Наукові публікації кафедри міжнародних економічних відносин

 
Стройко Т.В. Міжнародні організації: навчальний посібник / Т. В. Стройко. - К.: Кондор-Видавництво, 2016. - 249 с.
Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.
Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 352 с.
Popadiuk S.S. El espanol en ambito profesional / S. S. Popadiuk. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 149 p.
Skurativska M.O. Deutsch. Berufsorientierte: Lehr - und Ubungsbuch / M. O. Skurativska. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 354 p.
Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 762, [2] с.
Черняк О.І., Слушаєнко Н.В., Харламова Г.О. Практикум з економетрики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.
Слушаєнко Н.В., Банна О.Л., Харламова Г.О. Дослідження операцій в економіці. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.
Харламова Г.О. Probability theory and mathematical statistics. – К.: Науковий світ, 2012.
Ковтонюк К.В. Економічні взаємовідносини України з Російською Федерацією через призму торгових угод // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – Вип. 113. – Ч. ІІ. – С. 97–104.
Ковтонюк К.В. Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі // Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 231–236.
Ковтонюк К.В. Інтеграційний вимір світового фінансового простору // Культура народов Причорноморья / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2013. – № 248. – С. 22–25.
Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2013. – № 2.
Ковтонюк К.В. Солідарна інтеграція» в Єврозоні // Международный научно-практический саммит «Мировое и региональное сообщества: навстречу новым экономическим стратегиям» (научное периодическое издание). – Женева, Швейцария, 2013. – Июль. – С. 56–59.
Ткаленко С.І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції // Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка»: зб. наук. пр. – 2013 – Вип. 2 (39). – 341 с. – С. 257–262.
Ткаленко С.І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с. / п. 7.4. – С. 230–235.
Рокоча В.В. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с.
Харламова Г.О. Економетрика. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.
Літвін Н.М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 2.3.
Бабій Л.В. Контрактне виробництво у контексті національної економічної безпеки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. – 2012. – № 4 (63). – С. 161–166.
Бабій Л.В. Формування моделі розвитку мережевої економіки // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 лист. 2012 р., м. Київ). – К.: КНЕУ, 2012. – С. 355–358.
Бабій Л.В. Мережеві форми організації міжнародного бізнесу // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – С. 178–202.
Бабій Л.В. Теоретичні підходи до визначення параметрів розвитку мережевої економіки // Міжнародна економічна політика: наук. журн.: спец. вип. у 2-х ч. – 2012. – Ч. 2. – С. 29–37.
Бабій Л.В. Імператив відкритості компаній у сучасному міжнародному бізнесі // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – 2012. – Вип. 32, т. 2. – С. 156–163.
Бабій Л.В. Типологічна карта у формуванні стратегій економічної безпеки регіонів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. – 2012. – № 6 (65). – С. 196–199.
Сукурова Н.М. Інноваційна складова формування інформаційної економіки // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 2.2.
Сукурова Н.М. Національний інноваційний потенціал як рамкова умова модернізації українського економічного простору // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 7.3.
Сукурова Н.М. Особливості міжнародної торгівлі послугами в умовах інформаційного суспільства // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – № 32. – С. 27.
Ніколаєв Д.Г. Інформаційні технології на світовому фондовому ринку: алгоритмічна торгівля // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – П. 4.3. – 238 с. – С. 127–136.
Ніколаєв Д.Г. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи // Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Донецьк, 19 квіт. – 23 трав. 2012 р.). – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 238 с. – С. 78–84.
Ковтонюк К.В. Зміни банківських систем розвинених країн під впливом інформаційних технологій // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 4.2.
Ковтонюк К.В. Інтеграційна тенденція у фінансиаризації світової економіки // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 4.4.
Ковтонюк К.В. Пріоритетні напрямки фінансового співробітництва України з регіональними фінансовими просторами // Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.: Ю.М. Бажал та ін. – К.: Унів. Вид-во «ПУЛЬСАРИ», 2012. – С. 70–76.
Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму // Культура народов Причорноморья / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2012. – № 240. – С. 56–59.
Літвін Н. М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н.М. Літвін. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 26 с.
Літвін Н.М. Кон’юктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 101 с.
Літвін Н.М. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах / Міжгалузевий ін-т управління / А.І. Кредісов (ред.). – К.: Знання України, 2006. – 416 с. (Літвін Н.М. – співавтор).
Літвін Н.М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Таксон, 2005. – С. 53–64.
Літвін Н.М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 21 с.
 

