Наукові публікації | Кафедра економічної теорії — Університет «КРОК»

Наукові публікації кафедри теоретичної та прикладної економіки

  Яценко В.С. Крок за кроком до успішного складання географії: довідник здобувача освіти: навчальний посібник/ В. С. Яценко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 144 с.

  Кириленко В.І. Економічна аналітика як професійна компетентність економічних теоретиків / В. І. Кириленко // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 17-19

  Миколаєнко А.Ю. Політика обов'язкових резервів в системі регулювання грошово-кредитного ринку /А.Ю. Миколаєнко, В.В. Лойко //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018,- С.192 - 196

  Sobolieva-Tereshchenko O. Banking system stress-testing as a tool for the development of economic systems / O. Sobolieva-Tereshchenko, A. Ramskyi, V. Loiko // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph /edited by M. Bezpartochnyi. In 2 Vol.-Vol.1 / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2018.-P.135-143

  State and innovation development/ Ihor Halytsia, Michael Schaefer, Anzor Devadze, Mykola Shevchenko //Innovative economics and management.-2018.- №3. - P.18-24

  Loiko Valeriia. Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments / V. Loiko, A. Ramskyi // Scientific Journal of Polonia University .-2018 .- №28(3).-P.62-67

  Some strategic aspects of the innovative development in modern conditions/ Ihor Halytsia, Anzor Devadze, Olha Prokopenko, Badri Gechbaia // Innovative Economics and Management.-2018.-№2. - P.32 - 37

  Kyrylenko V.I. Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement / Anna Kniazevych, Volodymyr Kyrylenko, Ludmila Golovkova // Baltic Journal of Economic Studies.-2018.-Vol.4.-№1.-P.208-218

  Кириленко В.І. Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки / В. Кириленко, Л. Козловська // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції (Чернівці, 03-04 жовтня 2018 р).-Чернівці, 2018.- С.74-81

  Січевлюк Л.В. Нарис історії економічної думки України кінця XIX - початку XX ст. в особистостях: навчальний посібник/ Л.В. Січевлюк, М.О. Гофман ; за наук. ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 256 с.

  Січевлюк Л.В. Іван Франко: національний складник у методології історико-економічного аналізу / Л.В.Січевлюк // Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наукових праць. - 2018 .- № 51 .- С. 153-163

  Січевлюк Л.В. Досвід створення банківської системи України у 1917 - 1921 роках та його значення для формування компетентностей сучасних банкірів / Січевлюк Л.В., І.О. Гронський // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез. /наук.ред. проф. І.Ф.Радіонової .-Київ: ВНЗ Університет "КРОК", 2018. - С.70-72

  Тищенко О.П. Конкурентоспроможність туристичної сфери України: оцінка, стратегія та інструменти підвищення / О.П. Тищенко // Методологія та практика сталого розвитку туризму : монографія / за заг. ред. І.В. Черниш. -Полтава : ПП "Астрая", 2018. - С.28-54

  Тищенко О.П. Міжкраїнові соціально-економічні дисбаланси як загроза національній безпеці України: оцінка та стратегія подолання /О.П. Тищенко // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 року). - Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2018.-С.114-117

  Тищенко О.П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні /О.П. Тищенко // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 жовтня 2018 р.).- Полтава : Вид-во ФОП "Мирон", 2018.-С. 11-13

  Тищенко О.П. Розвиток банківського кредитування в умовах посткризового відновлення національної економіки/ О.П.Тищенко // Фінансово-економічна система України в умовах сучасних глобальних викликів: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 травня 2018 року) / За редакцією професора В.М.Фурмана. - Київ: Київський інститут банківської справи, 2018. - С.167-172

  Тищенко О.П. Фінансово-організаційні проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О.П. Тищенко // Економіка: теорія та практика.- 2018.- №1.-С.17-23

  Кириленко В.І. Компліментарна модель національної економічної безпеки [Електронний ресурс] / Володимир Кириленко // Публічне управління економікою України в умовах загроз державності : зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 5 груд. 2018 р.). - Київ: КНЕУ, 2018. - С. 21-23

  Тищенко О.П. Регіональні чинники формування загроз національній економічній безпеці України [Електронний ресурс] / Олександр Тищенко // Публічне управління економікою України в умовах загроз державності : зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 5 груд. 2018 р.). - Київ :КНЕУ, 2018. - С. 37-39

  Лойко В.В. Сутність інноваційних банківських продуктів / Башкирцева Т.М., Лойко В.В. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018.- С.11-14

  Лойко В.В. Тенденції розвитку Інтернет-банкінгу в Україні: сучасний стан та перспективи / Башкирцева Т.М., Лойко В.В. //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.23-27

  Лойко В.В. Фінансові ризики страхових компаній/ Боєва М.Ю., Лойко В.В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018.- С.15-18

  Лойко В.В. Ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємства / М.О. Волик, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.) / Київський університет ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2018. - С. 59-63

