Наукові публікації кафедри міжнародних економічних відносин

 
Стройко Т.В. Міжнародні організації: навчальний посібник / Т. В. Стройко. - К.: Кондор-Видавництво, 2016. - 249 с.
Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.
Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 352 с.
Popadiuk S.S. El espanol en ambito profesional / S. S. Popadiuk. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 149 p.
Skurativska M.O. Deutsch. Berufsorientierte: Lehr - und Ubungsbuch / M. O. Skurativska. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 354 p.
Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 762, [2] с.
Черняк О.І., Слушаєнко Н.В., Харламова Г.О. Практикум з економетрики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.
Слушаєнко Н.В., Банна О.Л., Харламова Г.О. Дослідження операцій в економіці. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.
Харламова Г.О. Probability theory and mathematical statistics. – К.: Науковий світ, 2012.
Ковтонюк К.В. Економічні взаємовідносини України з Російською Федерацією через призму торгових угод // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – Вип. 113. – Ч. ІІ. – С. 97–104.
Ковтонюк К.В. Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі // Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 231–236.
Ковтонюк К.В. Інтеграційний вимір світового фінансового простору // Культура народов Причорноморья / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2013. – № 248. – С. 22–25.
Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2013. – № 2.
Ковтонюк К.В. Солідарна інтеграція» в Єврозоні // Международный научно-практический саммит «Мировое и региональное сообщества: навстречу новым экономическим стратегиям» (научное периодическое издание). – Женева, Швейцария, 2013. – Июль. – С. 56–59.
Ткаленко С.І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції // Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка»: зб. наук. пр. – 2013 – Вип. 2 (39). – 341 с. – С. 257–262.
Ткаленко С.І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с. / п. 7.4. – С. 230–235.
Рокоча В.В. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с.
Харламова Г.О. Економетрика. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.
Літвін Н.М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 2.3.
Бабій Л.В. Контрактне виробництво у контексті національної економічної безпеки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. – 2012. – № 4 (63). – С. 161–166.
Бабій Л.В. Формування моделі розвитку мережевої економіки // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 лист. 2012 р., м. Київ). – К.: КНЕУ, 2012. – С. 355–358.
Бабій Л.В. Мережеві форми організації міжнародного бізнесу // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – С. 178–202.
Бабій Л.В. Теоретичні підходи до визначення параметрів розвитку мережевої економіки // Міжнародна економічна політика: наук. журн.: спец. вип. у 2-х ч. – 2012. – Ч. 2. – С. 29–37.
Бабій Л.В. Імператив відкритості компаній у сучасному міжнародному бізнесі // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – 2012. – Вип. 32, т. 2. – С. 156–163.
Бабій Л.В. Типологічна карта у формуванні стратегій економічної безпеки регіонів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. – 2012. – № 6 (65). – С. 196–199.
Сукурова Н.М. Інноваційна складова формування інформаційної економіки // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 2.2.
Сукурова Н.М. Національний інноваційний потенціал як рамкова умова модернізації українського економічного простору // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 7.3.
Сукурова Н.М. Особливості міжнародної торгівлі послугами в умовах інформаційного суспільства // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – № 32. – С. 27.
Ніколаєв Д.Г. Інформаційні технології на світовому фондовому ринку: алгоритмічна торгівля // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – П. 4.3. – 238 с. – С. 127–136.
Ніколаєв Д.Г. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи // Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Донецьк, 19 квіт. – 23 трав. 2012 р.). – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 238 с. – С. 78–84.
Ковтонюк К.В. Зміни банківських систем розвинених країн під впливом інформаційних технологій // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 4.2.
Ковтонюк К.В. Інтеграційна тенденція у фінансиаризації світової економіки // Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – Підрозд. 4.4.
Ковтонюк К.В. Пріоритетні напрямки фінансового співробітництва України з регіональними фінансовими просторами // Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.: Ю.М. Бажал та ін. – К.: Унів. Вид-во «ПУЛЬСАРИ», 2012. – С. 70–76.
Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму // Культура народов Причорноморья / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2012. – № 240. – С. 56–59.
Літвін Н. М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н.М. Літвін. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 26 с.
Літвін Н.М. Кон’юктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 101 с.
Літвін Н.М. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах / Міжгалузевий ін-т управління / А.І. Кредісов (ред.). – К.: Знання України, 2006. – 416 с. (Літвін Н.М. – співавтор).
Літвін Н.М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Таксон, 2005. – С. 53–64.
Літвін Н.М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 21 с.
 

  Innovative development and human capital as determinants of knowledge economy / O. Podra, N. Litvin, Z. Zhyvko, M. Kopytko, L.Kukharska / Business: Theory and Practice. - 2020. - Volume 21 Issue 1. - P. 252-260. - DOI https://doi.org/10.3846/btp.2020.11305

  Рокоча В.В. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / В. В. Рокоча, О. І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 155-163. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-155-163

  Olasiuk H.P. Cash Dividends and Share Repurchases in Ukrainian Pharmaceutical Companies / H. P. Olasiuk, S. Bhasker, S. Patra // Global Business Review.- 2020. - № September 24. - DOI https://doi.org/10.1177/0972150920950540

  Kolesnyk I. Intellectual migration as a challenge of innovative development of national economy / I. Kolesnyk, A. Cherkasov // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. - Veliko Tarnovo: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. - С. 247-258.

  Літвін Н.М. Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки / Н. М. Літвін, Г. Б. Січионо // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.171-180

  Olasiuk H. An Exploration of Issues Affecting Consumer Purchase Decisions Towards Eco-friendly Brands/Hanna Olasiuk, Udit Bhardwaj // Marketing and Management of Innovations.-2019. -Issue 2. -P.173-184

  Рокоча В.В. Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави / В.В. Рокоча, І.О. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 109-118

  Tsevukh S.M. Digitalization of national economy in the framework of the increasing entrepreneurship opportunities / S.M. Tsevukh // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 161-164

  Горбачук О.І. Економічна безпека та інтернаціоналізація національних інтересів держав / О.І. Горбачук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 200-201

  Olasiuk H. Identifying better marketing efficiency metrics / H. Olasiuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 481-484

  Бойко І.В. Системний підхід у впроваджені інновацій, задля зменшення маркетингових ризиків / І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 507-509

  Денисов О.Є. Забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації: монографія/ О. Є. Денисов; Університет "КРОК". - К.: ДКС центр, 2019. - 420 с.