  Оласюк Г.П. Інструменти зовнішньої торгівлі: навчальний посібник / Г.П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 83 с.-(англ.мовою)

  Степанкевич К. С. Моделювання країнової експорт-інтенсивності / К. С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49. - С.100-107

  Ніколаєв Д.Г. Напрями вдосконалення валютної політики України в контексті економічної інтеграції з ЄС / Д.Г.Ніколаєв //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.259-261

  Одягайло Б.М. Особливості формування та розвитку транснаціональних корпорацій в Україні /Б.М. Одягайло //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.261-263

  Горбачук О.І. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави/ О.І.Горбачук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 97-99

  Дмитрієва Н.О. Економічна сутність та генезис світового електронного бізнесу / Дмитрієва Н.О., Поліванов В.Є.// Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць.- 2018.- Вип.134. - С. 111 - 129

  Dmytriyeva N.O. Determinants of the formation and development of international electronic commerce / N.O. Dmytriyeva, O.M. Yatsenko // Actual problems of international relations: collection of scientific works.-2018.-№135.-С.82-100

  Olasiuk H. Innovations in the Era of Globalization: New Pathways for Indian Economy // Paradigm Shift in Global Business Practices and Socio Economic Development : 7th International Conference (8th Dec. 2018 ).- India :Vishisht School of Management, 2018.- P.1

  Olasiuk H. Understanding Information Processing and Consumer Preferences towards eco-friendly brands/ Olasiuk H., Bhardwaj U. // 2nd International Conference in Sustainability, Human Geography and Environment (28Nov-2nd Dec 2018).- Poland, Krakow,2018.-P. 98

  Litvin N. Ukrainian perspectives in world development / Natalia Litvin // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"

  Літвін Н.М. Загальний зв'язок поведінкової економіки та концепційного тестування з економічною безпекою інноваційного підприємства/ І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.53-56

  Терехов В.І. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на конкурентних ринках / В.І.Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 36-44

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Рокоча В.В. Вплив діяльності європейських банків для розвитку банківської системи України / Січевлюк А.В., Рокоча В.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 321-323

  Рокоча В.В. Сертифікаційні вимоги до товарів при входжені іноземних компаній на європейські ринки / В.С. Даниленко, В.В. Рокоча // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.113-117

  Рокочая В.В. Управление качеством продукции как составная формирования конкурентоспособности предприятия / Хатим Эльгувири, В.В. Рокочая // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 481-484

  Olasiuk H. Foreign trade techniques: lecture notes / H. Olasiuk. - K. : KROK University, 2018. - 83 p.

  Дмитрієва Н.О. Світова електронна торгівля: аналіз динаміки і трансформації / Н.О. Дмитрієва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.19-26

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки) - ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", Київ, 2017

  Ткаленко С.І. Теоретичні і практичні аспекти в процесі викладення фахових магістерських дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти в Україні // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи / Збірників матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (видано за підтримки програми імені Жана Моне Еразмус+ 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: "більш широке висвітлення європейської інтеграції у викладанні та наукових дослідженнях") // К: Терен, 2 червня 2017 року - с.315-318

  Ткаленко С.І. Глобальні виклики соціальної сфери: досвід Європейського Союзу // Міжнародної науково-практичної конференції "Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки" 25-26 квітня 2017 року (е-збірник тез, програма, довідка про виступ) Режим доступу:https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn/kuprpers/2017%2005/17_5318.pdf С.32-34

  Ткаленко С.І. Кластерізація малого та середнього бізнесу: досвід Європейського Союзу // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (27 квітня 2017 року). - Житомир: ЖДТУ, 2017. - 392 с. (Електронне видання) // с.206-208