  Лойко В.В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі України / І.В. Горач, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.73-77

  Лойко В.В. Досвід фінансового планування в Україні та зарубіжних країнах / Дроботова Л.І., Лойко В.В. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018.- С.44-47

  Лойко В.В. Загальна характеристика валютного ринку та оцінка його сучасного стану в Україні/ Д.М. Загоруйко, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.110-114

  Лойко В.В. Вплив інноваційного розвитку на фінансово-економічну безпеку підприємства / Зателепа А.І. Лойко В. В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018.- С.52-55

  Лойко В.В. Сучасний стан та основні напрямки стабілізації валютного ринку України /Т.Ю. Кривчук, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.139-142

  Лойко В.В. Аналіз сучасного стану об'єктів житлового фонду міста Києва /С.А. Маляр, В.В. Лойко //Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.-Київ, 2018.-С.99-101

  Лойко В.В. Рівень свідомості та правової культури, як складова системи ефективного управління об'єктами житлового фонду міста Києва /С.А. Маляр, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.171-175

  Лойко В.В. Сучасний стан та основні напрямки стабілізації економіки Конго Браззавіль /Мбан Прінсі Жултранд Стефані, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.187-191

  Лойко В.В. Економічна сутність фінансової безпеки суб'єктів підприємництва /Д.В. Лех, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.147-151

  Лойко В.В. Розвиток і становлення фондового ринку в Україні /М.Ю. Толкунов, В.В. Лойко //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.236-239

  Міщенко В.С. Формування та ефективне використання нематеріальних активів підприємства ТОВ "Парсек"/ О.С.Бондаренко, В.С.Міщенко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.58-61

  Кириленко В.І. Регулювання інвестиційних процесів у контексті економічної безпеки / В.І.Кириленко, Л.М. Кириленко // International security in the frame of modern global challenges: Collection of scientific works International scientific and practical conference (June 11, 2018). - Vilnius: Mykolas Romeris University, 2018.- P.262-268

  Тищенко О.П. Домінанти антикризового управління розвитком національної економіки України в контексті сучасних глобальних викликів / О.П.Тищенко // International security in the frame of modern global challenges: Collection of scientific works International scientific and practical conference (June 11, 2018). - Vilnius: Mykolas Romeris University, 2018.- P.399-405

  Лойко В.В. Проблема бідності працюючого населення в Україні / А.Ю. Рамський, В.В. Лойко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - 4(52). - С. 78-85

  Січевлюк Л.В. Досвід створення та функціонування українського державного банку та його значення для формування компетентностей сучасних банкірів / Л.В. Січевлюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 60-64

  Гарін Б.Б. Економічні ідеї Володимира Винниченка для формування економічних компетентностей українських високопосадовців/ Гарін Б. Б., Січевлюк Н. А. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез. /наук.ред. проф. І.Ф.Радіонової .-Київ: ВНЗ Університет "КРОК", 2018. -С.47-49

  Лойко В.В. Інновації як рушійна сила банківської діяльності / Лойко В.В., Башкирцева Т.М. // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.-№ 1. - С. 67-76

  Лойко В.В. Конкурентоспроможність економіки міста Києва в умовах євроінтеграції /В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018 - С.152-155

  Лойко В.В. Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні / В.В. Лойко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - №2.-С.31-34

  Лойко В.В. Система ефективного управління об'єктами житлового фонду міста Києва / В. В. Лойко, С. А. Маляр // Ефективна економіка .-2018.-№7.-[Електронний ресурс]

  Лойко В.В. Социально-экономическая сущность экономической безопасности национальной экономики Конго Браззавиль/ Лойко В. В., Мбан П. Ж. // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №15.-С.11-13

  Лойко В.В. Формування інноваційного потенціалу національної економіки та розвиток ринку стартапів / В.В. Лойко, А.Ю. Рамський, Д.М. Лойко// Концепти інноваційного розвитку підприємництва: монографія/ за заг. ред. В.В. Храпкіної.- Київ: КУБГ, 2018.-С.84-92

  Лойко В.В. Економічне співробітництво між Україною і Китаєм: реалії та перспективи / В. В. Лойко, А. Ю. Рамський // Ефективна економіка.-2018.-№10.- [Електронний ресурс]

  Лойко В.В. Механизмы экспортного контроля в системе регуляторов развития глобальной экономики /В.В. Лойко, Р.И. Молдавчук, Н.И. Романовская // Modern Science - Modernн vеda.- 2018.- №3.-С.64-68

  Тищенко О.П. Інвестиційні преференції як інструмент реалізації державної туристичної політики: шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / О. П. Тищенко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 18. - С. 152-158. - Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2017/25-vipusk-18-serpen-2017-r/3279-tishchenko-o-p-investitsijni-preferentsiji-yak-instrument-realizatsiji-derzhavnoji-turistichnoji-politiki-shlyakhi-udoskonalennya.

  Тищенко О.П. Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби / О. П. Тищенко, Т. О. Королюк // Університетські наукові записки. - 2017. - № 1. - С. 343-355.

