Спеціальність «Облік і оподаткування»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 • Інформація про спеціальність

  Ефективність діяльності будь-якого господарського суб’єкта значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиту. Нестабільність законодавства, зростання податкового тиску на суб’єкти господарювання, загострення конкуренції практично в усіх сферах господарської діяльності зумовлюють постійну потребу у відповідних фахівцях.

  Фахівець з обліку і оподаткування може працювати як незалежний спеціаліст і надавати послуги з обліку і складання фінансової звітності, аудиту, податкової звітності, консультації з управління, судово-бухгалтерської експертизи на рівні підприємства та в державних установах, органах влади і управління, податкових адміністраціях, комісіях з цінних паперів, казначействах, громадських організаціях тощо.

  Обираючи професію з даної спеціальності, необхідно пам’ятати, що вона потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності та посидючості. Знання іноземної мови та міжнародних стандартів фінансової звітності, нових версій комп’ютерних програм збільшують шанси кар’єрного зростання. Початківці, як правило, працюють, на одній з ділянок бухгалтерського обліку (нарахування заробітної плати, нарахування та утримання податків, облік необоротних та оборотних активів тощо). Професійне зростання передбачає поступове зближення функціональних обов’язків із управлінською діяльністю, що дозволяє займати такі посади, як: головний бухгалтер, заступник директора, фінансовий директор.

  Нові соціально-економічні умови потребують нових навчальних форм та оновлення змісту навчально-виховного процесу. Тому в Коледжі здійснюється підготовка фахівців з обліку і оподаткування за інноваційними й перспективними освітніми програмами.

  У рамках спеціальності «Облік і оподаткування» пропонуються для вступу:

 • Освітня програма «Облік і оподаткування» + поглиблене вивчення інформаційних технологій | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Облік і оподаткування» в Коледжі можуть обрати освітню програму «Облік і оподаткування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням інформаційних технологій.

  Ця освітня програма дає можливість конкретизації фаху й набуття глибших знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста отримання додаткових компетенцій в межах освітньої програми починається з другого курсу, коли з’являються відмінності у переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити напрям підготовки за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  У подальшому випускники за цією освітньою програмою можуть продовжити навчання за спеціальністю Університету «Облік і оподаткування» без складання академічної різниці.

  Навчання за освітньою програмою «Облік і оподаткування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням інформаційних технологій передбачає роботу в невеликих академічних групах, застосування авторських навчальних програм та індивідуальних методик викладання. До проведення занять залучено висококваліфікованих викладачів. Це допомагає студентам удосконалити практичні навички зі спеціальності, поглибити знання з професійної термінології, знати методику проведення аудиту та фінансового контролю, вміти заповнювати податкові декларації, фінансові звіти, оптимізувати та мінімізувати податкове навантаження, працювати у спеціалізованих комп’ютерних програмах, формує у них лідерські якості, ораторські здібності, вміння працювати у команді, допомагає реалізувати себе в сучасному світі.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • поглиблене вивчення інформаційних технологій в обліку як фактора підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
  • визначення методів формування та аналізу механізму реалізації облікової політики;
  • визначення та оцінка порядку формування доходів і фінансування витрат підприємства, особливості організації обліку підприємств різних організаційно-правових форм;
  • навики економічного аналізу фінансово-господарського стану підприємств;
  • розуміння основних понять і категорій обліку, основ побудови податкової системи підприємства;
  • уміння використовувати математичний інструментарій дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних фінансових та оптимізаційних завдань у сфері обліку і оподаткування;
  • уміння формувати облікову-аналітичну інформацію для проведення економічного аналізу;
  • застосовувати знання з права, бухгалтерського і податкового законодавства у практичній діяльності;
  • проводити облікові операції з використанням сучасних спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
  • формувати і застосовувати обліково-інформаційну підтримку управління з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію;
  • здійснювати контроль і аудит з метою забезпечення ефективного функціонування системи, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень норм і стандартів підвищення відповідальності.

  Основні дисципліни

  Освітня програма «Облік і оподаткування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням інформаційних технологій створена на базі спеціальності «Облік і оподаткування» і передбачає вивчення студентами з ІІ курсу низки дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Інформаційні системи та технології», «Контроль і ревізія», спеціалізовані комп’ютерні програми: «1С-бухгалтерія», «Парус» тощо.

  Створені всі умови для отримання глибоких знань з обліку і оподаткування з використанням інформаційних технологій, формування компетентних та успішних фахівців, які здатні працювати в галузях, що потребують як економічних, так і комп’ютерно-інформаційних знань.