  Ткаленко С.І. Масштаби і глибина глобалізації економіки України //Глобальні та національні проблеми економіки - 2017 - №17. - Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського - С.99-102 (IndexCopernicus)

  Ткаленко С.І. Міжнародний ринок капіталів: перспективи розвитку // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р) - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство". - 234 с. - С. 189-190

  Ткаленко С.І. Пріоритетні напрямки стійкої конкурентоспроможної національної економіки // "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність". Зб.праць XIIІ (XXV) Всеукраїнської науково-практичної конференції - К: НТУУ КПІ - 16-17 березня 2017 р. - 134 с. (7,9 д.а.) - стор 36

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна нерівномірність в умовах глобалізації //"Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи": матеріали IVтези Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2017 року) - К:КНЕУ,2017 - С.195-198

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - №1 (16) - 2017. - Харків: ХНАДУ, 2016 - 172 с. (8,0 д.а.) - С.103-109

  Сорока І.А. Науково-методичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у педагогічному колективі / І.А. Сорока // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 жовтня 2017 року). - К.: ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. - C. 165-167.

  Сорока І.А. SWOT-АНАЛІЗ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ/ І.А. Сорока // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ? редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. - C. 412-415.

  Оласюк Г.П. Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями / Г.П. Оласюк// Інтелект ХХІ. - №4.- 2017. -С. 33-36.

  Данченко О.Б. Сучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами/ О.Б. Данченко, В.В. Лепський // Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць КНУБА.- 2017.- № 29.- С.46-54.

  Данченко О.Б. Современные подходы к построению бизнес-моделей проектов /О.Б. Данченко, А.Г. Хаджинов // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 12-15 вересня 2017 р.). - Миколаїв: НУК, 2017. - С.117-118

  Данченко О.Б. Принципы стратегического управления проектами, программами и портфелями медицинского учреждения/ О.Б. Данченко, В.В. Лепский // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія "Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами". - Х.: НТУ "ХПІ". - 2017. - №3 (1225). - 110 с. - С.53-58

  Данченко О.Б. Концептуальна модель управління цінністю арт-проекту/ О.Б. Данченко, Д.В. Бас // ХIV Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: «Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи» (м.Київ, 19-20-травня 2017 р.): Тези доповідей/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - К.:КНУБА, 2017. - С.82-83.

  Данченко О.Б. Інформаційні технології управління змістом будівельних проектів/ О.Б. Данченко, Моххамед Нахімі // Інформаційні технології та взаємодії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 8-10 листопада 2017 р.).- К.: КНУ, 2017.- С. 63-64.

  Soroka I. А. Gamification in an ESP class: pros and cons / І. Soroka // International research and practice conference "Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics" : Conference proceedings, October 20-21, 2017. - Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. - P. 155-156.

  Soroka I.A. Workshop: "Continuing professional development of teachers of English" / I.A. Soroka // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць -Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІІІ (77). - К.: - Гнозис, 2017. - С. 397-404. (входить також до між. БД ERIH PLUS)

  Soroka I.A. Using gamification in educational institutions / І.Soroka // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 359-360.

  Soroka І.А. Fostering 21st century learning skills at English classes / І.А. Soroka//Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжн. Наук.-практ. конф.(Київ, 20 квіт. 2017 р). - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка". - 2017 р. - С.201-204.

  Litvin N. China and Ukraine in the Global Market: Interaction Perspectives // Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С.14-16

  Степанкевич К.С. Людський розвиток і крива Філліпса / К.С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 45. - С. 24-30

  Копитко М.І. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем/ М. І. Копитко, Н. М. Літвін //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 4-15

  Одягайло Б.М. Стратегічні пріоритети інтеграції на європейських ринках/ Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45.- С.123-129

  Данченко О.Б. Проекты и процессы. Орел или решка/ Е.Б.Данченко, И.А.Кравцова// Strategic Business Review.-2017.-№11.-С.48-51

  Olasiuk H. Economic Theory:manual/Hanna Olasiuk = Економічна теорія: навчально-методичний посібник/ Г.П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 86 с.

