«Комп'ютерні науки» (про спеціальність і спеціалізації)

Інститут інформаційних та комунікаційних технологій | Кафедра комп'ютерних наук

 
 
 
 • Інформація про спеціальність

  Формування глобального інформаційного суспільства та бурхливий процес комп’ютеризації всіх сфер суспільного життя спричинили народження і стрімкий розвиток нового, вкрай актуального світового освітянського напрямку. Вимоги щодо знань і вмінь таких фахівців залежать від потреб компанії: від базового знання найпопулярніших мов і середовищ програмування (Java, С++ тощо) та вміння усунути несправність будь-якої оргтехніки до таких виняткових навичок, як розробка LotusNotes, WinInet та ін. Постійно зростає потреба в професіоналах, здатних створити сайт і забезпечувати його технічну підтримку. Традиційно високим є попит на веб-сервер-програмістів, які знають PHP, SQL, CSS, HTML, JavaScript, XML тощо. Отже, сьогодні ці фахівці – найбільш затребувана і високооплачувана категорія спеціалістів, яких, з одного боку, катастрофічно не вистачає нашій країні, а, з іншого боку, на яких буквально «полюють» найрізноманітніші й численні зарубіжні компанії.

  Виходячи з цього, навчання бакалаврів в Університеті економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Комп’ютерні науки» підпорядковане перш за все набуттю знань щодо концепцій та методів, які використовуються при проектуванні та розробці передових програмних систем. Особливий наголос робиться на опануванні студентами концептуальних основ обчислювальної техніки – фундаментальних алгоритмів, мов програмування, операційних систем та програмного забезпечення інженерних методів.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з комп’ютерних наук та інформаційних технологій

  для здобуття ступеня магістра

 • Спеціалізація «Комп'ютерні мережі та адміністрування» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Комп'ютерні науки» можуть обрати спеціалізацію «Комп'ютерні мережі та адміністрування».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті спеціалізація в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Спеціалізація «Комп'ютерні мережі та адміністрування» відкрита з огляду на дедалі зростаючі потреби ринку у фахівцях, які мають компетентності в галузі мережевих технологій та безпеки інформаційних систем. Програма підготовки фахівців з цієї спеціалізації поєднує в собі навчальний план бакалавра комп’ютерних наук та навчальну програму Мережевої академії CISCO. Випускники даної спеціалізації мають достатньо теоретичних знань і практичних навичок для того, щоб бути ефективними і креативними, працюючи в комп’ютерних та інформаційних центрах на підприємствах різного профілю усіх форм власності, та успішними у власному кар’єрному зростанні.

  Ключові професійні компетентності

  Під час навчання в Університеті «КРОК» за бакалаврською програмою зі спеціальності «Комп'ютерні науки» студенти мають всі умови і можливості для того, щоб:

  • отримати ґрунтовну підготовку в галузі дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;
  • набути ґрунтовних знань мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;
  • опанувати знання та вміння в галузі системних досліджень, моделювання систем, системного аналізу об’єктів інформатизації;
  • оволодіти знаннями та вміннями застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
  • отримати знання сучасних теорій організацій баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;
  • набути базових знань технологій розподілених систем та паралельних обчислень;
  • досконало опанувати базові знання веб-технологій.

