Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2015/2016 н.р.

Це Положення застосовується при оплаті навчання у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» у 2015/2016 навчальному році і поширюється на студентів, що навчаються на факультеті економіки та підприємництва, факультеті міжнародних відносин, юридичному факультеті, департаменті заочного навчання, в навчально-науковому інституті інформаційних та комунікаційних технологій, навчально-науковому інституті менеджменту безпеки та Коледжі економіки, права та інформаційних технологій (далі – Коледж). Студентам і слухачам навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти надається знижка, визначена в п. 9 цього Положення.

А. Програма академічної лояльності.

1. В оплаті першого року навчання (крім пп. 1.2.2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ступенем бакалавра надається:

1.1. 50% знижка призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 2015 року після перевірки поданих документів.

Ця знижка зберігається до здобуття ступеня «бакалавр», за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,5 і не підсумовується з іншими знижками. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

1.2. 20% знижка:

1.2.1. Випускникам старшої школи, нагородженим золотою (срібною) медаллю та випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, або виключно високі оцінки рівня знань ("10", "11", "12") в додатку до атестату (свідоцтва), або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 160 балів;

1.2.2. Молодшим спеціалістам та випускникам професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом з відзнакою, або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 160 балів на перше півріччя навчання;

1.2.3. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) І-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

2. Студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра (крім студентів першого курсу) з другого півріччя навчання надається знижка за досягнутим середнім балом успішності в попередньому півріччі (екзамени, диференційовані заліки, захисти курсових робіт та звітів практик повинні бути складені на оцінки «відмінно» та «добре»): 10% – від 4,50 до 4,99; 20% – 5,00.

Ця знижка не надається (втрачається) в разі отримання оцінок «незадовільно», «задовільно» за традиційною шкалою, «1» – «6» за 12-бальною шкалою, а також при несвоєчасному допуску (без поважних причин, зокрема, коли студента не було допущено за порушення термінів оплати за навчання) до складання екзамену чи заліку. Право на цю знижку втрачається при переході студента на заочну форму навчання та в разі порушення умов договору про підготовку фахівця з вищою освітою.

Для розрахунку середнього балу використовуються оцінки: за традиційною шкалою: «відмінно» – 5,0; «добре» – 4,0; за 12-бальною шкалою: «10», «11», «12» – 5,0; «7», «8», «9» – 4,0. При одночасному оцінюванні за двома шкалами використовується традиційна шкала.

2.1. Студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра, які здобувають знижку в розмірі 20% відповідно до пп. 1.2 та 2 цього Положення впродовж п’ятого та більше півріч поспіль, надається додаткова знижка в розмірі 5%.

3. 15% знижка надається студентам денної форми навчання, які здобувають ступінь магістра на перше півріччя навчання при наявності диплома про попередній ступінь (рівень) вищої освіти з відзнакою.

Ця знижка зберігається індивідуально до здобуття ступеня магістра, за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,75. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

Б. Програма корпоративної лояльності.

4. 10% знижка на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і ступеня бакалавра надається:

4.1. Випускникам навчальних програм департаменту довузівської підготовки та філій Університету.

4.2. Особам, які мають право на зарахування поза конкурсом згідно з Правилами прийому до Університету «КРОК» у 2015 році, крім осіб на яких поширюється дія п.п. 12 та 13 цього Положення (див. Примітки)

4.3. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (див. Примітки).

4.4. Учасникам проектів Університету з набору за наявності сертифікатів, дипломів і рекомендацій підрозділів Університету та адміністрацій партнерських навчальних закладів.

5. Випускникам одного загальноосвітнього або професійно-технічного навчального закладу одного року надається знижка в розмірі 15% при вступі на навчання 5 та більше осіб на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і ступенем бакалавра.

6. До 15% знижки надається студентам другого та наступних років навчання, які беруть участь у профорієнтаційних заходах Університету (в т.ч. Коледжу).

7. 40% знижка на програмі заочної форми навчання (крім магістратури та перепідготовки) надається студентам, які одночасно навчаються в Університеті (в т.ч. Коледжі) за двома напрямами підготовки (спеціальностями) за різними формами навчання.

8. 20% знижка на програмі заочної форми навчання (крім магістратури та перепідготовки) надається студентам, які одночасно навчаються за денною формою навчання в іншому вищому навчальному закладі.

