Зображення контакту

Мазур Олександр Вікторович

Кандидат юридичних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 401

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 228

 

Публікації

  Мазур О.В. Розумні строки розгляду справ у кримінальному процесі України / О. В. Мазур // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 39. - С. 95-102

  Мазур О.В. Інноваційні технології, як засіб розвитку ефективної комунікації патрульних поліцейських / О. В. Мазур // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: зб. матер-в ІІ Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю (Кривий Ріг, 07 лютого 2019 року) .-Кривий Ріг: ДЮІ МВС, 2019. - С. 256-258

  Мазур О.В. Причини неефективності судового контролю на досудовому розслідуванні / О. В. Мазур // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 23 травня 2019 р.) . - Харків: Право, 2019. - Вип. 10. - С. 172-175

  Мазур О.В. Проблеми використання показань свідків у кримінальному судочинстві / О. В. Мазур // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Мат. наук.-практ. конференції (м. Харків, 25 жовтня 2019 р.) . - Харків: Право, 2019. - С. 68-72

  Мазур О.В. Неприпустимість провокації злочину в діяльності правоохоронних органів / О.В. Мазур // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 157-162

  Мазур О.В. Щодо кримінально-правової заборони провокації злочинів/ О.В. Мазур //Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійнодіючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт.2018 р.). – Харків : Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). – С.229-231

  Мазур О.В. Відповідальність за придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів: кримінально-правовий аспект / О.В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. - С. 176-181.

  Мазур О.В. Проблеми розслідування злочинів у сфері господарської діяльності / О.В. Мазур // "25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього": Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 184-186.

  Мазур О.В. Проблеми правового статусу приватного детектива в Україні / О. В. Мазур // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.128-132

  Мазур О.В. Правовий статус захисника за чинним КПК України / О. В. Мазур // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції (18 березня 2016 року) /Гол. ред. В. С. Сідак.- К.: Університет економіки та права "КРОК",2016.-С.286-288

  Мазур О.В. Ознайомлення обвинуваченого і засудженого з матеріалами кримінального провадження / О. В. Мазур // Актуальні питання державотворення в Україні:матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.).- К.:Київський , 2016.-Т.3.-С.149-151

  Мазур О.В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як гарантія забезпечення особі права на захист / О. В. Мазур // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016.- Вип.23.-С.145-151

  Мазур А.В. Возникновение и развитие гарантий независимости судей в Украине / А. В. Мазур //Принеманские научные чтения. Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека: Материалы VI международной научно-практической конференции (г. Гродно). В двух частях / ред. кол. А. А. Богустов [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016 .- С.65-66

  Мазур О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Докази та доказування в кримінальному провадженні" ОКР "бакалавр" 6.030401 "Правознавство" / О. В. Мазур, І. В. Тарасова.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-90 с.

  Мазур О.В. Проблеми функціонування інституту слідчого судді/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2014. - Вип. 20. - С. 174-179

  Мазур О.В. Дотримання процесуальних строків на досудовому розслідуванні як гарантія законності/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2014. - Вип. 19. - С.99-105

  Мазур О.В. Поняття "інтерес" і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві України/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2013. - Вип. 16. -С. 170-178

  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Кримінальний процес" ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030401 "Правознавство", ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03040101 "Правознавство" /М. Є. Шумило, О.В. Мазур, В.Ю. Горєлова, І.Ю. Тарасова.-К.:Університет економіки та права "КРОК", 2012.-145 с.

  Мазур О.В. Кримінально-правові аспекти протидії наркоманії/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 14. - С.55-59

  Мазур О.В. Інститут судового контролю на досудовому провадженні: історія, сучасність, майбутнє/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 12. - С. 87-94

  Мазур О.В. Проблеми реалізації принципу верховенства права у кримінальному процесі України/ О. В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2011. - Вип. 9. - С.117-124

  Мазур О.В. Місце органів досудового слідства у системі органів державної влади України /О. В. Мазур //Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м.Київ, 3 лютого 2005 р.).-К.:Університет економіки та права "КРОК", 2005.-С.225-231

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Мазур Олександр Вікторович