Маруховський Олег Олександрович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Маруховський Олег Олександрович

кабінет 420

(+38 044) 455-56-90, вн. 266

Напрями наукових досліджень

 • політичні аспекти інформаційного суспільства / сучасні геополітичні проблеми

Сфера наукових інтересів

 • політологія / геополітика / міжнародні організації / інформаційні війни / міжнародна безпека / глобалізація / геополітика / європейська інтеграція / інформаційне суспільство

Викладає

 • Масова комунікація та інформація / Міжнародні відносини та світова політика / Геополітика / Політологія / Міжнародні системи та глобальний розвиток
 
 

Маруховський Олег Олександрович

 • кандидат політичних наук (2009 р.), доцент (2012 р.)

Освіта

 • Навчався 1999-2003 рр. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобув кваліфікацію бакалавра права. Диплом бакалавра права з відзнакою від 10 липня 2003 р.
 • Навчався 2003-2004 рр. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. Диплом спеціаліста права з відзнакою від 14 липня 2004 р.
 • Навчався 1999-2004 рр. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Політологія» та здобув кваліфікацію бакалавра політології. Диплом бакалавра політології від 25 червня 2004 р.
 • Навчався у 2004-2005 рр. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобув кваліфікацію магістра політології, викладача соціально-політичних та філософських дисциплін. Диплом магістра політології від 24 червня 2005 р.
 • Навчався та закінчив аспірантуру 2006-2008 рр. по кафедрі політології Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію 09 грудня 2008 р. на тему «Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства» присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.01 «теорія та історія політичної науки».

Професійна кар’єра

 • З лютого 2005 р. – асистент та старший викладач кафедри міжнародної інформації Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».
 • З травня 2012 р. – доцент кафедри міжнародних відносин та інформації ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».
 • З 2017 р. доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».

Професійні досягнення

 • Диплом кандидата наук, м. Київ, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 28 квітня 2009 р. протокол №51-06/1. Рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України на підставі прилюдного захисту дисертації 09 грудня 2008 р. на тему «Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства» присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.01 «теорія та історія політичної науки».
 • Атестат доцента, м. Київ, рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки, молоді та спорту від 17 травня 2012 р. протокол №4/02-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин та інформації.

Особисті досягнення

Офіційний опонент на захисті 3-х дисертацій:

 • Дробота Руслана Володимировича «Концепція влади М. Фуко: політичний вимір», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (20.12.2010) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Мазурок Юлії Олександрівни «Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (15.10.2011) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Михайлової Ольги Юріївни «Громадянська ідентичність у дискурсі української блогосфери (2005-2015 рр.): політико-аксіологічний вимір», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія (17.03.2016 р.) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі» (150 годин – 5 кредитів ЄКТС) Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», з 23 вересня по 20 грудня 2019 року, Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000296-19 від 23 грудня 2019 р. Виконано педагогічний проект на тему: «Інноваційні підходи при викладанні курсу «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах» з оцінкою «відмінно».
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» Навчально-науковий Інститут менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», з 02 грудня по 16 грудня 2020 р., 2 кредити ЄКТС. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №КР 04635922/000408-20 від 24.12.2020.
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології навчання у вищій школі», за результатами якої було розроблено Проект «Розробка елементів дистанційного курсу «Політологія». Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», з 20 жовтня по 19 грудня 2014 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 123614.
 • Пройшов підвищення кваліфікації як наукове стажування у 2014 р. в Інституті політичних та етнополітичних досліджень (ІПіЕНД) ім. І.Ф. Кураса у відділі теорії та історії політичної науки.

Стажування

Наукове стажування в Інституті політичних та етнополітичних досліджень (ІПіЕНД) ім. І.Ф. Кураса, відділ теорії та історії політичної науки (2014 р.)

 
 

Публікації

  Маруховський О.О. Порівняльний аналіз ефективності заходів міжнародних організацій на вторгнення Росії в Україну 2022 р. / О. О. Маруховський // Гілея. - 2022. - № 5(171-172). - С. 52-57. - file:///C:/Users/library/Downloads/1655879976.pdf

  Маруховський О.О. Сучасна українська журналістика про новий глобальний виклик України щодо європейської інтеграції в умовах російської агресії 2022 року / О. О. Маруховський // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Секція 29. Виклики сучасної журналістики (17 червня 2022 р.). - Одеса: Вид-во Нац. ун-ту "Одеська юридична академія", 2022. - (у друці)

  Маруховський О.О. Зміни в міжнародній та регіональній безпеці в умовах масштабної російської війни проти України 2022 р. в контексті світ-системного аналізу І. Валлерстайна / О. О. Маруховський // Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 червня 2022 р.). - К.: Вид-во НТУ України "Київський політехнічний ін-т ім. І. Сікорського, 2022. - (у друці).

