Інша інформація:
Рокоча Віра Володимирівна

кабінет 416

(+38 044) 456-71-91, вн. 231

Сфера наукових інтересів

 • теоретико-методологічні проблеми міжнародної економіки, зокрема: моделі розвитку глобальної економічної системи та зовнішніх економік, моделі розвитку національних економічних систем (насамперед модель соціального ринкового господарства) / парадигми та парадокси розвитку глобальної економіки, сучасні тенденції глобалізаційного розвитку світового економічного простору / використання методології поведінкової економіки для пояснення світогосподарських процесів

Викладає

 • глобальна економіка / методологія та організація наукової роботи
 
 

Рокоча Віра Володимирівна

 • доктор економічних наук (1995 р.), професор (2002 р.)
 • нагороджена медаллю «В память 1500-летия Киева» (1982 р.) і нагрудними знаками «За наукові досягнення» (2007 р.) та «Відмінник освіти України» (2012 р.)

Освіта

 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка / економічний факультет / Економіст. Викладач політекономії та суспільствознавства (1973 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2005 р. – Університет «КРОК», декан факультету міжнародних відносин, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
 • 1978–2006 рр. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (економічний факультет), асистент, доцент, професор

Особисті досягнення

Внесок у розвиток української економічної науки: концепція асиметричності глобальної економічної системи; концепція розподілу функцій між державою та ринком в моделях національних економічних систем, кількісно-якісні параметри глобалізації світових товарних та фінансових ринків, логоцентризм та плюралізм у дослідженні глобальної економічної системи


Професійна діяльність

 • Академік Академії наук вищої школи України
 • член Української асоціації економістів-міжнародників
 • член Спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Київський національний економічний університет» (світове господарство і міжнародні економічні відносини)
 • член Спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (економічна безпека держави, економічна безпека суб’єктів господарювання)
 • член редколегії міжнародного фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК»
 • член Вченої ради Університету «КРОК»
 • голова Вченої ради факультету міжнародних відносин
 • член журі конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Здобуті гранти та стипендії

 • Стипендія DAAD, Кіль (ФРН), Інститут світової економіки (1990–1991 рр.)
 • Стипендія Volkswagenstieftung, Мюнхен (ФРН), Максиміліан – Університет (1994–1996 рр.)
 • Грант Junior Achievement Ukraine (2000 р.)
 • Грант DAAD-Stieftung (2005–2006 рр.)
 • Визначні наукові праці

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навч. посіб.: у 2 кн. – Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика / B.B. Рокоча. – К.: Таксон, 2000. – 320 с.
  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навч. посіб.: у 2 кн. – Кн. 2. Монетарна теорія міжнародної економіки / В.В. Рокоча. – К.: Таксон, 2003. – 302 с.
  Рокоча В.В. Транснаціональні корпорації: навч. посіб. з норматив. навч. дисципліни «Транснаціонал. корпорації» / В.В. Рокоча, О.В. Плотніков, В.Є. Новицький, Л.П. Кудирко, О.О. Сльозко. – К.: Таксон, 2001. – 304 c.
  Рокоча В.В. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / відп. ред. Г.Н. Климко. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002.
  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: підручник / за ред. А.П. Румянцева. – 2-ге вид., виправл. і доп. – К.: Знання, 2004.
  Рокоча В.В. Соціальне ринкове господарство: більше ринку, менше держави?: монографія. – Хмельницький, 1994.
  Рокоча В.В. Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія. – К.: Таксон, 2005.
  Рокоча В.В. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / за ред. проф. О.А. Кириченка, проф. М.П. Денисенка, проф. В.С. Сідака. – К.: ІМБ Університету «КРОК», 2010.
  Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Ун-т «КРОК», 2012.
  Рокоча В.В. Економічна активність держави: суспільні товари і державне підприємництво // Економіка України. – 1993. – № 11.
  Рокоча В.В. Державне регулювання в соціальному ринковому господарстві ФРН // Економіка України. – 1994. – № 5.
  Рокоча В.В. Економічна політика в соціальному ринковому господарстві // Економіка України. – 1994. – № 12.
  Рокоча В.В. Західна Європа на шляху до валютного Союзу // Банківська справа. – 1997. – № 6.
  Рокоча В.В. До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації // Економіка України. – 1998. – № 9.
  Рокоча В.В. Детрадиціоналізація в глобальній підприємницькій діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К., 2007. – Вип. 98.
  Рокоча В.В. Мотивації та моделі мультинаціонального економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К., 2008. – Вип. 103.
  Рокоча В.В. Діяльність транснаціональних компаній на українському ринку: стратегія розвитку чи використання? // Вчені записки / Ун-т ек-ки та права «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2010. – Вип. 22.
  Рокоча В.В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки // Зовнішня торгівля та економічна безпека / Ун-т «КРОК». – 2014. – № 10.
  Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2014. – Вип. 36.
 • Наукові публікації