  Тищенко О.П. Туристичні кластери: проблеми ідентифікації та вибору національної моделі розвитку / О. П. Тищенко // Бізнес Інформ. - 2017. - № 7. - С. 173-178.

  Кириленко В.І. Державна політика реформ: еволюція і напрями реалізації / В.І. Кириленко// Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.-2017.- Volume 5, No 1. - P 4-6.

  Кириленко В.І. Суперечності, тенденції і виклики сучасної економіки/ В.І. Кириленко // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2017 р). - Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. - С. 474-477. Електронний ресурс: http://econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali%202017%20pdf%20(1).pdf

  Кириленко В.І. Сучасні тенденції і виклики соціально-економічного розвитку / В.І. Кириленко //Економіка і врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.) - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - С. 46-49.

  Кириленко В.І. Формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в Україні: перспективи та суперечності / В.І. Кириленко // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 квітня 2017 р). - Київ: КНЕУ, 2017. - С. 111-114.

  Ткаченко Н.О. Регулювання зовнішніх ефектів: теоретичні підходи та практичний досвід / Н.О. Ткаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 44-53

  Тищенко О.П. Агропромислові пріоритети структурної трансформації регіональних господарських систем / О. П. Тищенко.- Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухом-линського, 2016. - С.516-521

  Тищенко О.П. Агропромислові пріоритети структурної трансформації регіональних господарських систем / О.П. Тищенко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - Випуск 9. - С. 516-521 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1754-tishchenko-o-p-agropromislovi-prioriteti-strukturnoji-transformatsiji-regionalnikh- gospodarskikh-sistem.

  Тищенко О.П. Курортно-рекреаційна сфера України: стан, втрати, шляхи санації [Електронний ресурс] / О. П. Тищенко // Економіка та суспільство. - 2016. - № 6. - С. 93-100. - Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua

  Тищенко О.П. Макроекономічна оцінка ролі аграрного сектора у розвитку національного господарства [Електронний ресурс] / О.П. Тищенко // Економіка та суспільство. - 2016. - № 4. - С. 100-107. [Електронний ресурс].- Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua

  Тищенко О.П. Модернізація управління розвитком курортно-рекреаційної сфери України / О. П. Тищенко // ІV Міжнародна. науково-практична конференція.- КНЕУ м.Київ, 24.11.2016. - С.179-185

  Тищенко О.П. Економічна теорія: навчальний посібник / О. П. Тищенко.- К.: ВД «Персонал", 2016. - 520 с.

  Гарін Б.Б. Заробітна плата як складова частина сукупного попиту / Б.Б. Гарін, М.О. Гофман // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 30-37

  Krasota O. Current issues in public debt management / O. Krasota //Украйна – България – Европейски Съюз –съвременно състояние и перспективи: Сборник с доклади от Международна научна конференція. Т.1.- Варна:Наука и икономика, 2016. - С.306-310

  Krasota O. Market reforms as a means of overcoming systemic economic crisis in Ukraine / O. Krasota //International Scientific- Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings (05.2016). -Kaunas: Baltija Publishing.- С.64-67

  Krasota O. Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact on Global Stability / O. Krasota // ANTE PORTAS – Security Studies. - 2016. -№ 1(6).-С.367-373 http://anteportas.pl/en/a/

  Кириленко В.І. Ресурсні засади формування і використання системи управління забезпеченням економічної безпеки / В. І. Кириленко // ІV Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 24.11.2016). - К.: КНЕУ .-С. 102-105

  Красота О.В. Стратегічні пріоритети реформування економіки України / О. В. Красота // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища. Зб. матеріалів наук.-практ. конференції (22.09.2016). - Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016.- С.46-47

  Січевлюк Л.В. Організаційно-економічні засади державності у теоретичній спадщині В'ячеслава Липинського / Л. В. Січевлюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - № 44. - С. 16-24

  Січевлюк Л.В. Особливості сучасного глобального економічного розвитку / Л.В. Січевлюк, М. О. Гофман // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С.82-90

  Радіонова І.Ф., Усик В.І.; Макроекономічний аналіз національної економіки : навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".- К.: 2015.

  Радіонова І. Ф. Освітні інститути та потенціал української економіки знань / І. Ф. Радіонова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2015. - Вип. 27. - С. 119-125.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - 304 с.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз як наука про функціонування та регулювання національної економіки / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 9-28

  Радіонова І.Ф. Аналіз зовнішнього сектору економіки / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 136-166

  Радіонова І.Ф. Монетарне програмування в макроекономічному аналізі національної економіки / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 167-194

  Радіонова І.Ф. Фінансове програмування в макроекономічному аналізі національної економіки / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 195-220

  Радіонова І.Ф. Аналіз макроекономічних дисбалансів / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 221-243

  Радіонова І.Ф. Аналіз макроекономічної політики: теоретичний та прикладний аспекти / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 244-282

  Радіонова І.Ф. Освітні інститути та потенціал української економіки знань / І.Ф. Радіонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право: зб. наук. праць. - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 27. - С. 119-125

  Радіонова І Ф. "Тверде ядро" та "захисний пояс" сучасної макроекономічної науки / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 166-170

  Кучер О.В. Формування принципів маркетингової збутової політики підприємств / О.В. Кучер, М.О. Гофман// Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2015.- Вип. 10. -С. 174-178.

