Кафедра іноземних мов та спеціальної мовної підготовки

Завідувач
Пирлік Наталія Василівна

Кабінет 407
(+38 044) 455-57-13, вн. 223

Ми працюємо для Вас:
пн. – пт.: 8:30 – 19:00
перерва: 13:00 – 14:00
сб., нд.: вихідні

Кафедра забезпечує викладання циклу мовознавчих та літературознавчих дисциплін в усіх структурних підрозділах Університету, проводить дослідження з мовознавчого, літературознавчого, культурознавчого напрямків, а також з теорії та практики викладання мов і літератури. Окрім викладацької та наукової діяльності кафедра організовує проведення та бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах: конференції, круглі столи, олімпіади тощо для студентів і викладачів.

Викладачі кафедри є членами Українського відділення міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL) та Асоціації викладачів французької мови в Україні. Щороку спільно з IATEFL Ukraine кафедра організовує та проводить міжнародні науково-практичні конференції, мовні школи, методичні семінари.

Стратегія кафедри базується на гуманістичному напрямі в дидактиці, що робить акцент на діяльності пізнання, а не на викладанні. У центрі уваги знаходиться Студент, а не Викладач. Це дає можливість використовувати під час вивчення мов особистісноорієнтовану технологію, що забезпечує активну участь студента в процесі пошуку та оволодіння мовною інформацією, створює умови для активної спільної діяльності студентів у різних навчальних ситуаціях.

Кафедра впроваджує в навчальний процес інноваційні технології та техніки навчання, що ґрунтуються на сучасних наукових дослідженнях у сфері лінгвістики, філології, методики викладання, психолінгвістики та психології навчання. Процес викладання здійснюється на засадах компетентнісного підходу відповідно до вимог Закону про освіту та Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти в межах навчальних студій.

Навчальні студії зорганізовані як «вільне занурення в середовище» (традиційно-мовне, національно-культурне, історичне та міжкультурне). Вони охоплюють різні аспекти міжмовної комунікативної діяльності в цілому та народу, мова якого вивчається, зокрема.

Для студентів факультету міжнародних відносин кафедра створила умови для ґрунтовної фаховоорієнтованої іншомовної підготовки з метою подальшого використання іноземної мови у професійній діяльності.

На кафедрі використовується кожна можливість для мовної практики. З цією метою було створено Київське відділення міжнародної організації PTPI (People to People International), діяльність якої спрямована на зміцнення міжкультурних зв'язків у межах кожної громади, а також між громадами і народами.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів до міжнародних екзаменів з іноземних мов IELTS, DELF та ін., створюючи всі умови для успішного складання.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими напрямками:

  • дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів нефілологічних ВНЗ у контексті глобалізаційних тенденцій розвитку сучасного суспільства, що висуває нові вимоги перед освітою, на ґрунті гуманістичної концепції розвитку освіти, зміст якої визначено як необхідну умову становлення всебічного розвитку, самоствердження і творчої самореалізації духовно багатої особистості;
  • вивчення теоретичних питань і створення практичних рекомендацій, спрямованих на євростандартизацію та інтенсифікацію процесу навчання іноземних мов засобами інноваційних технологій;
  • втілення результатів досліджень у наукових статтях, монографіях, підручниках, навчальних посібниках та методичних розробках, які видаються кафедрою і використовуються в навчальному процесі.

Кафедра надає перевагу новітнім оригінальним навчальним курсам та створеним її викладачами авторським підручникам і посібникам, що відтворюють симбіоз традиційної європейської освіти та базового українського навчання й адаптовані до українського студентства та кон`юнктури ринку праці.

Провідні викладачі кафедри

Навчальна діяльність

Викладачі кафедри забезпечують викладання іноземних мов, російської як іноземної, української для спеціальних цілей за різними напрямками майбутнього фаху студентів і використовують інноваційні методи викладання та обладнання. Поряд із дисциплінами «Іноземна мова», «Іноземна мова для професійного спілкування», «Друга іноземна мова» тощо теплі відгуки студентів отримали такі дисципліни, як «Українське професійно-аналітичне мовлення», «Ораторське мистецтво», «Тренінг комунікативної компетентності», «Теорія та практика перекладу».

На кафедрі творчо працюють наукові гуртки, де під час занять студенти не лише поглиблюють свої знання з іноземної мови за допомогою різноманітних методів та засобів, а й готують доповіді, тези та презентації для виступів на конференціях, круглих столах, інших наукових заходах, готуються до захисту курсових та дипломних робіт іноземними мовами.

Основні завдання кафедри:

  • підвищення рівня якості викладання іноземних мов;
  • запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов;
  • удосконалення внутрішньої системи контролю якості;
  • здійснення комплексу заходів для створення позитивної мотивації студентів;
  • урахування специфіки викладання іноземних мов в залежності від спеціальності, яку здобувають студенти.
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра іноземних мов та спеціальної мовної підготовки