Інша інформація:
Галиця Ігор Олександрович

кабінет 126

(+38 044) 455-56-90, вн. 148

Напрями наукових досліджень

 • інноваційнo-iнвестиційний розвиток / креативний розвиток та менеджмент / державне регулювання інноваційних процесів

Викладає

 • стратегія підприємства / інноваційний розвиток / інвестиційно-інноваційний розвиток / креативно-інноваційний менеджмент
 
 

Галиця Ігор Олександрович

 • доктор економічних наук, професор
 • відзначений низкою нагород, зокрема:
  • Грамотою Верховної Ради України (2005 р.)
  • Відзнакою Голови Верховної Ради України (2012 р.)
  • Почесною грамотою Президії НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України (2002 р.)
  • Подякою НАН України (2010 р.)
  • Почесною відзнакою Спілки економістів України (2012 р.)
  • Золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України (2010 р.)
  • Почесною грамотою Президії Спілки економістів України (2008 р.) та ін.

Освіта

 • Київський автомобільно-дорожній інститут / інженер-економіст (1987 р.)
 
 

Публікації

  Intellectual-innovative mechanisms of household efficiency improvement/ I. Halytsia, A. Devadze, M. Schaefer, O. Mikhieiev, T. Kosareva //Innovative economics and management.- 2019.- №2. - P.107-112

  Проблеми розвитку відновлювальної енергетики в Україні та світі і шляхи їх подолання/ І.М. Сотник, І.О. Галиця, Т.В. Косарева // Енергоефективність та відновлювана енергетика в Україні: проблеми управління: монографія /За загал. ред. І.М. Сотник. – Суми: ПФ «Вид-во Університетська книга», 2019. -С. 53-58.

  Галиця І.О. Новий фахівець – потреба часу/ І.О. Галиця // Урядовий кур’єр. – 2019.-9 квітня. - № 68. - С. 6.

  Галиця І.О. Внутрішні венчури - крок до ефективності інноваційного процесу / І.О. Галиця // Урядовий кур'єр. - 2019. - 23 лютого - [електронний ресурс]

  Intellektuelle wettbewerbsspiele (icg) mit Beschleunigungsfunktion als mechanismus der Aktivierung von kreativen und innovativen Potenzialen/ I. Halytsia, M. Schaefer, O. Mikhieiev, T. Kosareva // Journal L`Association 1901 SEPIKE. - 2019.- №22. - С. 37-42

  State and innovation development/ Ihor Halytsia, Michael Schaefer, Anzor Devadze, Mykola Shevchenko //Innovative economics and management.-2018.- №3. - P.18-24

  Some strategic aspects of the innovative development in modern conditions/ Ihor Halytsia, Anzor Devadze, Olha Prokopenko, Badri Gechbaia // Innovative Economics and Management.-2018.-№2. - P.32 - 37

  Галица И.А "Экономика стресса", изменение характера управления и здоровье менеджера как конкурентный ресурс /Галица И. О., Копьяк Н.// Экономические изветия.- 2017

  Галица И.А. Стратегические изменения в хозяйственном развитии в современных условиях/ Галица И.А. // Экономические изветия.-2017

  Галиця І.О. Віртуально-інтелектуальна економіка та креативно-інноваційний потенціал / Проблеми формування та розвитку інноваційної інфра структури: виклики постіндустріальної економіки: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 травня 2017 р.). - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - С. 101.

  Галиця І.О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація / І. О. Галиця, О. О. Гетьман // Регіональна економіка. - 2017. - №2(84). - С. 62-72.

  Halytsia I. Strategical creative-innovative features of economic entity management [Online] // International Marketing and Management of Innovations. - 2017. -№ 2. -С.10-16

  Галица И.А. Стратегические изменения характера управления предприятием в виртуально-интеллектуальной экономике / И. А. Галица // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1 (57). - С. 90-95

  Галиця І.О. Банк ідей - шлях до інноваційного прориву / І. О. Галиця, С. М. Лаптєв.-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/galitsya-laptev-0001.pdf

  Галица И.А. Глобализация и инновационность управления / И. А. Галица //Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь.- 2016.- 7 (229). - С.40-42

  Галица И.А. Закономерности современного развития и инновационность управления / И. А. Галица //Экономический бюллетень НИЭИ Министерсва экономики Республики Беларусь.- 2016.- №1(223). - С.4-5

  Галица И.А. Среда хозяйствования и инновационность управления / И. А. Галица //Экономичестие известия.- 2016.- 24.02. - http://eizvestia.com/print?printajax=4506071

  Галица И.А. Стратегические аспекты на инновационното управление на предприятието във виртуально-интелектуалната икономика / И. А. Галица //Entrepreneurship (Болгарія).- 2016. - С.211-218

  Галица И.А. Виртуально-интеллектуальная среда хозяйствования и новые подходы к управлению / І. О. Галиця //Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: матеріали науково-практичної конференції (18.03.2016).- К.:Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьма, 2016 . - С.164-166

  Галиця І.О. Креативність та інноваційність управління в стратегічному потенціалі підприємства в умовах глобалізації / І. О. Галиця //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.- 2016.- 3 (119). - С.41-43

  Галиця І.О. Креативно-інноваційний потенціал та інтелектуальна безпека підприємства / І. О. Галиця //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".- 2016.-№ 3(119). - С.22-24

  Галиця І.О. Навчайтеся граючи / І. О. Галиця.- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/332-navchaitesia-hraiuchy

  Галиця І.О. Проблеми і перспективні напрями енергозбереження у сфері теплопостачання міст України / І. О. Галиця, І. М. Сотник //Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки: монографія/ за ред.І. Сотник.- Суми: Університетська книга, 2016. - С.309-316

  Галиця І.О. Стратегічні особливості управління підприємством на постіндустріально-біфуркаційному етапі / І. О. Галиця, Н. П. Копьяк // Економіка підприємства: теорія і практика : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (01.09.2016) .- К.: ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2016 . - С.14-15

  Halytsia I. "BUSINESS STRESS" AS A RESULT OF EVOLUTION OF SOCIAL AND STRENGTHENING OF INNOVATIVE MANAGEMENT / I. Halytsia // Journal L`Association 1901 SEPIKE [SEPIKE Journal].- 2016. - №13.- Pp.107-115

  Halytsia I. STRATEGIC FEATURES OF ENTERPRISE ACTIVITY AND MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION / I. Halytsia //Journal L`Association 1901 SEPIKE [SEPIKE Journal].- 2016.- 13. - С.66-69

  Галица И.А. Стратегические особенности повышения конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации / И. А. Галица //Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13.04.2016).- К.:Національний авіаційний університет, 2016. - С.16-17

  Галица И.А. Стратегические аспекты инновационно-креативных трансформаций во внутрихозяйственном менеджменте / И.А. Галица // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 124-131

  Галица И.А. Стратегические аспекты корпоративного управления в глобализированном мире / И. А. Галица // Логістично-адаптивне та правове управління соціально-економічними процесами: монографія / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В. П. Волкова, д-ра екон. наук, доц. Л. А. Горошкової. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - С.181-184

  Галица И.А. Внутрихозяйственные интеллектуальные элиты и антиэлиты, конкурентоспособность и экономическая безопасность / И. А. Галица //Международный журнал экспериментального образования. - 2014.- № 1 (ч. 2). - С. 132–136

  Галица И.А. Инноваторы и интелектуально-креативные механизмы активации их деятельности / И. А. Галица //«Alma mater». Вестник высшей школы. - 2014.- № 4. - С. 53–58

  Галица И.А. Рынок и государство: усиление взаимодействия как результат эволюции экономических систем / И. А. Галица // Белорусский экономичесмкий журнал. - 2014.- № 2. - С. 86–96

  Галиця І.О. Роль держави в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / І. О. Галиця, Н. В. Погуда //Вісник Кам’янець-Подільского національного університету ім. Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014.- Вип. 9. - С. 24–27

  Галица И.А. Инновационные трансформации во внутрихозяйственном менеджменте / И. А. Галица //Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. - 2013.- № 1. - С. 36–39

  Галица И.А. Операционно-проектные технологии активизации креативно-инновационного потенциала / И. А. Галица, Е. Г. Разметова, О. В. Парубец //Alma mater:Вестник высшей школы. - 2013.- № 2. - С. 47–50

  Галица И.А. Стратегия, принципы и механизмы управления интеллектуально-инновационным потенциалом / И. А. Галица // Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции: матер. Междунар. научн.-практ. конф.- (COMRAT 08.11.2013). - Комрат, 2013.-С. 170–174

  Галиця І.О. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: ефектометричний інструментарій: монографія / І. О. Галиця, А. Є. Никифоров, М. М. Шевченко, Н. В. Погуда.- Кондор, 2013

  Галиця І.О. Креативний менеджмент: курс на стратегічне використання інтелектуально-інноваційного потенціалу співробітників / І. О. Галиця //Економічний вісник університету. - 2013.- Вип. 20/2. - С. 29–30

  Halytsia I. Intellektuelle Innovationseliten als konkurrenzfahige Ressource der Wirtschaftssubjekte / I. Halytsia // Journal L Association 1901 «SEPIKE». - 2013.- № 1. - Р. 65–71

  Halytsia I. Intracompany Intellectual Elites as a Factor of Innovation Development / I. Halytsia //Contemporary economies in the face of new challenges: economic, social and legal aspects.- Сracow, 2013.- V. 20/2

  Галица И.А. Стратегические аспекты корпоративного управления на основе внутрихозяйственных рынков / И. А. Галица //Общество и экономика. - 2012.- № 9. - С. 48–52

  Галица И.А. Эффективные формы управления в туристической индустрии / И. А. Галица, И. Л. Мельник //Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2012.- № 3. - С. 10–15

  Галиця І.О. Стратегічні аспекти корпоративного управління і подолання внутрішньогосподарських конфліктів / І. О. Галиця // Фондовый рынок. - 2012.- № 35. - С. 30–32

  Галиця І.О. Технології активізації творчості / І. О. Галиця, О. Г. Розмєтова //Вища школа. - 2012.- № 2. - С. 62–73

  Галица И.А. Интеллектуальные элиты как инвестиционно-инновационный ресурс конкурентоспособности / И. А. Галица //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012.- № 3. - С. 34–37

  Галиця І.О. Технологічний розвиток як стратегічний чинник в контексті історичного процесу / І. О. Галиця, О. С. Галиця //Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Зб. наук. праць. - 2011.- Вип. ХVIІ. - С. 7–14


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Галиця Ігор Олександрович