  Радіонова І.Ф. Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова // Економічний часопис - XXI. - 2015. - № 1/2. - С. 11-15

  Гарін Б.Б. Державний бюджет у перерозподілі національних ресурсів та доходів / Б. Б. Гарін // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.95-98

  Яценко В.С. Аналіз туристичного потенціалу області у підготовці фахівців "зеленого" туризму/ В. С. Яценко //Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року)/ ВНЗ Університет економіки та права "КРОК. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 68-72

  Тищенко О.П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне / О. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 251-260.

  Каханович О.О. Методологія сучасної економічної науки / О. О. Каханович// Український інститут розвитку фондового ринку.- 2015. - С.34-37

  Кириленко В.І. Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки / В. І. Кириленко, М. М. Шевченко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2015. - Вип. 22(3). - С. 40-51.

  Красота О.В. Середній клас як основа демократичного розвитку України / Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 жовтня 2014 р., м.Хмельницький). - Хмельницький: ХмЦНП, 2014. - 350 с. / С.234-235.

  Гарін Б.Б. Перерозподільна функція держави в Україні / Б.Б. Гарін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 18-25

  Радіонова І.Ф. Освітні інститути економіки знань / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія в Україні: відповіді на "економічні шоки" та цивілізаційні виклики: матеріали круглого столу (4 грудня 20414 р.). - К.: НПУ імені М.Драгоманова, 2014. - С. 18

  Кириленко В.І. Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання /В.І. Кириленко // Європейський вектор економічного розвитку.- 2014 .- № 2 (17) - С. 96-101

  Тищенко О.П. Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки / О. П. Тищенко, С. А. Заніздра // Бізнес Інформ. - 2014. - № 8. - С. 34-39.

  Навчально-методичний посібник з курсу "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання неекономічних напрямів підготовки / [уклад.] О. М. Тітаренко, М. О. Гофман, О. П. Свідер. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2014. - 115 с

  Кучер О.В. Концепція маркетингу: сутність та основні поняття/ О.В. Кучер, М.О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014 .- Випуск 9. - С. 57 - 60.

  Радіонова І.Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду / І. Ф. Радіонова // Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2013. - № 4. - С. 58-70

  Тищенко О.П. Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України / О. П. Тищенко // Економічний часопис - XXI. - 2013. - № 1-2 (1). - С. 8-11.

  Гарін Б.Б. Середня заробітна плата та середня продуктивність праці: компаративний аналіз. //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип.34.-С. 30-37.

  Радіонова І.Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду / І. Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2013. - № 4. - С. 58-69.

  Радіонова І.Ф. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки / І.Ф. Радіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2013. - Вип. 146. - С. 63-67

  Радіонова І.Ф. Аналіз екстерналій освітньої сфери / І. Ф. Радіонова, Н. О. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 10. - С. 36-45.

  Радіонова І.Ф. Фінансова безпека як макроекономічний феномен / І.Ф. Радіонова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 1, Вип. 32. - С. 187-192

  Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - 256 с.

  Радіонова І.Ф. Національна економіка та роль уряду в її функціонуванні / І.Ф. Радіонова // Економіка (профільний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - С. 90-199

  Радіонова І.Ф. Теорія і практика підприємницької діяльності / І.Ф. Радіонова // Економіка (профільний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - С. 5-90

  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: колективна монографія / І.Ф. Радіонова [та ін.]; Наук. ред. проф., д.е.н. І.Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 364 с.

  Тищенко О.П. Інвестиційна політика держави в регіональному вимірі / О. П. Тищенко// Вчені записки Університету «КРОК».- 2012.- Вип. 29. - С. 61–70

  Тищенко О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу / О. П. Тищенко // Регіональна економіка. - 2012.- № 3. - С. 16–24

  Тищенко О.П. Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання: монографія / О. П. Тищенко. - К.: ВПК "Експрес-Поліграф", 2012. - 368 с.

  Грома В.Д. Географія культури України: робоч. зошит 10 (11) клас /Грома В.Д., В. С. Яценко.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. - 79 с.

  Грома В.Д. Навчальна програма курсу за вибором «Географія культури України», 10 (11) клас. Напрям - природничо-математичний, профіль - географічний / В.Д. Грома, В. С. Яценко// Географія та економіка в сучасній школі. - 2012.- № 6. - С. 6-16

  Кириленко В.І. Напрями та умови державного регулювання інвестицій та інновацій/ В.І. Кириленко // Теоретичні та прикладні питання економіки. -2012.- Вип 27(2).-С.2-11

  Красота О.В. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні / О.В. Красота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка" - 2012. - №137. - С. 45-49

  Красота О.В. Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки/ О. В. Красота // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць.-2012.- Вип. 27, том 2. - С.139-145.

