Інша інформація:
Архіпов Віктор Віталійович

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

Сфера наукових інтересів

 • ресторанний бізнес, технологія національних страв, еногастрономія, товарознавство, судова експертиза товарів та послуг, оцінка майна

Викладає

 • етнічна кулінарія, організація ресторанного господарства
 
 

Архіпов Віктор Віталійович

 • кандидат технічних наук (2005 р.), доцент (2009 р.)

Освіта

 • магістр, спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація», Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти (2012 р.)
 • кандидат технічних наук, 05.18.15 — товарознавство харчових продуктів, Харківський державний університет харчування та торгівлі (2005 р.)
 • інженер-технолог, «Технологія та організація громадського харчування», Донецький інститут радянської торгівлі (1987 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2017 року – Університет економіки та права «КРОК», професор кафедри туризму
 • з 2015 р. – член центральної кваліфікаційної комісії судових експертів Минюсту України
 • 2009–2017 рр. – Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету культури та мистецтв
 • з 2006 р. – атестований судовий експерт Мінюсту України
 • 2005 – 2015 рр. – член експертно–кваліфікаційної комісії оцінювачів ФДМ України
 • 2004–2009 рік – Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
 • з 2002 р. – експерт–оцінювач ФДМ України по всіх напрямках оцінки майна та немайнових прав в Україні

Особисті досягнення

 • Розроблено:
  • Авторські курси дисциплін: «Організація роботи сомельє», «Особливості культури і традицій харчування народів світу», «Енологія та еногастрономія» для студентів вищих навчальних закладів».
  • Авторські курси для викладання при підготовці оцінювачів: «Оцінка товарів, рухомого майна», «Оцінка рухомого майна, що становить культурну цінність».
  • Методичні рекомендації щодо визначення цін при здійсненні закупівель товарів та послуг за державні кошти. Звіт про НДР. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2012р.
 • Авторські методики для проведення судових експертиз:
  • Приватна методика виробництва судово-товарознавчої експертизи при дослідженні меблів.
  • Регламент виробництва судово - товарознавчої експертизи хутряних виробів.
  • Методика проведення судово-товарознавчих експертиз майна, що постраждало в результаті надвичайних ситуацій
  • Регламент проведення судово-товарознавчих експертиз по документам.
  • Методика ідентифікації антикварних ікон під час проведення судово-товарознавчих експертиз на митницях України.
 
 

Публікації

  Решетун Т. Сучасні напрями дослідження ефективності рекламно-інофрмаційної складової інноваційного туристичного продукту України в контексті інтеграційних процесів / Т. Решетун, Т. Ткаченко, В. Архіпов // Turystyka akofea aktywno?ci gospodarczej i edukacyjnej.- Warsaw, 2020. - С. 43-51

  Архіпов В.В. Історична еволюція курортної дієтотерапії / В.В. Архіпов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 686-688

  Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В. В. Архіпов. - 3-тє вид.- К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. - 382 c.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов. - 3-тє вид.-К.: Центр навчальної і практичної літератури. - 2019. - 280 c.

  Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов, В.А Русавська. - 3-тє вид.-К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. - 342 c.

  Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие / В.В. Архипов. - 3-е изд. - К.: Центр учебной литературы, 2018. - 234 с.

  Архіпов В.В. Гастрономічні тренди нематеріальної культурної спадщини як туристичні ресурси Португалії // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2018 р.). - К. : НАКККіМ, 2018. (у друці)

  Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов, В.А.Русавська. - 3-тє вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 342 с.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 4-те вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 280 с.

  Архіпов В.В. Ресторанна справа. Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 4-те вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 382 с.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг. Теорія та практика.- 2-ге видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 306 с.

  Архіпов В.В. Туристичні ресурси Азорських островів / В.В. Архіпов // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2018 р.). - К. : НАКККіМ, 2018. (у друці).

  Архіпов В.В. Ресторанне господарство в сучасних умовах / В.В. Архіпов, E. Testa // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. - К.: КНУКіМ, 2017. - С.35-39.

  Архіпов В.В. Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України / В.В. Архіпов, К.О. Бережний // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. - К.: КНУКіМ, 2017. - С.29-35.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 3-тє видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2017. - 280 с.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - К.: Центр навчальної літератури, 2017. - 342 с.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг. Теорія та практика / В.В. Архіпов. - К.:Центр навчальної літератури, 2017. - 306 с.

  Архіпов В.В. Исследования влияния крахмала и желатина на основные физико-химические показатели кремов / В.В. Архіпов // Сборник статей по материалам 1-й Международной научно-практической конференции "Развитие науки в области пищевой и легкой промышленности", МГУТУ им. К.Г. Разумовского. - М.: МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 2016. - С. 5-16.

  Архипов В.В. Организация работы сомелье (все о вине в ресторане): учебное пособие / В. В. Архипов.- К.: Центр учебной литературы, 2016. - 304 с.

  Архипов В.В. Особенности проведения и виды судебной экспертизы по искам о защите прав потребителей с признаками нарушения законодательства о рекламе / В. В. Архипов.- Wydawnictwo C'H'Beck, Варшава, Польща, 2016. - С.325-346

  Архипов В.В. Проблемы оценки и страхования культурных ценностей / В. В. Архипов // Наукові зошити Варшавського університету ім. М. Склодовської-Кюрі.- 2016.- №1(51). - С. 197-209

  Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие / В.В. Архипов - К.:Центр учебной литературы, 2016. - 234 с.

  Архіпов В.В. Ресторанна справа. Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 3-тє видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2016. - 382 с.

  Архипов В.В. Барное дело: учебное пособие / В.В. Архипов. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 240 с.

  Архипов В.В. Экспертная оценка товаров (движимого имущества): учебное пособие / В. В. Архипов, О. А. Желавская. - К.: Центр учебной литературы, 2011. - 280 с.

  Архипов В.В. Исследования влияния крахмала и желатина на основные физико-химические показатели кремов / В.В. Архипов // Развитие науки в области пищевой и легкой промышленности: Сборник статей по материалам 1-й Международной научно-практической конференции (9-12 марта 20 г.16) / МГУТУ им. К.Г. Разумовского. - Москва, 2016. - С. 5-16

  Архіпов В.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу за рахунок впровадження digital - маркетинг стратегій / В.В. Архіпов // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали ІІ Міжнародної науково практичної конференції (Київ, 23-24 квітня 2015 року). - К.: КНУКіМ.

  Архіпов В.В. Особливості проведення товарознавчої експертизи із визначення цін для здійснення закупівель товарів та послуг за державні кошти / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - №5(28). - С. 118-125.

  Архіпов В.В. Особливості товарознавчого дослідження контрафактних тютюнових виробів / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - №8(31). - С. 116-122.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза харчових продуктів: сучасний стан / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - № 4(27). - С. 118-128.

  Архіпов В.В. Особливості приготування чаю, національні традиції чаювання у різних народів / В.В. Архіпов // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10-11 квітня 2014 року). - К.: КНУКіМ. - С.29-42.

  Архіпов В.В. Реформування системи технічного регулювання харчової галузі в Україні на шляху євроінтеграції / Т.М. Артюх, В.В. Архіпов // Якість і безпека харчових продуктів: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 14-15 листопада 2013 року). - К.: НУХТ, 2013. - С.140

  Архіпов В.В. Розвиток теорії і методології судово-товарознавчої експертизи харчових продуктів / С.В. Іванов, Т.М. Артюх, В.В. Архіпов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 52 / Національний університет харчових технологій. - К. : НУХТ, 2013. - С. 25-34.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Архіпов Віктор Віталійович