Інша інформація:
Мігус Ірина Петрівна

кабінет 121

(+38 044) 455-57-12, вн. 131
(+38 044) 455-56-90, вн. 131

Сфера наукових інтересів

 • операції на фінансовому ринку, в т.ч. ринку цінних паперів / забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
 
 

Мігус Ірина Петрівна

 • доктор економічних наук (2011 р.), професор (2014 р.)
 • нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2018 р.)

Освіта

 • Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу / Фінанси / кваліфікація магістр з фінансів (2002 р.)
 • Черкаський інженерно-технологічний інститут / Фінанси / кваліфікація економіста (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2018 рр. – Університет «КРОК», проректор з наукової роботи
 • 2017–2018 рр. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
 • 2011–2017 рр. – Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького, Університет «КРОК», завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки
 • 2010–2011 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту завідувач, професор кафедри фінансів і кредиту
 • 2009–2010 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, Проректор з науково-дослідної роботи
 • 2008–2009 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, Завідувач кафедри фінанси і кредиту
 • 2007–2008 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, доцент кафедри економіки та фінансів
 • 2006–2007 рр. – Севастопольський національний технічний університет, доцент кафедри фінансів та кредит
 • 2004–2006 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 2003–2004 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, заступник завідувача кафедри
 • 2001–2003 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, старший викладач
 • 1999–2001 рр. – Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців (реорганізований з 29.08.2000 р. у Черкаський державний бізнес-коледж), викладач економічних дисциплін

Особисті досягнення

 • Почесна грамота Національної академії наук України, 2018 р.
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України, 2018 р.
 • Почесна грамота Національної служби посередництва та примирення, 2018 р.
 • Почесна грамота Професійної спілки працівників сфери вищої освіти, 2018 р.
 • Почесна грамота Федерації роботодавців України, 2018 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2016 р.
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 2015 р.
 • Подяка Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 2013 р.
 • Подяка Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, 2013 р.

Професійна діяльність

 • Участь у грантовій програмі: Senior Experten Service (SES) project «UA-TSCHEUNI». Term: 24.10.2016-19.11.2016
 • Підвищення кваліфікації: The International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland), training course«Economics and public administration», 01.06.2017-30.11.2017. Certificate of training №107
 
 

Публікації

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y.// Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195

  Мігус І.П. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств в Україні / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: колектив. монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. О.А. Біловодської. - Суми: Триторія, 2018. - С. 10-29

  Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України/Мігус І.П., Андрієнко В.М., Молодецький С.С., Бліхар М.М. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць.- 2018.- №24,Т1.- С. 267-274

  Мігус І.П. Роль та значення транспарентності в діяльності вищих навчальних закладів України /І.П. Мігус // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018).- Умань, 2018.- С. 92-97

  Laptіev S. Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets /Serhii Laptіev, Iryna Mihus // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.- № 2.- P. 39-47

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40

  Mihus I.P. Diagnostics of the state of financial security of Ukraine/Mihus I.P., Akimova L.M., Harnyk O.A. // Науковий вісник Полісся.-2018. -№3(15). -С. 12-18

  Мігус І.П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві / І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" - 2018. - №4 (52). - С. 213-221

  Лойко В.В. Забезпечення інформаційної безпеки банківських установ / І.П. Мігус // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018). -Київ, 2018.- С. 217-220

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку / І.П. Мігус, М.П. Денисенко, Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 46. - С.125-130

  Мігус І.П. Стратегія залучення споживачів освітніх послуг з позицій економічної безпеки/ І.П. Мігус //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С.178-181

  Коваль Я.С. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України / Коваль Я.С., Мігус І.П. // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С. 261-236

  Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. -№16. - С. 80-88

  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. / Інвестиції: практика та досвід .- 2017. - №17.- С.82-90

  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. №18. -С. 54-60

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131

  Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. //Державне управління: удосконалення та розвиток: електор. наук. фах. вид. - 2017. -№8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108

  Андрієнко В.М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / Андрієнко В.М., Мігус І.П., Коваль Я.С. // Демократичне врядування : наук. вісник .- 2017.- Вип. 20.- URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html

  Мігус І.П. Взаємозв'язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017).-Львів: ЛьвДУВС, 2017. - С. 153-157

  Мігус І.П. Взаємозв'язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017).-Львів: ЛьвДУВС, 2017. - С. 153-157.