  Петришина Н.В. Модернізація економіки: зміст явища та особливості реалізації на Україні / Н. В. Петришина // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012. -Вип.29. - С. 31–38

  Петришина Н.В. Технологічна модернізація трансформаційної економіки України / Н. В. Петришина //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. - 2012. - С. 12–21

  Радионова И.Ф. Экономика (уровень стандарта, академический уровень). 11 класс / И.Ф. Радионова .- Каменец-Подольский: Аксиома. - 2012. - 176 с.

  Тищенко О.П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки / О. П. Тищенко // Статистика України. - 2012.- № 1. - С. 41–48

  Тищенко О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду / О. П. Тищенко //Актуальні проблеми економіки. - 2012.- № 7. - С. 49–60

  Тищенко О.П. Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою / О. П. Тищенко // Журнал європейської економіки. - 2012.- Т. 11. № 2. - С. 145–160

  Тищенко О.П. Механізми державного регулювання регіонального розвитку/ О.П. Тищенко //Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.4. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічні аспекти / Наук.ред. І.Ф. Радіонової.-К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С.136-152

  Січевлюк Л.В. "Національний складник у методології економічних досліджень І. Франка" // Вчені записки Університету КРОК". Серія "Економіка". - Вип.29. - 2012. - С.39 - 46

  Ткаченко Н.О. Вплив екстерналій освітньої сфери на економічне зростання / Н. О. Ткаченко //Теорії мікро-макроекономіки: збірник наукових праць/ Академія муніципального управління.- 2012

  Ткаченко Н.О. Передавальний механізм екстерналій сфери освіти та його державне регулювання / Н. О. Ткаченко //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т. Т.4. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти/ наук.ред. І.Ф. радіонова.- К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 136–152

  Ткаченко Н.О. Фінансові інструменти регулювання екстерналій освіти / Н. О. Ткаченко //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012. Вип.32 Т.1.- С. 198–203

  Радіонова І.Ф. Інформація про зміст державного регулювання як ресурс економічного розвитку / І. Ф. Радіонова // Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: в 10-ти т. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти / І.Ф. Радіонова [та ін.]; Наук. ред. проф., д.е.н. І.Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 31-48

  Національна економіка: навч. посіб. / О. П. Тищенко, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.; за заг. ред. О. Г. Савченка. - К.: КНЕУ, 2011. - 646 с.

  Радіонова І.Ф. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Економічна теорія. - 2011. - № 4. - С. 32-44.

  Радіонова І.Ф. Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2011. - №3. - С. 19-34

  Радіонова І.Ф. Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери / І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Економiчний часопис-XXI. - 2011. - № 11-12. - С. 3-7

  Радіонова І.Ф. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Актуальні питання економіки. - 2011. - № 10. - С. 56-65

  Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень) 10 клас: підручник / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. - 208 с.

  Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас: підручник / І.Ф. Радіонова. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. - 176 с.

  Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, критерії визначення та оцінка / О. П. Тищенко // Економічна теорія. - 2011. - № 4. - С. 55-64.

  Красота О.В. Соціально-економічні характеристики середнього класу: загальне та особливе / О. В. Красота // Вчені записки Університету "КРОК". - 2010.- Вип. 23. - С.19-31

  Яценко В.С. Врахування культурного розмаїття України при викладанні економіко-географічних дисциплін/ В. С. Яценко //Вчені записки Університету "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - Вип. 23. - С. 166-172

  Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект: навч. посіб. / І.Ф. Радіонова; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2010. - 106 с.

  Радіонова І.Ф. Розвиток інструментарію теорії економічних коливань / І.Ф. Радіонова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" - 2010. - Вип. 23. - С. 37-46

  Радіонова І.Ф. Проблеми викладання курсу макроекономіки у світлі сучасних економічних змін / І.Ф. Радіонова, І.Й. Малий // Економічна теорія: Науковий журнал. - 2010. - № 4. - С. 93-104

  Радіонова І.Ф. Віртуальність економік як передумова економічних коливань / І.Ф. Радіонова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. - Київ : КНЕУ, 2010. - Спец. вип.: Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні: матеріали наукової конференції (14-15 квітня 2010 р.) / [редкол.: І. Й. Малий (голова) та ін.]. - С. 109-112.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. - 424 с.

  Тищенко О.П. Еволюція поглядів на державне регулювання економіки / О. П. Тищенко // Вчені записки Університету "КРОК" .- 2010. - Вип. 23. - С. 148-156.

