Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 • Інформація про спеціальність

  Підприємництво – найбільш креативний вид діяльності, що забезпечує соціально-економічний розвиток країни, реалізацію творчих здібностей особистостей та гарантує добробут. Йому належить важлива роль у забезпеченні економічної стабільності, інноваційного прогресу у створенні нових робочих місць, послабленні соціального напруження. Тому такого великого значення в Україні набуває підготовка висококваліфікованих підприємців.

  Здатність до підприємницької діяльності формується й розвивається в процесі набуття економічних та управлінських знань і навичок.

  У рамках спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» пропонуються для вступу такі освітні програми:

 • Освітня програма «Комерційна логістика» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Коледжі можуть обрати освітню програму «Комерційна логістика».

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста освітня програма в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з'являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Навчання за цією освітньою програмою надає глибокі знання та вміння, необхідні для використання у майбутніх фахівців з логістики, навички системного мислення та застосування кількісних методів для прийняття логістичних рішень із закупівлі товарів та їх обґрунтування, їх транспортного та складського обслуговування, ефективного збуту та якісного сервісу. Впровадження логістичних концепцій управління дозволяє підвищити ефективність використання всіх видів ресурсів підприємства. Принципи і методи логістики направлені на прийняття оптимальних рішень щодо управління матеріальними, фінансовими, трудовими та інформаційними потоками. Логістика також є антикризовим інструментом менеджменту, що пов'язано з інтегральним ефектом логістичного менеджменту, який дозволяє об'єднати зусилля персоналу підприємства, його підрозділів і логістичних партнерів в наскрізному управлінні матеріальними і супутніми потоками в повному логістичному ланцюзі «закупівля – виробництво – розподіл – реалізація».

  Спеціаліст «комерсант-логіст» – це насамперед системний аналітик, здатний прорахувати й економічно обґрунтувати доцільність та ефективність рішень щодо наскрізного управління рухом товару з урахуванням інтересів усіх учасників цього процесу. Він володіє мистецтвом ведення комерційних переговорів з партнерами, знає засоби і методи регулювання господарських взаємовідносин між покупцями і постачальниками товарів і послуг.

  Володіє знаннями про споживчі властивості і методи якісної експертизи товарів, основами рекламної справи, маркетингу, менеджменту.

  Фахівці з комерційної логістики формують стиль спілкування зі споживачами, визначають корпоративне обличчя фірми та її привабливість для споживача.

  Отримана освітня програма дозволить випускникам займати широкий спектр посад у фірмах, які ведуть комерційну діяльність. Комерсант-логіст – одна з найкреативніших спеціальностей з високою оплатою праці. Спеціалісти з комерційної логістики сьогодні найбільш затребувані на ринку праці в Україні та Європі.

  Вони зможуть працювати в різних галузях економіки та забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти наскрізними матеріальними та супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат та отримання синергічного ефекту

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • основи розвитку сучасної комерційної справи та логістики;
  • сутність поняття «комерційна логістика» та історія її розвитку; принципи організації та методологічні засади комерційної діяльності; основні положення логістики як теорії управління матеріальними та інформаційними потоками;
  • принципи та функціональні області логістичної системи;
  • методи розробки стратегії та тактики логістичної системи;
  • системи управління товарними запасами;
  • проблеми, які вирішує транспортна логістика;
  • принципи побудови логістичних інформаційних систем, форма та динаміка розвитку комерційної справи;
  • характеристики видів середовищ бізнесу, внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на розвиток вітчизняної та міжнародної комерційної та логістичної справи;
  • основні види комерційних підприємств в бізнесі та їхні особливості;
  • механізм проведення комерційних операцій через торгово-посередницьку ланку на сучасних та міжнародних біржах;
  • методи і засоби підвищення ефективності комерційного підприємства;
  • організація та координація вантажоперевезень, складання маршрутів, транспортування вантажів, управління складськими запасами і замовленнями

  Після успішного закінчення програми випускник може продемонструвати вміння:

  • комплексно і систематично аналізувати комерційну діяльність та систему матеріально-технічного забезпечення;
  • організувати роботу зі збуту і продажу продукції;
  • передбачати і визначати ступінь ризику, використовувати основні положення логістики для оптимізації потоків залежно від умов функціонування підприємства;
  • володіти методикою системного підходу при формуванні логістичної системи;
  • правильно формулювати мету та завдання розвитку комерційної діяльності торговельного підприємства;
  • описувати бізнес-процес логістичної системи;
  • планувати діяльність логістичної системи;
  • визначати показники якості та рівень логістичного обслуговування споживачів;
  • вибирати критерії транспорту при формуванні логістичної системи;
  • розрахувати та оцінити економічну ефективність використання принципів логістики;
  • визначати оптимальний рівень логістичного сервісу;
  • забезпечувати підприємство необхідними матеріальними ресурсами згідно із замовленням і укладанням договорів;
  • виконувати планово-облікові роботи з використанням сучасних інтернет-технологій;
  • оформляти інвентаризаційні, контрольно-ревізійні документи, матеріали по застосуванню економічних санкцій і стимулів;
  • виявляти внутрішньогосподарські резерви і здійснювати режим економії, виявляти резерви збільшення прибутків;
  • забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та екологічного захисту навколишнього середовища

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Аналіз економіки підприємства
  • Бухгалтерський облік
  • Вища математика та теорія ймовірностей
  • Вступ до фаху
  • Гроші і кредит
  • Економіка підприємства
  • Економічна теорія та економічна історія
  • Захист Вітчизни
  • Зовнішньоекономічна діяльність
  • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  • Інформаційні та цифрові технології
  • Інформаційні та цифрові технології на підприємстві
  • Інфраструктура товарного ринку
  • Історія України
  • Історія України та українська культура
  • Комерційна діяльність
  • Комерційна логістика
  • Комерційне товарознавство
  • Комунікаційна діяльність
  • Логістика
  • Макроекономіка
  • Маркетинг
  • Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
  • Менеджмент
  • Організація закупівлі та продажу
  • Основи підприємницької діяльності
  • Основи розробки бізнес планів
  • Основи фінансового права
  • Основи цивільного та господарського права
  • Планування та організація діяльності підприємства
  • Податкова система
  • Ринкові дослідження
  • Статистика
  • Українська література
  • Українська мова
  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Управління витратами
  • Управління ресурсами підприємства
  • Фізична культура
  • Філософія
  • Фінанси
  • Фінанси підприємств
  • Ціноутворення

  Дисципліни освітньої програми

  • Зовнішньоекономічна діяльність
  • Інфраструктура товарного ринку
  • Комерційна діяльність
  • Комерційна логістика
  • Комерційне товарознавство
  • Логістика
  • Менеджмент
  • Організація закупівлі та продажу

  Практика

  Основними базами виробничої практики молодших спеціалістів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Комерційна логістика» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства – комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії.

  Працевлаштування

  Випускники можуть в майбутньому обіймати посади в різних галузях економіки та забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, пакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес. А також матимуть змогу обіймати посади агентів із клірингу та експедиції, консультантів, комерційних агентів, займатися міжнародними перевезеннями, бути начальниками перевантажувальних комплексів, менеджерами з постачання, помічниками керівників комерційних підприємств тощо. Окрім того, володіючи відповідними знаннями з комерційної діяльності, вони будуть здатні відкрити та вести свою справу

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
 • Спеціалізація «Організація сімейного бізнесу» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Коледжі можуть обрати спеціалізацію «Організація сімейного бізнесу».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста спеціалізація в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Сучасний стан економічного розвитку України ставить на порядок денний проблему пошуку нових форм господарювання, що значною мірою зможуть враховувати інтереси як виробників, так і споживачів продукції. Однією з таких форм є сімейний бізнес. Досвід розвинених країн переконує в необхідності розвитку сімейного бізнесу в Україні. У провідних європейських країнах частка сімейного бізнесу становить 90% або наближається до цього показника. В Україні ж ця ніша не заповнена навіть на 10%, хоча саме сімейний бізнес може стати універсальним рішенням для подолання економічних проблем.