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • приклади реалізацій сучасних систем управління базами даних; архітектуру систем баз даних; засоби забезпечення безпеки даних; послідовність і зміст етапів проектування баз даних;
  • апаратно-програмні платформи адміністрування; принципи організації баз даних адміністрування; механізми роботи концентраторів, комутаторів, маршрутизаторів;
  • розгортання доменної моделі комп’ютерної мережі та застосування групових політик безпеки під час управління інфраструктурою підприємства; основні мережні служби сервера DNS DHCP, WINS, RRAS, утиліти архівування та відновлення компонентів системи; технологію віддаленого управління Windows-системами; методологію та порядок моніторингу компонентів для оперативного аналізу продуктивності їхніх робіт;
  • призначення підсистем конфігурації програмного забезпечення «1С Підприємство»; принципи організації взаємозв’язків між ними; технологію встановлення, конфігурування програмних модулів та їх налаштування щодо задач бухгалтерського обліку, планування виробничої діяльності підприємства; порядок створення користувачів системи, їх адаптацію до конкретного рішення; технологію адміністрування та конфігурування інтерфейсів системи зі зміною та додавання модулів;
  • синтаксис та конструкції запитів мови 1С; побудову та застосування об’єктної моделі, конфігурування бази даних та роботу з даними;
  • огляд редакцій та функціональні можливості UNIX-систем; методи налаштування та побудови маршрутизації мережі під керівництвом UNIX-серверів; порядок та особливості встановлення, налаштування сервера Samba, Apache HTTP; технологію резервного копіювання та відновлення системних файлів та файлів користувачів, виконання оновлення та діагностики роботи програмного забезпечення UNIX-сервера.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • розробляти та адмініструвати бази даних; створювати об'єкти бази даних; нормалізувати відносини при проектуванні реляційної бази даних; виконувати запити до бази даних;
  • проектувати архітектуру інформаційних систем; вибирати апаратно-програмні засоби для реалізації інформаційних систем; налаштовувати віртуальні локальні мережі (VPN);
  • здійснювати налаштування Windows Server у якості контролера домена; здійснювати управління програмними додатками за допомогою групових політик домену; виконувати встановлення та налаштування служб DNS, DHCP, служби маршрутизації та віддаленого доступу; застосовувати стандартні утиліти щодо діагностики роботи програмного забезпечення Windows Server та протоколу TCP/IP; здійснювати резервне копіювання та відновлення роботи програмного забезпечення Windows Server; виконувати управління сервером за допомогою віддаленого робочого столу;
  • здійснювати за допомогою програмних засобів 1С адміністрування та формування плану виробництва у частині собівартості продукції, торгово-складського обліку, ціноутворення, роботи із замовленнями, управління взаєморозрахунками; формувати календарні плани продажів товарів, їх виробництва та закупівель;
  • виконувати роботи з адміністрування підсистеми бюджетування, обліку основних засобів та нематеріальних активів, кадрового та зарплатного обліку; налаштовувати та адмініструвати звіти щодо виробничої діяльності підприємства;
  • на мові 1С виконувати роботи з текстовими та числовими даними, застосовувати перемінні та оператори присвоювання; здійснювати арифметичні та логічні операції і створювати синтаксичні конструкції з циклами, переходами; використовувати масиви, таблиці, списки та структури значень;
  • здійснювати конфігурування UNIX-сервера якості FTP, DNS, HTTP-сервера; працювати з командним рядком UNIX; виконувати налаштування роботи UNIX-сервера спільно з Windows-системами; здійснювати управління дисковими масивами сервера, налаштовувати інтерфейси та маршрутизацію мережі UNIX-сервера.

  Основні дисципліни

  » Об’єктно-орієнтоване програмування » Бази даних » Операційні системи » Комп'ютерні мережі » Веб-технології » Криптографія » Технології створення ПЗ та комп’ютерне програмування » Паралельні та розділені обчислення » Дискретна математика » Системний аналіз » Інтелектуальний аналіз даних » Теорія прийняття рішень » Штучний інтелект » Проектування інформаційних систем » Моделювання систем » Крос-платформне програмування » Комп'ютерна графіка.

  Дисципліни спеціалізації: » Адміністрування баз даних » Адміністрування CISCO » Адміністрування Windows Server » SAP (1C Підприємство) » Програмування 1С » Адміністрування UNIX-серверів.

  Практика

  Згідно з навчальним планом студенти Університету «КРОК» за цією спеціальністю проходять дві практики, а саме: проектно-технологічну та переддипломну практику у вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях, а також на підприємствах малого та середнього бізнесу різних галузей, які потребують фахівців з інформаційних технологій. Наближення студентів до виробничого середовища дає їм можливість закріпити і збагатити свої знання та набути відповідних практичних навичок, а також краще зрозуміти потреби та очікування майбутніх замовників (працедавців), сформувати погляд на ІТ-продукт «очима клієнта».