  Денисов О.Є. Фактори модернізації індексу глобальної конкурентоспроможності / О.Є. Денисов // Вісник Одеського національного університету.- 2019.-т.24, №1 (74).-С. 7-12

  Денисов О.Є. Моделювання рівня економічної безпеки України / О.Є. Денисов // Економіка і фінанси. -2019. - №3.- С.9-20

  Денисов О.Є. Внутрішня структура економічної безпеки галузей промисловості в системі забезпечення економічної безпеки держави / О.Є. Денисов // Причорноморські економічні студії.-2019.- № 46. -С.40-46

  Денисов О.Є. Економічна безпека держави, її сутність та засади формування / О.Є. Денисов // Міжнародне науково-практичне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (14 вересня 2019р.).- Київ, 2019. - С. 9-12

  Денисов О.Є. Формування концептуальних засад економічної безпеки держави та її вплив на економічний розвиток/ О.Є. Денисов // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва:стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 31 серпня 2019р.).- Львів: ЛЕФ, 2019. - С. 47-50

  Денисов О.Є. Систематизація захисних рівнів забезпечення економічної безпеки/ О.Є. Денисов // Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса, 14 вересня 2019р.).- Одеса, 2019. -С. 26-29

  Денисов О.Є. Конкурентоспроможність економіки в контексті забезпечення економічної безпеки держави/ О.Є. Денисов // Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (21 вересня 2019р.). -Запоріжжя, 2019.- С. 22-24

  Денисов О.Є. Складові економічної безпеки держави, їх зміст та значення/О. Є. Денисов //Перспективи сталого розвитку економіки: національний те регіональний аспекти: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (21 вересня 2019р.). -Дніпро, 2019.- С. 20-22

  Денисов О.Є. Підходи та методи визначення рівня економічної безпеки держави/ О.Є. Денисов // Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (28 вересня 2019р.). -Львів, 2019. - С. 26-29

  Денисов О.Є. Показники-індикатори економічної безпеки держави їх сутність та значення/ О.Є. Денисов // Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12 вересня 2019р.). -Полтава, 2019. -С. 30-32

  Денисов О.Є. Економічна безпека галузі її сутність та складові / О.Є. Денисов // Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (28 вересня 2019р.).- Київ, 2019. -С. 11-14

  Денисов О.Є. Механізм забезпечення економічної безпеки, його сутність та зміст / О.Є. Денисов // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (14 вересня 2019р.). -Ужгород, 2019.- С. 29-32

  Денисов О.Є. Напрями та завдання забезпечення економічної безпеки галузі в системі забезпечення економічної безпеки держави // Перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (27-28 вересня 2019р.).- Запоріжжя, 2019.- С.38-43

  Денисов О.Є. Систематизація базисних рівнів забезпечення економічної безпеки / О.Є. Денисов //Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: методологія та практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 жовтня 2019 р.). - О.: ЦЕДР, 2019. - С. 5-8

  Ніколаєв Д.Г. Експортно-кредитні агентства як механізм підтримки експорту в світі та в Україні / Д.Г. Ніколаєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 305-307

  Одягайло Б.М. Особливості маркетингової програми ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» в умовах суспільної інформатизації / Б.М. Одягайло // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 308-309

  Терехов В.І. Сучасні методи підвищення ефективності інноваційної системи Європейського Союзу / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 232-239

  Рокоча В.В. Міжнародний бізнес та стратегічні зміни: навчальний посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов; за заг. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2019. - 215 с.

  Колесник І.А. Освітня еміграція: причини, тенденції та наслідки для національної економіки / І. А. Колесник // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 листопада 2019 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. -Київ: ТОВ "ВД "АртЕк", 2019. - С. 295-302.

  Колесник І.А. Освітня еміграція: виклики для України/І.А. Колесник, Л.А. Лутай, А.В. Черкасов// Матеріали круглого столу «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості». (Київ, 16 травня 2019 р.). – К: ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 31-35

  Маринович В.В. Місце конкурентного бенчмаркінгу у сучасному освітньому менеджменті / В. В. Маринович // European humanities studies: State and Society. - 2019. - № 2 V.3. - С. 191-201. - DOI ttps://doi.org/10.38014/ehs-ss.2019.3-II.14

  Колесник І.А. Трансформація форм інтелектуальної міграції в умовах глобалізації ринку праці / І. А. Колесник // Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України: тези доповідей круглого столу (12 грудня 2018 року, м. Київ) / За заг. ред Черасова А.В. - К.: ІПК ДСЗУ, 2019. - С. 87-90

  Денисов О.Є. Методи забезпечення економічної безпеки галузей промисловості в системі економічної безпеки України / О.Є. Денисов // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. -2019. - №6 (111).- С. 30-36

  Маринович В.В. Зміни в рамкових умовах використання конкурентного бенчмаркінгу / В. В. Маринович // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56).

  Тіпанов В.В. Ключові чинники формування національних інноваційних систем / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 213-218

  Бойко І.В. Розробка та впровадження показників маркетингової безпеки для зменшення ризиків при просуванні інноваційного продукту / І. В. Бойко, Н. М. Літвін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 98-107.

  Колесник І.А. Освітня еміграція як елемент вірогідної втрати інтелектуального капіталу України / І. А. Колесник // Intellectual Economics, Management and Education: Proceedings of the 1st International Symposium (September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University).-Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. - P. 154-157

  Маринович В.В. Особливості забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти приватної форми власності в Україні / В. В. Маринович // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2019. - № VII(35). - С. 20-24

  Chumakova I. Formation of the information space for audit and taxation as a factor for the improvement of investment attractiveness of the Ukrainian economy / I. Chumakova, L. Oleinikova, S. Tsevukh // Integrated Science in Digital Age. ICIS 2019. Lecture Notes in Networks and Systems.Vol. 78. - 2019. - С. 131-147

  Dmytriyeva N. Some problems and collisions of e-commerce: European and Ukrainian aspects / N. Dmytriyeva, V. Polivanov // Global Imperatives for Business and Law Development: ІІ International Scientific-Practical Conference (Kyiv, October, 10-11, 2019).-К.: KNUTE, 2019

  Kolesnyk І. Educational emigration: challenges and threats for preserving educational leadership in Ukraine/Iryna Kolesnyk, Andrii Cherkasov, Larisa Lutay // 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019) (March 23rd-24th, 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 318.- Prague: Atlantis Press, 2019. -Р. 279-384

  Olasiuk H. Pattеrns Оf Соrpоratе Payоuts In Ukrainian Pharmaсеutiсal Соmpaniеs / H. Olasiuk, S. Patra, S. Bhasker // Mоdеrn Prоblеms Оf Managеmеnt: Materials of Thе XV Intеrnatiоnal Aсadеmiс Prоfеssiоnal Соnfеrеnсе (25 Осtоbеr 2019 ) .-Kyiv, 2019. - P. 35-36

  Olasiuk Hanna. Innovations in the Era of Globalization: Challenges for Indian Economy / Hanna Olasiuk // The Globalization Conundrum -Dark Clouds behind the Silver Lining /eds:G. Chakrabarti,C. Sen. - Singapore: Springer, 2019. - PP. 229-240. - DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-1727-9