  Мігус І.П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: мат. IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси, 14 квітня 2017). - Черкаси, 2017.- С. 298-302

  Мигус И.П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ / Мигус И.П., Коваль Я.С.// Securitatea informationala 2017: conferinta internationala (Chisinau, 4-5 aprilie 2017).- Chisinau, 2017. -С. 22-25

  Коваль Я.С. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах / Коваль Я.С., Мігус І.П. //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат. ІV Міжн. науково-практ. конф. (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016.- С. 174-177

  Мігус І.П. Банківські кризи, як передумова виникнення економічних злочинів у банківській сфері/ Мігус І.П., Коваль Я.С. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері :монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. -Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.106-133

  Мігус І.П. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - 466 с.

  Інвестиційно-інноваційний розвиток в контексті економічної безпеки підприємства ; Київський національний університет будівництва і архітектури.- К.:ТОВ "ДКС центр", 2015. - С. 239 – 337. (348 с., 20.34 д.а.)

  Економіка України в умовах глобалізації ; Київський національний університет будівництва і архітектури.- "ДКС центр", 2015

  Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення: Монографія / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2015. - 198 с.

  Мігус І.П. GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 304 с.

  Мігус І.П. GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 304 с.

  CМігус І.П. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія О.В. Черевко, І.П. Мігус та ін. / За ред. Черевка О.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 442 с.

  Освіта:соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія/за ред. С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 410 с.

  Мігус І.П. Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: Монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін. / за ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова; д.е.н., проф. Денисенка М.П., 2013. - 464 с. - С.227-249

  Мігус І.П. Управління економічним розвитком держави та суб'єктів господарювання: Монографія / за ред. проф. Денисенка М.П. та Мігус І.П. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ" - Черкаси, 2013. - 448 с.

  Мігус І.П. Модели оценки и анализа сложных соціально-экономических систем: Монография / Под ред. д.э.н., проф. В.С. Пономаренко, д.э.н., проф. Т.С. Клебановой, д.э.н., проф. Н.А. Кизима. - Х.: ИД "ИНЖЕК", 2013. - 664 с. - С. 509-517.

  Мігус І.П. Підприємництво й бізнес-культура: навчальний посібник / [М. П. Денисенко, І. П. Мігус, В. М. Шульга. А. Ю. Сербенівська] / за заг. ред. М. П. Денисенка. - Черкаси: Вид-во ТОВ "Маклаут". - Черкаси, 2013. - 150 с.

  Мігус І.П. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України / І.П. Мігус, Л. М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно / - Черкаси: ТОВ "Маклаут" - 2012. - 274 с.

  Мігус І.П. Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : Монографія / І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, І.П. Мігус та ін.; за заг. ред. чл..-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, В.В. Лойко - Донецьк: РВВ. ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - 430 с.

  Мігус І.П. Джерела фінансування інвестицій підприємств України : Монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін. / за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К.: "ДКС центр", 2012. - 328 с.

  Мігус І.П. Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ" - Черкаси, 2012. - 636 с

  Мігус І.П. Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами: монографія / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Мігус І.П. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - 258 с.

  Лаптєв С.М. Необхідність розмежування понять "загроза" та "ризик" при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання / С.М. Лаптєв, І.П. Мігус // Ефективна економіка. - 2011.- № 12

  Лаптєв С.М. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / С. М. Лаптєв, І. П. Мігус //Інвестиції: практика та досвід. - 2011.- № 24

  Лаптєв С.М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / С. М. Лаптєв, І.П. Мігус //Економіка і держава. - 2011.- № 12. - С. 25-30

  Мігус І.П. Податкова система України та зарубіжних країн: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф.. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - 277 с.. - С.246-296.

  Мігус І.П. Економічна безпека держави, суб'єктів господарювання та тіньова економіка: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - 367 с. - С. 146-182.

