Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2017/2018 навчальному році

Це Положення застосовується при оплаті навчання у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» (далі – Університет) у 2017/2018 навчальному році і поширюється на студентів, які навчаються на факультеті економіки та підприємництва, факультеті міжнародних відносин, юридичному факультеті, в Навчально-науковому інституті інформаційних та комунікаційних технологій, Навчально-науковому інституті менеджменту безпеки, на кафедрі психології та в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій (далі – Коледж). Студентам і слухачам Навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти надаються знижки, визначені в пунктах 3, 9, 12, 17 цього Положення.

А. Програма академічної лояльності.

1. В оплаті першого року навчання (крім підпункту 1.2.2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ступенем бакалавра надається:

1.1. 75% знижка призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 2017 року після перевірки поданих документів.

Ця знижка зберігається до здобуття ступеня бакалавра, за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,75 і не підсумовується з іншими знижками. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

1.2. 20% знижка:

 • 1.2.1. Випускникам старшої школи, нагородженим золотою (срібною) медаллю та випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, або виключно високі оцінки рівня знань ("10", "11", "12") в додатку до атестату (свідоцтва), або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 160 балів;
 • 1.2.2. Молодшим спеціалістам та випускникам професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом з відзнакою, або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 160 балів на перше півріччя навчання;
 • 1.2.3. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, І-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах».

2. Студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра (крім студентів першого курсу) з другого півріччя навчання надається знижка за досягнутим середнім балом успішності в попередньому півріччі (екзамени, диференційовані заліки, захисти курсових робіт та звітів практик повинні бути складені на оцінки «відмінно» та «добре»): 10% – від 4,60 до 4,99; 20% – 5,00.

Ця знижка не надається (втрачається) в разі отримання оцінок «незадовільно», «задовільно» за традиційною шкалою, «1» – «6» за 12-бальною шкалою, а також при несвоєчасному допуску (без поважних причин, зокрема, коли студента не було допущено за порушення термінів оплати за навчання) до складання екзамену чи заліку. Право на цю знижку втрачається при переході студента на заочну форму навчання та в разі порушення умов договору про підготовку фахівця з вищою освітою (договору про надання освітніх послуг).

Для розрахунку середнього балу використовуються оцінки: за традиційною шкалою: «відмінно» – 5,0; «добре» – 4,0; за 12-бальною шкалою: «10», «11», «12» – 5,0; «7», «8», «9» – 4,0. При одночасному оцінюванні за двома шкалами використовується традиційна шкала.

2.1. Студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ступенем бакалавра, які здобувають знижку в розмірі 20% відповідно до пунктів 1.2 та 2 цього Положення впродовж п’ятого та більше півріч поспіль, надається додаткова знижка в розмірі 5%.

3. 15% знижка надається студентам денної форми навчання, які здобувають ступінь магістра, на перше півріччя навчання при наявності диплома про попередній ступінь (рівень) вищої освіти з відзнакою.

Ця знижка зберігається індивідуально до здобуття ступеня магістра, за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,75. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

Б. Програма корпоративної лояльності.

4. 10% знижка на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і ступеня бакалавра надається:

 • 4.1. Випускникам навчальних програм департаменту довузівської підготовки.
 • 4.2. Інвалідам I, II груп та дітям-інвалідам віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
 • 4.3. Учасникам проектів Університету з набору за наявності сертифікатів, дипломів і рекомендацій підрозділів Університету та адміністрацій партнерських навчальних закладів.

5. Випускникам одного загальноосвітнього або професійно-технічного навчального закладу одного року надається знижка в розмірі 15% при вступі на навчання 5 та більше осіб на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і ступенем бакалавра.

6. До 15% знижки надається студентам другого та наступних років навчання, які беруть участь у профорієнтаційних заходах Університету (в тому числі Коледжу).

7. 40% знижка на програмі заочної форми навчання (крім магістратури та перепідготовки) надається студентам, які одночасно навчаються в Університеті (в тому числі Коледжі) за двома напрямами підготовки (спеціальностями) за різними формами навчання.

8. 20% знижка на програмі заочної форми навчання (крім магістратури та перепідготовки) надається студентам, які одночасно навчаються за денною формою навчання в іншому вищому навчальному закладі.

9. 5 % знижка надається студентам, прямі родичі яких (чоловік, дружина, батьки, діти, брати та сестри, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича та діти прямих родичів) навчаються в Університеті (його підрозділах) або здобули в Університеті, Закритому акціонерному товаристві «Київський коледж нерухомості», Приватному вищому навчальному закладі «Інститут управління природними ресурсами» документи про освіту: диплом про вищу освіту, свідоцтво про підвищення кваліфікації, свідоцтво про закінчення аспірантури (докторантури).

10. 15% знижка в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на основі повної загальної середньої освіти, які подали оригінали документа про повну загальну середню освіту та додатка до нього до Приймальної комісії Університету (Коледжу) до 6 серпня 2017 року (при вступі на денну форму навчання), до 18 серпня (при вступі на заочну форму навчання)

11. 15% знижка (для денної форми навчання) або 10% знижка (для заочної форми навчання) в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на ступінь бакалавра з дипломом молодшого спеціаліста.

12. 50% знижка надається студентам, які визнані учасниками бойових дій у районі проведення антитерористичних операцій.

13. 50% знижка надається студентам, у яких один із батьків загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій.

14. 20% знижка надається студентам, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

15. 10% знижка надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (див. Примітки).