  Ніколаєв Д.Г. Напрями вдосконалення валютної політики України в контексті економічної інтеграції з ЄС / Д.Г.Ніколаєв //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.259-261

  Одягайло Б.М. Особливості формування та розвитку транснаціональних корпорацій в Україні /Б.М. Одягайло //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.261-263

  Дмитрієва Н.О. Економічна сутність та генезис світового електронного бізнесу / Дмитрієва Н.О., Поліванов В.Є.// Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць.- 2018.- Вип.134. - С. 111 - 129

  Dmytriyeva N.O. Determinants of the formation and development of international electronic commerce / N.O. Dmytriyeva, O.M. Yatsenko // Actual problems of international relations: collection of scientific works.-2018.-№135.-С.82-100

  Olasiuk H. Innovations in the Era of Globalization: New Pathways for Indian Economy // Paradigm Shift in Global Business Practices and Socio Economic Development : 7th International Conference (8th Dec. 2018 ).- India :Vishisht School of Management, 2018.- P.1

  Olasiuk H. Understanding Information Processing and Consumer Preferences towards eco-friendly brands/ Olasiuk H., Bhardwaj U. // 2nd International Conference in Sustainability, Human Geography and Environment (28Nov-2nd Dec 2018).- Poland, Krakow,2018.-P. 98

  Litvin N. Ukrainian perspectives in world development / Natalia Litvin // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"

  Літвін Н.М. Загальний зв'язок поведінкової економіки та концепційного тестування з економічною безпекою інноваційного підприємства/ І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.53-56

  Терехов В.І. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на конкурентних ринках / В.І.Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 36-44

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Рокоча В.В. Вплив діяльності європейських банків для розвитку банківської системи України / Січевлюк А.В., Рокоча В.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 321-323

  Рокоча В.В. Сертифікаційні вимоги до товарів при входжені іноземних компаній на європейські ринки / В.С. Даниленко, В.В. Рокоча // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.113-117

  Рокочая В.В. Управление качеством продукции как составная формирования конкурентоспособности предприятия / Хатим Эльгувири, В.В. Рокочая // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 481-484

  Olasiuk H. Foreign trade techniques: lecture notes / H. Olasiuk. - K. : KROK University, 2018. - 83 p.

  Дмитрієва Н.О. Світова електронна торгівля: аналіз динаміки і трансформації / Н.О. Дмитрієва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.19-26

  Літвін Н.М. Кон'юнктура світових товарних ринків/ Н.М. Літвін // Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ за наук. ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С.75-87

  Денисов О.Є. Формування та розвиток механізму забезпечення економічної безпеки галузі / О.Є. Денисов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 199-204

  Денисов О.Є. Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки галузі/ О.Є. Денисов // Східна Європа: економіка, бізнес та управління.- 2018. -№1 (12). -С.72-76

  Денисов О.Є. Основні методи механізму забезпечення економічної безпеки галузі / О. Є. Денисов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 17(1). - С. 95-99

  Денисов О.Є. Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації/ О.Є. Денисов // Бізнес-Інформ. - 2018. - №1. - С. 207-212

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Горбачук О.І. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / О.І.Горбачук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 97-99

  Денисов О.Є. Системно-структурний підхід до планування напрямів забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації / О.Є.Денисов // Регіональна економіка та управління. -2018. -№4.-С. 25-28

  Колесник І.А. Трансформація форм інтелектуальної міграції в умовах глобалізації ринку праці/ І.А. Колесник // Матеріали круглого столу «Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України». (Київ, 12 грудня 2018 р.). – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 87-90.

  Колесник І.А. Інтелектуальна міграція: виклики інноваційній конкурентоспроможності національної економіки / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 109–113.

  Колесник І.А. Приватні трасферти трудових мігрантів в національній економіці/ І. А. Колесник, А. В. Черкасов // International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» Burgas, Bulgaria.-2018.- Volume I. – Р. 89–92.

  Колесник І.А. Українська трудова міграція: надбання та втрати національної економіки / І. А. Колесник // The Second International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West". -Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – Р. 377–394.

  Степанкевич К.С. Моделювання країнової експорт-інтенсивності / К. С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49. - С.100-107

  Ткаленко С.І. Теоретичні і практичні аспекти в процесі викладення фахових магістерських дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти в Україні // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи / Збірників матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (видано за підтримки програми імені Жана Моне Еразмус+ 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: "більш широке висвітлення європейської інтеграції у викладанні та наукових дослідженнях") // К: Терен, 2 червня 2017 року - с.315-318

  Ткаленко С.І. Глобальні виклики соціальної сфери: досвід Європейського Союзу // Міжнародної науково-практичної конференції "Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки" 25-26 квітня 2017 року (е-збірник тез, програма, довідка про виступ) Режим доступу:https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn/kuprpers/2017%2005/17_5318.pdf С.32-34

  Ткаленко С.І. Кластерізація малого та середнього бізнесу: досвід Європейського Союзу // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (27 квітня 2017 року). - Житомир: ЖДТУ, 2017. - 392 с. (Електронне видання) // с.206-208

  Ткаленко С.І. Масштаби і глибина глобалізації економіки України //Глобальні та національні проблеми економіки - 2017 - №17. - Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського - С.99-102 (IndexCopernicus)

  Ткаленко С.І. Міжнародний ринок капіталів: перспективи розвитку // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р) - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство". - 234 с. - С. 189-190

  Ткаленко С.І. Пріоритетні напрямки стійкої конкурентоспроможної національної економіки // "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність". Зб.праць XIIІ (XXV) Всеукраїнської науково-практичної конференції - К: НТУУ КПІ - 16-17 березня 2017 р. - 134 с. (7,9 д.а.) - стор 36

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна нерівномірність в умовах глобалізації //"Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи": матеріали IVтези Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2017 року) - К:КНЕУ,2017 - С.195-198

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - №1 (16) - 2017. - Харків: ХНАДУ, 2016 - 172 с. (8,0 д.а.) - С.103-109

  Сорока І.А. Науково-методичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у педагогічному колективі / І.А. Сорока // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 жовтня 2017 року). - К.: ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. - C. 165-167.

  Сорока І.А. SWOT-АНАЛІЗ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ/ І.А. Сорока // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ? редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. - C. 412-415.

  Оласюк Г.П. Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями / Г.П. Оласюк// Інтелект ХХІ. - №4.- 2017. -С. 33-36.

  Данченко О.Б. Сучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами/ О.Б. Данченко, В.В. Лепський // Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць КНУБА.- 2017.- № 29.- С.46-54.