  Soroka I.A. Peculiarities of teaching ESP at Ukrainian Universities / I. Soroka // European Humanities studies: State and Society. - 2017. - Issue 2. - P.174-184.

  Soroka I.A. Teaching ESP at Ukrainian universities: specifics and problems / І.Soroka // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць: матеріали доповідей V Міжнародної конференції з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи ( 24-25 листопада 2017 р) / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - C.393-397

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.

  Оласюк Г. П. Інноваційний розвиток фармацевтичних підприємств України: рамкові умови функціонування та стратегії впровадження / Г. П. Оласюк.- мОдеса Міжнародний гуманітарний університет, 2016

  Оласюк Г. П. Напрямки подолання корупції у фармацевтичному секторі у контексті досягнення глобальних цілей розвитку / Г. П. Оласюк.- Baia-Domicia.Italy Imans-Fundacya ADD, 2016

  Стройко Т. В. Міжнародні організації: навчальний посібник / Т. В. Стройко.- Кондор-Видавництво, 2016. - 249 с.

  Оласюк Г.П. Теоретико-методичні засади аналізу економічної безпеки підприємств у конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 117-124

  Одягайло Б. М. Мінімізація ризиків українського підприємства-експортера на міжнародних ринках / Б. М. Одягайло, В.В. Швай // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 73-82

  Степанкевич К. С. Хайєк і кейнсіанська макроекономіка-виклики для сучасної України / К. С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 159-156

  Popadiuk S.S. El espanol en ambito profesional/ S. S. Popadiuk = Іспанська мова у професійній сфері: [навчальний посібник ]/ С.С. Попадюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 149 p.

  Одягайло Б.М. Запобігання "системним глобальним ефектам" у паливно-енергетичному комплексі України / Б.М. Одягайло, В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 9-15

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.

  Рокоча В.В. Дуальність процесу інформатизації світової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 43. - С. 82-91

  Оласюк Г. П. Експорт до країн ЄС як фактор підвищення економічної безпеки вітчизняних фармацевтичних підприємств / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Одягайло Б. М. Інституційна ідентифікація психокультурних значень ринку / Б. М. Одягайло.- м. Мелітополь тов."Колор Принт", 2015

  Стародубцева О. І. Оцінка матеріальних активів компанії при здійсненні міжнародної угоди злиття/поглинання / О. І. Стародубцева.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Ніколаєв Д. Г. Технічні бар'єри зовнішньоторговельної експансії українських підприємств на ринок ЄС (проблеми адаптації вітчизняних експортеров до європейських технічних стандартів) / Д. Г. Ніколаєв.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України / О.І. Горбачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. Серія «Економічні науки. Юридичні науки». – 2015. – № 5–6 (82–83). – С. 203–212.

  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України / О.І. Горбачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. Серія «Економічні науки. Юридичні науки». – 2015. – № 5–6 (82–83). – С. 203–212.

  Дмитрієва Н.О. Стратегічні підходи відносно електронних систем підтримки експортерів України / Н.О. Дмитрієва.- м.Київ Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2015. - с. 164-174

  Ковтонюк К.В. Новий міжнародний економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку / К.В. Ковтонюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С.92-97

  Одягайло Б.М. Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 29-36

  Одягайло Б.М. Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 33-41

  Одягайло Б.М. Тенденції розвитку конкурентних стратегій ТНК на енергетичних ринках в контексті "системних ефектів" / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.178-181

  Рокоча В.В. "Поведінкова економіка" як теоретична основа аналізу світогосподарських процесів / В.В. Рокоча // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) . - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 55-68

  Рокоча В.В. Світогосподарська діяльність в теоретичних підходах поведінкової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 41. - С. 79-87

  Оласюк Г. П. Сучасна методологія управління системою економічної безпеки підприємств / Г. П. Оласюк.- мОдеса Атлант, 2014

  Оласюк Г. П. Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2014

  Оласюк Г. П. Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України / Г. П. Оласюк.- м.Одеса Одеський національний політехнічний університет, 2014

  Оласюк А. П. Управление системой экономической безопасности фармацевтических предприятий Украины в процессе взаимодействия с дистрибьюторами / А. П. Оласюк.- г.Уфа Издательство "Аэтерна', 2014

  Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 762, [2] с.

