Інша інформація:
Одягайло Борис Михайлович

кабінет 413

(+38 044) 455-56-90, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках / філософія бізнесу підприємств в Україні

Сфера наукових інтересів

 • інституційна ідентифікація психо-культурних значень ринкової економіки / інноваційні стратегії бізнесу / інтелектуальна сутність інноваційно-інформаційної економіки

Викладає

 • міжнародна економіка / аналіз світових товарних ринків / геоекономіка та геостратегії українського бізнесу / глобальна економіка / інтелектуальний капітал в економіці України / міжнародний бізнес та стратегічні зміни / міжнародна комерційна справа / міжнародний менеджмент / міжнародні стратегії економічного розвитку / стратегічне управління / стратегічне управління підприємством
 
 

Одягайло Борис Михайлович

 • доктор економічних наук (2007 р.), професор (2008 р.)
 • Заслужений працівник КНЕУ ім. В. Гетьмана (2006 р.)
 • нагороджений Почесною грамотою Університету «КРОК» (2011 р., 2013 р.)

Освіта

 • Київський державний унiверситет ім. Т.Г. Шевченка / Економічний факультет / Політекономія / економіст, викладач політичної економії

Професійна кар’єра

 • з 2015 р. – Університет «КРОК», професор кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2013–2014 рр. – Університет «КРОК», завідувач кафедри міжнародного бізнесу
 • 2010–2013 рр. – Університет «КРОК», заступник завідувача кафедри МЗЕД та логістики
 • 1997–2010 рр. – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, перший заступник директора інституту, завідувач кафедри міжнародної економіки
 • 1984–1996 рр. – Криворізька філія Київського інституту народного господарства, виконуючий обов’язки директора філіалу, завідувач кафедри політекономії
 • 1981–1984 рр. – Криворізький гірничорудний інститут, доцент кафедри політекономії
 • 1978–1981 рр. – Київський державний унiверситет ім. Т.Г. Шевченка, аспірант
 • 1975–1878 рр. – Криворізький гірничорудний інститут, викладач кафедри політекономії

Професійна діяльність

 • член Вченої ради Університету «КРОК»
 • член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.04 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія
 
 

Публікації

  Одягайло Б.М. Особливості формування та розвитку транснаціональних корпорацій в Україні /Б.М. Одягайло //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.261-263

  Терехов В.І. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на конкурентних ринках / В.І.Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 36-44

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Одягайло Б.М. Стратегічні пріоритети інтеграції на європейських ринках/ Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45.- С.123-129

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.

  Одягайло Б. М. Мінімізація ризиків українського підприємства-експортера на міжнародних ринках / Б. М. Одягайло, В.В. Швай // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 73-82

  Одягайло Б.М. Запобігання "системним глобальним ефектам" у паливно-енергетичному комплексі України / Б.М. Одягайло, В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 9-15

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.

  Одягайло Б. М. Інституційна ідентифікація психокультурних значень ринку / Б. М. Одягайло.- м. Мелітополь тов."Колор Принт", 2015

  Одягайло Б.М. Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 29-36

  Одягайло Б.М. Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 33-41

  Одягайло Б.М. Тенденції розвитку конкурентних стратегій ТНК на енергетичних ринках в контексті "системних ефектів" / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.178-181

  Терехов В.І. Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу) / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 177-186

  Терехов В.І. Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 44-52

  Терехов В.І. Кумулятивний ефект системного забезпечення якісних змін в українській економіці /В. І. Терехов, Б. М. Одягайло// Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29.-С.52-61

  Одягайло Б. М. Міжнародний маркетинг / Б. М. Одягайло.- Львів: «Магнолія 2006», 2011. - 212 с.

  Одягайло Б. М. Об’єктивна необхідність трансформації континентальної інтеграційної стратегії США в умовах глобалізації / Б. М. Одягайло, А. А. Свєтлов ; Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: наук. зб. - 2010. - С. 3-8

  Одягайло Б. М. Глобальна економіка / Одягайло Б. М.- Львів: «Магнолія 2006», 2009. - 208 с.