16. 10% знижка надається студентам освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра другого та наступних років навчання за наукові досягнення:

 • 16.1. студентам, що мають одну і більше наукових статей (підготовлених особисто або у співавторстві), що опубліковані у міжнародних або українських періодичних виданнях, у тому числі електронних;
 • 16.2. студентам, що мають дві і більше тез доповідей (підготовлених особисто або у співавторстві), що опубліковані за результатами участі у заходах наукового характеру;
 • 16.3. студентам, що взяли участь у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад з різних спеціальностей/навчальних дисциплін та увійшли до першої десятки рейтингового списку базового ВНЗ;
 • 16.4. студентам, що взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук і виступили із доповіддю на підсумковій науково-практичній конференції;
 • 16.5. студентам-призерам ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт Малої академії наук України.

Знижка надається на півріччя, яке слідує за тим півріччям, в якому досягнуто визначені показники.

17. До 15% знижки надається слухачам навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти, які були учасниками профорієнтаційних заходів інституту та отримали відповідний сертифікат про знижку.

18. В оплаті першого року навчання за ступенем бакалавра на денній формі навчання на будь-якій спеціальності факультету міжнародних відносин на підставі відповідних сертифікатів надається:

 • 18.1. 5% знижка (за кожний модуль) слухачам очного курсу Школи майбутнього дипломата;
 • 18.2. 5% знижка слухачам дистанційного курсу Школи майбутнього дипломата;
 • 18.3. 20% знижка переможцям конкурсу публікацій у журналі «Дипломат». У разі, якщо переможець є слухачем Школи майбутнього дипломата, знижка не може перевищувати 25% загалом.

В. Порядок надання та оформлення знижок

19. Знижки встановлюються у відсотках від розміру оплати за півріччя (семестр). Якщо студент має право на використання більше ніж однієї знижки, то вони додаються (крім пунктів 1.1, 7, 12, 13).

20. Загалом знижки в оплаті (за цим Положенням, крім пунктів 1.1, 2.1, 6, 7, 12, 13) не можуть перевищувати 25% від розміру оплати за навчання. Перше півріччя триває, як правило, впродовж вересня-січня, а друге – впродовж лютого-червня. Тривалість семестрів визначається навчальним планом.

21. Знижка, визначена в пункті 4.3, не може перевищувати 20 %.

22. Знижки, визначені в абзаці 1 пункту 1.1, пункті 1.2, абзаці 1 пункту 3, пункті 4, пунктах 7 – 18, надаються на підставі заяв (вступники подають заяву до Приймальної комісії разом із заявою про вступ; студенти, на яких поширюється дія пунктів 7 - 9, 12-16 подають заяву до бухгалтерії; слухачі, на яких поширюється дія пункту 17, подають заяву до дирекції інституту). Для знижок, визначених в пунктах 4.2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, до заяви додається документ (посвідчена копія), що підтверджує відповідний статус. Для знижки, визначеної в пункті 16, до заяви додається підтвердження начальника відділу аспірантури і докторантури. Для знижок, визначених в пунктах 4.1, 4.3, 17 та 18 до заяви додаються відповідні сертифікати про знижку.

23. Знижки, визначені в пункті 5, надаються на підставі подання відповідального секретаря Приймальної комісії Університету.

24. Знижки, визначені в пункті 6, надаються на півріччя на підставі подання директора департаменту зв’язків з громадськістю та реклами за погодженнями з деканами факультетів, директорами Навчально-наукових Інститутів, Коледжу та завідуючим кафедрою психології.

25. Знижки, визначені в абзаці 2 пункту 1.1, пунктах 2, абзаці 2 пункту 3, надаються на підставі подання директорів Студентського офісу, Навчально-наукових Інститутів, Коледжу. Подання готуються з урахуванням наказів, якими оформлено знижки, що визначені в абзаці 1 пункту 1.1, абзаці 1 пункту 3.

26. Знижка, визначена в пункті 2.1, надається на підставі заяви студента та подання директорів Студентського офісу та Коледжу. Подання готуються з урахуванням наказів, якими оформлено знижки, що визначені в пунктах 1.2 та 2 цього Положення.

27. Знижки, визначені в пункті 9, надаються в поточному навчальному році після подання до бухгалтерії заяви та копій документів, що підтверджують факт наявності відповідних родинних стосунків та факт навчання визначених категорій осіб у вказаних навчальних закладах.

28. Знижки, що надаються за заявами студентів (слухачів), нараховуються з початку півріччя (семестру), в якому подається заява.

29. Про знижки, визначені цим Положенням, студенти (слухачі) інформуються шляхом його розміщення на офіційному сайті Університету, а також в індивідуальному порядку при взаємодії зі структурними підрозділами Університету, а саме:

 • Приймальною комісією щодо знижок, визначених для вступників в пунктах 1.1, 1.2, 3 (абз.1), 4, 5, 7 – 15, 18;
 • Студентським офісом, деканатом Коледжу, дирекціями навчально-наукових інститутів та кафедрою психології щодо знижок, визначених в пунктах 2, 3 (абз.2), 7 - 9, 12 – 15, 17;
 • департаментом зв’язків з громадськістю та реклами щодо знижок, визначених в пунктах 6, 9;
 • відділом аспірантури і докторантури щодо знижки, визначеної в пункті 16.

30. Усі знижки оформлюються наказами ректора Університету.

Примітки:

до пункту 15:

Згідно з абзацами 2, 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»:

«дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;

діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов'язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов'язків з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти».

Згідно з частиною 1 статті 6 Сімейного кодексу України «правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття».

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Умови вступу » Положення про надання знижок в оплаті навчання