  Данченко О.Б. Современные подходы к построению бизнес-моделей проектов /О.Б. Данченко, А.Г. Хаджинов // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 12-15 вересня 2017 р.). - Миколаїв: НУК, 2017. - С.117-118

  Данченко О.Б. Принципы стратегического управления проектами, программами и портфелями медицинского учреждения/ О.Б. Данченко, В.В. Лепский // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія "Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами". - Х.: НТУ "ХПІ". - 2017. - №3 (1225). - 110 с. - С.53-58

  Данченко О.Б. Концептуальна модель управління цінністю арт-проекту/ О.Б. Данченко, Д.В. Бас // ХIV Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: «Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи» (м.Київ, 19-20-травня 2017 р.): Тези доповідей/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - К.:КНУБА, 2017. - С.82-83.

  Данченко О.Б. Інформаційні технології управління змістом будівельних проектів/ О.Б. Данченко, Моххамед Нахімі // Інформаційні технології та взаємодії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 8-10 листопада 2017 р.).- К.: КНУ, 2017.- С. 63-64.

  Soroka I. А. Gamification in an ESP class: pros and cons / І. Soroka // International research and practice conference "Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics" : Conference proceedings, October 20-21, 2017. - Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. - P. 155-156.

  Soroka I.A. Workshop: "Continuing professional development of teachers of English" / I.A. Soroka // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць -Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІІІ (77). - К.: - Гнозис, 2017. - С. 397-404. (входить також до між. БД ERIH PLUS)

  Soroka I.A. Using gamification in educational institutions / І.Soroka // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 359-360.

  Soroka І.А. Fostering 21st century learning skills at English classes / І.А. Soroka//Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжн. Наук.-практ. конф.(Київ, 20 квіт. 2017 р). - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка". - 2017 р. - С.201-204.

  Litvin N. China and Ukraine in the Global Market: Interaction Perspectives // Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С.14-16

  Степанкевич К.С. Людський розвиток і крива Філліпса / К.С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 45. - С. 24-30

  Копитко М.І. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем/ М. І. Копитко, Н. М. Літвін //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 4-15

  Одягайло Б.М. Стратегічні пріоритети інтеграції на європейських ринках/ Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45.- С.123-129

  Данченко О.Б. Проекты и процессы. Орел или решка/ Е.Б.Данченко, И.А.Кравцова// Strategic Business Review.-2017.-№11.-С.48-51

  Olasiuk H. Economic Theory:manual/Hanna Olasiuk = Економічна теорія: навчально-методичний посібник/ Г.П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 86 с.

  Soroka I.A. Peculiarities of teaching ESP at Ukrainian Universities / I. Soroka // European Humanities studies: State and Society. - 2017. - Issue 2. - P.174-184.

  Soroka I.A. Teaching ESP at Ukrainian universities: specifics and problems / І.Soroka // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць: матеріали доповідей V Міжнародної конференції з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи ( 24-25 листопада 2017 р) / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - C.393-397

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.

  Літвін Н.М. Методичні вказівки щодо виконання та захисту курсових робіт: для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 292 "Міжнародні економічні відносини", 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Літвін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 35 с.

  Денисов О.Є. Наукові підходи до дослідження концептів економічної безпеки галузі / О.Є. Денисов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С. 19-26

  Денисов О.Є. Діалектичний характер взаємозв’язку розвитку і безпеки як гносеологічна основа категорії економічної безпеки / О. Є. Денисов //Економіка та суспільство.- 2017.- Вип.13. -С.56-62

  Денисов О.Є. Комплексне моделювання в забезпеченні економічної безпеки галузі/ О.Є. Денисов // Ефективна економіка.- 2017. -№11.-С. 1-4

  Денисов О.Є. Глобалізація як фактор зміни вектору з конкуренції між державами до конкуренції всередині галузей на міжнародному ринку / О.Є. Денисов // Інфраструктура ринку. -2017.- №4. -С. 33-37

  Денисов О.Є. Функціональна декомпозиція загроз зовнішньоекономічній безпеці галузі /О.Є. Денисов //Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.-2017.-№5.-С.49-54

  Денисов О.Є. Теоретичний дискурс сутності та становлення вчення про економічну безпеку у відкритій економіці / О.Є. Денисов // Інтелект ХХІ. -2017.- №4.- С.9-13

  Денисов О.Є. Діагностика в забезпеченні економічної безпеки галузі /О.Є. Денисов // Агросвіт. -2017. -№23. -С. 58-61

  Денисов О.Є. Концептуальні засади науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації/ О. Є. Денисов //Економіка та держава.- 2017. - № 12. - С. 61-65

  Денисов О.Є. Формування науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації / О.Є. Денисов// Економіка та суспільство.- 2017. -№13.- С. 56-61

  Денисов О.Є. Виробничо-технологічна та інноваційна безпека галузі. Систематизація загроз і параметрів виміру/ О.Є. Денисов // Вісник Одеського національного університету.- 2017.- №5(58). -С.72-77

  Денисов О.Є. Методичні підходи до оцінки стану та рівня економічної безпеки галузі / О.Є. Денисов // Інвестиції . -2017. -№2.- С. 41-43

  Денисов О.Є. Відкритість інвестицій та свобода підприємництва як основа конкурентоспроможності держави /О.Є. Денисов // Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference.- Kielce, 2017. - С. 52-54

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави: дис. ... канд. економ. наук: 21.04.01 / О.І. Горбачук; Університет економіки та права "КРОК . - Київ, 2017. - 242 с. + додатки 55 с.

  Колесник І.А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України /І. А. Колесник // Економіка&Держава. – 2017. – №1. – С. 25–29.

  Колесник І.А. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на національному ринку праці / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современные технологии науки и образования: европейские аспекты». Том 1 / Под ред. Г.Г.Савиной. - Херсон – Познань: Издательство ЧП Вышемирский В. С., 2017. – С. 147–151.

  Колесник І.А. Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Молодий вчений. – 2017. – №1(41). – С. 724–727

  Kolesnyk І. The mechanism of strategic, political and process management of quality of university services/ І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Baltic Journal of economic Studies. – 2017. – Number 1, Vol. 3- pp. 99–109.

  Стройко Т. В. Міжнародні організації: навчальний посібник / Т. В. Стройко.- Кондор-Видавництво, 2016. - 249 с.

  Оласюк Г.П. Теоретико-методичні засади аналізу економічної безпеки підприємств у конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 117-124

  Popadiuk S.S. El espanol en ambito profesional/ S. S. Popadiuk = Іспанська мова у професійній сфері: [навчальний посібник ]/ С.С. Попадюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 149 p.

  Одягайло Б.М. Запобігання "системним глобальним ефектам" у паливно-енергетичному комплексі України / Б.М. Одягайло, В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 9-15

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.