9. 5% знижка надається студентам, прямі родичі яких (чоловік, дружина, батьки, діти, брати та сестри, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича та діти прямих родичів) навчаються в Університеті (його підрозділах) або здобули диплом про вищу освіту в: Університеті, Закритому акціонерному товаристві «Київський коледж нерухомості», Приватному вищому навчальному закладі «Інститут управління природними ресурсами».

10. 10% знижка в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на основі повної загальної середньої освіти, які подали заяву про вступ до Університету (в т.ч. Коледжу) в паперовій формі або зареєстрували заяву в електронній формі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) до 21 липня 2015 року та уклали договір про підготовку фахівця з вищою освітою і подали оригінали документа про повну загальну середню освіту та додатка до нього до Приймальної комісії Університету до 9 серпня 2015 року.

11. 10% знижка в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на ступінь бакалавра денної форми навчання з дипломом молодшого спеціаліста.

12. 50% знижка надається студентам, які визнані учасниками бойових дій у районі проведення антитерористичних операцій.

13. 50% знижка надається студентам, у яких один із батьків загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій.

14. 20% знижка надається студентам, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

В. Порядок надання та оформлення знижок.

15. Знижки встановлюються у відсотках від розміру оплати півріччя. Якщо студент має право на використання більше ніж однієї знижки, то вони додаються (крім пунктів 1.1, 7, 11, 12). Загалом знижки в оплаті (за цим Положенням, крім пунктів 1.1, 2.1, 7, 12, 13) не можуть перевищувати 25% від розміру оплати за навчання. Перше півріччя триває, як правило, впродовж вересня-січня, а друге – впродовж лютого-червня.

16. Знижки, визначені в абзаці 1 пункту 1.1, пункті 1.2, абзаці 1 пункту 3, пункті 4, пунктах 10, 11, 12, 13, 14 надаються на підставі заяв (вступники подають заяву до Приймальної комісії разом із заявою про вступ; студенти, на яких поширюється дія пунктів 12, 13, 14 подають заяву до бухгалтерії). Для знижок, визначених в пунктах 4.2, 12, 13, 14, додатково додається посвідчені копії документів, що підтверджують відповідний статус та родинний зв’язок (для знижки по п. 13). Знижка, визначена в пункті 4.4, не залежить від кількості сертифікатів, дипломів, рекомендацій. Знижки, визначені в пунктах 13,14, надаються до досягнення 23-річного віку.

17. Знижки, визначені в пункті 5, надаються на підставі подання відповідального секретаря Приймальної комісії Університету.

18. Знижки, визначені в пункті 6, надаються на півріччя на підставі подання директора департаменту зв’язків з громадськістю та реклами за погодженнями з деканами факультетів, директорами навчально-наукових інститутів, Коледжу.

19. Знижки, визначені в абзаці 2 пункту 1.1, пунктах 2, 2.1, абзаці 2 пункту 3 надаються на підставі подання деканів (директорів). Подання готуються з урахуванням наказів, якими оформлено знижки, що визначені в абзаці 1 пункту 1.1, абзаці 1 пункту 3.

20. Знижки, визначені в пункті 7, надаються на поточний навчальний рік після подання до бухгалтерії заяви студента та при наявності наказів про зарахування чи переведення студента на відповідний курс.

21. Знижки, визначені в пункті 8, надаються на поточний навчальний рік після подання до бухгалтерії заяви студента та довідки вищого навчального закладу, в якому студент одночасно навчається за денною формою навчання.

22. Знижки, визначені в пункті 9, надаються на поточний навчальний рік після подання до бухгалтерії заяви та посвідчених копій документів, що підтверджують факт наявності відповідних родинних стосунків та факт навчання визначених категорій осіб у вказаних навчальних закладах.

23. Знижки, що надаються за заявами студентів, нараховуються з місяця подачі відповідної заяви.

24. Знижки, передбачені пунктами 7–9, не надаються студентам других-четвертих курсів у разі наявності академічної заборгованості за попередній навчальний рік, яка не була повністю ліквідована до 20 вересня поточного навчального року (продовження цього терміну за наявності документально оформлених поважних причин здійснюється деканами факультетів, директорами навчально-наукових інститутів та Коледжу).

25. Усі знижки оформлюються наказами ректора Університету.

Примітки:

1. до пункту 4.2:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

- інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор - за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

2. до пункту 4.3:

Згідно з абзацами 2,3 частини 1 статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»:

«дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;

діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти».

Згідно з частиною 1 статті 6 Сімейного кодексу України «правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Умови вступу » Положення про надання знижок в оплаті навчання