання / В. С. Сідак // Зовнішня торгівля. Економічна безпека/ Університет економіки та права «КРОК».- 2011.- № 6. - С. 134-143

  Сідак В.С. Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб'єктів господарювання / В. С. Сідак //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2011.- Вип. 6.,Т.2.

  Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу "Євро -2012" (Розроблено на базі навчально-наукового Інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права "КРОК" )/ В. Крутов, С. Лаптєв, В. Сідак [та ін.] //Бизнес и безопасность.- 2010. - № 2. - С. 25-28

  Система підготовки фахівців для забезпечення безпеки проведення "ЄВРО-2012" в Україні: експертно-аналітична доповідь/ О. А. Кириченко [та інші]; за наук. ред. В. С. Сідака, О. А. Кириченка. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 12 с

  Сідак В.С. Слово про педагогіку серця. Психолого-педагогічні нариси / В. С. Сідак, А. Щуровський, І. Валько.-К.: Дорадо-Друк, 2010. - 260 с.

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: науково-аналітична доповідь/ Лаптєв С.М., Кириченко О.А., Сідак В.С., Захаров О.І. [та ін.] - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 64 с

  Сідак В.С. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В.Сідак, Т. Осташенко, Т. Вронська. - Вид. 2-ге, доп.. - К.: Темпора, 2009. - 426 с

  Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія / О. А. Кириченко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; під ред. О. А. Кириченка, В. С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 403 с.

  Інвестиційний бізнес в Україні: навчальний посібник/ О. І. Захаров, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М.П. Денисенка. - К.: ЗАТ "Дорадо"; К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 248 с

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сідак Володимир Степанович