Пилипенко Анна Іванівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Пилипенко Анна Іванівна

кабінет 234-6

(+38044) 455-69-82, вн.230

Напрями наукових досліджень

 • гнучке управління проектами, методологія Agile, гнучке управління економічною безпекою вищого навчального закладу, кількісні методи опису та аналізу соціально-економічних систем

Сфера наукових інтересів

 • менеджмент, управління проектами, управління безпекою, статистика, економетрика, комп’ютерне моделювання

Викладає

 • статистика, економіко-математичні методи та моделі, вища математика, теорія прийняття рішень, статистика та математичні методи в психології, математичні методи дослідження операцій

Профілі

 
 

Пилипенко Анна Іванівна

 • кандидат технічних наук (2008 р.), доцент (2011 р.)

Освіта

 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля / професіонал у сфері управління проектами та програмами (2017 р.)
 • Доцент кафедри менеджменту (2011 р.)
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля / магістр, менеджмент організацій (2011 р.)
 • Кандидат технічних наук., 05.13.06 – інформаційні технології, «Стохастичне моделювання потоків транспортних систем для задоволення інформаційних потреб диспетчерського управління» (2008 р.)
 • Менеджмент / магістр (2001 р.)
 • Східноукраїнський державний університет / магістр, прикладна математика (2000 р.)

Професійна кар'єра

 • 2014–2016 рр. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, доцент кафедри управління проектами та прикладної статистики
 • 2008–2014 рр. – Луганська державна академія культури і мистецтв, доцент кафедри менеджменту, керівник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації
 • 2002–2008 рр. – Луганський національний аграрний університет, асистент кафедри економічної кібернетики

Професійна діяльність

 • IT Ukraine Association Teacher's Internship program held by EPAM Systems. July - August 2021, 108 hours. Modules included: Project Management – 28 hours, Module General Tech – 20 hours, Module Technology-Specific Module – 44 hours, Soft Skills Module – 16 hours. CERTIFICATE № 480, Kyiv, Ukraine.
 • Школа професійного розвитку «Готові до викликів: Інструментарій сучасного викладача» (Київська школа економіки KSE, 2021), 0,5 кредитів ЄКТС, травень-червень 2021 року.
 • Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», свідоцво підвищення кваліфікації КР № 04635922/000734-21 за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів», модуль 1, 25 – 31 травня 2021 року, загальний обсяг – 1 кредит ЄКТС.
 • Свідоцво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000852-21 за програмою професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів», модуль 2, 01 – 07 червня 2021 року, загальний обсяг – 1 кредит ЄКТС.
 • Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартам-проєктами» (Міністерство цифрової інформації України, ГО «Платформа інноваційного партнерства», вересень – грудень 2020) Тривалість – 42 години (1,5 кредитів ECTS)
 • Сертифікат про успішне завершення он-лайн курсу “Принципи гнучкої роботи. Agile для викладачів” (GlobalLogic, загальна тривалість 50 годин, липень-вересень 2020)
 • Сертифікація аналітика Sales Creatio (просунутий рівень) (Terrasoft, Creatio Academy, 15.06.2020)
 • uData School, Сертифікат про успішне завершення курсу стажування. Академічна програма (350 годин): Math.Pro, Numerical Analysis, Probability Theory and Mathematical statistics, Machine Learning Basics, Deep Learning Basics, Time Series Analysis. Workshops: Data preprocessing and feature design workshop, Data collection workshop. Командна робота над бізнес проектами (400 годин): Квітень-жовтень 2018 р.
 • Національний технічний університет України ""Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" ННК «Світовий центр з геоінформатики та сталого розвитку», свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02070921/002565-17, Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних,19.08.2017.

