Туризм

Галузь знань «Сфера обслуговування»

Туризм

Туризм об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Він є важливим чинником розвитку економіки і одним із дієвих стимулів до позитивних змін у суспільстві.

Туризм – одна з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства, що повною мірою акумулює наявний природно-рекреаційний, культурно-історичний потенціал. Професійне використання цього потенціалу створює можливості для отримання значних доходів.

Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ України як країни великих культурних і природних багатств. Спеціаліст із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.

Підготовку фахівців туристичної сфери здійснює кафедра туризму Університет «КРОК». На сьогодні навчання в Університеті за напрямом «Туризм» відбувається на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підготовка бакалаврів на основі повної середньої освіти триває 4 роки і характеризується певними особливостями.

По-перше, Університет має багаторічний  досвід підготовки спеціалістів економічного та юридичного напрямів, тому під час навчання майбутніх фахівців із туризму велика увага приділяється формуванню в них знань і вмінь із підприємницької діяльності, ведення власного бізнесу, вивченню аспектів управління підприємством в умовах конкуренції, регуляторних особливостей функціонування туристичної індустрії.

По-друге, «КРОК» має позитивний та достатній досвід підготовки спеціалістів у галузі міжнародних відносин, тому особливий акцент робиться на формуванні фахівців, які здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції на ринку туристичних послуг, володіють глибокими країнознавчими  знаннями, мають національну самосвідомість і здатні представляти Україну на міжнародній арені, володіючи кількома мовами як інструментом професійної та міжкультурної комунікації.

По-третє, в структурі Університету функціонує перший в Україні Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки, що дозволяє більш детально зосередитися на питаннях безпеки в туристичній індустрії,  здатності активно і адекватно діяти у сфері туристичного бізнесу.

По-четверте, провідна роль у підготовці фахівців відводиться формуванню креативного стилю аналітичного мислення, комунікаційних  вмінь і навичок, здатності використовувати сучасні комп’ютерні та інформаційні технології в туристичній індустрії, створювати та втілювати дослідницькі проекти.

По-п’яте, в Університеті «КРОК» значні зусилля  спрямовуються на підготовку спеціалістів, які володіють знаннями та навичками управління здоровим способом життя.

Серед напрямів застосування професійних знань, які здобувають майбутні фахівці з туризму, можна назвати такі: організаційна та управлінська, аналітична, консультативна, педагогічна, сертифікаційна та ліцензійна роботи тощо.

При підготовці фахівців особлива увага приділяється вивченню основ організації туризму, готельного і ресторанного господарства, правового регулювання туристичної діяльності, маркетингу, менеджменту, економіки, а також світової культури, краєзнавства, країнознавства тощо. Безперечно, спеціаліст із туризму не може обійтися без знання кількох іноземних мов (щонайменше двох).

Особисті якості, якими володіє фахівець у галузі туризму: позитивне сприйняття оточуючого світу, внутрішня культура, комунікабельність, наполегливість, урівноваженість, стресостійкість, дисциплінованість, ерудованість, орієнтованість на результат. Він повинен бути активним, допитливим, відкритим до нової інформації, мати гарну пам'ять.  Варто зазначити, що в роботі спеціаліста з туризму важливими є ораторські здібності та вміння слухати. Далеко не завжди люди приходять до туристичної агенції з готовою відповіддю на питання: куди поїхати відпочити? Спеціаліст має бути спостережливим, приділяти належну увагу кожному відвідувачу, щоб «прочитати» його мрії і сподівання та безпомилково прив’язати їх до конкретної точки на карті світу.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Безпека в готельному господарстві
 • Бухгалтерський облік
 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
 • Географія культури
 • Географія туризму
 • Готельний бізнес
 • Діловий туризм
 • Екологічний моніторинг
 • Екологія і навколишнє середовище
 • Економіка підприємства
 • Економіка туристичного підприємства
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Етнічна кулінарія
 • Зв'язки з громадськістю в туризмі
 • Іноземна мова ІІ
 • Консульська служба і протокол
 • Країнознавство
 • Культурно-пізнавальний та етнотуризм
 • Маркетинг
 • Маркетинг у туризмі
 • Менеджмент
 • Менеджмент у туризмі
 • Організація анімаційної діяльності
 • Організація готельного господарства
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація туристичних подорожей
 • Основи туризмознавства
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Спеціалізований туризм
 • Споруди та будинки готелів
 • Статистика
 • Туристична безпека
 • Туристичне краєзнавство
 • Туристичне країнознавство
 • Туристичний бізнес
 • Туристичний брендинг
 • Туроперейтинг
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.