Зображення контакту

Француз Анатолій Йосипович

Герой України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Адреса:
Кабінет 401

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн. 228

Інша інформація:

Відмінник освіти України, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 26.130.03 (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень), головний редактор журналу «Правничий вісник Університету «КРОК», член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.02

 

Публікації

  Грабенко Т.В. Захист прав і охоронюваних інтересів суб'єктів господарювання, як один із напрямків діяльності приватних детективів / Т.В. Грабенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 610-612

  Лисенко О.В. Права і свободи людини та громадянина: досвід гарантування та реалізації зарубіжних країн для України / О.В. Лисенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.645-647

  Мельничук О.П. Розвиток і регулювання міграційних процесів в Україні / О.П. Мельничук, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.658 -661

  Поліщук В.С. Про потребу збільшення функцій уповноваженого з виконання антикорупційної програми в Україні / В.С. Поліщук, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.668-670

  Саламахіна І.В. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні І.В. Саламахіна, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.674-676

  Самойленко С.В. Детективні послуги, їх поняття та зміст, перспективи розвитку / С.В. Самойленко, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.676-678

  Француз А.Й. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.705-709

  Француз А.Й. Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV–ХІ ст.). Частина ІІ / А.Й Француз, М.М. Корінний // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 5-18

  Frantsuz A. Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO / A. Frantsuz, I. Balykin // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 19-28

  Frantsuz A. Countering Corruption: The Experience of the United Arab (part 1) / A. Frantsuz, M. Liashchenko // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 29-38

  Француз А.Й. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) / А.Й. Француз, К.О. Савчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 141-145

  Степаненко Н.В. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / Н.В. Степаненко, А.Й Француз //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.690-693

  Frantsuz A. The phenomenon of drug abuse among young people online: the legal aspect of counteraction / A. Frantsuz, T. Kurinna // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.702-704

  Frantsuz A. Social-legal aspects of education in the XXI century. Threats, hopes, incentives / A. Frantsuz // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща) (у друці)

  Француз А.Й. Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV-ХІ ст.) Частина І /А.Й. Француз, М.М. Корінний // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31 (у друці)

  Француз А.Й. Поняття, правова природа та сучасний стан міграційних процесів в Україні / А. Й. Француз, О. П. Мельничук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Француз А.Й. Приватна детективна дiяльнiсть в Українi в контекстi забезпечення конституцiйних прав та свобод людини i громадянина / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Француз А.Й. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні: теоретико-правові аспекти даної проблематики / А. Й. Француз, І. В. Саламахіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Лященко М.М. Антикорупційний комплаєнс - інноваційний інструмент для боротьби з корупцією в Україні / М.М. Лященко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.647-651

  Хміляр Ю.М. Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення / Ю.М. Хміляр, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.714-716

  Ivanenko T. Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources/ Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko and Anatolii Frantsuz // Investment Management and Financial Innovations.-2018.-V.15 №4.-P. 61-68

  Приватна детективна діяльність (збірник нормативних документів) (Видання 1-е довідкове) Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець [ Вступ. ст. А.Й. Француза] // Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Француз А.Й. Християнський буквар: Навчальний посібник. - Жовква, Львівська обл.: Місіонер, 2017. - 252с.

  Francuz A. I. Administracyjnoprawny system ?wiadcze? na rzecz os?b niepe?nosprawnych w Polsce / El?bieta A. Maj, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С 21-27

  Francuz A. I. Idea integracji europejskiej jako narz?dzie pokoju i stabilizacji w?r?d narod?w / Mgr Dawid Stadnicze?ko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С 14-20

  Francuz A. I. Ochrona dziecka (dzieci?stwa) przed negatywnym wp?ywem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane / Dr Justyna Stadnicze?ko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С 5-13

  Francuz A. Mi?dzy warto?ci? i norm?. Rozwa?ania inspirowane pedagogik? prawa / Piotr Zamelski, A. Francuz //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.14-22

  Frantsuz A. The legal status of internally displaced persons in Ukraine / A. Frantsuz // Diplomacy and Law. - №2(3). - Georgia, Tbilisi, 2017. - С.10-14.

  Frantsuz A. Theoretical and legal aspects of concepts, types and forms of terrorism as a dangerous social phenomenon / А. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.5-13.

  Француз А.Й. Адміністративно-правове регулювання охорони праці. Проблематикауправління охороною праці. (Приватна детективна діяльність) / А.Й. Француз, М.В. Радчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 47-50.

  Француз А.Й. Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власностi / А.Й. Француз, А.В. Степенко //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.79-85

  Француз А.Й. Господарсько-правовий аспект як ознака галузевої приналежності правових категорій / А.Й. Француз, Б.В. Скрипачов //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.73-78

  Француз А.Й. Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти / А.Й. Француз, К.В. Перепадін //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.12-16

  Француз А.Й. Корупція в державному секторі: теоретико-правовий аспект / А.Й. Француз, В.С. Поліщук //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.5-11

  Француз А.Й. Особливості укладення концесійних договорів за участю територіальної громади / А.Й. Француз, С.В. Дерев'янчук //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.59-65

  Француз А.Й. Організаційно-правові засади діяльності приватних служб безпеки в Республіці Кіпр / А.Й. Француз, В.І. Світлак // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.51-54

  Француз А.Й. Право інтелектуальної власності як основа правовідносин у сфері інтелектуальної власності та її місце у структурі українського права / А.Й. Француз, Д.В. Куликов //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.66-72

  Француз А.Й. Правове регулювання інноваційної діяльності в країнах Європейського Союзу / А.Й. Француз, Т.І. Вароді //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.127-134

  Француз А.Й. Правовий статус приватного детектива у Великій Британії:теоретико-правове дослідження / А.Й. Француз, Константін Клаудіу // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 43-46

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти ефективного правового регулювання діяльності приватних детективів у країнах ЄС / А.Й. Француз, М.О. Шевчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 55-57.