  Рокоча В.В. Дуальність процесу інформатизації світової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 43. - С. 82-91

  Оласюк Г.П. Інноваційна діяльність глобальних фармацевтичних компаній: сучасні тренди та можливості для України / Г. П. Оласюк // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.140-143

  Оласюк Г.П. Інноваційний розвиток фармацевтичних підприємств України: рамкові умови функціонування та стратегії впровадження / Г. П. Оласюк // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах» (29-30 вересня 2016 р.).- Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016.-С.68-71

  Оласюк Г.П. Напрямки подолання корупції у фармацевтичному секторі у контексті досягнення глобальних цілей розвитку / Г. П. Оласюк.- Baia-Domicia.Italy Imans-Fundacya ADD, 2016

  Ніколаєв Д.Г. Застосування угод СВОП з метою зниження фінансових ризиків / Д. Г. Ніколаєв // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.153-156

  Денисов О.Є. Сутність поняття економічної безпеки та її вплив на розвиток державності / О. Є. Денисов //Економіка та держава. - 2016.- №7.-С.52-57

  Денисов О.Є. Параметри та показники оцінки економічної безпеки держави / О. Є. Денисов //Державне управління: удосконалення та розвиток.-2016.-№ 8. - http://www.dy.nayka.com.ua

  Денисов О.Є. Глобалізаційний вибір економічної безпеки держави/ О.Є. Денисов // Економічний аналіз. -2016. -№1. -С. 19-27

  Одягайло Б.М. Мінімізація ризиків українського підприємства-експортера на міжнародних ринках / Б. М. Одягайло, В.В. Швай // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 73-82

  Одягайло Б.М. Інституціоналізація психокультурних значень ринку та її роль у формуванні міжнародних економічних відносин/ Б. М. Одягайло //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 24. - С.196-201

  Formation of land market as final transformation of land relations in the agricultural sector of Ukraine / І. А. Колесник // Journal of Association 1901 SEPIKE. – 2016. – Ausgabe 13, pp. 81–85

  Колесник І.А. Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей України / І. А. Колесник, А. В. Черкасов // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка» (м. Одеса, 7–8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016

  Колесник І.А. Вплив міграційних процесів на платіжний баланс України / І. А. Колесник // Материалы научно-практического семинара «Методология и методы научных исследований». – Praha, Czech Republic. – 2016. – С. 22–23.

  Колесник І.А. Зовнішня трудова міграція та її вплив на платіжний баланс України / І. А. Колесник // Економічний вісник університету.– 2016. – Випуск 29/2. – С. 379–382

  Колесник И.А. Миграционная политика Украины в условиях глобализации рынка труда / И. А. Колесник, Н. О. Серьогина// European Review of Social Sciences. – 2016. – Issue 3, Vol. 3. – pp. 42–64.

  Колесник І.А. Україна в міжнародній трудовій міграції: проблеми та наслідки/ І. А. Колесник // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIII международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 3 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 21–26

  Степанкевич К.С. Хайєк і кейнсіанська макроекономіка-виклики для сучасної України / К. С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 159-156

  Стародубцева О. І. Оцінка матеріальних активів компанії при здійсненні міжнародної угоди злиття/поглинання / О. І. Стародубцева.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України / О.І. Горбачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. Серія «Економічні науки. Юридичні науки». – 2015. – № 5–6 (82–83). – С. 203–212.

  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України / О.І. Горбачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. Серія «Економічні науки. Юридичні науки». – 2015. – № 5–6 (82–83). – С. 203–212.

  Дмитрієва Н.О. Стратегічні підходи відносно електронних систем підтримки експортерів України / Н.О. Дмитрієва.- м.Київ Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2015. - с. 164-174

  Ковтонюк К.В. Новий міжнародний економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку / К.В. Ковтонюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С.92-97

  Одягайло Б.М. Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 29-36

  Одягайло Б.М. Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 33-41

  Одягайло Б.М. Тенденції розвитку конкурентних стратегій ТНК на енергетичних ринках в контексті "системних ефектів" / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.178-181

  Рокоча В.В. "Поведінкова економіка" як теоретична основа аналізу світогосподарських процесів / В.В. Рокоча // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) . - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 55-68

  Рокоча В.В. Світогосподарська діяльність в теоретичних підходах поведінкової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 41. - С. 79-87

  Ніколаєв Д.Г. Технічні бар'єри зовнішньоторговельної експансії українських підприємств на ринок ЄС (проблеми адаптації вітчизняних експортеров до європейських технічних стандартів) / Д. Г. Ніколаєв //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.232-234

  Оласюк Г.П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі: дис. ...канд.економ.наук: 21.04.02 / Г. П. Оласюк. - К., 2015. - 197 с. + додатки

  Оласюк Г. П. Експорт до країн ЄС як фактор підвищення економічної безпеки вітчизняних фармацевтичних підприємств / Г. П. Оласюк //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- Київ :Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.214-217

  Оласюк Г.П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі: автореф.дис..канд.економ.наук: 21.04.02 / Г. П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 24 с.

  Денисов О.Є. Функціональні складові економічної безпеки в глобалізаційному просторі / О. Є. Денисов // Економічна безпека територіально-виробничих комплексів; енергетика, екологія, інформаційні технології: колективна монографія/ за наук.ред. О.О.Лук'яненка.- Київ: «МП Леся», 2015.-С.32-36

  Одягайло Б.М. Інституційна ідентифікація психокультурних значень ринку / Б. М. Одягайло // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (11вересня 2015 р.).- Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2015

  Алькема В.Г. Економічна безпека інноваційного підприємства: навчальний посібник / В. Г. Алькема, Н. М. Літвін, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 320 c.

  Національна економіка України у сучасних глобалізаційних процесах: колективна монографія / І.А. Колесник та ін.; за ред. В. Г. Федоренка, Г. В. Лагутіна, О. М. Могильного та ін. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015. – 470 с.

  Колесник І.А. Ефективність національної системи валютного регулювання в умовах системної кризи / І. А. Колесник // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13- 16 вересня, 2015, м. Кошице). – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 69–71

  Kolesnyk І. Effectiveness of the national currency regulation system in a systemic crisis conditions / І. А. Колесник // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – №3. – P. 79–83

  Оласюк Г. П. Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2014

  Оласюк Г. П. Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України / Г. П. Оласюк.- м.Одеса Одеський національний політехнічний університет, 2014

  Оласюк А. П. Управление системой экономической безопасности фармацевтических предприятий Украины в процессе взаимодействия с дистрибьюторами / А. П. Оласюк.- г.Уфа Издательство "Аэтерна', 2014

  Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 762, [2] с.

  Горбачук О.І. Вплив політико-дипломатичних факторів на стимулювання сталого економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки держав / О.І. Горбачук // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation – Collective monograrh – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – Pр. 62–67.