  Кириленко В.І. Еволюція методології економічних досліджень: від політекономії до економічної теорії / В.І. Кириленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2010.- Вип. 23. - С.124-132

  Кириленко В.І. Патерналістська модель (регульований корпоративний капіталізм) економічної системи (на прикладі Японії) /В.І. Кириленко // Національні моделі економічних систем: навч. посіб. / (кер. кол. авт.: Бєляєв О.О. [та інші]. – К.: КНЕУ, 2010. – С.94-140

  Січевлюк Л.В. Роль золота у світовій фінансовій системі / Л. В. Січевлюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2010.- Вип. 23. - С.46-51

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв. - К.: КНЕУ, 2009. - 423 с.

  Радіонова І.Ф. "Не-кейнсіанський" підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Фінанси України. - К., 2009. - № 4 (161). - С. 42-52.

  Радіонова І.Ф. Економічне зростання з участю людського капіталу / І. Радіонова // Економіка України. - 2009. - № 1. - С. 19-31

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка - 2: навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 423 с.

  Стеценко О.П. Управління регіональною економікою: навч. посіб. /Т. О. Стеценко, О. П. Тищенко. - К.: КНЕУ, 2009. - 471 с.

  Радіонова І.Ф. Економічне зростання за участі державних фінансів / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2008. - № 1. - С. 33-47

  Радионова И.Ф. Общая экономика: учебник для 10 (11) классов средних общеобразовательных заведений / И.Ф. Радионова, И.С. Кравченко, В.В. Радченко; Под ред. д.э.н., проф. И.Ф. Радионовой. - 5-е изд., доп., перераб. и исправленное. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2008. - 368 с.

  Радіонова І.Ф. Загальна економіка: підручник для 10(11) класів середніх загальноосвітніх закладів / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, В.В. Радченко; За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 6-те вид., доп., перероб. і виправлене. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. - 396 с.

  Радіонова І.Ф. Фінансова політика як феномен інституціональної економіки / І.Ф. Радіонова // Фінанси Українии. - 2007. - № 11. - С. 53-64

  Радіонова І.Ф. Еволюція змісту та форми вітчизняного підручника з економічної теорії (рецензія на підручник А. Гальчинського та П.Єщенка "Економічна теорія") / І.Радіонова // Економіка і прогнозування: Науково-аналітичний журнал. - 2007. - № 4. - С. 141-143.

  Радіонова І.Ф. Інституційне забезпечення ринку місцевих цінних паперів в Україні / І.Ф. Радіонова, А.Г. Оганесян // Вчені записки. Серія "Економіка" - 2007. - Вип. 16. - С. 48-57

  Радіонова І.Ф. Очікування економічних суб’єктів та зміст макроекономічних процесів / І.Ф. Радіонова // Економіка України. - 2007. - № 12. - С. 36-51.

  Радіонова І.Ф. Загальна макроекономічне нерівновага: зміст теорій та можливості застосування / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - № 81-97

  Романюк М.О. Сучасний ринок: характерні ознаки / Романюк М.О. // Збірник наукових праць викладачів економічного факультету Кам'янець-Подільського державного університету. - 2007. - Вип. 2. - С. 49-51.

  Романюк М.О. Теоретичні засади класифікації потреб споживачів / М. О. Романюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2007. - № 15. - С. 373-375.

  Радіонова І.Ф. Модифікація класичних висновків про макроекономічне регулювання для перехідних економік / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія. - 2006. - № 1. - C. 69-80.

  Радіонова І.Ф. Нова науково-дослідна програма у макроекономіці / І.Ф. Радіонова // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики (Львів, 11-13 травня 2006 р): збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. - Львів, 2006

  Радіонова І.Ф. Теорія транзитивних економік у світлі оцінки успішності трансформації / І. Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка". - 2006. - Вип. 15. - C. 29-38.

  Романюк М.О. Аналіз обсягів виробництва с-г продукції (на прикладі Теофіпольського району Хмельницької обл.) / М. О. Романюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2006. - № 14. - С. 49-51.

  Романюк М.О. Попит і пропозиція як основа формування ринку продукції аграрного виробництва / М. О. Романюк // Економіка і управління. - 2006. - № 14. - С. 42-46.

  Предборський В.А. Економічна теорія: підручник / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В.Д. Кухаренко. - К.: Кондор, 2006. - 492 с.

  Радіонова І.Ф. Моделювання дискреційної фінансової політика: оцінка з позицій фінансових теорій / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 12. - С. 61-71

  Радіонова І.Ф. Функціональні можливості використання інтегрованого електронного комплексу "Економіка, 10 клас" / І. Радіонова, Ю. Бицюра, В. Александров // Географія та основи економіки в школі: Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 2-6.

  Радіонова І.Ф. Здійснення навчального процесу з використанням інтегрованого електронного комплексу "Економіка, 10 клас" / І. Радіонова, Ю. Бицюра, В. Александров // Географія та основи економіки в школі: Науково-методичний журнал. - 2005. - №5. - С. 10-15.

