Інша інформація:
Голюк Вікторія Ярославівна

кабінет 504

+38 044 455-56-90, вн. 121

Сфера наукових інтересів

  • грошово-кредитна політика, інфляція, розвиток світової валютної системи

Викладає

  • НБУ і грошово-кредитна політика / гроші та кредит
 
 

Голюк Вікторія Ярославівна

  • кандидат економічних наук (2005 р.), доцент (2012 р.)

Освіта

  • Волинський державний університет ім. Лесі Українки / Міжнародні економічні відносини (2002 р.)
 
 

Публікації

  В. Я. Голюк, Ж. В. Манзик Сучасний інвестиційний клімат України: аналіз та шляхи покращення // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ". - 2017. - №11. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102740

  В. Я. Голюк, Н. І. Голець Вертикальна інтеграція як чинник підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках ( на прикладі ПАТ "Миронівський хлібопродукт") // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ". - 2017. - №11. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102736

  Голюк В.Я. Вплив монетарних і немонетарних факторів на динаміку ВВП України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2017. - Вип. 14. - С.64-68.

  Голюк В.Я. Подвальна В.В. Аналіз динаміки та причин інфляції в Україні в 1991-2016 // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2017. - Вип.244. ч.2. - С.69-72

  Голюк В.Я., Баула О.В. Cтратегічні пріоритети розвитку зовнішньоторгівельних відносин України задля забезпечення сталого розвитку національної економіки // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XI международной научно-практической конференции, УО ?Полесский государственный университет", г. Пинск, 21 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2017. - 345 с. -С.14-16

  Голюк В.Я., Баула О.В., Путіліна Д.О. Причини зниження обмінного курсу гривні та шляхи його стабілізації // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Випуск № 15.

  Голюк В.Я., Баула О.В., Салабай В.О. Державний борг України: оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та структури // Економічний форум. - 2017. - №2.

  Голюк В.Я., Заєць О.В. Управління логістичними процесами як складова ефективного функціонування та розвитку підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до управління підприємством" з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017.

  Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. - К.: СПД Чалчинська Н.В., 2017. - 336 с.

  Viktoriia Goliuk Impact of innovations on GDP dynamics // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №2.- С.151-159.

  Goliuk V. The impact of monetary and non-monetary factors on GDP dynamics of the Visegrad Group countries / V. Goliuk ; World scientific news.- Krakow, 2016.- 57. - http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-267-281.pdf

  Голюк В. Я. Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах / В. Я. Голюк ; Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка та менеджмент».- м.Одеса, 2016.- Вип.15. - С. 96-99

  Голюк В. Я. Вплив динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах / В. Я. Голюк ; Економічний вісник НТУУ КПІ.- м.Київ, 2016.- Вип.13. - http://ev.fmm.kpi.ua/

  Голюк В. Я. Методологія системного аналізу та його використання у формуванні державної економічної політики / В. Я. Голюк ; Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки» .- м. Херсон, 2016.- Вип.19. - С. 32-35

  Голюк В.Я. Голець Н.І. Аналіз експорту м'яса курятини в Україні: стан та тенденції розвитку ринку // Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". - К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. -. Адреса доступу: www.market-infr.od.ua

  Голюк В.Я. Теоретичні засади дослідження ролі динаміки обсягів грошової маси у стимулюванні економічного розвитку держави/ "Dezvoltarea sistemelor sociale ?i economice ?ntr-un mediu competitiv la nivel global", conferin?? interna?ional? ?tiin?ifico-practic? (2016; Chi?in?u). Conferin?? interna?ional? ?tiin?ifico-practic? "Dezvoltarea sistemelor sociale ?i economice ?ntr-un mediu competitiv la nivel global" 29 februar. 2016, Chi?in?u / com.org.: O. (republica moldova) ?icu (pre?edinte) [et al.]. Chi?in?u: S.n., 2016 (Editura Universitate de stst din Moldova). - 312 p. - pp. 252-254

  Голюк В.Я., Баула О.В. Використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії: міжнародний досвід та вітчизняні переспективи // Тези VІ міжнародної науково-технічної конференції "Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах". - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. - 296 с. -С.214-218.

