Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 • Інформація про спеціальність

  Діяльність фінансиста полягає в плануванні та управлінні фінансовими потоками. Головне його завдання – це спланувати, куди вкласти гроші; кому чи в кого і скільки позичити; які цінні папери придбати і як максимально вигідно продати свої; як юридично захистити власні права та права компанії. Спеціаліст-фінансист може обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах підприємств, комерційних організаціях, в акціонерних товариствах, інвестиційних фондах і компаніях, комерційних банках, державних фінансових органах і компаніях, займати посаду провідного спеціаліста страхової компанії.

  Обираючи професію фінансиста, необхідно пам’ятати, що вона потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності та посидючості. Фінансист повинен вміти ефективно розпоряджатися коштами, правильно визначати нарахування податків, активно діяти у сфері фінансових ринків, захищати заощадження від інфляції.

  Інші галузі, в яких може реалізувати себе випускник спеціальності, – банківська та страхова. Банківський службовець будь-якої ланки чи працівник страхової компанії має знати, як функціонує фінансова установа. Це передбачає розуміння процесу переміщення і трансформації ресурсів, побудови системи фінансових послуг із метою концентрування її на інтересах клієнта; роботу з кредитами, визначення оцінки бізнес-планів і діяльності підприємств; прийняття виважених рішень про вкладення коштів; прогнозування прибутку; здійснення маркетингової діяльності – розробки і прогнозування фінансових послуг. Важливою також для банківського службовця чи страхового агента є здатність вишукувати фінансові ресурси на світовому ринку і залучати їх в Україну.

  Нові соціально-економічні умови потребують нових навчальних форм та оновлення змісту навчально-виховного процесу. Тому в Коледжі здійснюється підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування за інноваційними й перспективними освітніми програмами.

  У рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» пропонуються для вступу:

 • Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» + поглиблене вивчення іноземної мови | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» в Коледжі можуть обрати освітню програму «Фінанси, банківська справа та страхування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням іноземної мови.

  Ця освітня програма дає можливість конкретизації фаху й набуття глибших знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста отримання додаткових компетенцій в межах освітньої програми починається з другого курсу, коли з’являються відмінності у переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити напрям підготовки за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  У 2010 році Коледж економіки, права та інформаційних технологій відкрив спеціалізацію «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови», що стала відповіддю на зростаючі потреби у кваліфікованих фахівцях, які не лише мають глибокі знання в обраній спеціальності, а й на високому рівні володіють іноземними мовами, знають професійну термінологію та можуть якісно застосувати отриманні навички та компетенції у практичній діяльності.

  У подальшому випускники за цією освітньою програмою можуть продовжити навчання за спеціальністю Університету «Фінанси, банківська справа та страхування» без складання академічної різниці.

  Навчання за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням іноземної мови передбачає роботу в невеликих академічних групах, застосування авторських навчальних програм та індивідуальних методик викладання. До проведення занять залучено висококваліфікованих викладачів.

  Студенти цієї освітньої програми – постійні учасники багатьох проектів, що створені у Коледжі та Університеті. Саме вони виступають активом, який організовує студентів для участі в заходах у рамках міжнародного проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО», членом якого є Коледж. Участь у міжнародних проектах, конференціях, модерування англомовних секцій, організація та проведення власних регіональних проектів за участю представників міжнародних організацій – це неповний перелік можливостей, які мають студенти. Вони також залучені до реалізації та проведення країнознавчого просвітницького фестивалю «Діалог культур». Вони готують презентації і виступи іноземною мовою, спілкуються з послами та представниками посольств, виступають на секційних засіданнях. Мають можливість стати учасником семінарів, організованого за сприяння British Council в Україні, та реалізувати проекти соціального спрямування.

  Така неформальна освіта допомагає студентам удосконалити англійську мову, поглибити знання з професійної термінології, формує в них лідерські якості, ораторські здібності, вміння працювати у команді, допомагає реалізувати себе в сучасному світі.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • поглиблене вивчення фахової іноземної мови як фактора підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
  • визначення методів формування та аналізу механізму реалізації фінансової політики;
  • визначення та оцінка порядку формування доходів і фінансування видатків бюджету, особливості функціонування фінансів підприємств різних організаційних форм і домогосподарств;
  • навики фінансового аналізу економічної ситуації в країні;
  • розуміння основних понять і категорій фінансів, основ побудови фінансової системи;
  • уміння класифікувати структуру бюджету як об’єкта управління;
  • уміння аналізувати бюджет домогосподарства, доходи та видатки суб’єктів господарювання;
  • розуміння економічної природи банківської діяльності, видів банківських операцій і банківських продуктів;
  • розуміння економічної природи страхування, структури страхового та фінансового ринків;
  • розуміння основ побудови світових фінансових систем.

  Основні дисципліни

  Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням іноземної мови створена на базі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і передбачає вивчення студентами з ІІ курсу низки дисциплін англійською мовою: «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Маркетинг». Для студентів збільшено кількість навчальних годин з іноземної мови за рахунок вибіркових дисциплін. Крім того, надається можливість факультативно вивчати німецьку мову, ділову англійську мову та макро і мікроекономіку англійською мовою.

  Створені всі умови для отримання глибоких знань з фінансів, банківської справи та страхування з використанням професійної термінології іноземною мовою, формування компетентних та успішних фахівців, які здатні працювати в галузях, що потребують як економічних, так і лінгвістичних знань.

  Практика

  Студенти проходять виробничу практику, метою якої є перевірка знань і навичок, отриманих під час теоретичного навчання, апробація та розвиток вміння глибоко аналітично, логічно і творчо осмислювати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері на національному та міжнародному рівнях.

  Працевлаштування

  У майбутньому випускники зможуть реалізувати себе в іноземних фірмах і компаніях, працювати спеціалістами державних фінансових органів і валютних підрозділів НБУ, комерційних банків, філій, представництв іноземних банків в Україні тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» + поглиблене вивчення права | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» в Коледжі можуть обрати освітню програму «Фінанси, банківська справа та страхування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням права.

  Ця освітня програма дає можливість конкретизації фаху й набуття глибших знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста отримання додаткових компетенцій в межах освітньої програми починається з другого курсу, коли з’являються відмінності у переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити напрям підготовки за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Програма створена з урахуванням потреб сучасного ринку в спеціалістах із фінансів, банківської справи та страхування з правовою підготовкою. Програма об’єднує фінансові та юридичні дисципліни. Такий підхід до підготовки фахівця відповідає потребам нашого часу, коли нагальним стає питання правового захисту та успішної фінансової діяльності підприємницьких структур.

  На сьогодні фінансові установи та страхові компанії, де можуть реалізувати себе фахівці з фінансів, банківської справи і страхування, мають доволі розгалужені напрями діяльності, що зумовлює потребу в досвідчених спеціалістах, які б мали високий рівень сучасних знань і професійних навичок. Саме тому в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій і в Університеті «КРОК», до складу якого входить Коледж, крім викладання необхідних дисциплін, особлива увага приділяється отриманню студентами досвіду роботи за обраною спеціальністю: співпраця навчального закладу з провідними банківськими установами України та страховими компаніями дозволяє їм здобути практичні навички роботи у різних фінансових установах.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • поглиблене вивчення правових засад фінансової діяльності як фактора підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
  • визначення методів та етапів аналізу фінансового механізму за допомогою норм фінансового, господарського та адміністративного права;
  • визначення порядку виконання бюджету на основі Бюджетного кодексу;
  • навички аналізу макроекономічної ситуації в країні з врахуванням норм законодавства;
  • розуміння основних понять і категорій фінансів; нормативно-правових засад побудови фінансової системи;
  • уміння класифікувати структуру бюджету як об’єкта управління відповідно до бюджетного законодавства;
  • уміння складати та аналізувати кошторис домогосподарства з урахуванням сучасних комунальних тарифів і норм законодавства;
  • знання засад нормотворення на фінансовому ринку.

  Основні дисципліни

  Макро- та мікроекономіка, вища математика, загальна теорія фінансів (гроші та кредит, фінанси підприємств, фінанси), податкова система, бюджетна система, бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, основи фінансового, господарського та цивільного права; програмні продукти з можливостями використання нормативних документів, що необхідні для фінансової діяльності; курсова робота з додатковим підрозділом із права; виробнича практика з індивідуальним завданням юридичного спрямування.

  Практика

  Студенти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням права на другому курсі проходять навчально-виробничу практику, під час якої відвідують фінансові установи, комерційні банки, страхові компанії, знайомляться з успішними підприємцями та фахівцями своєї галузі. Багаторічними партнерами є ПАТ «Приватбанк», Кредобанк, ННЦ «Інститут аграрної економіки», ТОВ «РТРІ» та інші. Під час ділових ігор розвивають професійні навички, вирішують реальні кейси від компаній, навчяться швидко та якісно їх вирішувати. На третьому курсі студенти проходять виробничу практику з відповідними індивідуальними завданнями на підприємствах різних форм власності, фінансових установах, державних органах.

  Працевлаштування

  У майбутньому випускники можуть претендувати на різні посади та працювати менеджерами фінансових підрозділів державних, підприємницьких, банківських структур та страхових компаній, виконуючи операції з розміщення грошових ресурсів, кредитування, цінними паперами, іноземною валютою, нерухомим майном; спеціалістами сфери міжнародних валютних розрахунків і кредитних операцій комерційних банків; спеціалістами валютних підрозділів НБУ, комерційних банків, філій та представництв іноземних банків в Україні.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Коледж економіки, права та інформаційних технологій » Фінанси, банківська справа та страхування