Колядич Олександр Іванович — Університет «КРОК»
Зображення контакту

Колядич Олександр Іванович

Кандидат економічних наук

Адреса:
Кабінет 242

Телефон: (+38 044) 455-56-66, вн. 104

 

Публікації

  Ігнатюк Т. Причини та наслідки українського голодомору 1932-1933 рр. / Т. Ігнатюк, О.І. Колядич // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 15-17. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/496

  Мазур С. Валуєвський циркуляр 1863 як інструмент нищення української мови / С. Мазур, О.І. Колядич // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 21-24. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/497

  Мусієнко Є. Утиски української церкви в період планування Російської імперії / Є. Мусієнко, О.І. Колядич // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 39-41. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/498

  Сошко М. Проблема реституції українських культурних цінностей з Росії / М. Сошко, О.І. Колядич // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 55-58. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/499

  Супик Ю. Деструктивний вплив тоталітаризму на мотивацію працівників УРСР / Ю. Супик, О.І. Колядич // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 59-61. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/500

  Institutional environment tools for small and medium-sized enterprises development / I. Deineha, A. Maslov, N. Potryvaieva, U. Berezhnytska, L. Verbivska, O. Koliadych// Studies of Applied Economics. - 2021. - Vol. 39. - Issue 3. - DOI https://doi.org/10.25115/eea.v39i3.4798

  Колядич О.І. Характеристика Іваном Вернадським зовнішньої торгівлі у контексті розвитку господарства / О.І. Колядич // Іван Вернадський - учений-економіст, педагог, громадянин: (до 200-річчя від дня народження): матеріали науково-практичної конференції (19 травня 2021 р.). - Київ: КНЕУ, 2021. - С. 19-22

  Колядич О.І. Аналіз моделей ринку праці: світовий досвід для України / О.І. Колядич, Є.В. Другова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 3 (59). - С. 8-15

  Колядич О.І. Зайнятість населення в стратегії сталого розвитку / О. І. Колядич // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 листопада 2020 р.): . - Київ: КНЕУ. - 2021. - С. 93-98.

  Колядич О.І. Проблеми економічного зростання та зайнятості населення в контексті досягнення цілей сталого розвитку / О.І. Колядич // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 137-140. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/64

  Колядич О.І. Теоретична платформа поведінкових конфліктогенів в економіці / О.І. Колядич // Фундаментальна економічна теорія в структурі економічного знання: проблеми та виклики сучасності (до 95-ї річниці від дня народж. проф. Л. Я. Корнійчук): зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу ( 7 листоп. 2019 р.). – Електрон. текст. дані. – Київ: КНЕУ, 2019. – С. 61–65

  Колядич А.И. Общие параметры синтеза моделей поведенческих реакций человека в современных исследованиях / А. И. Колядич // Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспектив: материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 14-15 ноября 2019 г.) / гл. ред. Г. П. Коршунов ; Институт социологии НАН Беларуси. - Минск : СтройМедиаПроект, 2019. - С. 274-277.

  Колядич О.І. Теоретичні властивості синтезу та інституціоналізації поведінкових моделей людини / О.І. Колядич // Нова парадигма економічної освіти у контексті інноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 листопада 2019 р.). - Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 2019

  Колядич О.І. Історико-економічний сегмент сучасної парадигми економічної науки / О.І. Колядич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 7-13

  Колядич О.І. Історико-економічні дисципліни як абетка економічної науки / О.І. Колядич // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 19-22

  Колядич О.І. Від коммодифікації до нерівності у доходах / О.І. Коляич // Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть: зб. материалы Всеукр. Круглого столу (25 квітня 2018 р.). – Киев: КНЕУ, 2018. – С. 180–184

  Колядич О.І. Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства / О.І. Колядич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 26-36

  Колядич О.І. Поведінкова економічна теорія в поясненні соціально-трудових відносин / О. І. Колядич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 47-58

  Колядич О.І. Реперні точки методологічної шкали інституційних змін у суспільстві, економіці, соціально-трудовій сфері /О.І. Колядич // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : Тези доповідей ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2017 року) / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.- К., 2017.- С. 108-112

  Колядич О.І. Ризики сфери зайнятості та нетехнологічні інновації[Електронний ресурс] / О. І. Колядич, С.Б. Погорєлов // Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку : Тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14 - 16 листопада 2017 року) / ДВНЗ "Київський національний університет імені В. Гетьмана. - К., 2017. -Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua

  Koliadych A. Podstawy koncepcyjnego wsparcia instytucjonalnej zdolnosci partnerow spolecznych / Aleksandr Koliadych, Sergey Pogorielov // Czlowiek-Spoleczenstwo-Gospodarka / Red. nauk M.A. Paszkowicz, A. Grynenko, B. Pietrulewicz.- Zielona Gora: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarystwa Profesjologicznego, Instytut Inzynierii Bezpieczenstwa i Nauk o Pracy, Universytet Zielenogorski, 2017. - Pp. 139-150

  Колядич А. К вопросу концептуального обеспечения институциональной способности социальных партнеров / А. Колядич, С. Погорелов // Czlowiek spoleczenstwo gospodarka. – 2017. – № 3. – Р. 139–150.

  Колядич О.І. Особистісно-орієнтований підхід у викладанні історико-економічних дисциплін, як спосіб реалізації принципу студентоцентризму / С. Б. Погорєлов, О. І. Колядич // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.). – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 250–252.

  Колядич О.І. Зміни в жорсткому ядрі теорії добробуту на початку ХХІ ст. / О.І. Колядич // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку: материали Всеукраїнського круглого столу (10 листопада 2016 р.). – Киев: КНЕУ, 2016. – С. 88–94

  Колядич О.І. К вопросу концептуального обеспечения институциональной способности социальных партнеров / О.І. Колядич // Челевек-общество-экономика. Т.3: Достойный труд.- Redakcia naukowa, 2016. - С.130-140

  Колядич О.І. Гіпотеза про ймовірність гістерезису та роль інсайдерів у сферах зайнятості та соціально-трудових відносин України / О.І. Колядич, С.Б. Погорєлов // Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, приуроч. до 50-річчя кафедри Управління персоналом та економіки праці КНЕУ ім. В. Гетьмана (2–6 листопада 2015 р.). – Електрон. текст. дані. – Київ: КНЕУ, 2015. – С. 185–187

  Колядич О.І. Провідні «концепції людини» в системі економічного пізнання / О.І. Колядич // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 вересня 2015 р.). – Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. – С. 114–117

  Колядич О.І. Фантом договірних відносин у трудовій сфері планово-директивної системи господарства / О.І. Колядич // Історія народного господарства та економічної думки України. - 2014. - Вип. 47. – С. 104–127

  Колядич О.І. Європейські орієнтири розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю у стратегії «Європа-2020» / О.І. Колядич, С.Б. Погорєлов // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2014. - №2. - С. 470-478

  Колядич О.І. Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок / О.І. Колядич, С.Б. Погорєлов // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2013. - №2. - С. 230-235

  Колядич О.І. Історико-економічні дисципліни-фундаментальна основа формування системних економічних знань / О.І. Колядич // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності: матеріали науково-методична конференція (Київ, 31 січня 2013 р.). – К.: КНЕУ, 2013. - С. 83-85

  Колядич О.І. До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин / О.І. Колядич, С.Б. Погорєлов // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2012. – № 2. – С. 140–145.

  Колядич О.І. Способи віртуальної організації аудиторної роботи викладача і студента: синхронне й асинхронне навчання / О.І. Колядич // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: матеріали науково-методичної конференції науково-педагогічних працівників (Київ, 21 лютого 2012 р.). - К.: КНЕУ, 2012. - Т.1. - С. 67-71

  Колядич О.І. Дослідження соціально-трудової взаємодії з позицій системного підходу / О.І. Колядич, С.Б. Погорєлов // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2011. – № 2. – С. 91–98.

  Колядич О.І. Трансформація інституту зайнятості в Україні на межі ХХ–ХХІ століть / О.І. Колядич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2010. - Вип. 10. - С. 8-15.

  Колядич О.І. Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Колядич Олександр Іванович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2009. – 24 с.

  Колядич О.І. Інституціональна складова дослідницької парадигми сфери соціально-трудових відносин / О.І. Колядич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 19. - С. 11-22

  Колядич О.І. Знання як цілеприкладання інноваційних технологій у навчальному процесі / О.І. Колядич // Досвід організації і активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: материали науково-методичної конференції, (5–8 лют. 2008 г.): у 2-х т. – Киев: КНЕУ, 2008. – Т. 2. – С. 243-245.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Колядич Олександр Іванович