  Горбачук О.І. Вплив політико-дипломатичних факторів на стимулювання сталого економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки держав / О.І. Горбачук // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation – Collective monograrh – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – Pр. 62–67.

  Ковтонюк К.В. Формування нової моделі економічного розвитку в Україні / К.В. Ковтонюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 32-38

  Горбачук О.І. Світові емпіричні дослідження щодо впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави / О.І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 4-10

  Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 28-36

  Оласюк Г.П. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 151-158

  Степанкевич К.С. Еволюція вітчизняної статистики: етапи та модифікація змісту К.С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С. 32-40

  Рибак І.В. Маніпуляція у політиці / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 372-373

  Терехов В.І. Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу) / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 177-186

  Терехов В.І. Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 44-52

  Рокоча В.В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2014. - Вип. 10. - С. 71-78

  Черняк О.І., Слушаєнко Н.В., Харламова Г.О. Практикум з економетрики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.

  Слушаєнко Н.В., Банна О.Л., Харламова Г.О. Дослідження операцій в економіці. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.

  Ковтонюк К.В. Економічні взаємовідносини України з Російською Федерацією через призму торгових угод // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – Вип. 113. – Ч. ІІ. – С. 97–104.

  Ковтонюк К.В. Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі // Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 231–236.

  Ковтонюк К.В. Інтеграційний вимір світового фінансового простору // Культура народов Причорноморья / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2013. – № 248. – С. 22–25.

  Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2013. – № 2.

  Ковтонюк К.В. Солідарна інтеграція» в Єврозоні // Международный научно-практический саммит «Мировое и региональное сообщества: навстречу новым экономическим стратегиям» (научное периодическое издание). – Женева, Швейцария, 2013. – Июль. – С. 56–59.

  Ткаленко С. І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / С. І. Ткаленко ; Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка»: зб. наук. пр. - 2013.- Вип. 2 39. - С. 257–262

  Skuratіvska M. O. Deutsch fuer Wirtschaftsberuf / Німецька мова для економічної спеціальності: навч. посіб. з фахової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент / M. O. Скуратівська. - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 319 с.

  Оласюк Г. П. Ідентифікація економічних небезпек суб'єктів міжнародного бізнесу України / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2012

  Харламова Г.О. Probability theory and mathematical statistics. – К.: Науковий світ, 2012.

  Ткаленко С. І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки / С. І. Ткаленко ; Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 230–235.

  Харламова Г.О. Економетрика. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.

  Сукурова Н. М. Національний інноваційний потенціал як рамкова умова модернізації українського економічного простору / Н. М. Сукурова ; Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія. - 2012.- Під. 7.3

  Сукурова Н. М. Особливості міжнародної торгівлі послугами в умовах інформаційного суспільства / Н. М. Сукурова ; Вчені записки Університету «КРОК». - 2012.- № 32. - С. 27

  Ніколаєв Д. Г. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / Д. Г. Ніколаєв ; Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів».- Донецьк: ДонДУУ, 2012. - С. 78–84

  Ніколаєв Д. Г. Інформаційні технології на світовому фондовому ринку: алгоритмічна торгівля / Д. Г. Ніколаєв ; Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія.- Університет економіки та права «КРОК», 2012.- П. 4.3. - С. 127–136.

  Ковтонюк К.В. Зміни банківських систем розвинених країн під впливом інформаційних технологій // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 4.2.

  Ковтонюк К.В. Інтеграційна тенденція у фінансиаризації світової економіки // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 4.4.

  Ковтонюк К.В. Пріоритетні напрямки фінансового співробітництва України з регіональними фінансовими просторами // Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.: Ю.М. Бажал та ін. – К.: Унів. Вид-во «ПУЛЬСАРИ», 2012. – С. 70–76.

  Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму // Культура народов Причорноморья / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2012. – № 240. – С. 56–59.

  Літвін Н. М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу / Н. М. Літвін ; Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012.- Під. 2.3

  Сукурова Н. М. Інноваційна складова формування інформаційної економіки / Н. М. Сукурова ; Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія.- Університет економіки та права «КРОК», 2012.- Під. 2.2

  Маринович В. В. Інструменти конкурентного бенчмаркінгу у посиленні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Інформаційна та економічна безпека (INFECO 2012)]. - Харків: ХНЕУ, 2012.

  Маринович В. В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.В. Маринович // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. - Харків, 2012. - Вип. 1 (12). - С. 112-117.

  Бабій Л.В. Імператив відкритості компаній у сучасному міжнародному бізнесі / Л.В. Бабій // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Вип. 32. т.2. - С. 156–163.

  Бабій Л.В. Контрактне виробництво у контексті національної економічної безпеки / Л. В. Бабій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.- № 4. - С. 161–166

  Бабій Л.В. Формування моделі розвитку мережевої економіки / Л.В. Бабій // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2012 р.: тези доп. - К.: КНЕУ, 2012. - С. 127 - 129

  Бабій Л.В. Типологічна карта у формуванні стратегій економічної безпеки регіонів України / Л.В. Бабій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.- № 6. - С. 196–199

  Бабій Л.В. Теоретичні підходи до визначення параметрів розвитку мережевої економіки / Л.В. Бабій // Міжнародна економічна політика. - 2012.- Ч. 2. - С. 29–37

  Бабій Л.В. Мережеві форми організації міжнародного бізнесу / Л.В. Бабій. // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1 : Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В. В. Рокоча [та ін.]; Наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 178-203

  Терехов В.І. Кумулятивний ефект системного забезпечення якісних змін в українській економіці /В. І. Терехов, Б. М. Одягайло// Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29.-С.52-61

  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 238 с.

  Рокоча В.В. Становлення інформаційної економіки і формування нового середовища міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-26

  Рокоча В.В. Еволюціонування світової економіки під впливом інформаційно-інтелектуальної революції / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-17

  Рокоча В.В. Знаннєва економіка як сучасне середовище міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 17-26

  Рокоча В.В. Загроза інтеграційного поступу для національної економічної безпеки України / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2012. - Вип. 9. - С. 76-78

  Маринович В. В. До питання про економічну природу бенчмаркінгу / В. В. Маринович ; Вчені записки Університету «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 28. - 12 с.

  Рокоча В.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації наскрізної практики для студентів магістратури спеціальності 8.030206 "Міжнародний бізнес" / В.В. Рокоча, Г.П. Оласюк, О.І. Січкарук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Оласюк Г. П. Особливості застосування контрактних форм співробітництва у фармацевтичній галузі / Г. П. Оласюк.- м.Дніпро Академія митної справи україни, 2010

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 19 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 29 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні організації: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, К.В. Ковтонюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 41 с.

  Рокоча В.В. Діяльність транснаціональних компаній на українському ринку: стратегія розвитку чи використання? / В.В. Рокоча, І.І. Шевчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2010. - Вип. 22. - С. 93-99

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 34 с

  Оласюк Г. П. Ризики підприємницької діяльності в глобальному економічному середовищі / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2008

  Рокоча В.В. Національні держави в глобальному економічному просторі / В.В. Рокоча // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 квітня 2008 року м.Київ / Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С. 3-8

  Рокоча В.В. Чи змінюється роль держави в умовах глобальної економіки? / В. В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Вчені записки Університет "КРОК". - 2008. - Вип. 17. - С. 146-154

  Оласюк Г. П. Асиметрична інформація як фактор конкурентної боротьби фармацевтичних компаній на світових ринках / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2007

  Рокоча В.В. Світова економіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Н.М. Сукурова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 52 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 37 с.

  Рокоча В.В. Мотиваційна складова моделей мультинаціонального регіонального економічного розвитку / В.В. Рокоча // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2007. - № 7. - С. 12-20.

