Інша інформація:
Скуратівська Марина Олегівна

Напрям наукових досліджень

 • впровадження інноваційних технологій викладання іноземних мов

Сфери наукових інтересів

 • іноземна філологія / сучасна зарубіжна література / методика викладання іноземних мов

Викладає

 • друга іноземна мова (німецька) / друга ділова іноземна мова (німецька)
 
 

Скуратівська Марина Олегівна


Освіта

 • Університет «КРОК» / Управління навчальним закладом / магістр / керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання) (2010 р.)
 • Київський національний лінгвістичний університет / Німецька філологія / філолог, викладач німецької та англійської мов та зарубіжної літератури (2003 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2008 р. – Університет «КРОК», викладач німецької мови
 • 2006–2008 рр. – Київський ліцей бізнесу, вчитель німецької мови, куратор класу
 • 2004–2006 рр. – приватний бізнес-проект, асистент-перекладач
 • 2002–2004 рр. – Приватна школа «Співтворчість» м. Києва, вчитель німецької мови / за сумісництвом /
 • 1999–2004 рр. – ЗНЗ № 190 м. Києва / вчитель німецької мови

Особисті досягнення

 • Автор 2 навчальних посібників із грифом МОН та Університету «КРОК»
 
 

Публікації

  Попадюк С. Подолання гендерної асиметрії в мові (на матеріалі німецької, іспанської та української мов)/С. Попадюк, М. Скуратівська // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Ковтун.- Київ: НАУ, 2020. -С. 107-111.

  Skurativska M. Teaching Different Aspects of Writing in the University Foreign Language Training /M. Skurativska // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К. : НАУ, 2019. - C. 492-495.

  Скуратівська М.О. Віртуальне освітнє середовище в системі іншомовної підготовки сучасного закладу вищої освіти / Скуратівська М.О., Попадюк С.С. //Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - 2019.- Випуск LXXXVII. - С.198-203.

  Скуратівська М.О. Здійснення іншомовної підготовки студентів закладів вищої освіти засобами віртуального освітнього середовища / Скуратівська М.О., Попадюк С.С. //Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року). - Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. - С.158 - 160.

  Скуратовская М.О. К вопросу внедрения модели «перевернутое обучение» в высшей школе / М. О. Скуратовская, С. С. Попадюк // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XI Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 22 ноября 2017 г.): В 7 ч. - Ч. 7. – Минск : БГУ, 2018. – С.54 – 59

  Скуратовская М.О. Виртуальная образовательная среда: суть понятия, основные характеристики/ М.О.Скуратовская // Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов XII Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 26 октября 2018 г.): В 7 т. - Т. 7. - Минск : БГУ, 2018. - С.93-98

  Skurativska M.O. Hochschulausbildung heute und morgen: virtuelle Lernumgebungen / M.O. Skurativska // Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов IX Международной науч.-практ. конференции, -Минск, 26 апреля 2018 г.: в 6 ч. Ч. 6. - Минск: БГУ, 2018. - С.54 - 59

  Скуратівська М.О. Впровадження моделі освіти впродовж життя: з досвіду німецькомовних країн / М.О. Скуратівська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (15 листопада 2018, Київ). - Київ:Університет "КРОК", 2018. - С. 455-457.

  Скуратівська М. До питання впровадження віртуального освітнього середовища / М. Скуратівська, С. Попадюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: VІ Міжнародна науково-практична конференція (16-17 листопада 2018 р.): збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. - К.: НАУ, 2018. - С. 325-327

  Скуратівська М.О. Компетентнісний підхід до іншомовної підготовки фахівця з міжнародних економічних відносин у світлі новітньої стандартизації вищої освіти / М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 30 - 33.

  Скуратівська М.О. Культурні концепти та національні мовні картини світу: уявлення про роботу на прикладі матеріалу німецької мови / М. О. Скуратівська // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць [матеріали доповідей ІІ Всеукраїнського круглого столу з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи (29 березня 2018 року)] / за заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.В. Ковтун. - К.: НАУ, 2018. - С.190-195.

  Скуратівська М.О. Методична розробка з ділової німецької мови до теми "бізнес-комунікація" / М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 33 - 38.

  Скуратовская М. О. Управление профессиональным развитием научно-педагогических работников вуза в контексте внедрения инновационных образовательных технологий / М. О. Скуратовская // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих : історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. - К. : ЦІППО, 2017. - 424 с. - С. 353 - 355.

  Скуратовская М. О. К вопросу развития инновационных технологий преподавания иностранного языка в высшей школе / М. О. Скуратовская // Материалы IV международной научно-практической конференции Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных условиях - Караганды : Изд-во "Кент" LTD TOO типография "Досжан", 2017. - 455 с. - С. - 443 - 444.

  Скуратівська М. Використання інформаційних та комп'ютерних технологій у викладанні іноземних мов / М. Скуратівська, С. Попадюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - 480 с. - С. 389 - 392.

  Попадюк С. С. Методологічні засади використання освітньої концепції "перевернуте навчання" у вищій школі / С. С. Попадюк, М. О. Скуратівська // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. - Випуск LXXVI (№ 76). - 2017.-Т. 3. - С. 149 - 154.

  Попадюк С. С.Стратегії роботи з обдарованими студентами засобами іноземної мови / С. С. Попадюк, М. О. Скуратівська, К. С. Кучук // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи : Матеріали міжнародої науково-практичної конференції 9 червня 2017 р. / За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2017. - С. - 110 - 114.

  Скуратівська М.О. Віртуальне освітнє середовище як інноваційна складова навчального процесу у вищій школі / М. О. Скуратівська, С. С. Попадюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки /Херсонський державний університет.-2017. - Випуск LXXX. - Том 2. - С. 251 - 255.

  Скуратовская М.О. К вопросу эффективности реализации инновационной деятельности современного ВУЗа / М. О. Скуратовская, С. С. Попадюк // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов X Междунар. на-уч. практ. конф., Минск, 23 ноября 2016 / БГУ, филологический факультет; редкол. : Н. Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. В 6 частях. - Часть 6. - Минск : БГУ, 2017. - 99 с. - С. 76 - 81. Режим доступа: Электронный репозитарий Белорусского государственного университета: http://elib.bsu.by/handle/123456789/165279

  Скуратовская М.О. "Перевернутое обучение" как инновационная педагогическая технология / М. О. Скуратовская // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 355 - 356.

  Скуратовская М.О. Инклюзия как современная технология социализации образования / М.О. Скуратовская, С.С. Попадюк // Глобализирующийся мир: социально-экономические и политические тенденции в образовании: материалы Международной научно-практической конференции (31октября 2017, Костанай).- Костанай: Костанайский ГПИ, 2017. - С. 409 - 413

  Skuratovskaya M.O. Innovative Methoden des Fremdsprachenunterrichts im Hochschulbereich / M. O. Skuratovskaya / Мир языков : ракурс и перспективы : сборник материалов VIII Междунар. науч.-практ. конференции (Минск, 21 апреля 2017 г.): в 6 ч. Ч. 5 / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 2017. - С. 50 - 54

  Скуратівська М.О. Реалізація інноваційної освітньої політики в вищій школі України / М. О. Скуратівська // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня - 1 квітня 2016 року. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. - 795 с. - С. - 689 - 691.

  Skurativska М. О. Deutsch. Berufsorientierte Kommunikation/ Німецька мова. Професійноорієнтована комунікація:навчальний посібник з ділової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки "Міжнародна економіка", "Міжнародний бізнес", "Менеджмент" / М. О. Скуратівська.- К.: Університет економіки та права "КРОК"", 2016.- 354 с.

  Скуратівська М.О. Використання інноваційних технологій викладання іноземної мови як фактор забезпечення дієвості знань : ресурси мережі Інтернет / М. О. Скуратівська // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. А.Г. Гудманяна, О. В. Ковтун. - К. : Аграр Медіа Груп, 2016. - С. 253 - 257.

  Скуратівська М.О. Дистанційні технології навчання як засіб формування сучасного освітнього середовища / М. О. Скуратівська // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. (м. Дніпро, 1 жовтня 2016 р.). - Д. : ТОВ "Інновація", 2016. - С. 33 - 35.

  Скуратівська М.О. Загальні підходи до побудови моделі впровадження інновацій у вищій освіті / М. О. Скуратівська // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 березня 2016 р.). - К. : КНЕУ, 2016. - С. 202 - 205.

  Скуратівська М.О. Інноваційні технології викладання німецької мови у вищій школі : використання ресурсів Інтернет / М. О. Скуратівська // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 4 листопада 2016 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 370 - 371.

  Скуратівська М.О. Міжкультурні аспекти перекладів поезій Т. Г Шевченка німецькою мовою / М. О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання : науково-методичний вісник. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 32 - 37.

  Скуратівська М.О. Німецькі лексичні запозичення в українській мові та їхня історіографія / М. О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання : науково-методичний вісник. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 38 - 42.

  Скуратівська М.О. Проектно-орієнтовані технології викладання іноземної мови / М. О. Скуратівська // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов : новітні тенденції і завдання для вищої школи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3 червня 2016 р.)/ За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2016. - С. 117 - 121.

  Скуратівська М.О. Реалізація компетентністного підходу у викладанні іноземної мови професійного спрямування для студентів економічних ВНЗ / М. О. Скуратівська // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2016 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. - К. : НАУ, 2016. - С. 212 - 213.

  Скуратівська М. О. Проектна робота з використанням ресурсів Інтернет на заняттях з німецької мови / М. О. Скуратівська ; Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - С. 56-68

  Skuratіvska M. O. Deutsch fuer Wirtschaftsberuf / Німецька мова для економічної спеціальності: навч. посіб. з фахової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент / M. O. Скуратівська. - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 319 с.

  Скуратівська М. О. Інноваційні освітні технології у вищий школі / М. О. Скуратівська ; Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 2. - С. 118-130

  Скуратівська М.О. Друга іноземна мова (німецька): навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка", 2-4 курси / М.О. Скуратівська . - К.: Університет "КРОК", 2011. - 56 с.

  Скуратівська М. О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій школі України / М. О. Скуратівська.- Університет економіки та права «КРОК», 2009


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Скуратівська Марина Олегівна