  Голюк В.Я., Шевченко О.Р. Міжнародний ринок взуття: тенденції і перспективи для України // Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". - К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. -. Адреса доступу: www.market-infr.od.ua

  Панасюк Т. П. Особливості сучасного етапу розвитку лізингу в Україні / Т. П. Панасюк, В. Я. Голюк ; Збірник наукових праць "Сучасні підходи до управління підприємством".- м.Київ, 2016. - http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/4356

  Баула О.В. Особливості формування конкурентних переваг регіонів України в контексті її імплементації у міжнародне конкурентне середовище / О.В. Баула, В.Я. Голюк // Prospects of world science: Materials of the XII international scientific and practical conference .- Sheffield: Science And Education Ltd, 2016. - С. 8-11

  Голюк В.Я. Вплив процесів транснаціоналізації на забезпечення сталого розвитку національної економіки / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов X международной научно-практической конференции. - УО “Полесский государственный университет”, м. Пинск, Білорусь, 2016. - С. 10-12

  Голюк В.Я. Роль монетарних чинників у стимулюванні економічного розвитку держави / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 квітня 2016 р.). - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - С. 53

  Голюк В.Я. Світовий досвід використання потенціалу інструментів фондового ринку для забезпечення фінансування регіональних проектів розвитку / В. Я. Голюк, О. В. Баула.- Smart & Young, 2016.- № 10. - С. 17-21.

  Голюк В.Я. Еколого-економічна складова стратегії розвитку Польсько-Білорусько-Українського транскордонного регіону / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції: тези VІ міжнародного науково-практичного семінару. - Луцький НТУ, Луцьк, 2016. - С. 27-29

  Голюк В. Я. Вашингтонський консенсус як модель економічного розвитку держави / В. Я. Голюк ; Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні підходи до управління підприємством".- НТУУ "КПІ", 2015. - С. 234-238 

  Голюк В. Я. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень / В. Я. Голюк, С. Д. Волощук ; Інвестиції: практика та досвід.- Черноморський державний університет імені Петра Могили, 2015.- №8. - С.24-29

  Голюк В. Я. Моделювання зв’язку реальної процентної ставки, ВВП та інфляції в країнах з різним рівнем розвитку / В. Я. Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 20-27

  Голюк В.Я. Особливості функціонування єврорегіонів як однієї з пріоритетних форм транскордонного співробітництва / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції: тези V міжнародного науково-практичного семінару (15 травня 2016 р.). - Луцьк: Луцький НТУ, 2015. - С. 17-20

  Голюк В.Я. Особливості розвитку франчайзингу в Україні за умов глобалізаційного розвитку вітчизняної економіки / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Streszczenia Miedzynarodowy semiharu "Polaczenia interdyscyplinarnych naukekonomicznych w kontek s cie przem  o wienie mi e dzynarodowej praktyce".- Lezajsk - Luck (Україна-Польща), Луцький НТУ, 2015. - С. 11-14

  Голюк В.Я., Бєлоха К.В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку оптичного ринку в Україні та за кордоном // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" 2014 рік, Випуск 8.

  Голюк В.Я., Гапончук Н.В. Управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" 2014 рік, Випуск 8.

  Голюк В.Я., Дудик А.В. Розвиток фінансового консалтингу в Україні // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - 536с. - С.46-50

  Голюк В.Я., Концептуальні засади дослідження передумов та причин промислових та фінансових криз // Ефективна економіка. - №2. - 2014.

  Голюк В.Я., Кредитування як чинник фінансової кризи // Економічний форум. - №2. - 2014.

  Голюк В.Я., Роль Федеральної Резервної Системи у розгортанні світової фінансової кризи 2008-2009 рр. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - 536с. - С.277-280

  Кузьмінський В.З. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька, В.Я Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 68-76

  Голюк В.Я., Передумови та причини фінансових криз // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 року) / ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 559 с. - С.58-61

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Голюк Вікторія Ярославівна