  Радіонова І.Ф. Проведення уроку з використанням інтегрованого електронного комплексу "Економіка, 10 клас" / І. Радіонова, Ю. Бицюра, В. Александров, С. Недбаєва // Економіка в школах України. - 2005. - № 2. - С. 9-11.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічні наслідки змін податкового навантаження / І.Ф. Радіонова // Вісник педагогічного університету ім. М. Драгоманова. - 2005 - № 1.

  Радіонова І.Ф. Еволюція поглядів на ефективність фінансової та грошової політик / І.Ф. Радіонова, О.В. Черкавський // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 12. - С. 144-150

  Радіонова І.Ф. Застосування моделі Манделла - Флемінга у поясненні наслідків фінансової і грошової політики в Україні / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка". - 2004. - Вип. 10. - С. 63-70.

  Радіонова І.Ф. Фінансова політика за модифікованої функції LM / І.Ф. Радіонова // Вісник Волинського університету. - 2004. - № 12.

  Радіонова І.Ф. Прикладна економіка: програми "Junior Achievement": збірка завдань та вправ для учнів / І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча; Junior Achievement Ukraine - К. : АртЕк, 2004. - 160 с.

  Радіонова І.Ф. Порівняльна результативність фінансової та грошової політик / Радіонова І.Ф. // Фінанси України. - 2004. - № 9. - C. 29-37.

  Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / за ред. д. е. н., проф. А.Г. Савченка. - К.: КНЕУ, 2004. (І.Ф. Радіонова - співавтор).

  Радіонова І.Ф. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економічної теорії / І.Ф. Радіонова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 11 с.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: підручник / І.Ф. Радіонова; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Таксон, 2004. - 348 с.

  Радіонова І.Ф. Загальна ринкова рівновага та її нестабільність / І.Ф. Радіонова // Політична економія: навч. посіб. / за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - С. 497-518.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 69 с.

  Прикладна економіка: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)/ авт. укр. адапт. І. Ф. Радіонова, В.В. Рокоча [та ін.]; авт. амер.версії: Г. Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел. - 2-ге вид.- К.: АртЕк, 2004. - 224 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Радіонова І.Ф. Політична економія. Економічна теорія: навчально-методичний комплекс дисциплін / І.Ф. Радіонова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 63 с.

  Радіонова І.Ф. Інтегровані структури у сучасній економіці / І.Ф. Радіонова // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2. - 3-тя стор. обкл.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічний зміст мультиплікатора консолідованого державного бюджету / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка" - 2003. - Вип. 7. - С. 50-58

  Радіонова І.Ф. Підприємництво у дії. Посібник для вчителів / І.Ф. Радіонова; Джуніор Ечівмент. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 58с.

  Радіонова І.Ф. Питання бізнесу. Робочий зошит для учнів / Радіонова І.Ф.; Джуніор Ечівмент. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 30с.

  Радіонова І.Ф. Індикатори характеру та результатів взаємодії фінансової і грошової політик / І.Ф. Радіонова // Вісник Волинського університету. Серія "Економіка". - Луцьк, 2003.

  Радіонова І.Ф. Функції підприємства та роль підприємця / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - С. 152-235

  Радіонова І.Ф. Підприємницький дохід / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 166-179

  Радіонова І.Ф. Оцінка результатів грошової політики / І.Ф. Радіонова // Вісник Волинського державного університету. Серія "Економіка". - Луцьк, 2002.

  Радіонова І.Ф. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з Економічної теорії / І.Ф. Радіонова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 11 с.

  Радіонова І.Ф. Відповідність товарного та грошового обігу як умова загальної рівноваги / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: Тези доп., 24 - 25 жовт. 2002 р.: У 2 ч. / ред.: В.Д. Лагутін; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Міжнар. асоц. торг.-екон. освіти. - К., 2002.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічний зміст мультиплікатора консолідованого державного бюджету / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка". - 2002. - Вип. 7. - С. 50-58.

  Картунов О.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичний комплекс дисципліни / О.В. Картунов, І.Ф. Радіонова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 22 с.

  Радіонова І.Ф. Економіка має вивчатися у школі не за рахунок інших предметів, а разом з ними / І. Радіонова // Географія та основи економіки в школі. - 2001. - № 1. - С. 46-49.

  Радіонова І.Ф. Активність і невтручання держави в ринковій економіці перехідного типу / І.Ф. Радіонова // Економічний часопис. - 2001. - № 10. - C. 13-17.

  Радіонова І.Ф. Аналіз державного боргу України / І.Ф. Радіонова, К.К. Рубішевська // Вчені записки. Серія "Економіка" - 2001. - Вип. 5. - C. 176-180.

  Радіонова І.Ф. Економіка має вивчатися у школі не за рахунок інших предметів, а разом з ними / І.Ф Радіонова // Географія та основи економіки в школі. - 2001. - № 1. - С. 46-49.

  Радіонова І.Ф. Застосування пояснюючих моделей в аналізі макроекономічної ситуації в Україні / І.Ф. Радіонова // Вісник КНТЕУ. - 2001. - № 1. - С. 98-105.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів / І.Ф. Радіонова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 56 с.

