Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2013/2014 н.р.

Це Положення застосовується при оплаті навчання у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» у 2013/2014 навчальному році і поширюється на студентів, що навчаються на факультеті економіки та підприємництва, факультеті міжнародних відносин, юридичному факультеті, департаменті заочного навчання, в навчально-науковому інституті інформаційних та комунікаційних технологій, в Київському коледжі нерухомості та Коледжі економіки, права та інформаційних технологій.

А. Програма академічної лояльності.

1. В оплаті першого року навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» надається:

1.1. 50% знижка призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 2013 року після перевірки поданих документів.

Ця знижка зберігається до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,5 і не підсумовується з іншими знижками. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

 

1.2. 10% знижка:

1.2.1. Випускникам старшої школи, нагородженим золотою (срібною) медаллю та випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, або виключно високі оцінки рівня знань ("10", "11", "12") в додатку до атестату (свідоцтва), або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 170 балів;

1.2.2. Молодшим спеціалістам та випускникам професійно–технічних навчальних закладів, які отримали диплом з відзнакою, або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 170 балів;

1.2.3. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) І-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

2. Студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» з другого року навчання надається знижка на наступне півріччя за досягнутим середнім балом успішності в попередньому півріччі (екзамени, диференційовані заліки, захисти курсових робіт та звітів з практик):10% – від 4,50 до 4,99; 20% – 5,00.

Ця знижка не надається (втрачається) в разі отримання оцінок «незадовільно», «задовільно» за традиційною шкалою, «D», «E», «F», «FX» за шкалою ECTS, «1» – «6» за 12-бальною шкалою, а також при несвоєчасному допуску (без поважних причин, зокрема, коли студента не було допущено за порушення термінів оплати за навчання) до складання екзамену чи заліку. Право на цю знижку втрачається при переході студента на заочну форму навчання та в разі порушення умов договору про підготовку фахівця з вищою освітою.

Для розрахунку середнього балу використовуються оцінки: за шкалою ECTS: «A» – 5,0; «B» – 4,5; «C» – 4,0; за традиційною шкалою: «відмінно» – 5,0; «добре» – 4,0; за 12-бальною шкалою: «10», «11», «12» – 5,0; «7», «8», «9» – 4,0. При одночасному оцінюванні за двома шкалами використовується шкала ECTS.

3. 10% знижка надається студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» на перше півріччя навчання при наявності диплома про попередній рівень вищої освіти з відзнакою.

Ця знижка зберігається індивідуально до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,75. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

Б. Програма корпоративної лояльності

4. 10% знижка на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «бакалавр» надається:

4.1. Випускникам навчальних програм департаменту довузівської підготовки та філій Університету.

4.2. Особам, які мають право на зарахування поза конкурсом згідно з Правилами прийому до Університету «КРОК» у 2013 році (див. Примітки);

4.3. Учасникам проектів Університету з набору за наявності сертифікатів, дипломів та рекомендацій адміністрації партнерських навчальних закладів, керівництва філій Університету.

5. Випускникам одного загальноосвітнього навчального закладу одного року надається знижка в розмірі: 10% - при вступі на навчання 3-5 осіб, 15% - при вступі на навчання 6 та більше осіб на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «бакалавр».

Знижки, надані згідно з пунктом 5, зберігаються індивідуально до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,5. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки, визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

6. 5% знижка на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «бакалавр» надається учасникам електронної реєстрації вступників на сайті Університету, крім осіб, яким надаються знижки, визначені пп. 4.1.-4.3.

7. 50% знижка на програмі заочної форми навчання (крім магістратури та перепідготовки) надається студентам, які одночасно навчаються в Університеті (коледжах) за двома напрямами підготовки (спеціальностями) за різними формами навчання.

8. 20% знижка на програмі заочної форми навчання (крім магістратури та перепідготовки) надається студентам, які одночасно навчаються за денною формою навчання в іншому вищому навчальному закладі.