  Літвін Н. М. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах / Н. М. Літвін ; Міжгалузевий ін-т управління.- Знання України, 2006. - 416 с.

  Літвін Н. М. Кон’юктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Н. М. Літвін ; Навч. посіб. для самостійної роботи студентів.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 101 с.

  Літвін Н. М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н. М. Літвін ; Навч.-метод. комплекс дисципліни .- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 26 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна торгівля / В.В. Рокоча // Міжнародна економіка: підручник / А.П.Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча ; За ред. А. П. Румянцева. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - С. 28-115

  Міжнародна економіка: підручник / А.П.Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча; За ред. А. П. Румянцева. - 3-тє вид.,перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 479 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна торгівля: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Н.М. Сукурова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 50 с

  Рокоча В.В. Глобальна економіка та геополітичні інтереси: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Т.В. Фініков. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 37 с

  Літвін Н. М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання / Н. М. Літвін ; Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія.- Таксон, 2005. - С. 53–64

  Рокоча В.В. Логос глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 7-22

  Рокоча В.В. Економічний розвиток через ефект міжнародної торгівлі / В.В. Рокоча, С.І. Ткаленко // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 39-53

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Рокоча В.В. Інтеграційні процеси в багатовимірному економічному просторі / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 121-129

  Літвін Н. М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою / Н. М. Літвін ; Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.02.03 .- Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - 21 с.

  Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник / Г. Н. Климко, В.В. Рокоча [та ін.]; відпов. ред. Г. Н. Климко. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. - 615 с.

  Рокоча В.В. Глобалізація світової економіки: економічна динаміка / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2004. - Вип. 11. - С. 285-295

  Терехов В.І. Спільне підприємництво та вільні економічні зони: навчально-методичний посібник/ В.І. Терехов, Г.Б. Пекна. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 100 с

  Міжнародна економіка: підручник / Г. Н. Климко, В.В. Рокоча [та ін] ; за ред. А. П. Румянцева. - К. : Знання-Прес, 2003. - 447 с. - (Вища освіта XXI століття)

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник: У 2-х кн. Кн.2. Монетарна теорія міжнародної економіки / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2003. - 302 с.

  Рокоча В.В. Глобалізаційна тенденція у світовому господарстві: формування глобальної економічної системи / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 222-231

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник для студентів магістратури факультету міжнародних відносин (спеціальність "Міжнародна економіка") / В.В. Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 22 с.

  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / О. В. Плотніков [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Таксон, 2001. - 304 с. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Теорії прямого іноземного інвестування і ТНК / В.В. Рокоча // Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / О. В. Плотніков [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Таксон, 2001. - С. 84-118. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Зовнішні національно-державні фінансові інтереси України (продовження теми, піднятої у попередньому випуску "Вчених записок") / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - Вип. 5. - С. 243-252

  Рокоча В.В. Глобалізація економіки як загальна тенденція розвитку світового економічного простору / В.В. Рокоча // Україна у світовому економічному просторі / Інститут економіки, управління та господарського права. - К.: Таксон, 2000. - С. 5-23

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник. В 2-х кн. Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2000. - 320 с. : іл. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Євро: регіоналізація світового фінансового ринку / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 70-79

  Лаптєв С.М. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С.М. Лаптєв, В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3/4. - С. 48-50

  Рокоча В.В. Державне регулювання економіки: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.В.Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 22 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 38 с.

  Рокоча В.В. Бюджетно-фінансовий федералізм у промислово розвинених країнах: забезпечення населення громадськими послугами / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 87-96

  Рокоча В.В. К вопросу о выборе оптимального пути рыночной трансформации / В.В. Рокоча // Экономика Украины . - 1998. - №9. - С. 53-59

  Рокоча В.В. Формування конкурентних переваг і структурні перетворення в економіці України / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1998. - Вип. 2. - С. 4-8

  Рокоча В.В. Західна Європа на шляху до валютного союзу / В.В. Рокоча // Банківська справа . - 1997. - №6. - С. 31-37

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.