«Економіка» (про спеціальність і спеціалізації)

Факультет економіки та підприємництва | Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 
 
 
Галиця Ігор Олександрович (професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Університету «КРОК»)

Економіст – фахівець, який вміє оптимально використовувати ресурси для того, щоб підприємство при мінімальних витратах могло досягти максимальних прибутків.

 • Освітня програма «Економіка» | бакалавр

  На спеціальності «Економіка» пропонується для вступу освітня програма «Економіка».

  У сучасному жорсткому ринковому змаганні жоден власник чи керівник підприємства не може не те що перемогти, а навіть «вижити», якщо він не спирається на ґрунтовні й новітні знання та досвід висококваліфікованих економістів. Фах економіста завжди вважався і вважається одним із найпрестижніших, найбільш затребуваних і високооплачуваних. Твердження про кризу «перевиробництва», тобто надмірну кількість підготовлених у країні економістів, можна вважати перебільшенням або нерозумінням ситуації. Адже йдеться не про загальну їх кількість, а про справжніх, тобто високопрофесійних спеціалістів. Проте, щоб стати таким фахівцем, зокрема з проблем економіки підприємства, потрібно отримати фундаментальну теоретичну підготовку та здобути належний практичний досвід. Саме таку – досить амбітну, але цілком реальну мету – і ставить перед собою та своїми студентами Університет «КРОК».

  У випускника спеціалізації «Економіка підприємства» є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме ту роботу, яка буде йому і до душі, і до снаги. Він зможе працювати на будь-якому підприємстві, у будь-якій організації чи установі, яка займається економічною діяльністю. Спеціалізація «Економіка підприємства» дає змогу не лише опанувати найновітніші теоретичні знання та оволодіти прийомами і методами ефективного ведення бізнесу, а й ознайомитися з багатьма притаманними їй «таємницями» досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах, а також забезпечення його конкурентоспроможності. Адже саме економіст розраховує собівартість продукції, складає кошторис витрат, прогнозує економічну та фінансову діяльність підприємства, виявляє нові виклики чи загрози для його успішного функціонування. Разом із тим саме він з’ясовує перспективи подальшого розвитку компанії та визначає засоби, шляхи і методи підвищення ефективності її господарської діяльності.

  Підготовку за спеціальністю здійснює кафедра, яка особливий акцент робить на залученні студентів до наукової робот. На кафедрі працює науковий гурток, робота в якому сприяє зближенню викладачів та студентів та розширенню професійних компетентностей студентів.

  В межах запропонованої кафедрою навчальної програми студентами надається можливість отримати сертифікат професійного оцінщика нерухомості. Це посилює конкурентні позиції майбутніх фахівців на ринку праці.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • теоретичні, економічні та правові засади функціонування підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності;
  • найновітніші досягнення теорії та практики управління підприємствами та організаціями як відкритими соціально-економічними утвореннями;
  • фундаментальні основи організації господарської діяльності сучасних підприємств;
  • сучасні технології розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та впровадження у бізнес-практику;
  • принципи формування системи економічного управління на підприємстві;
  • засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації;
  • принципи та механізми ресурсного забезпечення господарської діяльності підприємства, формування витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • ефективно користуватися методами аналізу використання ресурсів та оцінювання результатів господарської діяльності підприємства та його підрозділів;
  • застосовувати в практичній діяльності сучасні методи управління витратами;
  • використовувати методологію і прикладний інструментарій оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів;
  • аналізувати ефективність використання персоналу, основних засобів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, організації виробничої діяльності та інноваційних процесів;
  • обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності;
  • розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;
  • запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства;
  • визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення реструктуризації підприємств та організацій;
  • виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства і виявляти закономірності його розвитку;
  • економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;
  • складати операційні і фінансові бюджети підприємства та оцінювати їх виконання;
  • аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо управління прибутком і грошовими потоками, формувати структуру капіталу.

  Основні дисципліни

  Цикл загальних компетентностей: » Вступ до фаху » Здоров’я людини » Іноземна мова за професійним спрямуванням » Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.) » Інформатика та комп’ютерна техніка » Історія світової культури » Історія України та української культури » Українська мова за професійним спрямуванням » Конфліктологія і теорія переговорів » Корпоративна культура » Країнознавство » Логіка » Основи підприємництва » Практикум з особистісного зростання » Психологія ділового спілкування » Правознавство » Психологія » Тренінг загальних компетентностей » Філософія

  Цикл загально-професійних компетентностей: » Бізнес-планування » Бухгалтерський облік » Вища математика та теорія ймовірностей » Економіка домогосподарств » Економіка підприємства » Економіко-математичні методи та моделі » Економічна теорія та економічна історія » Комерційна діяльність » Макроекономіка » Маркетинг » Менеджмент » Міжнародна економіка » Мікроекономіка » Національна економіка » Організація підприємницької діяльності » Організація сімейного бізнесу » Організація стартапів » Правове забезпечення господарської діяльності » Психологія управління » Системи технологій » Стандартизація систем управління організацій » Статистика » Стратегії розвитку підприємства » Стратегічне управління » Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства » Управління персоналом та економіка праці » Фінанси