  Працевлаштування

  Відповідно до існуючої номенклатури (Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»), випускники цієї спеціальності можуть займати такі посади: технік-програміст; технік із системного адміністрування; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну); фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм, інженер з обслуговування комп’ютеризованих систем в організаціях, установах та на підприємствах різного профілю.

  Студенти, які успішно завершили навчання за спеціалізацією «Комп'ютерні мережі та адміністрування» будуть здатні й зможуть розпочати свою кар’єру в якості мережевих інженерів, мережевих адміністраторів, адміністраторів безпеки мережі, мережевих дизайнерів, мережевих аналітиків, мережевих аудиторів тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра

   
 • Спеціалізація «Мобільні інформаційні технології» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Комп'ютерні науки» можуть обрати спеціалізацію «Мобільні інформаційні технології».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті спеціалізація в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Студенти, які оберуть спеціалізацію «Мобільні інформаційні технології», окрім фундаментальних теоретичних знань з базових та вибіркових дисциплін, що викладаються в Університеті «КРОК», матимуть змогу додатково оволодіти навичками з теорії та технологій, які необхідні для проектування і розробки додатків для сучасних мобільних платформ. Навчання охоплює ключові технології мобільних додатків з двох платформ: Android та iOS. Окрім того, студенти набувають ґрунтовних знань про крос-платформну розробку за допомогою HTML5, про backend хмарні сервіси (наприклад мапи) та frontend JavaScript-фреймворки.

  Ключові професійні компетентності

  Під час навчання в Університеті «КРОК» за бакалаврською програмою зі спеціальності «Комп'ютерні науки» студенти мають всі умови й можливості для того, щоб:

  • отримати ґрунтовну підготовку в галузі дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;
  • набути ґрунтовних знань мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;
  • опанувати знання та вміння в галузі системних досліджень, моделювання систем, системного аналізу об’єктів інформатизації;
  • оволодіти знаннями та вміннями застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
  • отримати знання сучасних теорій організацій баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;
  • набути базових знань технологій розподілених систем та паралельних обчислень;
  • досконало опанувати базові знання веб-технологій.

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • поняття і стандарти якості та основні принципи культури якості;
  • методи верифікації й валідації; статистичні підходи до контролю якості; процеси інспекції і рецензування;
  • основні алгоритми обробки даних на мові програмування Objective-C; методологію програмування мобільних додатків;
  • основні компоненти архітектури мобільних платформ; життєвий цикл мобільних додатків та їхню структуру; основні елементи інтерфейсу користувача мобільних додатків; роботу з файлами, базами даних, налаштування користувача в мобільних пристроях;
  • інструменти для програмування та основи проектування мобільних додатків; можливості програмних інтерфейсів, що забезпечують функції телефонії, відправки/отримання SMS; можливість взаємодії з геолокаційними, картографічними сервісами;
  • інструментальні засоби розробки, доступні у платформі Google Android;
  • основні методи проектування базових та прикладних технологій для iOS; основні засоби XCode для реалізації інформаційних технологій для іOS; способи формування нових конкурентоздатних ідей та реалізації їх засобами XCode;
  • різні види комп'ютерних ігор, методи розробки ігор.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • аналізувати процес розробки програмного забезпечення з метою оцінки якості; здійснювати ефективні і кваліфіковані інспекції; використовувати статистичні методи для оцінювання щільності дефектів та ймовірності відмови;
  • проектувати і реалізовувати плани з комплексного тестування; ефективно і кваліфіковано застосовувати різноманітні методи тестування; розраховувати покриття і результативність тестування на основі багатьох критеріїв; використовувати засоби для автоматизованого тестування; створювати звіти на основі результатів випробувань;
  • застосовувати алгоритми програмування на Objective-C для вирішення прикладних задач у професійній діяльності; застосовувати різні методології програмування при вирішенні професійних задач, отримання, зберігання, обробки та передачі інформації для мобільних додатків;
  • програмувати та проводити ефективне тестування програм та додатків для мобільних пристроїв;
  • застосовувати засоби розробки, доступні у платформі Google Android;
  • застосовувати методи проектування технологій для рішення прикладних задач для іOS; застосовувати засоби XCode для реалізації інформаційних технологій для іOS; використовувати методи формування нових конкурентоздатних ідей та реалізації їх засобами XCode;
  • розробляти комп'ютерні ігри для різних пристроїв.