  Ковтонюк К.В. Формування нової моделі економічного розвитку в Україні / К.В. Ковтонюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 32-38

  Горбачук О.І. Світові емпіричні дослідження щодо впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави / О.І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 4-10

  Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 28-36

  Оласюк Г.П. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 151-158

  Рибак І.В. Маніпуляція у політиці / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 372-373

  Терехов В.І. Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу) / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 177-186

  Терехов В.І. Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 44-52

  Рокоча В.В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2014. - Вип. 10. - С. 71-78

  Літвін Н.М. Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі: підходи до прийняття рішень/ Н. М. Літвін //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 4-9 (

  Оласюк Г.П. Сучасна методологія управління системою економічної безпеки підприємств / Г. П. Оласюк // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали 3-ї Міжн.наук.-пр. конф. (18-19.09.2014).- Одеса: Атлант, 2014.-С.93-94

  Одягайло Б.М. Інноваційні стратегії транснаціонального бізнесу на світовому ринку чорних металів/ Б. М. Одягайло //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2014. - № 10. - С. 65-71

  Степанкевич К.С. Еволюція вітчизняної статистики: етапи та модифікація змісту /К.С. Степанкевич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С. 32-40

  Skuratіvska M. O. Deutsch fuer Wirtschaftsberuf / Німецька мова для економічної спеціальності: навч. посіб. з фахової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент / M. O. Скуратівська. - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 319 с.

  Одягайло Б.М. Інтелектуальна сутність інноваційно-інформаційної економіки/ Б. М. Одягайло, О. М. Москаленко //Вчені записки Університету "КРОК" .- 2013. - Вип. 33. - С. 48-55

  Слушаєнко Н.В. Дослідження операцій в економіці/ Н.В. Слушаєнко, О.Л. Банна, Г.О. Харламова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.

  Степанкевич К.С. Еволюція статистики як фактографічної ланки в мікроосновах сучасної макроекономіки / К. С. Степанкевич //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013.-Вип.34.-С.92-100

  Ковтонюк К.В. Економічні взаємовідносини України з Російською Федерацією через призму торгових угод/ К.В. Ковтонюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин.- 2013. – Вип. 113. – Ч. ІІ. – С. 97–104.

  Ковтонюк К.В. Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі/ К.В. Ковтонюк // Економічний аналіз: зб. наук. праць .- 2013. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 231–236.

  Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому простор/ К.В. Ковтонюкі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право.- 2013. – № 2.

  Ковтонюк К.В. Інтеграційний вимір світового фінансового простору/ К.В. Ковтонюк // Культура народов Причорноморья. – 2013. – № 248. – С. 22–25.

  Ковтонюк К.В. Солідарна інтеграція» в Єврозоні/ К.В. Ковтонюк // Международный научно-практический саммит «Мировое и региональное сообщества: навстречу новым экономическим стратегиям». – Женева, Швейцария, 2013. – Июль. – С. 56–59.

  Черняк О.І. Практикум з економетрики/ Черняк О.І., Слушаєнко Н.В., Харламова Г.О.. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.

  Ткаленко С.І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка»: зб. наук. пр. - 2013.- Вип. 2 39. - С. 257–262

  Харламова Г.О. Probability theory and mathematical statistics. – К.: Науковий світ, 2012.

  Харламова Г.О. Економетрика. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.

  Ковтонюк К.В. Пріоритетні напрямки фінансового співробітництва України з регіональними фінансовими просторами // Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.: Ю.М. Бажал та ін. – К.: Унів. Вид-во «ПУЛЬСАРИ», 2012. – С. 70–76.

  Бабій Л.В. Імператив відкритості компаній у сучасному міжнародному бізнесі / Л.В. Бабій // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Вип. 32. т.2. - С. 156–163.

  Бабій Л.В. Контрактне виробництво у контексті національної економічної безпеки / Л. В. Бабій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.- № 4. - С. 161–166

  Бабій Л.В. Формування моделі розвитку мережевої економіки / Л.В. Бабій // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2012 р.: тези доп. - К.: КНЕУ, 2012. - С. 127 - 129

  Бабій Л.В. Типологічна карта у формуванні стратегій економічної безпеки регіонів України / Л.В. Бабій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.- № 6. - С. 196–199

  Бабій Л.В. Теоретичні підходи до визначення параметрів розвитку мережевої економіки / Л.В. Бабій // Міжнародна економічна політика. - 2012.- Ч. 2. - С. 29–37

  Бабій Л.В. Мережеві форми організації міжнародного бізнесу / Л.В. Бабій. // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1 : Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В. В. Рокоча [та ін.]; Наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 178-203

  Терехов В.І. Кумулятивний ефект системного забезпечення якісних змін в українській економіці /В. І. Терехов, Б. М. Одягайло// Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29.-С.52-61

  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 238 с.

  Рокоча В.В. Становлення інформаційної економіки і формування нового середовища міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-26

  Рокоча В.В. Еволюціонування світової економіки під впливом інформаційно-інтелектуальної революції / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-17

  Рокоча В.В. Знаннєва економіка як сучасне середовище міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 17-26

  Рокоча В.В. Загроза інтеграційного поступу для національної економічної безпеки України / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2012. - Вип. 9. - С. 76-78

  Літвін Н.М. Напрями вдосконалення механізму оподаткування малого підприємства Н.М. Літвін //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - С.184-198

  Літвін Н.М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу / Н. М. Літвін //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти томах .- Том 1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / За наук. ред. проф. В.В. Рокочої . – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.-С.47-53

  Іларіонова Н.М. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт. ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03050301 "Міжнародна економіка" та ОКР "Магістр" спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Іларіонова, Н. М. Літвін, В. І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 51 с.

  Одягайло Б.М. Національні стратегії протидії глобальним системним ефектам у світовому паливно-енергетичному комплексі/ Б. М. Одягайло //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С.194-202

  Одягайло Б.М. Психологія, економіка і культура: онтогенетичний зв'язок та роль у формуванні глобального конкурентного середовища/ Б. М. Одягайло //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 13. - С. 232-238

  Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму/ К.В. Ковтонюк // Культура народов Причорноморья . – 2012. – № 240. – С. 56–59.

  Ковтонюк К.В. Зміни банківських систем розвинених країн під впливом інформаційних технологій/ К.В. Ковтонюк //Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – С.118-126

  Ковтонюк К.В. Інтеграційна тенденція у фінансиаризації світової економіки/ К.В. Ковтонюк //Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – С.136-152

  Маринович В.В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.В. Маринович // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2012. - Вип. 1 (12). - С. 112-117.

  Маринович В.В. Інструменти конкурентного бенчмаркінгу у посиленні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В.В. Маринович //Інформаційна та економічна безпека (INFECO 2012): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНЕУ, 2012.

  Ніколаєв Д.Г. Інформаційні технології на світовому фондовому ринку: алгоритмічна торгівля / Д. Г. Ніколаєв //Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 127–136.