  Цикл спеціально-професійних компетентностей: » Бізнес-аналітика » Економіка громадських організацій » Економіка малого і середнього бізнесу » Інноваційне підприємництво » Інформаційні системи і технології в бізнесі » Консалтингове підприємництво » Організація виробництва » Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності » Планування і контроль на підприємстві » Потенціал і розвиток підприємства » Проектний аналіз » Стратегія підприємства » Управління витратами » Управління капіталом і майном підприємства » Фінансове підприємництво » Ціноутворення в бізнесі

  Практика

  Студенти спеціалізації «Економіка підприємства» проходять практику в економічних відділах провідних вітчизняних приватних та державних підприємств, бізнес-асоціаціях, державних органах з регулювання підприємництва, філіях провідних міжнародних корпорацій в Україні, представництвах в Україні міжнародних бізнес-асоціацій, коопераційних структурах розвитку бізнесу.

  Працевлаштування

  Після успішного завершення навчання за спеціальністю «Економіка» та спеціалізацією «Економіка підприємства» випускники Університету «КРОК» можуть обіймати посади фахівців економічних підрозділів та служб підприємств різних форм власності, зокрема державних та комерційних фінансово-кредитних структур. Університет створює належні умови для опанування студентами іноземних мов, тому для випускників «КРОКу» відкриваються перспективи для роботи за кордоном.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Спеціалізація «Креативний розвиток підприємства» | магістр

  Університет «КРОК» одним із перших в Україні розпочав підготовку спеціалістів з креативного розвитку підприємства. Сучасна економіка змінюється кардинально і на перший план тепер виходять ресурси суб'єктів господарювання, зокрема креативний (творчо-інтелектуальний) потенціал співробітників, що раніше мало другорядне значення. Адже сучасне підприємство і будь-який вид бізнесу не можуть ефективно працювати і виживати в бурхливому ринковому середовищі, якщо вони максимально не використовують творчий потенціал своїх співробітників.

  Університет «КРОК» готує фахівців, які володіють сучасними методами активізації і управління креативним потенціалом співробітників та вміють перетворювати цей потенціал на потужний фінансово-економічний ресурс бізнесу. Важливою особливістю цієї спеціалізації є те, що зазначені фахівці, окрім заробітної плати, зможуть отримувати ще й ренту від успішно реалізованих ними інтелектуальних продуктів.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання норм законодавства в галузі інноваційного розвитку і підприємництва;
  • глибокі знання і практичні навички в галузі креативного менеджменту, знання його ролі в реалізації стратегії і тактики підприємства та забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання;
  • уміння самостійно вирішувати творчі й економічні завдання;
  • здатність нестандартно вирішувати поставлені перед виробництвом завдання за допомогою креативних технологій;
  • уміння ініціювати та формувати нові ідеї і креативні проекти, формулювати їхню мету, завдання;
  • спроможність впроваджувати інструменти активізації креативно-інноваційного потенціалу на підприємстві;
  • уміння проводити наукові дослідження в організаціях і на підприємствах з метою розробки і впровадження креативно-інноваційних продуктів;
  • здатність розробляти і впроваджувати програми підвищення конкурентоспроможності виробництва на основі нестандартного підходу до вирішення управлінських завдань;
  • уміння вишукувати нові ринкові можливості для впровадження креативно-інноваційних розробок;
  • спроможність налагоджувати ефективну співпрацю між науковими установами та бізнес-структурами з метою комерціалізації креативно-інноваційних розробок тощо.

  Основні дисципліни

  » Методологія та організація наукових досліджень » Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві » Операційний менеджмент » Макроекономічні основи національної безпеки » Управління потенціалом підприємства » Економічне управління підприємством » Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства » Креативно-інноваційний менеджмент » Управління конкурентоспроможністю підприємства.

  Дисципліни за вибором: » Управління інвестиційно-інноваційними проектами » Інтелектуальний бізнес » Економіка нематеріальних активів » Інноваційний розвиток підприємства » Економіка інтелектуально-інноваційної діяльності.

  Практика

  Здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Економіка», спеціалізацією «Креативний розвиток підприємства» проходять практику на підприємствах приватної та державної форм власності, у венчурних фондах, органах державного управління, бізнес-структурах, бізнес-асоціаціях, науково-дослідних установах, представництвах міжнародних корпорацій в Україні, представництвах зарубіжних бізнес-асоціацій в Україні.

  Працевлаштування

  Випускники Університету «КРОК» спеціальності «Економіка», спеціалізації «Креативний розвиток підприємства» можуть займати такі посади: інженер з організації керування виробництвом, консультант з ефективності підприємництва, консультант з раціоналізації та інноваційного розвитку, фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з раціоналізації виробництва; економіст, економіст з планування, економіст обчислювального центру, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, фахівець з управління інноваційними проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, менеджер з креативного розвитку, аналітик з фінансово-економічних та інноваційних питань.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.