Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2014/2015 н.р.

А. Програма академічної лояльності.

1. В оплаті першого року навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» надається:

1.1. 50% знижка призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 2014 року після перевірки поданих документів.
Ця знижка зберігається до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,5 і не підсумовується з іншими знижками. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

1.2. 20% знижка:

1.2.1. Випускникам старшої школи, нагородженим золотою (срібною) медаллю та випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, або виключно високі оцінки рівня знань ("10", "11", "12") в додатку до атестату (свідоцтва), або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 170 балів;

1.2.2. Молодшим спеціалістам та випускникам професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом з відзнакою, або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 170 балів;

1.2.3. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) І-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

2. Студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» з другого року навчання надається знижка на наступне півріччя за досягнутим середнім балом успішності в попередньому півріччі (екзамени, диференційовані заліки, захисти курсових робіт та звітів з практик): 10% – від 4,50 до 4,99; 20% – 5,00.

Ця знижка не надається (втрачається) в разі отримання оцінок «незадовільно», «задовільно» за традиційною шкалою, «D», «E», «F», «FX» за шкалою ECTS, «1» – «6» за 12-бальною шкалою, а також при несвоєчасному допуску (без поважних причин, зокрема, коли студента не було допущено за порушення термінів оплати за навчання) до складання екзамену чи заліку. Право на цю знижку втрачається при переході студента на заочну форму навчання та в разі порушення умов договору про підготовку фахівця з вищою освітою.

Для розрахунку середнього балу використовуються оцінки: за шкалою ECTS: «A» – 5,0; «B» – 4,5; «C» – 4,0; за традиційною шкалою: «відмінно» – 5,0; «добре» – 4,0; за 12-бальною шкалою: «10», «11», «12» – 5,0; «7», «8», «9» – 4,0. При одночасному оцінюванні за двома шкалами використовується шкала ECTS.

2.1. Студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр», які здобувають знижку в розмірі 20% відповідно до пп. 1.2. та 2 цього Положення впродовж п’ятого та більше півріч поспіль, надається додаткова знижка в розмірі 5%

3. 15% знижка надається студентам денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» на перше півріччя навчання при наявності диплома про попередній рівень вищої освіти з відзнакою.

Ця знижка зберігається індивідуально до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 4,75. Правила визначення цього рівня, а також інші підстави втрати знижки визначені в абзацах 2 і 3 пункту 2.

Б. Програма корпоративної лояльності

4. 10% знижка на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «бакалавр» надається:

4.1. Випускникам навчальних програм департаменту довузівської підготовки та філій Університету.

4.2. Особам, які мають право на зарахування поза конкурсом згідно з Правилами прийому до Університету «КРОК» у 2014 році (див. Примітки);

4.3. Учасникам проектів Університету з набору за наявності сертифікатів, дипломів та рекомендацій підрозділів Університету та адміністрацій партнерських навчальних закладів.

5. Випускникам одного загальноосвітнього або професійно-технічного навчального закладу одного року надається знижка в розмірі 15% при вступі на навчання 5 та більше осіб на перший рік навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «бакалавр».

6. До 15% знижки надається студентам другого та наступних років навчання, які беруть участь у профорієнтаційних заходах Університету та коледжів.

7. 50% знижка на програмі заочної форми навчання (крім магістратури та перепідготовки) надається студентам, які одночасно навчаються в Університеті (коледжах) за двома напрямами підготовки (спеціальностями) за різними формами навчання.

8. 20% знижка на програмі заочної форми навчання (крім магістратури та перепідготовки) надається студентам, які одночасно навчаються за денною формою навчання в іншому вищому навчальному закладі.

9. 10% знижка надається студентам, прямі родичі яких (чоловік, дружина, батьки, діти, брати та сестри, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича та діти прямих родичів) навчаються в Університеті (його підрозділах) або здобули диплом про вищу освіту у: Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК», Закритому акціонерному товаристві «Київський коледж нерухомості», Приватному вищому навчальному закладі «Інститут управління природними ресурсами».

10. 10 % знижка в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на основі повної загальної середньої освіти, які подали заяву про вступ до Університету або коледжів в паперовій формі або зареєстрували заяву в електронній формі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) до 21 липня 2014 та уклали договір про підготовки фахівця з вищою освітою і подали оригінали документа про повну загальну середню освіту та додатка до нього до Приймальної комісії Університету:
- до 9 серпня 2014 року - на денну форму навчання;
- до 16 серпня 2014 року - на заочну форму навчання,

11. При продовженні навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» денної форми навчання в рік завершення навчання на попередньому рівні надається накопичувальна знижка в оплаті в розмірі 5% на весь термін навчання за кожний раніше здобутий в Університеті освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти.

В. Порядок надання та оформлення знижок

12. Знижки встановлюються у відсотках від розміру оплати півріччя. Якщо студент має право на використання більше ніж однієї знижки, то вони додаються (крім пунктів 1.1 та 7). Загалом знижки в оплаті (за цим Положенням, крім пунктів 1.1, 2.1, 7) не можуть перевищувати 25% від розміру оплати за навчання. Перше півріччя триває, як правило, впродовж вересня-січня, а друге – впродовж лютого-липня.

13. Знижки, визначені в абзаці 1 пункту 1.1, пункті 1.2, абзаці 1 пункту 3, пункті 4, пунктах 10, 11 надаються на підставі заяв вступників до Приймальної комісії, які подаються разом із заявою про вступ. Для знижки, визначеної в пункті 4.2, додатково додається копія документа, що посвідчує відповідний статус.

Знижки, визначені в пункті 5, надаються на підставі подання відповідального секретаря Приймальної комісії Університету.

Знижки, визначені в пункті 6, надаються на півріччя на підставі подання директора департаменту зв’язків з громадськістю та реклами за погодженням з деканами факультетів, директорами інститутів, коледжів.

14. Знижки, визначені в абзаці 2 пункту 1.1, пунктах 2, 2.1, абзаці 2 пункту 3, абзаці 2 пункту 5 надаються на підставі подання деканів (директорів). Подання готуються з урахуванням наказів, якими оформлено знижки, що визначені в абзаці 1 пункту 1.1, пункті 5, абзаці 1 пункту 3.

15. Знижка, передбачена пунктом 7, надається на поточний навчальний рік після подання до бухгалтерії заяви студента та при наявності наказів про зарахування чи переведення студента на відповідний курс.

16. Знижка, передбачена пунктом 8, надається на поточний навчальний рік після подання до бухгалтерії заяви студента та довідки вищого навчального закладу, в якому студент одночасно навчається за денною формою навчання.

17. Знижка, передбачена пунктом 9, надається на поточний навчальний рік після подання до бухгалтерії заяви та копій документів, що підтверджують факт наявності відповідних родинних стосунків та факт навчання визначених категорій осіб у вказаних навчальних закладах.

18. Знижки, що надаються за заявами студентів, нараховуються з місяця подачі відповідної заяви.

19. Знижки, передбачені пунктами 7-9, не надаються студентам других-четвертих курсів у разі наявності академічної заборгованості за попередній навчальний рік, яка не була повністю ліквідована до 20 вересня поточного навчального року (продовження цього терміну за наявності документально оформлених поважних причин здійснюється деканами факультетів, директорами інститутів, коледжів)

20. Усі знижки оформлюються наказами ректора Університету.

Примітки:

до пункту 4.2:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане право зарахування поза конкурсом;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право зарахування поза конкурсом;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане право зарахування поза конкурсом.

- діти, батьки яких загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.1999 р. №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф.Засядька», згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 р. №6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Умови вступу » Положення про надання знижок в оплаті навчання