Наукові спеціальності

Проректор
з наукової роботи
Мігус Ірина Петрівна
доктор економічних наук,
професор

Кабінет 121
(+38 044) 455-57-12, вн. 131

Начальник відділу аспірантури та докторантури
Коваль Яна Сергіївна

Керівник проектів
та програм
Середняк Анастасія Михайлівна
063-354-71-47

Менеджер
Пилипенко Юлія Віталіївна

Кабінет 112
(+38 044) 455-57-12, вн. 139

Ми працюємо для Вас
Пн - Пт: 10:00 - 19:00
Перерва: 13:00 - 14:00
Сб - Нд: вихідні

Докторантура

Відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, на науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук вищими навчальними закладами (науковими установами) здійснюється без отримання ліцензії. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), що затверджується наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи), за умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

З урахуванням нормативних вимог в Університеті «КРОК» діє докторантура з таких спеціальностей:

До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу (етапи вступної кампанії визначені Правилами прийому) подає до відділу аспірантури і докторантури Університету визначені Правилами прийому документи, зокрема розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Аспірантура

Університет економіки та права «КРОК» є одним із перших в Україні вищих недержавних навчальних закладів, якому було надано право підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Із 1997 по 2000 рік це була аспірантура на підставі дозволів про разовий прийом, з 2000 року – постійно діюча аспірантура, з 2016 року – на підставі ліцензій про провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

В аспірантурі Університету здійснюється підготовка докторів філософії за такими спеціальностями:

Протягом навчання в аспірантурі Університету аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, і захистити дисертацію.

Керівництво аспірантами здійснюють відомі в Україні вчені, доктори наук, професори. Аспіранти мають можливість здійснювати апробацію наукових досліджень на базі Університету, а також публікувати наукові статті в міжнародних фахових виданнях: «Правничий вісник Університету «КРОК» (юридичні, психологічні науки), «Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки), а також у науковому журналі «Управління проектами і розвиток виробництва», співзасновником якого є Університет.

Навчально-наукова бібліотека Університету, сучасна комп’ютерна база та засоби комунікації допоможуть докторантам та аспірантам у наукових дослідженнях.

Кандидатські іспити

Комісія з приймання кандидатських іспитів зі спеціальностей:

! Співробітникам та випускникам Університету надаються знижки в оплаті навчання в аспірантурі та докторантурі Університету

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 року №387 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643» у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» утворено Спеціалізовану вчену раду Д 26.130.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 року №387 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643» у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» утворено Спеціалізовану вчену раду К 26.130.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності: 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28 грудня 2017 року в Університеті створено Спеціалізовану вчену раду К 26.130.03 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень