Кахута Надія Дмитрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Кахута Надія Дмитрівна

кабінет 234-6

(+38044) 455-69-82, вн.230

Напрями наукових досліджень

 • дослідження конструкцій повного образу множини відносно бінарного відношення / обмеження бінарного відношення за множиною / узагальненого прямого добутку

Сфера наукових інтересів

 • табличні інформаційні моделі / табличні алгебри

Викладає

 • математика / вища математика / вища математика та теорія ймовірностей
 
 

Кахута Надія Дмитрівна

 • кандидат фізико-математичних наук (2010 р.)
 • подяка Київського міського голови (2002 р.)
 • нагрудний знак «За наукові досягнення», МОН України (2007 р.)
 • подяка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (2008 р.)
 • подяка Українського центру оцінювання якості освіти (2009 р.)
 • Відзнака Університету «КРОК» (2014 р.)
 • відзнака за кращий проект, Університет «КРОК» (2014 р.)
 • Знак «Шани», Університет «КРОК» (2015 р.)

Освіта

 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка / факультет кібернетики / Прикладна математика / математик (1982 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2012 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри комп’ютерних наук
 • 2012–2020 рр. – Університет «КРОК», декан факультету економіки та підприємництва
 • 1987 р. – Київський механіко-технологічний коледж, викладач математики, заступник директора з навчальної роботи, директор коледжу
 • 1986 р. – Київське ПТУ № 9, викладач математики
 • 1982 р. – Київське дослідно-конструкторське бюро автоматики НВО «Хімавтоматика», інженер

Особисті досягнення

 • Почесна грамота, Рада директорів ВНЗ І–ІІ р. а., м. Київ (2006 р., 2008 р., 2009 р.)
 • Почесна грамота, Управління державної охорони України, 2008 р.
 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2013 р.
 • Сертифікат «Економічна теорія та освіта ХХІ століття», Університет «КРОК», 2015 р.

Професійна діяльність

 • Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 04635922 / 010358 - 18, «Компетентністний підхід в математиці», 25 січня 2018 р.
 • Член Вченої ради Університету «КРОК»
 • Участь у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.09 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, офіційний опонент кандидатської дисертації
 
 

Публікації

  Кахута Н.Д. Використання повного образу та обмеження в дослідженні властивостей деяких сигнатурних операцій табличних алгебр / Н.Д. Кахута, О.С. Сенченко // Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України. - 2019. - № 19, т.33. - С. 112-121
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/935-vykorystannia-povnoho-obrazu-ta-obmezhennia-v-doslidzhenni-vlastyvostei-deiakykh-syhnaturnykh-operatsii-tablychnykh-alhebr

  Кахута Н.Д. Формування математичних компетентностей студентів ВНЗ економічного профілю / Н.Д. Кахута // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез /наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - Київ: Університет "КРОК", 2018. - С.13-17
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-04-25_zbirka-tez.pdf

  Кахута Н.Д. Вища математика. Частина 1. Вектори і координати. Похідна та її застосування. Інтеграл і його застосування. Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей: практикум для формування компетентностей студентів. — К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. - 95 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/pidruchniki/kakhuta_0002.pdf

  Кахута Н.Д. Компетентнісний підхід на уроках математики [Електронний ресурс] / Н.Д. Кахута // Theory and methods of educational management. – 2017. – Вип. 2 (20) – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v2_17/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%9D.%D0%94..pdf
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/670-kompetentnisnyi-pidkhid-na-urokakh-matematyky

  Буй Д.Б. Відношення конфінальності, передпорядки та порядки, семантика фрази ORDER BY запитів SQLподібних мов / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, О.В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". - 2015. - №4. - С. 88-95
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/453-vidnoshennia-konfinalnosti-peredporiadky-ta-poriadky-semantyka-frazy-order-by-zapytiv-sql-podibnykh-mov