  Спеціалізація «Організація сімейного бізнесу» спрямована на забезпечення потреби ринку у фахівцях, які орієнтуються на створення та підтримку діяльності підприємницьких структур сімейного типу. Навчання за цією програмою дозволяє поглибити навички та компетенції з питань економіки, організації та управління сімейним бізнесом

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • особливості організації сімейного бізнесу;
  • принципи управління діяльністю сімейних підприємств;
  • особливості управління колективом сімейної компанії;
  • підходи до оцінки ефективності діяльності сімейних підприємств

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • генерувати бізнес-ідеї зі створення підприємств сімейного типу;
  • визначати мету, завдання діяльності та структуру управління сімейного підприємства;
  • визначати потребу в стартовому підприємницькому капіталі;
  • оцінювати фінансовий стан підприємства;
  • просувати продукцію підприємства;
  • оптимізувати податкові платежі сімейного підприємства;
  • працювати із програмним забезпеченням «1С: Бухгалтерія», «Парус-Підприємство»

  Основні дисципліни

  Студенти вивчають основи розробки бізнес-планів, основи підприємницької діяльності, економіку підприємства, принципи провадження рекламної діяльності, особливості управління витратами, ціноутворення, оподаткування сімейного бізнесу тощо. Під час написання курсової роботи студенти розробляють бізнес-план створення сімейного підприємства

  Практика

  Метою практики є підготовка студентів до створення власного сімейного бізнесу, успішного виконання своїх обов’язків в економічних відділах приватних та державних підприємств. Під час проходження практики студенти відвідують українські та міжнародні компанії, знайомляться з успішними підприємцями та фахівцями своєї галузі, організацією роботи сімейного підприємства та його структурних підрозділів. Під час ділових ігор розвивають свої професійні навички, вирішують реальні кейси від компаній, вчаться швидко та якісно вирішувати бізнес-задачі. Такий підхід значно підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці після випуску

  Працевлаштування

  Випускники програми зможуть розпочати власний сімейний бізнес, а також займати посади: економіста; помічника економіста; економіста з планування; економіста з ціноутворення; помічника керівника підприємства

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | молодший спеціаліст

  Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дає змогу оволодіти необхідними навичками та знаннями зі створення і розвитку власного бізнесу, діяльності на вітчизняних та міжнародних ринках, з управління успішними проектами та організації трудових і фінансових, інформаційних ресурсів. Випускники спеціальності можуть бути не лише успішними підприємцями, але й аналітиками з різних аспектів підприємницької діяльності.

  Дисципліни за вибором студента та професійні тренінги дають можливість студентів спеціалізуватись у сфері підприємництва на ринку нерухомості.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання особливостей організації підприємництва в різних сферах та з використання різних організаційних форм діяльності;
  • володіння фундаментальними принципами управління підприємством, використання форм конкурентної боротьби з застосуванням сучасних інформаційних технологій;
  • використання сучасних форм управління персоналом компанії;
  • уміння розробляти бізнес-плану розвитку підприємства, бізнес-проекти.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • генерувати бізнес-ідеї зі створення нових підприємств - стартапів та модифікацій діяючих;
  • визначати мету, завдання діяльності та структуру майбутнього підприємства;
  • визначати потребу в стартовому підприємницькому капіталі та інших виробничих ресурсах;
  • оцінювати фінансовий стан та потенціал підприємства;
  • розробляти план просувати продукції підприємства;
  • обґрунтовувати напрямки оптимізації податкових платежів сімейного підприємства тощо.

  Основні дисципліни

  Студенти вивчають основи розробки бізнес-планів, основи підприємницької діяльності, економіку підприємства, основи провадження рекламної діяльності, особливості управління витратами, ціноутворення, оподаткування сімейного бізнесу тощо. Під час написання курсової роботи студенти розробляють бізнес-план створення підприємства

  Практика

  Метою практики є підготовка студентів до створення власного бізнесу, успішного виконання своїх обов’язків в різних підрозділах приватних, колективних та державних підприємств. Під час проходження практики студенти відвідують українські та міжнародні компанії, знайомляться з успішними підприємцями, з особливостями організації роботи підприємства та його структурних підрозділів. Під час ділових ігор розвивають свої професійні навички, вирішують реальні кейси від компаній, вчаться швидко та якісно розв’язувати бізнес-задачі. Практина підготовка значно підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці після отримання диплому.

  Працевлаштування

  Випускники освітньої програми зможуть розпочати власний бізнес, а також займати посади економіста: помічника економіста; економіста з планування; економіста з ціноутворення; помічника керівника підприємства

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Коледж економіки, права та інформаційних технологій » Підприємництво, торгівля та біржова діяльність