Кафедра теоретичної та прикладної економіки — Університет «КРОК»

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Кафедра теоретичної та прикладної економіки – одна з найстарших в Університеті. Вона заснована у 1995 році. У якості основного пріоритету, крім навчального процесу, викладачі кафедри мають наукові дослідження. Із 1997 року силами науковців кафедри підтримується рубрика «Економічна теорія» у фаховому виданні «Вчені записки Університету «КРОК». Відповідно до Наказу Ректора № 50-2 від 26 квітня 2018 року кафедру економічної теорії було реорганізовано та перейменовано, до сфери відповідальності кафедри віднесено наступні спеціальності:

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників кафедри, які працюють за сумісництвом – 5, з них:

  • мають наукову ступінь доктора економічних наук – 3
  • мають наукову ступінь кандидата економічних наук – 2
  • мають вчене звання доцента – 2
  • мають вчене звання професора – 3
 
 
Економіка & Підприємництво | #Вступ

Платформа дистанційного навчання

Запрошуємо наших потенційних студентів відвідати платформу, на якій, як приклад, розміщені матеріали з двох дисциплін, за якими навчаються студенти нашої програми.

Подібні матеріали викладено й по всіх інших дисциплінах. Ними ви користуватиметеся, коли навчатиметеся на програмі 076 підприємництво та торгівля»

* Для доступу до курсу натисність кнопку "Увійти як гість"


 

Наукова робота

Кафедра продовжує наукове дослідження за темою: «Національна економіка та економіки галузевих ринків в умовах інституційної невизначеності», реєстраційний номер такий: 0120U100086, дата реєстрації: 20.01.2020

Нині за результатами дослідження  теми опубліковано 20 одиниць наукової продукції – наукових статей, монографій, підручників, посібників тощо, з яких 9 – штатними викладачами кафедри. Серед здобутків  кафедри, участь викладачів у колективних монографіях, написання підручника та вихід статей у виданнях з науковометричної бази Scopus. Викладачі взяли участь у п’ятьох міжнародних та всеукраїнських конференціях.
Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі.

В рамках роботи над темою наукового дослідження на першому етапі було здійснено:

А) захист дисертацій штатними викладачами кафедри:

  • кандидатська дисертація: Захарова К.Ф. «Державне регулювання картелізації національної економіки». Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (05.2016 р.).
  • докторська дисертація: Алімпієв Є.В. «Державне регулювання фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці». Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (04.2015 р.);
  • кандидатська дисертація; Ткаченко Н.О. «Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних системах». Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (06.2014 р.);

Б) організовано Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічна теорія та освіта ХХІ століття» (09.2015 р.) з виданням збірки тез виступів у паперовому та електронному вигляді

В) видання наукових праць:

  • фундаментальні (статті, монографії, підручники, посібники): 30 включно з 22 статтями (8 - статті штатних викладачів), з яких 4 у міжнародних виданнях та виданнях з наукометричних баз даних;
  • тези виступів на конференціях: 16.

Викладачі кафедри мають сотні наукових статей, монографій, підручників у вітчизняних та іноземних виданнях. Однією з останніх робіт є колективна монографія кафедри, яка побачила світ двома мовами: «Економічна невизначеність: зміст, оцінювання, регулювання» (2021)/ «THE ECONOMICS OF UNCERTAINTY: CONTENT, EVALUATION, AND REGULATION» (2022)

Монографія кафедри
Монографія кафедри

Зміст вибіркових дисциплін поданий у силабусах та анотаціях дисциплін кафедри

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Економіка » Економіка домогосподарств » Економічна теорія та економічна історія » Макроекономіка » Мікроекономіка » Національна економіка » Економіка підприємства » Бізнес-планування » Стратегія підприємства » Потенціал і розвиток підприємства» Управління капіталом і майном підприємства » Управління витратами » Планування і контроль на підприємстві » Ціноутворення » Економіка і організація інноваційної діяльності » Стратегічне управління підприємством » Організація стартапів » Організація виробництва » Організація сімейного бізнесу

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра теоретичної та прикладної економіки