  Практика

  Студенти на другому курсі проходять навчально-виробничу практику «Вступ до фаху» та виробничо-імітаційну практику, під час якої знайомляться із успішними підприємцями та фахівцями своєї галузі, організацією податкової роботи та бухгалтерського обліку на підприємствах. Під час практики проводяться тренінги та майстер-класи з розвитку професійних навичок, вирішення реальних завдань. Студенти проходять виробничу практику, метою якої є перевірка знань і навичок, отриманих під час теоретичного навчання, апробація та розвиток вміння глибоко аналітично, логічно і творчо осмислювати процеси, що відбуваються в обліковій політиці на національному та міжнародному рівнях.

  Працевлаштування

  У майбутньому випускники можуть здійснювати фінансову роботу в сфері обліку і оподаткування у провідних фірмах і компаніях, працювати спеціалістами державних фінансових органів і підрозділів НБУ, комерційних банків, філій, представництв іноземних компаній в Україні тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Облік і оподаткування» + поглиблене вивчення основ оціночної діяльності | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Облік і оподаткування» в Коледжі можуть обрати освітню програму «Облік і оподаткування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням основ оціночної діяльності.

  Ця освітня програма дає можливість конкретизації фаху й набуття глибших знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста отримання додаткових компетенцій в межах освітньої програми починається з другого курсу, коли з’являються відмінності у переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити напрям підготовки за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Програма створена з урахуванням потреб сучасного ринку у спеціалістах із обліку і оподаткування з підготовкою у сфері оціночної діяльності. Програма об’єднує облікові, податкові та дисципліни з оціночної діяльності. Такий підхід до підготовки фахівця відповідає потребам нашого часу, коли важливим постає питання оцінки вартості майна підприємницьких структур та успішної їх фінансово-господарської діяльності.

  На сьогодні підприємства, установи та організації, де можуть реалізувати себе фахівці з обліку і оподаткування, мають доволі розгалужені напрями діяльності, що зумовлює потребу в досвідчених спеціалістах, які б мали високий рівень сучасних знань і професійних навичок. Саме тому в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій і в Університеті «КРОК», до складу якого входить Коледж, крім викладання необхідних дисциплін, особлива увага приділяється отриманню студентами досвіду роботи за обраною спеціальністю: співпраця навчального закладу з відомими підприємствами і провідними оціночними компаніями дозволяє їм здобути практичні навички роботи.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • поглиблене вивчення правових засад обліково-оціночної діяльності як фактору підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
  • розуміння основних понять і категорій обліку і оподаткування; організаційних засад побудови облікової політики;
  • визначення принципів оцінки нерухомості різними методами, видів вартості та використання основних підходів до оцінки майна;
  • вивчення нормативно-законодавчих вимог до проведення оцінки нерухомості та основні законодавчі засади державного контролю;
  • навички оціночного аналізу вартості рухомого та нерухомого майна з врахуванням норм законодавства;
  • визначення дисконтних ставок і ставок капіталізації;
  • уміння складати звіти про проведення оцінки, аналізувати зміст його основних розділів.

  Основні дисципліни

  Крім загальноекономічних, студенти вивчатимуть блок спеціальних дисциплін, пов’язаних з теорією та практикою оцінки. Серед них «Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності», «Методи і моделі оцінювання», «Оціночна діяльність», «Фінансовий облік», «Ріелторська діяльність», програмні продукти з можливостями використання нормативних документів, що необхідні для оціночної діяльності; курсова робота з додатковим підрозділом із оціночної діяльності; виробнича практика з індивідуальним завданням з оціночної діяльності.

  Практика

  Студенти освітньої програми «Облік і оподаткування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням основ оціночної діяльності на другому курсі проходять навчально-виробничу практику, під час якої відвідують оціночні компанії, фінансові установи, комерційні банки, знайомляться з успішними підприємцями та фахівцями своєї галузі, організацією роботи в оціночних фірмах. Під час ділових ігор і тренінгів розвивають професійні навички оцінювача, вирішують реальні кейси від компаній, вчаться швидко та якісно їх вирішувати. На третьому курсі студенти проходять виробничу практику з відповідними індивідуальними завданнями на підприємствах різних форм власності, оціночних фірмах, фінансових установах і державних органах.

  Працевлаштування

  У майбутньому випускники можуть претендувати на різні посади та працювати оцінювачами-експертами, що дасть змогу працювати в оціночних фірмах, банківських і консалтингових структурах.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.