  Одягайло Б. М. Причини та наслідки світової фінансової кризи / Б. М. Одягайло ; Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. - 2009.- № 4 (20). - С. 7–11

  Одягайло Б.М. Національне та інтернаціональне в економічній системі України / Б. М. Одягайло.- Кривий Ріг: СПД Залозний В.В., 2009. - С. 183

  Одягайло Б. М. Значення культурних і інформаційних детермінант в інституціоналізації економіки / Б. М. Одягайло, О. А. Маханькова, О. В. Третьякова ; Економіка і регіони: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.- Полтава, 2009.- № 4 (23). - С. 52-60

  Одягайло Б. М. Системне зростання ознак глобалізації у фінансово-банківській справи / Б. М. Одягайло ; Банківська справа: наук.-практ. вид. - 2006.- № 71-72. - С. 15-22

  Одягайло Б. М. Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи (інституціональний підхід) / Б. М.- Львів: МагноліяПлюс, 2006. - С. 376

  Одягайло Б. М. Економіка України в умовах глобальної кластеризації / Б. М. Одягайло ; Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету.- Черкаси: ЧДТУ, 2005.- Вип. 14. - С. 39–44

  Одягайло Б. М. Особливості формування і виміру відкритості економік у транзитивних суспільствах / Б. М. Одягайло ; Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища: наук. зб.- Львів: НЛТУУ, 2005.- Вип. 15.6. - С. 225-231

  Одягайло Б. М. Міжнародна економіка / Б. М. Одягайло.- Знання, 2005. - 397 с.

  Одягайло Б. М. Структура первинної економічної одиниці та творча функція її форми / Б. М. Одягайло ; Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2004.- Вип.193:т5. - С. 1209–1220

  Одягайло Б. М. Глобалізація інноваційного процесу і місце в ньому українського регіону / Б. М. Одягайло ; Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: економічні науки.- Чернівці: АНТ ЛТД, 2004.- Вип. ІІ. - С. 369–378

  Одягайло Б. М. Інноваційний фактор розвитку промислового регіону України / Б. М. Одягайло, В. П. Нечаєв ; Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: економічні науки.- Чернівці: АНТ ЛТД, 2004.- Вип.1 Ч.ІІ. - С. 304–307

  Одягайло Б. М. Інформаційно-етична складова перехідної економіки / Б. М. Одягайло ; Регіональні перспективи 2004 р.: наук.-практ. журн.- Кременчук: Асоціація «Перспектива», 2004.- № 6 (43). - С. 69-71

  Одягайло Б. М. Дослідження вихрової форми економічного циклу та міжнародних факторів її модифікації / Б. М. Одягайло ; Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- Вип.185 т4. - С. 761–766

  Одягайло Б. М. Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної / Б. М. Одягайло ; Дніпропетровськ: Пороги. - 2003. - 249 с.

  Одягайло Б. М. Деякі аспекти виховання «економічної людини» засобами художньої літератури / Б. М. Одягайло, Г. І. Скукина ; Рідна школа: щомісячний наук.-педагогіч. журнал: спец. вип. - 2000.- № 9. - С. 19-20

  Одягайло Б. М. Чи існує загроза перехідній економіці перетворитися у маргінальну / Б. М. Одягайло ; Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті: зб. наук. пр.- Рівне: Тоніс, 2000. - С. 666-667

  Одягайло Б. М. Проблеми формування економічної ментальності у учнів шкіл / Б. М. Одягайло ; Педагогічні науки: зб. наук. пр.- Херсон: Айлант, 1999.- Вип. 8. - С. 171–173

  Одягайло Б. М. Революционные преобразования в социалистическом механизме хозяйствования / Б. М. Одягайло ; Хозяйственный расчёт и экономический анализ на железнодорожном транспорте: межвузовской сб. науч. тр. .- МИИЖЗДТ, 1990.- Вип. 842. - С. 54–56

  Одягайло Б. М. Собственность как элементарная общественно-экономическая форма и воспроизводство её социалистической определённости / Б. М. Одягайло ; Вопросы политической экономии: республ. межвузовский науч. сб. .- Вища школа, 1990.- Вип. 207. - С. 45-50

  Одягайло Б. М. Роль научно-технического творчества молодежи в условиях интенсификации производства / Б. М. Одягайло.- Знание, 1988. - С. 1-16


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Одягайло Борис Михайлович