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств. - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2010. - 425 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Захист від ворожого поглинання при IPO: досвід США / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ - 2010. - №1 (7). - С. 76-80

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм впливу державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогресі ефективність виробництва. - Харків: НТУ "ХПІ". - 2010. - №5. - 208 с. - С. 194-204.

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм впливу державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогресі ефективність виробництва. - Харків: НТУ "ХПІ". - 2010. - №5. - 208 с. - С. 194-204.

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Шульга // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий виробного-практичний журнал. - 2010. - №3(27). - вересень. - С. 130-137

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив реєстраторів на формування економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. - Випуск 260: в 6 т. - Т. IІІ. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - 308 с. - С. 800-807

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм дематеріалізації акцій у зв'язку зі зміною форми випуску/ І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №7

  Шульга (Мігус) І.П. Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №8

  Шульга (Мігус) І.П. Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Економіка і держава. - 2010. - №9. - вересень. - С.42-44

  Шульга (Мігус) І.П. Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Інвестиції: теорія і практика. - 2010. - №17. - вересень. - С. 36-40

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку [Електронний ресурс] / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №9

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій / І. П. Шульга // Вчені записки університету "КРОК". - ПВНЗ "КРОК". - 2010. - №24. - С. 95-101

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтингова оцінка векселедавців як індикатор фінансової безпеки учасників фондового ринку України / Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - 220 с.

  Мігус І.П. Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін.. / За заг. ред. проф.. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - 450 с. - С. 7-54, С. 379-413.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансового ринку України у класифікації фінансового посередництва [Текст] / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ - 2009. - №2 (6). - С. 96-110

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансового ринку України у класифікації фінансового посередництва / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ - 2009. - №2 (6). - С. 96-110

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність та види емісійних цінних паперів акціонерних товариств України / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. - Випуск 257: в 7 т. - Т. IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - 300 с. - С.860-868

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ. - 2008. - №2 (4). - С. 80-94.

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція наукових досліджень ролі та значення фінансового посередництва в економічному розвитку / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ - 2008 - №1 (3). - С. 75-87.

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах / І. П. Шульга // Інвестиції: практика і досвід. - 2008. - №11. - С. 26-29.

  Шульга (Мігус) І.П. Методика складання рейтингів корпоративного управління для акціонерних товариств / І. П. Шульга // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Зб. Наук. праць. - Т. 18. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - С. 122-127.

  Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: рейтингування суб'єктів господарювання. - Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 118 с.

  Мігус І.П. Переваги та недоліки використання депозитарних розписок як інструменту залучення іноземних інвестицій в Україну / І. П. Мігус // Наукові праці Національного університету харчових технологій: спец. Випуск: екон. науки.- 2005. - № 17. - С. 105-107

  Мігус І.П. Підвищення ефективності корпоративних відносин з інвесторами / І. П. Мігус // Економіка і управління. - 2005. -№3. - С.18-24

  Мігус І.П. Джерела збільшення оборотних коштів підприємств різних форм власності / І. П. Мігус // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія екон. науки. - Вип. 13. - Черкаси: ЧДТУ, 2005. - С 164-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості страхування фондових ризиків / І. П. Шульга // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія екон. науки. - Вип. 15. - Черкаси: ЧДТУ, 2005. - С 139-142.

  Мігус І.П. Механізм пред'явлення векселя до платежу через розрахункову палату // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. - Вип. 7-8 (26-27) - К., 2003 - С. 3-5.

  Мігус І.П. Рейтингові агентства: світовий та вітчизняний досвід діяльності // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль. - випуск 6. - 2003 - С. 219-223

  Мігус І.П. Підстави визнання векселя недійсним // Економіка і управління. - № 2. - 2002 - С. 87-91

  Мігус І.П. Історія виникнення і становлення векселя в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2000. - С. 11-14.

  Мігус І.П. Економіко-математична модель складання кредитного рейтингу векселедавців // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Карабіна: Зб. наук. праць. - № 578. - серія економічна - С. 98-105


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Мігус Ірина Петрівна