  Маруховський О.О. Проблеми ефективності реакцій міжнародних організацій на російсько-українську війну 2022 р. / О. О. Маруховський // Розвиток науки в умовах воєнного стану: Збірник наукових матеріалів ХС Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 20 травня 2022 р). - Київ, 2022. - С. 257-262. - http://surl.li/ckpog

  Маруховський О.О. Етичні аспекти політичної журналістики як професійної діяльності / О. О. Маруховський // Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (24 лютого 2021). - Харків: ХНТУСГ, 2021. - С. 4-12. - http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf

  Маруховський О.О. Актуальність викладання політичної журналістики як унікальної спеціалізованої галузі професійної діяльності журналіста / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.) . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С 21-23. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/115

  Маруховський О.О. Роль медіа-дипломатії як форми стратегічної комунікації у формуванні зовнішньої політики держави / О.О. Маруховський, О.В. Галака // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 24-26. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/116

  Маруховський О.О. Інформаційні аспекти висвітлення конфлікту США та Ірану в міжнародних ЗМІ / О.О. Маруховський, Т.Ю. Репа // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 27-29. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/117

  Галецький О.О. Електронне голосування: світовий досвід та шляхи реалізації в Україні / О.О. Галецький, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 188-190

  Маруховський О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення сучасного стану зовнішньополітичних відносин України з ЄС / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 21-23

  Петриченко А.О. Переваги використання політичними лідерами соціальних мереж в Україні / А.О. Петриченко, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 30-32

  Репа Т.Ю. Питання інформаційного забезпечення суспільства в сучасному світі / Т.Ю. Репа, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 33-35

  Верховська А.М. Політико-правові аспекти вирішення мовного питання в Україні / А.М. Верховська, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 63-65

  Гронський І.О. Перспективи узгодження національно-державних і корпоративних інтересів за умов зростаючої глобалізації / І.О. Гронський, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 12-14

  Маруховська-Картунова О.О. Методологічний та концептуальний внесок О.В. Картунова у започаткування та розвиток політології та етнополітології як нових наук в Україні / О.О. Маруховська-Картунова, О.О. Маруховський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.726-729

  Маруховський О.О. Геополітичні ідеї С.Рудницького крізь призму сучасності / О. О. Маруховський// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Україн.- 2016.-№ 3-4.-С.372-378

  Маруховський О. О. Синтоїстська релігії як складова японських бойових мистецтв / О. О. Маруховський.- м.Переяслав-Хмельницький, 2015

  Маруховський О. О. Актуалізація геополітичних ідей Ф.Ратцеля / О. О. Маруховський // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- К.: Університет економіки та права"КРОК", 2015. - С.328-331

  Маруховський О. О. Зародження та становлення нової науки про"суспільство знань" / О. О. Маруховський.- м.Київ,Університет економіки та права "КРОК", 2014

  Маруховський О. О. Конфлікт цивілізації у сучасному глобалізованому світі / О. О. Маруховський.- м.Київ,НПУ ім.М,П,Драгоманова, 2014.- 22

  Маруховський О. О. Історія політичної думки / О. О. Маруховський .- м. Львів, м. Новий світ - 2000, 2014

  Маруховський О.О. Фур'є Франсуа Марі Шарль / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 670-671.

  Маруховський О.О. Уебстер Френк / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 645-646.

  Маруховський О.О. Тоффлер Елвін / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 639-640.

  Маруховський О.О. Масуда Йонезі / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 422-423.

  Маруховський О.О. Белл Деніел / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 58-60.

  Маруховський О.О. Інформаційного суспільства концепція / О.О. Маруховський // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 275-277.

  Маруховський О.О. Зародження та становлення нової науки про "суспільство знань" ("Knowledge Society") / О.О. Маруховський // Матеріали наук.-практ. конф. молодих учених "Актуальні проблеми сучасної наукової думки" (Київ, 14 листопада 2014 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 388-389.

  Маруховський О.О. Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри / О.О. Маруховський // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова / відп. ред. О.В. Бабкіна. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. - С. 148-154. - (Серія 22 "Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін") .

  Історія політичної думки :навчально-енциклопедичний словник-довідник/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська, Т.П. Далявська, О.О. Маруховський [та інші]; За заг. ред. Н. М. Хоми.-Львів:Новий світ-2000, 2014.-766 с.-(Вища освіта в Україні)

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Маруховський О.О. Поняття та сутність інформаційного суспільства в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.28-40

  Маруховський О.О. Розробка Й.Масудою концепції інформаційного суспільства / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.41-51

  Картунов О.В. Непревзойденный вклад В.И. Вернадского в зарождение концепций и становление парадигм информационного и ноосферного обществ / Картунов О.В., Маруховский О.А. // В.И. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в ХХІ веке: коллективная монография в 3-х т.: т. 1 / под науч. ред. А.И. Субетто и В.А. Шамахова. - СПб.: Астерион, 2013. - С. 516-527.

  Маруховський О.О. Міжнародно-інформаційний вимір вчення В.І. Вернадського про ноосферу (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського) / О.О. Маруховський // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри". - К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, 2013.

  Маруховський О.О. Філософські аспекти традицій і ритуалів в практиці японських бойових мистецтв / Маруховський О.О. // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26-28.02.2012) [Електронний ресурс]. - Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди.

  Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій / О. О. Маруховський.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 344 с.

  Маруховський О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційне суспільство" ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03020401 "Міжнародна інформація", ОКР "магістр" з спеціальності 8.03020401 "Міжнародна інформація" /О. О. Маруховський . - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 117 с.

  Картунов О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Політологія" для ОКР "бакалавр" з спеціальності "Психологія", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Правознавство", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Менеджмент", "Комп’ютерна техніка" /О. В. Картунов, О. О. Маруховський . - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 105 с.

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Маруховський О. О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади / О. О. Маруховський.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Маруховський Олег Олександрович