Участь у наукових організаціях

 • Наукова школа «Управління інноваційним розвитком в епоху економіки знань»
 
 

Публікації

  Пилипенко А.І. Оцінка практичної ефективності статистичного інструментарію в соціологічних дослідженнях на прикладі виявлення стресових ситуацій в житті українців / А. І. Пилипенко, А. В. Умнова, О. В. Гомон [та ін.] // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 101-117

  Рач В.А. Застосування темпоральних критеріїв для опису системних моделей діяльності проектно-орієнтованих підприємств та управління проектами / В. А. Рач, А. І. Пилипенко, О. В. Бірюков // Управління проектами: стан та перспективи: Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В.,2019. - С. 59-61

  Пилипенко А.І. Дослідження економічних систем з позиції теорії хаосу / А. І. Пилипенко // Управління проектами: стан та перспективи: Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. - С. 55-56

  Пилипенко А.І. Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2018. – №2(66). – С. 106-114

  Пилипенко А.И. Конвергенция управления проектами и DATA SCIENCE/ А.И.Пилипенко //Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 11-вересня 2018 р.).-Миколаїв:НУК, 2018.- С.87

  Лойко Є.М. Динаміка споживання продуктів харчування у домогосподарствах України /Є.М. Лойко, А.І. Пилипенко //Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29 листопада 2018 р.).-Київ: Київський ун-т ім.Б.Грінченка, 2018.-С.93-95

  Пилипенко А.І. Алгоритм складання розкладу занять з врахуванням обмеженості ресурсів / Л.В. Данченко, А.І. Пилипенко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.733-734

  Пилипенко А.І. Статистичний аналіз динаміки курсів валют / Школа Ю.О., Пилипенко А.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.366-369

  Лукутин О.В. Agile как современная методология реализации деятельности в IT- сфере / О.В. Лукутин, А.И. Пилипенко // Тезисы докладов ХIV международной конференции «Управление проектами в развитии общества». Тема: Развитие компетенций проектного управления в условиях кризиса, Київ, 19-20 травня 2017 р. // ответственный за выпуск С.Д. Бушуев. – К: КНУБА, 2017, с. 127-128.

  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.инаук.ипр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 62-71.

  Пилипенко А.И. Проблемы реализации проектов мониторинга нарушения прав населения / А. И. Пилипенко, С. В. Пилипенко // XIII Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства" (13.05.2016).-К.: КНУБА, 2016. - С.197-198

  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб'єктів господарювання / В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2016. - №1(57). - С. 119-136.

  Пилипенко А.І. Перспективи застосування методів аналітичної статистики в управлінні проектами та програмами / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014 - №4(52). - С. 5-11.

  Пилипенко А.І. Статистичне забезпечення підготовки концепції розвитку суб’єктів господарювання (на прикладі ВНЗ) / А.І. Пилипенко, А.В. Васильєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №1(45). - С. 129-137.

  Пилипенко А.І. Термінологічна гармонізація проектів переходу України і Росії до EСTS / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. - № 1 (41). - С. 105-109.

  Пилипенко А.І. Процесний підхід до управління у невиробничій сфері: визначення основних функцій і процесів / А. І. Пилипенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2011. - № 1(10). - С. 47-49

  Россошанська О.В. Спеціалізації як інструмент розвитку спеціальностей з позиції компетентністного підхіду (на прикладі галузей знать "Культура" і "Мистецтво") / О.В. Россошанська, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 3(35). - С. 153-157.

  Пилипенко А.И. Особенности разработки количественных методов управления проектами в сфере культуры и искусства / А.И. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 1(29). – С. 92-97.

  Пилипенко А.І. Забезпечення культурно-мистецьких проектів: особливості та проблеміні питання / А. І. Пилипенко// Управління проектами та розвиток виробництва.-2009 - №3(31).- С.115-120

  Пилипенко А.И. Классификация угроз информационной безопасности в проектах нематериальной сферы (на примере индустрии платежных карт) / А.И. Пилипенко, С.В. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 3 (27). - С. 121-129.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Пилипенко Анна Іванівна