  Рокоча В.В. Поведінкова економіка як теоретична основа аналізу світогосподарських процесів // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КРОК, 2015.
  Рокоча В.В. Світогосподарська діяльність в теоретичних підходах поведінкової економіки // Вчені записки Університету «КРОК». – К., 2015. – Вип. 41.
  Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки // Вчені записки Університету «КРОК». – К.: 2014. – Вип. 36.
  Рокоча В.В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки // Зовнішня торгівля та економічна безпека / Ун-т «КРОК». – 2014. – № 10.
  Рокоча В.В. Розвиток інформаційного суспільства: колект. моногр.: [в 10 т.]. – Т. 1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов, Л.В. Бабій, Н.М. Іларіонова; ред.: В.В. Рокоча. – К., 2012. – 237 c.
  Рокоча В.В. Діяльність транснаціональних компаній на українському ринку: стратегія розвитку чи використання? // Вчені записки / Ун-т ек-ки та права «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2010. – Вип. 22.
  Рокоча В.В. Міжнародний бізнес. Рецензія на підручник під редакцією д. е. н., проф. В.А. Вергуна «Міжнародний бізнес» // Правничий вісник Університету «КРОК». – К., 2010. – Вип. 5. – Т. 2.
  Рокоча В.В. Загрози інтеграційного поступу для національної економічної безпеки України // Науковий збірник. Економічна безпека України та виклики сьогодення. Збірник матеріалів ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 28 травня 2010 р. Частина 1. – К.: УДУФМТ, 2010.
  Рокоча В.В. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / за ред. проф. О.А. Кириченка, проф. М.П. Денисенка, проф. В.С. Сідака. – К.: ІМБ Університету «КРОК», 2010.
  Рокоча В.В. Особливості розвитку інтеграційної закономірності в європейському фінансовому просторі // Науковий вісник: фінанси банки, інвестиції: наук.-практ. журн. – 2009. – № 3 (4).
  Рокоча В.В. Подорож у минуле як шлях до оновлення та розвитку (ретроспективний погляд на становлення вітчизняного інституту корпоративного управління в контексті його оптимізації // Економічна теорія: наук. журн. – 2009. – № 3.
  Роль ТНК у розвитку світової економіки: зб. наук. пр. Спецвипуск. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Ужгород, 2008.
  Рокоча В.В. Мотиваційна складова моделей мультинаціонального регіонального економічного розвитку // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К., 2007. – № 7.
  Рокоча В.В. Чи змінюється роль держави в умовах глобальної економіки? // Вчені записки / Ун-т ек-ки та права «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2008. – Вип. 17.
  Рокоча В.В. Мотивації та моделі мультинаціонального економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К.: 2008. – Вип. 103.
  Рокоча В.В. Національні держави в глобальному економічному просторі // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Національні економіки в глобальному економічному просторі». – К., 2008.
  Рокоча В.В. Детрадиціоналізація в глобальній підприємницькій діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К., 2007. – Вип. 98.
  Рокоча В.В. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки. Керівництво перекладом з німецької та наукове редагування. – К.: Таксон, 2006.
  Рокоча В.В. Глобалізація і міжнародний економічний порядок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К., 2006. – Вип. 88.
  Рокоча В.В. Інтеграційні процеси в багатомірному економічному просторі // Вчені записки / Ун-т ек-ки та права «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2005. – Вип. 13.
  Рокоча В.В. Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія. – К.: Таксон, 2005.
  Рокоча В.В. Багатомірність глобального економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. – 2005. – К.: Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 8–11.
 • Конференції, семінари

  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки» – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19–20 листопада 2015 р.
  Науково-практична конференція молодих учених «Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України» – Київ, Університет «КРОК», 21 жовтня 2015 р.
  Міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія та освіта ХХІ століття» – Київ, Університет «КРОК», 25 вересня 2015 р.
 
 

Публікації

  Даниленко В.С. Сертифікаційні вимоги до товарів при входжені іноземних компаній на європейські ринки/ В.С. Даниленко, В.В. Рокоча // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.113-117

  Эльгувири Хатим. Управление качеством продукции как составная формирования конкурентоспособности предприятия / Хатим Эльгувири, В.В. Рокочая//Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.481-484

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов ; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І.Терехов, Б.М.Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Січевлюк А.В. Вплив діяльності європейських банків для розвитку банківської системи України /Січевлюк А. В., Рокоча В.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 321-323

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов.- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.

  Рокоча В. В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І.Терехов.-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.-172 с.

  Рокоча В.В. Діяльність прцесу інформатизації світової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.82-91

  Рокоча В. В. "Поведінкова економіка" як теоретична основа аналізу світогосподарських процесів / В. В. Рокоча //Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) .- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.55-68

  Рокоча В. В. Світогосподарська діяльність в теоретичних підходах поведінкової економіки / В. В. Рокоча// Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2015.- Вип.41.-С.79-87

  Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 28-36

  Рокоча В. В. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / В. В. Рокоча ; Колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 238 с.

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія/ О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Прикладна економіка: посіб. для загальноосвіт. навч. закл. (10-11 кл.) / І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча, Ю.М. Мартинюк; Junior Achievement Ukraine - К.: АртЕк, 2004. - 220 с.

  Радіонова І.Ф. Прикладна економіка: програми "Junior Achievement": збірка завдань та вправ для учнів / І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча; Junior Achievement Ukraine - К. : АртЕк, 2004. - 160 с.

  Лаптєв С. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С. Лаптєв, В. Рокоча // Зовнішня торгівля. -1999.-№3/4.- С.48-50


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Рокоча Віра Володимирівна