  Кахута Н.Д. Українська мова як інструмент національної освіти та науки / Н.Д. Кахута // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 21-24
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Теоретико-множинні основи табличних баз даних: навчальний посібник / Д. Б. Буй, Н.Д. Кахута, В.Н. Редько, Н.М. Сільвейструк. - Київ : Київський університет, 2015. - 135 с
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/447-teoretykomnozhynni-osnovy-tablychnykh-baz-danykh

  Кахута Н.Д. Математичні основи реляційних баз даних. Частина 1: зображення основних табличних операцій/ Н.Д. Кахута // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».-2014.- т. 24, №1105.-С. 75-84
https://periodicals.karazin.ua/mia/article/view/14251

  Кахута Н.Д. Математичні основи реляційних баз даних. Частина 1: зображення основних табличних операцій/ Н.Д. Кахута // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».-2014.-т.25, №1131.-С.106-117
http://mia.univer.kharkov.ua/25/30357.pdf

  Зеленая ИТ-ииженерна. В 2-х томах. Том 2. Системы, индустрия, социум: лекционный материал /В.С. Харченко, Ю.Л. Поночовный, Н.Д. Кахута [и др.]; под ред. В.С. Харченко. - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2014. -688 с.

  Кахута Н.Д. Загальна теорія бінарних відношень: проекція та відношення сумісності/ Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". – 2013.-спецвипуск.– С. 50 – 55
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_spec_2013.pdf

  Буй Д.Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов та суміжні питання / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута, О. В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". - 2013. - Вип. 1. - С. 116-121
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2013_1_22

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.: колективна монографія. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-6.pdf

  Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута, Л. М. Сільвейструк // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2010. - Т. 112. - С. 13-20
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2010_112_6

  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Кахута Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 116л.
http://cyb.univ.kiev.ua/library/dissertations/kahuta.pdf

  Буй Д.Б. Загальнозначні теоретико-множинні конструкції повного образу, обмеження, сумісності: властивості та застосування / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, Л.М. Сільвейструк // Проблеми програмування. - 2010. - № 2-3. Спеціальний випуск.-С.80-88
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/14639/9%D0%A01%20%D1%81%2080-88.pdf?sequence=1

  Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Theoretical and applied aspects of program systems development: international conference (Desember 8–10, 2009). - Kyiv, 2009. - С. 244–246.

  Кахута Н.Д. Критерії ін’єктивності бінарних відношень / Н. Д. Кахута//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". - 2007.- Вип. 3. - С.141–146.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_3_2007.pdf

  Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з’єднання та узагальнений прямий добуток/ Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки" . – 2007. – Вип. 4. – С. 167–173.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_4_2007.pdf

  Буй Д.Б. Теоретико-множественные конструкции полного образа, ограничения, конфинальности и совместности в основаниях реляционных баз данных / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Интеллектуальные системы и компьютерные науки: труды IX международной конференции (23-27 октября 2006 г., Москва). - М.: МГУ, 2006. - Т. 1. - С. 72-76.
http://www.intsys.msu.ru/science//conference/vol_1_2.pdf

  Буй Д.Б. Властивості відношення конфінальності та устрій множини часткових функцій/ Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія " Фізико-математичні науки". - 2006. - Вип. 2. - С. 125-135.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_2_2006.pdf

  Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності, сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: тези доповідей 8-ї Всеукр. наук. конф. ( 3–5 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - С. 25

  Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу та обмеження / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки" . – 2005. – Вип.2 .-С. 232-240
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_2_2005.pdf

  Кахута Н.Д. Електронний підручник з композиційного підходу до реляційних баз даних: зміст, структура / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. по программированию, УкрПРОГ 2002 (21-24 мая 2002 г., Украина, Киев).- Проблемы программирования. - 2002. - №1-2 [спец. вып.]

  Кахута Н.Д. Інформаційні технології навчання / Н.Д. Кахута // Вісник Київського університету. Серія "Фізико-математичні науки". - 2002. - Вип.1. - С. 239-248

  Кахута Н.Д. Організація навчальної діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: застосування сучасних інформаційних технологій // Вісник Київського університету. Серія "Фізико-математичні науки"/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2001. - Вип. 4.- С. 251-261.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Кахута Надія Дмитрівна