  Ніколаєв Д.Г. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / Д. Г. Ніколаєв //Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.- Донецьк: ДонДУУ, 2012. - С. 78–84

  Сукурова Н.М. Національний інноваційний потенціал як рамкова умова модернізації українського економічного простору / Н. М. Сукурова //Розвиток інформаційного суспільства : В 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія/ наук. ред. В.В. Рокочої.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- С.221-229

  Сукурова Н.М. Інноваційна складова формування інформаційної економіки / Н. М. Сукурова //Розвиток інформаційного суспільства : В 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія/ наук. ред. В.В. Рокочої.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- С.38-46

  Сукурова Н.М. Особливості міжнародної торгівлі послугами в умовах інформаційного суспільства / Н. М. Сукурова //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка". - 2012.- № 32. - С. 27

  Ткаленко С.І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки / С. І. Ткаленко // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 230–235.

  Рокоча В.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації наскрізної практики для студентів магістратури спеціальності 8.030206 "Міжнародний бізнес" / В.В. Рокоча, Г.П. Оласюк, О.І. Січкарук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Літвін Н.М. Оподаткування операцій з цінними паперами / Н.М. Літвін, Л.Д. Тулуш //Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.309-357

  Міжнародний маркетинг: навчальний посібник /В.Л. Корінєв, Б.М. Одягайло [та ін.]; за ред. В.В. Кулішова.- Львів: Магнолія 2006, 2011. - 384 с.

  Маринович В.В. Економічний зміст та історія становлення бенчмаркінгу / В. В. Маринович //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2011.- Вип. 28. - С.55-62

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 19 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 29 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні організації: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, К.В. Ковтонюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 41 с.

  Рокоча В.В. Діяльність транснаціональних компаній на українському ринку: стратегія розвитку чи використання? / В.В. Рокоча, І.І. Шевчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2010. - Вип. 22. - С. 93-99

  Денисов О.Є. Теоретичні аспекти аналізу олігопольного ринку в Україні / О. Є. Денисов // Інвестиції: практика та досвід. - 2010.- № 22. - С. 48–50

  Одягайло Б.М. Об’єктивна необхідність трансформації континентальної інтеграційної стратегії США в умовах глобалізації / Б. М. Одягайло, А. А. Свєтлов //Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: збір. наук. праць. - 2010. - Вип. 3.-С. 3-8

  Одягайло Б.М. Державно-приватне партнерство як інститут розвитку інноваційної сфери в Україні: загальні засади та міжнародний досвід/ Б.М. Одягайло, О.М. Москаленко//Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2010.-№9

  Оласюк Г.П. Особливості застосування контрактних форм співробітництва у фармацевтичній галузі / Г. П. Оласюк.- Дніпро: Академія митної справи України, 2010

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 34 с

  Глобальна економіка: навчальний посібник /П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонець; за заг. ред. Б.М. Одягайло.- Львів: «Магнолія 2006», 2009. - 208 с.

  Одягайло Б.М. Національне та інтернаціональне в економічній системі України (спроба методологічного синтезу): монографія / Б.М. Одягайло. - Кривий Ріг: ЧП Залозний, 2009. -183 с.

  Одягайло Б.М. Значення культурних і інформаційних детермінант в інституціоналізації економіки / Б. М. Одягайло, О. А. Маханькова, О. В. Третьякова //Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.- 2009.- № 4 (23). - С. 52-60

  Одягайло Б.М. Причини та наслідки світової фінансової кризи / Б. М. Одягайло // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. - 2009.- № 4 (20). - С. 7–11

  Одягайло Б.М. Форми корпоративної культури на сучасному українському підприємстві / Б.М. Одягайло, О.В. Третякова, Л.Г. Сардар'ян//Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2009.-№1(17)

  Одягайло Б.М. Міжнародна маркетингова стратегія для українського підприємства в умовах обмеженого попиту/ Б.М. Одягайло //Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2009.-№3(19)

  Оласюк Г. П. Ризики підприємницької діяльності в глобальному економічному середовищі / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2008

  Рокоча В.В. Національні держави в глобальному економічному просторі / В.В. Рокоча // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 квітня 2008 року м.Київ / Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С. 3-8

  Рокоча В.В. Чи змінюється роль держави в умовах глобальної економіки? / В. В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Вчені записки Університет "КРОК". - 2008. - Вип. 17. - С. 146-154

  Мазурок П.П. Інноваційний підхід до поєднання економічної та соціально-психологічної моделей у проведенні тренінгу на спеціальності «Міжнародна економіка»/П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, І.А. Карабаза.-К.: КНЕУ, 2008.-С.287-289

  Оласюк Г. П. Асиметрична інформація як фактор конкурентної боротьби фармацевтичних компаній на світових ринках / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2007

  Рокоча В.В. Світова економіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Н.М. Сукурова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 52 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 37 с.

  Рокоча В.В. Мотиваційна складова моделей мультинаціонального регіонального економічного розвитку / В.В. Рокоча // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2007. - № 7. - С. 12-20.

  Одягайло Б.М. Ґенеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціоналістський підхід): автореф. … доктора. екон. наук: 08.00.01/ Б.М. Одягайло; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.- Київ, 2007.- 36 с.

  Літвін Н. М. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах / Н. М. Літвін ; Міжгалузевий ін-т управління.- Знання України, 2006. - 416 с.

  Літвін Н. М. Кон’юктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Н. М. Літвін ; Навч. посіб. для самостійної роботи студентів.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 101 с.

  Літвін Н. М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н. М. Літвін ; Навч.-метод. комплекс дисципліни .- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 26 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна торгівля / В.В. Рокоча // Міжнародна економіка: підручник / А.П.Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча ; За ред. А. П. Румянцева. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - С. 28-115

  Міжнародна економіка: підручник / А.П.Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча; За ред. А. П. Румянцева. - 3-тє вид.,перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 479 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна торгівля: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Н.М. Сукурова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 50 с

  Рокоча В.В. Глобальна економіка та геополітичні інтереси: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.В. Рокоча, Т.В. Фініков. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 37 с

  Одягайло Б.М. Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи (інституціональний підхід) / Б. М. Одягайло.- Львів: МагноліяПлюс, 2006. - 376 с.