  Основні дисципліни

  » Об’єктно-орієнтоване програмування » Бази даних » Операційні системи » Комп'ютерні мережі » Веб-технології » Криптографія » Технології створення ПЗ та комп'ютерне програмування » Паралельні та розділені обчислення » Дискретна математика » Системний аналіз » Інтелектуальний аналіз даних » Теорія прийняття рішень » Штучний інтелект » Проектування інформаційних систем » Моделювання систем » Крос-платформне програмування » Комп'ютерна графіка.

  Дисципліни спеціалізації: » Тестування програмних продуктів » Програмування Obective-C » Мобільні ІТ » Розробка мобільних додатків (ч. 1): Android » Розробка мобільних додатків (ч. 2): iOS » Розробка комп'ютерних ігор.

  Практика

  Згідно з навчальним планом студенти Університету «КРОК» за цією спеціальністю проходять дві практики, а саме: проектно-технологічну та переддипломну практику у вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях, а також на підприємствах малого та середнього бізнесу різних галузей, які потребують фахівців з інформаційних технологій. Наближення студентів до виробничого середовища дає їм можливість закріпити і збагатити свої знання та набути відповідних практичних навичок, а також краще зрозуміти потреби та очікування майбутніх замовників (працедавців), сформувати погляд на ІТ-продукт «очима клієнта».

  Працевлаштування

  Відповідно до існуючої номенклатури (Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»), випускники цієї спеціальності можуть займати такі посади: технік-програміст; технік із системного адміністрування; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну); фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм, інженер з обслуговування комп'ютеризованих систем в організаціях, установах та на підприємствах різного профілю.

  Окрім того, студенти Університету «КРОК», які успішно завершили навчання за спеціалізацією «Мобільні інформаційні технології», матимуть чудову можливість для успішного кар’єрного зростання в ролі розробників iOS- та iPhone-додатків, Android-додатків, веб-розробників, розробників мобільних ігор, мобільних додатків тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра

   
 • Спеціалізація «Комп'ютерна графіка та дизайн» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Комп'ютерні науки» можуть обрати спеціалізацію «Комп'ютерна графіка та дизайн».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті спеціалізація в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Студенти, які оберуть цю спеціалізацію, окрім ґрунтовних теоретичних знань з цілої низки базових та вибіркових дисциплін, що викладаються в Університеті «КРОК», матимуть змогу додатково оволодіти навичками не тільки створювати зображення за допомогою комп'ютера, а й розробляти нові сайти, створювати 3D-об’єкти та моделі. Навчання за цією спеціалізацією озброює випускників науковими та інженерними методиками для проведення аналізу і рішення проблем; готує і мотивує їх до поглибленого вивчення та дослідження в галузі комп'ютерної графіки і анімації. Студенти, зокрема, набувають знань та вмінь, як саме розробляти дизайн сайтів та підтримувати їх, редагувати і обробляти високоякісні фотографії та зображення, працювати з багатовимірними зображення. Вони також дізнаються про особливості й тонкощі анімації, теорії кольору, відео і програмування тощо.

  Ключові професійні компетентності

  Під час навчання в Університеті «КРОК» за бакалаврською програмою зі спеціальності «Комп'ютерні науки» студенти мають всі умови і можливості для того, щоб:

  • отримати ґрунтовну підготовку в галузі дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;
  • набути ґрунтовних знань мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем;
  • опанувати знання та вміння в галузі системних досліджень, моделювання систем, системного аналізу об’єктів інформатизації;
  • оволодіти знаннями та вміннями застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;
  • отримати знання сучасних теорій організацій баз даних та знань, методів і технологій їх розробки;
  • набути базових знань технологій розподілених систем та паралельних обчислень;
  • досконало опанувати базові знання веб-технологій.