  Радіонова І.Ф. Оцінка наслідків фінансової політики // Вісник Волинського державного університету. Серія "Економічні науки". - 2001.

  Радіонова І.Ф. Теорія грошей і пояснення інфляції в Україні / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка". - К., 2001. - Вип. 5. - C. 79-88.

  Прикладна економіка: збірка завдань та вправ для учнів / авт. укр. адапт.: І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча; авт. амер. версії: Г.Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел; наук. ред. І.Ф. Радіонова. - К.: АртЕк, 2001. - 160 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Радіонова І.Ф. Фінансова політика за умов інвестиційної пастки / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 3-12.

  Радіонова І.Ф. Функції підприємства та роль підприємця / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 152-166

  Радіонова І.Ф. Випадок загальної кейнсіанської моделі та ефективність фінансової політики// Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 27-33

  Радіонова І.Ф. Прикладна економіка: керівництво з планування навчального процесу для вчителя / І.Ф. Радіонова та ін.; Junior Achievement Ukraine - К.: АртЕк, 2000.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Ф. Радіонова. - К.: ІЕУГП, 2000. - 33 с.

  Радіонова І.Ф. Оцінка реального споживання у контексті зв'язку з іншими макропоказниками / І.Ф. Радіонова // Вісник Волинського державного університету. Серія "Економічні науки": Зб. наук. пр. - Луцьк, 2000.

  Прикладна економіка: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)/ авт. укр. адапт. І. Ф. Радіонова, В.В. Рокоча [та ін.]; авт. амер.версії: Г. Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел. - К.: АртЕк, 2001. - 224 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Радіонова І.Ф. Підприємницький дохід / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 166-176

  Радіонова І.Ф. Гальмування об'єктивних перетворень - причина спотворень економічного розвитку / І.Ф. Радіонова // Економічний часопис. - 1999. - № 6. - С. 3-8.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічні засади розподілу ролей між Міністерством фінансів і Національним банком / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 1999. - № 2.

  Радіонова І.Ф. Модель IS-LM-BP та її пояснювальні можливості в оцінці ситуації в Україні // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 10-18.

  Радіонова І.Ф. Фінансові інструменти і економічне зростання / І.Ф. Радіонова // Зб. наук. пр. Волинського державного університету. - Луцьк: ВЄЖА, 1999.

  Радіонова І.Ф. Сучасні ознаки української економіки та проблеми, які з них випливають / І.Ф. Радіонова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: Національна гірнича академія, 1999.

  Гаркавко В.К. Макроекономіка: курс лекцій/ В.К. Гаркавко, Б.Б. Гарін. - К.: Регістр, 1999. - 86 с.

  Радіонова І.Ф. Політична економія. Економічна теорія: методичний комплекс навчальних дисциплін / І.Ф. Радіонова. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 63 с.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні / І.Ф. Радіонова // Економіка України. - 1998. - № 9. - С. 9-15

  Радіонова І.Ф. Теорія економічного зростання Й. Шумпетера та проблеми виходу з економічної кризи в Україні / І.Ф. Радіонова // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці, 1998. - Вип. 25. - С. 3-8.

  Радіонова І.Ф. Модель дефіциту бюджету України / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай // Фінанси України. - 1998. - № 9. - С. 9-15.

  Радіонова І.Ф. Динаміка грошової маси і дефіцит бюджету / І.Ф. Радіонова // Зб. наук. пр. / Волинський університет. - Луцьк, 1998. - С. 238-241.

  Радіонова І.Ф. Оцінка впливів грошового ринку / І.Ф. Радіонова // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки: збірник наукових праць - Луцьк, 1997.

  Радіонова І.Ф. Деякі проблеми розробки моделі стабілізації перехідної економіки України / І.Ф. Радіонова // Вчені записки/ Інститут економіки, управління, господарського права. - 1997. - Вип. 1. - С. 11-16

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.Ф. Радіонова. - К.: Таксон, 1996. - 242 с.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічне середовище маркетингової діяльності / І.Ф. Радіонова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 24-25 жовтня 1996 р. / Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 1996. - 327 с.

  Радіонова І.Ф. Основи економіки: завдання і відповіді / І.Ф. Радіонова. - К.: Київський ліцей бізнесу, 1996. - 84 с.

  Радіонова І.Ф. Підприємницький доход / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 170-180

  Радіонова І.Ф. Основи економіки: пробний підручник для 11 кл. загальноосвітньої школи / І Ф. Радіонова (ред.), Кравченко І. С., Петрова І. Л., Радченко І. В. - К.: Зодіак-Еко, 1995. - 223 с.

  Радіонова І.Ф. Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Заповіт, 1995. - 370 с.

  Гарин Б.Б. Распределительные отношения в условиях перехода к рыночной экономике: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Гарин Борис Борисович; Киевский торгово-экономический институт. - К., 1992. - 125 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.