  Одягайло Б.М. Системне зростання ознак глобалізації у фінансово-банківській справи / Б. М. Одягайло // Банківська справа. - 2006.- № 5/6. - С. 15-22

  Літвін Н. М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання / Н. М. Літвін ; Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія.- Таксон, 2005. - С. 53–64

  Рокоча В.В. Логос глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 7-22

  Рокоча В.В. Економічний розвиток через ефект міжнародної торгівлі / В.В. Рокоча, С.І. Ткаленко // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 39-53

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Рокоча В.В. Інтеграційні процеси в багатовимірному економічному просторі / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 121-129

  Денисов О.Є. Економіко-математична модель поведінки учасників олігопольного ринку / О. Є. Денисов //Вісник НУЛП. - 2005. - С. 34–39

  Одягайло Б.М. Економіка України в умовах глобальної кластеризації / Б. М. Одягайло //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету.Серія Економічні науки.- 2005.- Вип. 14. - С. 39–44

  Одягайло Б.М. Особливості формування і виміру відкритості економік у транзитивних суспільствах / Б. М. Одягайло //Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць.- 2005.- Т. 15, №6. - С. 225-231

  Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Б. М. Одягайло.-К.: Знання, 2005. - 397 с.

  Літвін Н. М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою / Н. М. Літвін ; Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.02.03 .- Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - 21 с.

  Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник / Г. Н. Климко, В.В. Рокоча [та ін.]; відпов. ред. Г. Н. Климко. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. - 615 с.

  Рокоча В.В. Глобалізація світової економіки: економічна динаміка / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2004. - Вип. 11. - С. 285-295

  Денисов О.Є. Методи оцінки привабливості цільового ринку на прикладі ринку виробництва каустичної соди / О. Є. Денисов //Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць.- 2004.- Вип. 457. - С. 188–193

  Одягайло Б.М. Глобалізація інноваційного процесу і місце в ньому українського регіону / Б. М. Одягайло // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: економічні науки.- 2004.- Вип. ІІ. - С. 369–378

  Одягайло Б.М. Інноваційний фактор розвитку промислового регіону України / Б. М. Одягайло, В. П. Нечаєв // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: економічні науки.- Чернівці: АНТ ЛТД, 2004.- Вип.1 Ч.ІІ. - С. 304–307

  Одягайло Б.М. Інформаційно-етична складова перехідної економіки / Б. М. Одягайло //Регіональні перспективи: наук.-практ. журн.- 2004.- № 6 (43). - С. 69-71

  Одягайло Б.М. Структура первинної економічної одиниці та творча функція її форми / Б. М. Одягайло // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць .- 2004.- Вип.193, т5. - С. 1209–1220

  Терехов В.І. Спільне підприємництво та вільні економічні зони: навчально-методичний посібник/ В.І. Терехов, Г.Б. Пекна. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 100 с

  Міжнародна економіка: підручник / Г. Н. Климко, В.В. Рокоча [та ін] ; за ред. А. П. Румянцева. - К. : Знання-Прес, 2003. - 447 с. - (Вища освіта XXI століття)

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник: У 2-х кн. Кн.2. Монетарна теорія міжнародної економіки / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2003. - 302 с.

  Рокоча В.В. Глобалізаційна тенденція у світовому господарстві: формування глобальної економічної системи / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 222-231

  Денисов О.Є. Використання принципів позиціонування при проведенні стратегічного аналізу ринку продукції промислового призначення / О. Є. Денисов //Маркетинг та логістика: зб. наук. пр.- Львів: НУЛП, 2003.- Вип. 472. - С. 47–54

  Одягайло Б.М. Дослідження вихрової форми економічного циклу та міжнародних факторів її модифікації / Б. М. Одягайло // Економіка: проблеми теорії та практики: міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровський держ. ун-т.- 2003.- Т.185 Вип4. - С. 761–766

  Одягайло Б.М. Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної / Б. М. Одягайло.- Дніпропетровськ: Пороги. - 2003. - 311 с.

  Рокоча В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник для студентів магістратури факультету міжнародних відносин (спеціальність "Міжнародна економіка") / В.В. Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 22 с.

  Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / О. В. Плотніков [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Таксон, 2001. - 304 с. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Теорії прямого іноземного інвестування і ТНК / В.В. Рокоча // Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / О. В. Плотніков [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Таксон, 2001. - С. 84-118. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Зовнішні національно-державні фінансові інтереси України (продовження теми, піднятої у попередньому випуску "Вчених записок") / В.В. Рокоча // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - Вип. 5. - С. 243-252

  Денисов О.Є. Напрямки подолання вхідних бар’єрів до галузі / О. Є. Денисов //Логістика: зб. наук. пр.- 2001.- Вип. 424. - С. 35–40

  Рокоча В.В. Глобалізація економіки як загальна тенденція розвитку світового економічного простору / В.В. Рокоча // Україна у світовому економічному просторі / Інститут економіки, управління та господарського права. - К.: Таксон, 2000. - С. 5-23

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник. В 2-х кн. Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2000. - 320 с. : іл. - (Modus vivendi)

  Рокоча В.В. Євро: регіоналізація світового фінансового ринку / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 70-79

  Одягайло Б.М. Деякі аспекти виховання «економічної людини» засобами художньої літератури / Б. М. Одягайло, Г. І. Скукина //Рідна школа. - 2000.- № 9. - С. 19-20

  Одягайло Б.М. Чи існує загроза перехідній економіці перетворитися у маргінальну / Б. М. Одягайло // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті: зб. наук. пр.- Рівне: Тоніс, 2000. - С. 666-667

  Лаптєв С.М. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С.М. Лаптєв, В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3/4. - С. 48-50

  Рокоча В.В. Державне регулювання економіки: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.В.Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 22 с.

  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.В. Рокоча. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 38 с.

  Рокоча В.В. Бюджетно-фінансовий федералізм у промислово розвинених країнах: забезпечення населення громадськими послугами / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 87-96

  Одягайло Б.М. Проблеми формування економічної ментальності у учнів шкіл / Б. М. Одягайло //Педагогічні науки: зб. наук. пр.- Херсон: Айлант, 1999.- Вип. 8. - С. 171–173

  Рокоча В.В. К вопросу о выборе оптимального пути рыночной трансформации / В.В. Рокоча // Экономика Украины . - 1998. - №9. - С. 53-59

  Рокоча В.В. Формування конкурентних переваг і структурні перетворення в економіці України / В.В. Рокоча // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1998. - Вип. 2. - С. 4-8

  Рокоча В.В. Західна Європа на шляху до валютного союзу / В.В. Рокоча // Банківська справа . - 1997. - №6. - С. 31-37

  Одягайло Б.М. Революционные преобразования в социалистическом механизме хозяйствования / Б. М. Одягайло // Хозяйственный расчёт и экономический анализ на железнодорожном транспорте: межвузовской сб. науч. тр. - МИИЖЗДТ, 1990.- Вип. 842. - С. 54–56

  Одягайло Б.М. Собственность как элементарная общественно-экономическая форма и воспроизводство её социалистической определённости / Б. М. Одягайло // Вопросы политической экономии: республ. межвузовский науч. сб. - 1990.- Вип. 207. - С. 45-50

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.