Зображення контакту

Євтушенко Світлана Валеріївна

Адреса:
Кабінет 126

Телефон: (+38 044) 455-57-12, 455-56-90, вн. 148

Інша інформація:
 

Публікації

Євтушенко С.В. Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / за наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: Дорадо, 2012. – Розд. 2.9. – 355 с. – С. 236–247.
Євтушенко С.В. Конкурентно-релевантні ануїтети в оптимізації інвестиційної безпеки книжкової друкарні / С.В. Євтушенко // Інвестиції: практика та досвід. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2012. – № 24 (0,4 д. а.).
Євтушенко С.В. Інноваційно-інвестиційна безпека в системі економічної безпеки підприємства / С.В. Євтушенко // Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку України: монографія Університету «КРОК» / наук. ред. Петрова І.Л. – К.: Дорадо, 2012. – 355 с. – С. 236–247 (0,75 д. а.).
Євтушенко С.В. Система економічної безпеки підприємства / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – Вип. 29. – С. 110–118 (0,45 д. а.).
Євтушенко С.В. Оптимізація стану інвестиційної безпеки технічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / В.С. Міщенко, C.В. Євтушенко // Ефективна економіка. – ДАУ, 2012. – № 1. – Режим доступу до джерела: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=909 – Назва з екрану (0,5 д. а.).
Євтушенко С.В. Діагностика стану інвестиційної безпеки книжкової друкарні [Електронний ресурс] / С.В. Євтушенко // Ефективна економіка. – ДАУ, 2012. – № 5. – Режим доступу до джерела: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1125 – Назва з екрану (0,4 д. а.).
Євтушенко С.В. Формалізація оцінки економічної безпеки в інвестуванні технічного розвитку підприємства / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2011. – Вип. 27: у 2-х т. – Т. 1. Держава та суб’єкти підприємництва: актуальні виклики та економічна безпека. – 169 с. – С. 90–96 (0,4 д. а.).
Євтушенко С.В. Комбінаторна модель економічної безпеки інвестування технічного розвитку підприємства / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2011. – Вип. 28: у 2-х т. – Т. 1. – 151 с. – C. 94–103 (0,5 д. а.).
Євтушенко С.В. Стан інвестиційної безпеки книжкових друкарень України [Електронний ресурс] / С.В. Євтушенко // Ефективна економіка. – ДАУ, 2011. – № 11. – Режим доступу до джерела: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=782 – Назва з екрану (0,5 д. а.).
Євтушенко С.В. Інвестиційна безпека технічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Євтушенко // Проблеми системного підходу в економіці. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 4. – Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Evtushenko_411.htm – Назва з екрану (0,5 д. а.).
Євтушенко С.В. Загрози інвестиційної безпеки книжкових друкарень України / С.В. Євтушенко // XIV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доп. / упор. Н.В. Кришина, 27 травня 2011 р. – К.: ПрАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку», 2011. – 62 с. (0,12 д. а.).
Євтушенко С.В. Оцінка рівня інвестиційної безпеки технічного розвитку підприємства / С.В. Євтушенко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: праці III-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 20–21 жовтня 2011 р. / відп. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 564 с. (0,25 д. а.).
Євтушенко С.В. Шляхи удосконалення оцінки ефективності інновацій на підприємстві // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2008. – Вип. 18. – Т. 3. – 10 с.
Євтушенко С.В. Моделювання інвестицій у технічний розвиток книжкової друкарні // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 16. – К., 2007. – 9 с.
Євтушенко С.В. Адекватність технічного розвитку підприємства ринковому середовищу в умовах невизначеності // Ризик-менеджмент та проблеми регулювання бізнесу: наук.-методол. семінар. – К.: УЕП «КРОК», 2006.
Євтушенко С.В. Моделювання інвестиційного процесу на підприємстві // Матеріали Міжвузів. наук.-практ. конф. «Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва». – К.: УЕП «КРОК», 2006.
 
 

Публікації

  Євтушенко С. В. Економічна безпека видавничо-поліграфічної галузі України / Євтушенко С. В. // 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: матеріали міжвузівської студентської конференції, (Київ, 13 квітня 2017 р.),Університет економіки та права «КРОК»: Київ.–2017. -С. 74-82.

  Євтушенко С. В. Регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством /Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2017.-271 с.

  Євтушенко С. В. Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо поліграфічної галузі / Євтушенко С. В. // Інвестиції: Практика та досвід.–2017. - №14.-С. 55-60.

  Євтушенко С. В. Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання / Євтушенко С. В. // Економіка та держава. –2017. - №7.-С. 104-108.

  Євтушенко С. В. Оцінка та регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі України / Євтушенко С. В. // Вчені записки Університету "КРОК" . Серія "Економіка". - 2017.- Вип. 46. -С.42-49

  Євтушенко С.В. Інвестиційна безпека підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності в довгостроковому періоді / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 99-107

  Євтушенко С. В. Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / С. В. Євтушенко.- Дорадо, 2012. - Розділ 2.9. – С. 236–247

  Євтушенко С. В. Шляхи удосконалення оцінки ефективності інновацій на підприємстві / С. В, Євтушенко ; Вчені записки Університету «КРОК».- Ун-т економіки та права «КРОК», 2008.- Вип.18.т.3. - 10 с.

  Євтушенко С. В. Моделювання інвестицій у технічний розвиток книжкової друкарні / С. В. Євтушенко ; Вчені записки Університету «КРОК».- Ун-т економіки та права «КРОК», 2007.- Вип. 16. - 9 c.

  Євтушенко С. В. Моделювання інвестиційного процесу на підприємстві / С. В. Євтушенко ; Міжвузів. наук.-практ. конф. «Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва».- Університет економіки та права «КРОК», 2006

  Євтушенко С. В. Адекватність технічного розвитку підприємства ринковому середовищу в умовах невизначеності / С. В. Євтушенко ; Науково-методологічний семінар «Ризик-менеджмент та проблеми регулювання бізнесу».- Університет економіки та права «КРОК», 2006

  Міщенко В.С. Економіка підприємства: збірник завдань для студентів коледжу/ В. С. Міщенко, Т. П. Єсипчук, С. В. Євтушенко; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 63 с

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економіки підприємства для студентів III курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В.С. Міщенко, Н.І. Дишлюк, С.В. Євтушенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 16

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економіки підприємства для студентів III курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В.С. Міщенко, Н.І. Дишлюк, С.В. Євтушенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. -16 с.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Євтушенко Світлана Валеріївна