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • основи web-дизайну та Internet-програмування, основи проектування сайтів та технології проектування, основи програмування сайтів різними програмними засобами;
  • можливості відеосистем для вирішення задач моделювання, комп'ютерної графіки;
  • призначення, можливість та область застосування програм для роботи з двомірною та трьохмірною анімацією; основні формати для зберігання анімаційних фільмів;
  • різновиди 2D- та 3D-моделей; загальні алгоритми побудови 3D-моделей; методи постобробки 3D-моделей; 3D-основи Blender;
  • структура та принципи функціонування цифрових обчислювальних пристроїв обробки комп'ютерних зображень різного призначення; класифікація графічних редакторів та пакетів; принципи обробки графічної інформації в цілому; принципи функціонування та побудови основних варіантів сучасних графічних пакетів та принципів вводу-виводу графічної інформації, форматів графічних даних;
  • способи створення динамічних зображень; варіанти використання динамічних зображень в різних середовищах; основні елементи дизайну: персонажі, локації, ефекти та інтерфейс; статику та динаміку; розкадровку анімації;
  • основні сучасні програмні засоби орієнтації на виконання дизайну комп'ютерної гри; етапи проектування та послідовність виконання дизайну комп'ютерної гри.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • розробляти макети web-сайтів, використовуючи технології проектування сайтів та Internet-програмування, використовувати їх на практиці, оптимізувати графіку, планувати веб-сайти;
  • використовувати текстовий та графічні редактори сучасних інтерактивних систем; програмувати на мові високого рівня;
  • створювати інтерактивну анімацію для web-сторінок; створювати, транслювати компоненти сцен з набору простих об’єктів; володіти різними способами моделювання та редагування трьохмірних об’єктів, працювати з проекційними картами матеріалів та їхніми модифікаторами; використовувати можливості світла, тіні та розстановки камер, досягати різних ефектів сприйняття сцени;
  • створювати прості 3D-моделі; створювати 3D-анімацію;
  • розробляти відеозображення, проводити ретушування (видалення дефектів та подряпин) відеозображень, користуватись інструментаріями для комп'ютерної обробки відеозображень;
  • розробляти динамічні вставки та візуальний стиль гри відповідно до концепції.

  Основні дисципліни

  » Об’єктно-орієнтоване програмування » Бази даних » Операційні системи » Комп'ютерні мережі » Веб-технології » Криптографія » Технології створення ПЗ та комп'ютерне програмування » Паралельні та розділені обчислення » Дискретна математика » Системний аналіз » Інтелектуальний аналіз даних » Теорія прийняття рішень » Штучний інтелект » Проектування інформаційних систем » Моделювання систем » Крос-платформне програмування » Комп'ютерна графіка.

  Дисципліни спеціалізації: » Веб-дизайн » Математичні основи комп'ютерної графіки » Комп'ютерна анімація » 2D- та 3D-моделювання » Створення та обробка цифрових відеозображень » Графіка комп'ютерних ігор.

  Практика

  Згідно з навчальним планом студенти Університету «КРОК» за цією спеціальністю проходять дві практики, а саме: проектно-технологічну та переддипломну практику у вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях, а також на підприємствах малого та середнього бізнесу різних галузей, які потребують фахівців з інформаційних технологій. Наближення студентів до виробничого середовища дає їм можливість закріпити і збагатити свої знання та набути відповідних практичних навичок, а також краще зрозуміти потреби та очікування майбутніх замовників (працедавців), сформувати погляд на ІТ-продукт «очима клієнта».

  Працевлаштування

  Відповідно до існуючої номенклатури (Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»), випускники даної спеціальності можуть займати такі посади: технік-програміст; технік із системного адміністрування; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну); фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм, інженер з обслуговування комп'ютеризованих систем в організаціях, установах та на підприємствах різного профілю.

