Інша інформація:
Хмель Володимир Вікторович

Напрями наукових досліджень

  • навчальний процес з іноземних мов у контексті інноваційних технологій / морфолого-синтаксичний аспект французької мови

Сфера наукових інтересів

  • філологія та методологія викладання іноземних мов

Викладає

  • французька мова: друга/третя іноземна, ділова, за професійним спрямуванням
 
 

Хмель Володимир Вікторович


Освіта

  • Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1986 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2006 р. – Університет «КРОК», старший викладач, доцент, в. о. завідувача кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки

 
 

Публікації

  Khmel V. Manuel de francais. Le nouveau KROK A1-A2: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 336 с.

  Хмель В.В. Методична розробка з французької мови до теми "ділове спілкування" для студентів рівня А2 (з матеріалів підручника французької мови Новий КРОК А1-А2, авт. Хмель В.В.) / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 90 с. - С. 49 - 53.

  Хмель В.В. Питання мотивації в контексті інноваційних підходів у викладанні іноземної мови / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 44 - 49.

  Khmel V. Motivation communicative en tant que facteur de formation de la competence en langues etrangeres / V. Khmel // Langues, Sciences et Pratiques : Actes du 1er Colloque international francophone en Ukraine (19 - 20 octobre 2017). - Kyiv :Universite national Taras Chevtchenko, 2017. - P.67

  Хмель В.В. Комунікативна мотивація як чинник формування іншомовної компетентності / В. В. Хмель // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов : новітні тенденції і виклики для вищої школи : Матеріали міжнародої науково-практичної конференції (9 червня 2017 р.) / За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2017. - С. - 145 - 150.

  Хмель В.В. Учебный процесс как мотивация к изучению иностранного языка / В.В. Хмель //Материалы международной научно-практической конференции "Глобализирующийся мир: социально-экономические и политические тенденции в образовании" / "Кен елемдік дуниеде білім берудін елеуметтік -экономикалык жене саяси багыттары" - Халыкаралык Гылымипрактикалык конф. материалдары - Костанай: Костанай мемлекеттік педагогикалык институты, 2017 . - С. 333.

  Хмель В.В. Навчання іноземної мови на нефілологічному факультеті / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 86-97.

  Хмель В.В. Інноваційні технології у методології викладання іноземної мови спеціальності / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 72-85.

  Хмель В.В. КРОК 3. Міжнародна інформація та міжнародний бізнес: підручник французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин університетів/ В. В. Хмель = KROK 3. Information internationale et business international: Methode de francais/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 266 с.

  Хмель В.В. Поняття інноваційності у методології викладання іноземної мови спеціальності / В.В. Хмель // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2016 р.) . - К.: НТУУ "КПІ"

  Хмель В.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічному факультеті університетів: у збірнику / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.

  Хмель В.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічних факультетах університетів / В.В. Хмель // Вища школа.- 2015.-№ 4-5 . - С. 87-98.

  Хмель В.В. Конструкції з прийменниковим інфінітивом / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - С. 81-89

  Хмель В.В. КРОК 2. Професійне спілкування та міжнародна економіка: підручник французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин університетів/ В.В. Хмель = KROK 2. Communication professionnelle et economie internationale: Methode de francais/ V.Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 356 с.

  Хмель В.В. Викладання французької мови як другої/третьої іноземної: підручник як основний дидактичний матеріал / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права "КРОК", 2011.- Вип. 2. - С. 145-164

  Хмель В.В. Методика роботи з текстом на заняттях з французької мови як другої/третьої іноземної / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник /Університет економіки та права «КРОК».- 2011.- Вип. 2. - С. 165–177

  Хмель В.В. КРОК 1. Практичний курс французької мови: підручник для студентів-економістів факультетів міжнародних відносин університетів/ В. В. Хмель = KROK 1. Methode de francais pour les etudiants en economie internationale: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 204 с

  Хмель В.В. Вступний фонетичний курс французької мови: навчальний посібник/ В. В. Хмель = Cours introductif de phonetiigue du francais: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 46 с

  Хмель В.В. Практичний курс французької мови для технологічних університетів: підручник / В. В. Хмель.- К.:Фірма "ІНКОС", 2007.-264 с.

  Хмель В.В. Комунікативний підхід у викладанні французької мови в технологічному університеті / В.В. Хмель // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: Зб. наук. статей учасників Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 23-24 груд. 2003 р.) / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- С. 518-522.

  Хмель В.В. Французька мова: Дієслово:метод. вказівки до практ. занять для студентів усіх спец. ден. та заочн. форм навч. / В.В. Хмель. - К.: НУХТ, 2003. - 56 с.

  Хмель В.В. Навчальні засоби виховання студентів під час занять з французької мови та у позанавчальний час. / В.В. Хмель // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції (9, 10 жовтня 2002 р., Київ) "Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти". - Київ: НУХТ, 2002. - 106 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Хмель Володимир Вікторович