9. 5% знижка надається студентам, прямі родичі яких (чоловік, дружина, батьки, діти, брати та сестри, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича та діти прямих родичів) навчаються в Університеті (його підрозділах) або здобули диплом про вищу освіту у: Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК», Закритому акціонерному товаристві «Київський коледж нерухомості», Приватному вищому навчальному закладі «Інститут управління природними ресурсами».

10. 10 % знижка в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на основі повної загальної середньої освіти, які подали заяву про вступ до Університету або коледжів в паперовій формі або зареєстрували заяву в електронній формі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО):

- до 14 липня 2013 року - на денну форму навчання;

- до 21 липня 2013 року - на заочну форму навчання,

та уклали договір про підготовку фахівця з вищою освітою і подали оригінали документа про повну загальну середню освіту та додатка до нього до Приймальної комісії Університету:

- до 8 серпня 2013 року - на денну форму навчання;

- до 15 серпня 2013 року - на заочну форму навчання.

11. При продовженні навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» денної форми навчання в рік завершення навчання на попередньому рівні надається накопичувальна знижка в оплаті в розмірі 5% на весь термін навчання за кожний раніше здобутий в Університеті освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти.

12. При передоплаті до початку навчального року за три повних роки навчання надається знижка 5% від сплачуваної суми, за чотири повних роки – 10% від сплачуваної суми.

При цьому, знижки за успішне навчання та інші знижки, на які студент отримує право в процесі навчання переносяться як частина оплати за навчання на наступному курсі навчання або на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні. Ці знижки не підлягають компенсації якщо студент не продовжує навчання в Університеті на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

В. Порядок надання та оформлення знижок

13. Знижки встановлюються у відсотках від розміру оплати півріччя. Якщо студент має право на використання більше ніж однієї знижки, то вони додаються (крім пунктів 1.1 та 7). Загалом знижки в оплаті (за цим Положенням, крім пунктів 1.1, 7, 12) не можуть перевищувати 25% від розміру оплати за навчання. Перше півріччя триває, як правило, впродовж вересня-січня, а друге – впродовж лютого-липня.

14. Знижки, визначені в абзаці 1 пункту 1.1, пункті 1.2, абзаці 1 пункту 3, пункті 4, пунктах 6, 10, 11 надаються на підставі заяв вступників до Приймальної комісії, які подаються разом із заявою про вступ. Для знижки, визначеної в пункті 4.2, додатково додається копія документа, що посвідчує відповідний статус.

Знижки, визначені в пункті 5, надаються на підставі подання відповідального секретаря Приймальної комісії Університету.

15. Знижки, визначені в абзаці 2 пункту 1.1, пункті 2, абзаці 2 пункту 3, абзаці 2 пункту 5 надаються на підставі подання деканів (директорів). Подання готуються з урахуванням наказів, якими оформлено знижки, що визначені в абзаці 1 пункту 1.1, пункті 5, абзаці 1 пункту 3.

16. Знижка, передбачена пунктом 7, надається на поточний навчальний рік після подання до Департаменту кадрів заяви студента та при наявності наказів про зарахування чи переведення студента на відповідний курс.

17. Знижка, передбачена пунктом 8, надається на поточний навчальний рік після подання до Департаменту кадрів заяви студента та довідки вищого навчального закладу, в якому студент одночасно навчається за денною формою навчання.

18. Знижка, передбачена пунктом 9, надається на весь термін навчання після подання до Департаменту кадрів заяви та копій документів, що підтверджують факт наявності відповідних родинних стосунків та факт навчання визначених категорій осіб у вказаних навчальних закладах.

19. У поточному півріччі враховуються заяви, подані не пізніше місяця з його початку.

20. Усі знижки оформлюються наказами ректора Університету.

Примітки:

до пункту 4.2:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане право зарахування поза конкурсом;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право зарахування поза конкурсом;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане право зарахування поза конкурсом.

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.1999 р. №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.Засядька" (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 р. №6).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Умови вступу » Положення про надання знижок в оплаті навчання