  Окрім того, студенти Університету «КРОК», які завершили навчання за спеціалізацією «Комп'ютерна графіка та дизайн», матимуть право і можливість розпочати свою кар’єру в багатьох галузях, що пов’язані з комп'ютерними зображеннями в якості й на посадах графічного дизайнера, комп'ютерного аніматора, розробника цифрових технічних ілюстрацій, розробника мультимедіа, веб-розробника, розробника комп'ютерних ігор тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра

   
 • Спеціальність «Комп'ютерні науки» | магістр

  Досвід підприємств, які вміють добре організувати інформаційне обслуговування працівників апарату управління, показує, що багато проблем можна вирішити, якщо базу стратегічних даних формувати одночасно з розробкою і використанням інформаційних систем різного типу. Адже інформаційні системи дають можливість накопичувати інформацію про минуле і сучасне; складати прогнози розвитку подій, мати уявлення про реальні справи на підприємстві на конкретному відрізку часу і т. п.

  Саме цим перш за все пояснюється той факт, що постійно зростає потреба у висококласних професіоналах, здатних створити сайт і забезпечувати його надійну технічну підтримку. Сьогодні такі фахівці вважаються найбільш затребуваною і високооплачуваною категорією спеціалістів, яких, з одного боку, перманентно не вистачає нашій країні, а з іншого боку, на яких буквально «полюють» численні зарубіжні кампанії.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання специфікації на розробку корпоративних стосунків;
  • знання процесу повного циклу розробки програмного забезпечення за допомогою технології net;
  • володіння інструментами прикладних логічних обчислень;
  • вміння застосовувати на практиці алгоритми різного роду, визначати міри складності обчислень, володіти підходами вирішення задач P- та NP-класів;
  • вміння розробляти розподілені застосунки масштабу підприємства за допомогою технологій EnterpriseJavaBeans (EJB), Java Server Pages (JSP) та сервлетів (Servlets);
  • розуміння створення розподілених, просторових баз даних і створення додатків на основі цих баз даних, масштабування баз даних до BigData;
  • вміння використовувати інструменти реляційної алгебри при вирішенні задач моделювання нових даних;
  • володіння навиками роботи з даними, технологіями клієнтської сторони, інтеграції із зовнішніми сервісами, проектування і прототипування, застосування методики гнучкої розробки, командної розробки, системи контролю версій коду;
  • володіння знаннями та вміння використовувати патерни, технології та особливості впровадження елементів об’єктно-орієнтованої архітектури;
  • вміння створювати мобільні додатки для сучасних мобільних операційних систем;
  • вміння використовувати засоби R при роботі з даними BigData; застосовувати R при дослідженні даних і при виконанні задач аналізу даних;
  • вміння конфігурувати хмарні обчислювальні ресурси, застосовуючи засоби обчислювальної еластичності.

  Основні дисципліни

  » Теорія алгоритмів » Програмування Java EE » Сучасні технології баз даних » Прикладне програмування С# » Об’єктно-орієнтована архітектура (патерни, технології, впровадження) / Веб-технології NET » Розробка мобільних додатків / Програмування додатків для iOS » Програмування з великими даними на R (pbdR) / Поглиблений курс з аналітики даних » Хмарні обчислення / Високопродуктивні обчислення

  Практика

  Згідно з навчальним планом студенти проходять переддипломну практику у вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях, а також на підприємствах малого та середнього бізнесу різних галузей, які потребують фахівців з інформаційних технологій. Наближення студентів до виробничого середовища дає можливість розуміти потреби та очікування майбутніх замовників (працедавців) та формує у студентів погляд на ІТ-продукт «очима клієнта».

  Працевлаштування

  Випускник спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» може займати такі посади: інженер комп'ютерних систем; інженер із застосуванням комп'ютерів; конструктор комп'ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; інженер із застосування комп'ютерів; консультант у сфері обчислювальних систем; інженер-дослідник; науковий співробітник; науковий співробітник (обчислювальні системи); аналітик комп'ютерних систем; начальник (завідувач) виробничої лабораторії, завідувач лабораторії; викладач вищого навчального закладу; інженер-програміст; начальник дослідної лабораторії; начальник інформаційно-обчислювального центру та ін.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.