Інформація
Сторінка в стані редагування та оновлення.

Вступ до аспірантури і докторантури

Правила прийому до аспірантури і докторантури Університету «КРОК» у 2016 році

Проректор з наукової роботи
Сідак Володимир Степанович
доктор історичних наук,
кандидат юридичних наук,
професор, член-кореспондент
НАПН України (відділення психології
і дефектології), заслужений діяч
науки і техніки України

Начальник науково-організаційного відділу
Лічман Тетяна Володимирівна
кандидат економічних наук

Керівник проектів та програм
Снігир Валерій Володимирович


Кабінет 121
(+38 044) 455-56-77, вн. 131
(+38) 050-648-38-51

Кабінет 112
(+38 044) 455-56-77, вн. 139

Ми працюємо для Вас
Пн. – пт.: 10:00 – 19:00
Без обідньої перерви
Сб. – нд.: вихідні

 

Вступ до аспірантури

До аспірантури Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом до аспірантури Університету для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється за конкурсом.

Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури

На навчання в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за результатами вступних випробувань приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, відмінною від обраної спеціальності в аспірантурі, прийом здійснюється за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії (денна або заочна форма навчання)

  III IV V
Прийом документів та заяв 17.10.2016 – 31.10.2016 15.02.2017 – 10.03.2017 03.07.2017 – 21.07.2017
Проведення співбесід із вступниками;
рецензування рефератів (поданих наукових публікацій)
01.11.2016 – 10.11.2016 13.03.2017 – 24.03.2017 24.07.2017 – 31.07.2017
Проведення вступних випробувань 14.11.2016 – 09.12.2016 27.03.2017 – 21.04.2017 01.08.2017 – 29.08.2017
Оприлюднення результатів вступних випробувань не пізніше
12.12.2016
не пізніше
24.04.2017
не пізніше
30.08.2017
Зарахування вступників не пізніше
16.12.2016
не пізніше
25.04.2017
не пізніше
31.08.2017

Документи для вступу

Вступники до аспірантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається до відбіркової комісії вступником особисто. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство»);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором – оригінали або нотаріально завірені копії);
 • характеристика з місця навчання (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури. Таким вступникам перезараховуються оцінки кандидатських іспитів (за умови надання оригіналу кандидатського посвідчення).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються управлінням міжнародного співробітництва Університету протягом першого року навчання.

Вступні випробування та конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з таких вступних іспитів:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), який проводиться у формі надання письмової відповіді на екзаменаційні питання та усної співбесіди;
 • вступного іспиту з англійської мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • вступного іспиту з філософії, який проводиться у формі надання письмової відповіді на екзаменаційні питання та усної співбесіди.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), відмінної від тої, яка зазначена в їхніх дипломах магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування – співбесіда на профільній кафедрі та презентація дослідницьких пропозицій.

Додатковим показником конкурсного відбору є оцінка за реферат, кількість наукових публікацій.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до аспірантури Університету протягом 12 місяців.

Перескладання вступних випробувань у межах одного етапу набору не допускається.

 

Вступ до докторантури

До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Етапи вступної кампанії (денна форма навчання)

  I II III
Прийом документів та заяв 01.08.2016 – 31.08.2016 05.01.2017 – 31.01.2017 01.04.2017 – 30.04.2017
Розгляд поданих документів 01.09.2016 – 30.09.2016 01.02.2017 – 28.02.2017 01.05.2017 – 31.05.2017
Затвердження Вченою радою Університету рекомендацій кафедр не пізніше
01.10.2016
не пізніше
01.03.2017
не пізніше
01.06.2017
Зарахування вступників не пізніше
01.10.2016
не пізніше
01.03.2017
не пізніше
01.06.2017

Документи для вступу

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство»);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього;
 • характеристика-подання за місцем роботи (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

 

Вступ іноземців і осіб без громадянства

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до аспірантури/докторантури Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Крім документів, визначених як обов’язкові при вступі до аспірантури/докторантури, іноземні громадяни та особи без громадянства подають такі документи:

 • документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • копію документа про народження.

Копія документа про вищу освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали), медичний сертифікат про стан здоров’я, документ про відсутність ВІЛ-інфекції та копія документа про народження повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці можуть вступати до аспірантури (докторантури) Університету упродовж року за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів і мови навчання.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Умови вступу » Вступ до аспірантури та докторантури