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика / А.Й. Француз, О.Є. Коломієць // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.39-42.

  Француз А.Й. Дотримання прав дитини в зоні військового конфілкту / А.Й. Француз, Н. В. Степаненко //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 5-13

  Француз А.Й. Магдебурзьке право та реформа місцевого самоврядування : генеза та правові наслідки / А.Й. Француз, Т.В. Стрельникова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 14-18

  Француз А.Й. Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею / А.Й. Француз, В.М. Антонишин //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 86-91

  Француз А.Й. Особливості державної реєстрації договору франчанзингу в країнах Європейського Союзу / А.Й. Француз, К.В. Гречишнікова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 92-96

  Француз А.Й. Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнтсва / А.Й. Француз, І.О. Пархомець //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 97-101

  Теоретико-правові аспекти роздержавлення правоохоронної діяльності в країнах ЄС ; Теоретико-правові аспекти роздержавлення правоохоронної діяльності в країнах ЄС. - 2016

  Француз А. Й. Теоретико правові засади конституційного обов'язку людини і громадянина щодо сплати податків / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету "КРОК" Міжнародне фахове видання. - 2016.- 22. - С. 23-27

  Теоретико-правові аспекти функціонування правової детективної діяльності в зарубіжних країнах ; Теоретико-правові аспекти функціонування правової детективної діяльності в зарубіжних країнах.- м. Київ. Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016.- 23

  Парламентаризм як конституційно-правовий інститут ; Парламентаризм як конституційно-правовий інститут.- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Реалізація прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення ; Реалізація прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення .- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Француз А. И. Теоретико-правовые основы закрепления конституционных оязанностей человека и гражданина в Украине и Республике Польша / А. И. Француз ; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2016.- 14. - С. 162-165

  Поняття ефективності правозастосовчої діяльності ; Поняття ефективності правозастосовчої діяльності.- Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016.- 23

  Miedzynarodowe regulacje prawne chroniace dzieci przed cyberprzestepczoscia ; Miedzynarodowe regulacje prawne chroniace dzieci przed cyberprzestepczoscia. - 2016.- 24

  Теоретико-правові ідеї В. Копєйчикова у дослідженнях держави та права: характеристика джерел дослідження ; Теоретико-правові ідеї В. Копєйчикова у дослідженнях держави та права: характеристика джерел дослідження.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Француз А. И. Механизм правоприменения: понятие и структура / А. И. Француз ; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2016.- 13. - С. 142-147

  Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві ; Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві.- м. Київ Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Compelling issues of realization of human and civil rights and liberties in Ukraine ; Compelling issues of realization of human and civil rights and liberties in Ukraine.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Теоретико-правові засади конституційного обовязку людини і громадянина щодо сплати податків ; Теоретико-правові засади конституційного обовязку людини і громадянина щодо сплати податків .- м.Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 22

  Француз А. Й. Юридична природа та сутність застосування норм права / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету «КРОК» Міжнародне фахове видання. - 2016.- 22. - С. 13-17

  Француз А. Й. Загальна характеристика законодавства та норм які мають вплив на формування професійної культури юриста / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету "КРОК" Міжнародне фахове видання. - 2016.- 22. - С. 18-22

  Тенденції розвитку договірно-правового регулювання торговельно-економічної співпраці України та Республіки Кіпр ; Тенденції розвитку договірно-правового регулювання торговельно-економічної співпраці України та Республіки Кіпр.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Роль громадянського суспільства у протидії корупції ; Роль громадянського суспільства у протидії корупції.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку ; Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом ; Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 22

  Досвід євроінтеграції Республіки Кіпр та України: порівняльно-правовий огляд ; Досвід євроінтеграції Республіки Кіпр та України: порівняльно-правовий огляд.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Theoretical-legal aspectc and legal prerequisites for the implementation of legal norms by executive authorities ; Theoretical-legal aspectc and legal prerequisites for the implementation of legal norms by executive authorities.- Правничий вісник Університету "КРОК"/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016.- 23

  Приватна детективна діяльність: теоретико-правові аспекти ; Приватна детективна діяльність: теоретико-правові аспекти.- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Француз А. И. Этика методологическая основа профессиональной культуры юриста / А. И. Француз ; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2016.- 14. - С. 141-146

  Приватна детективна діяльність та корупційні ризики ; Приватна детективна діяльність та корупційні ризики.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права КРОК", 2016

  Запобігання і протидія тероризму з боку органів державної влади: теоретико-правові аспекти ; Запобігання і протидія тероризму з боку органів державної влади: теоретико-правові аспекти.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Француз А. Й. Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету "КРОК" Міжнародне фахове дидання. - 2016.- 23. - С. 5-12

  Юридична природа та сутність застосування норм права ; Юридична природа та сутність застосування норм права.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 22

  Загальна характеристика законодавства та норм, які мають вплив на формування професійної культури юриста ; Загальна характеристика законодавства та норм, які мають вплив на формування професійної культури юриста .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016.- 22

  Француз А. И. Актуальные вопросы и теоретико-правовые основы механизма имплеминтации норм международного суманытарного права в национальном законодавстве Украины / А. И. Француз.- Белорусия Весник D Полоцкий государственный университет экономические и юридические науки, 2015.- 5. - С. 143-147

  Француз А. Й. Методологічні засади дослідження сучасних політичних систем / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету "КРОК" Міжнародне фахове видання. - 2015.- 21. - С. 6-12

  Француз А. Й. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: юридично-психологічний аспект / А. Й. Француз ; Часопис Ів. Франківського Університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015.- 10. - С. 16-23

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Француз Анатолій Йосипович