Інша інформація:
Пилипенко Анна Іванівна

кабінет 234-6

+38 044 455-69-85 (вн. 230)

Напрями наукових досліджень

  • гнучке управління проектами, методологія Agile, гнучке управління економічною безпекою вищого навчального закладу, кількісні методи опису та аналізу соціально-економічних систем

Сфера наукових інтересів

  • менеджмент, управління проектами, управління безпекою, статистика, економетрика, комп’ютерне моделювання

Викладає

  • статистика, економіко-математичні методи та моделі, вища математика, теорія прийняття рішень, статистика та математичні методи в психології, математичні методи дослідження операцій
 
 

Пилипенко Анна Іванівна

  • кандидат технічних наук (2008 р.), доцент (2011 р.)

Освіта

  • Менеджмент / магістр (2001 р.)
  • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля / Прикладна математика / магістр (2000 р.)

Професійна кар’єра

  • 2014–2016 рр. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, доцент кафедри управління проектами та прикладної статистики
  • 2008–2014 рр. – Луганська державна академія культури і мистецтв, доцент кафедри менеджменту, керівник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації
  • 2002–2008 рр. – Луганський національний аграрний університет, асистент кафедри економічної кібернетики

Участь у наукових організаціях

  • Наукова школа «Управління інноваційним розвитком в епоху економіки знань»
 
 

Публікації

  Пилипенко А.І. Оцінка практичної ефективності статистичного інструментарію в соціологічних дослідженнях на прикладі виявлення стресових ситуацій в житті українців / А. І. Пилипенко, А. В. Умнова, О. В. Гомон [та ін.] // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 101-117

  Рач В.А. Застосування темпоральних критеріїв для опису системних моделей діяльності проектно-орієнтованих підприємств та управління проектами / В. А. Рач, А. І. Пилипенко, О. В. Бірюков // Управління проектами: стан та перспективи: Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В.,2019. - С. 59-61

  Пилипенко А.І. Дослідження економічних систем з позиції теорії хаосу / А. І. Пилипенко // Управління проектами: стан та перспективи: Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. - С. 55-56

  Пилипенко А.І. Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2018. – №2(66). – С. 106-114

  Пилипенко А.И. Конвергенция управления проектами и DATA SCIENCE/ А.И.Пилипенко //Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 11-вересня 2018 р.).-Миколаїв:НУК, 2018.- С.87

  Лойко Є.М. Динаміка споживання продуктів харчування у домогосподарствах України /Є.М. Лойко, А.І. Пилипенко //Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29 листопада 2018 р.).-Київ: Київський ун-т ім.Б.Грінченка, 2018.-С.93-95

  Пилипенко А.І. Алгоритм складання розкладу занять з врахуванням обмеженості ресурсів / Л.В. Данченко, А.І. Пилипенко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.733-734

  Пилипенко А.І. Статистичний аналіз динаміки курсів валют / Школа Ю.О., Пилипенко А.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.366-369

  Лукутин О.В. Agile как современная методология реализации деятельности в IT- сфере / О.В. Лукутин, А.И. Пилипенко // Тезисы докладов ХIV международной конференции «Управление проектами в развитии общества». Тема: Развитие компетенций проектного управления в условиях кризиса, Київ, 19-20 травня 2017 р. // ответственный за выпуск С.Д. Бушуев. – К: КНУБА, 2017, с. 127-128.

  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.инаук.ипр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 62-71.

  Пилипенко А.И. Проблемы реализации проектов мониторинга нарушения прав населения / А. И. Пилипенко, С. В. Пилипенко // XIII Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства" (13.05.2016).-К.: КНУБА, 2016. - С.197-198

  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб'єктів господарювання / В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2016. - №1(57). - С. 119-136.

  Пилипенко А.І. Перспективи застосування методів аналітичної статистики в управлінні проектами та програмами / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014 - №4(52). - С. 5-11.

  Пилипенко А.І. Статистичне забезпечення підготовки концепції розвитку суб’єктів господарювання (на прикладі ВНЗ) / А.І. Пилипенко, А.В. Васильєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №1(45). - С. 129-137.

  Пилипенко А.І. Термінологічна гармонізація проектів переходу України і Росії до EСTS / А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. - № 1 (41). - С. 105-109.

  Пилипенко А.І. Процесний підхід до управління у невиробничій сфері: визначення основних функцій і процесів / А. І. Пилипенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2011. - № 1(10). - С. 47-49

  Россошанська О.В. Спеціалізації як інструмент розвитку спеціальностей з позиції компетентністного підхіду (на прикладі галузей знать "Культура" і "Мистецтво") / О.В. Россошанська, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 3(35). - С. 153-157.

  Пилипенко А.И. Особенности разработки количественных методов управления проектами в сфере культуры и искусства / А.И. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 1(29). – С. 92-97.

  Пилипенко А.І. Забезпечення культурно-мистецьких проектів: особливості та проблеміні питання / А. І. Пилипенко// Управління проектами та розвиток виробництва.-2009 - №3(31).- С.115-120

  Пилипенко А.И. Классификация угроз информационной безопасности в проектах нематериальной сферы (на примере индустрии платежных карт) / А.И. Пилипенко, С.В. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 3 (27). - С. 121-129.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Пилипенко Анна Іванівна