Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — Університет «КРОК»

«Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії»
(про спеціальність та освітні програми)

Кафедра міжнародних відносин та журналістики

 
 
 
Ткач Дмитро Іванович (Надзвичайний і Повноважний Посол України, проректор з міжнародних зв'язків, завідувач кафедри міжнародних відносин та журналістики Університету «КРОК»)

У рамках спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» започаткована у 2017 році
«ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО ДИПЛОМАТА» (стаціонарна та дистанційна форми)

Школу започатковано разом з Українською Асоціацією зовнішньої політики.

Головне завдання: ознайомлення із основами дипломатичної діяльності; формування підвалин розуміння зовнішньополітичних пріоритетів України; створення сприятливого клімату для визначення свого місця у міжнародному житті як представників громадянського суспільства, в майбутньому при відповідних умовах, як професійних дипломатів.

Викладачі школи – це люди, які об’єдналися, щоб служити своєму народові в якості незалежних, об’єктивних, авторитетних професіоналів у сфері публічної зовнішньої політики

 • Інформація про спеціальність

  Становлення України як незалежної держави, її інтеграція у світове та, зокрема, в європейське співтовариство, що характеризуються динамічністю політичних, економічних, соціальних та інших процесів, вимагає підготовки якісно нових фахівців у сфері міжнародних відносин. Інформаційна революція, що розпочалася декілька десятиліть тому і триває досі, справляє величезний вплив практично на всі аспекти діяльності людини, вимагає від спеціаліста-міжнародника таких актуальних компетентностей, як знання фундаментальних основ міжнародних відносин, складових і функціональних процесів системи міжнародних відносин та уміння ефективно і креативно їх використовувати у своїй професійній діяльності. Водночас висококваліфікованим фахівцям цієї спеціальності конче потрібні знання принципів та методів здійснення інформаційної роботи, уміння застосовувати конкретні методики й методи обробки інформаційних потоків та підготовки аналітичних матеріалів, здатність використовувати різні технічні засоби для проведення інформаційної роботи у міжнародних відносинах.

  Сьогодні Україна потребує формування і підтримки свого нового привабливого іміджу та його поширення на міжнародній арені. Робота в цьому напрямі має починатися не лише з проведення відповідних реформ у всіх сферах суспільного життя, а й з підготовки фахівців високої кваліфікації у сфері формування та популяризації оновленого іміджу нашої Батьківщини. І саме таких фахівців сьогодні готує Університет економіки та права «КРОК». Вони повинні мати ґрунтовні знання з проблем формування державного іміджу, бути підготовленими до ефективної роботи із засобами масової інформації та сучасними інформаційними технологіями, мати навички з організації роботи із зарубіжною громадськістю, вільно володіти кількома іноземними мовами та легко орієнтуватися у світовій історії, культурі, літературі тощо.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

 • Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» | бакалавр

  Особливості підготовки фахівців-бакалаврів за спеціальністю:

  • участь у викладанні основних навчальних дисциплін загальних професійних компетентностей спеціальності бере Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор політичних наук, професор Дмитро Іванович Ткач;
  • фахівці з міжнародних відносин, які мають спеціальну підготовку у сфері міжнародних відносин, є і ставатимуть все більш затребуваними на сучасному ринку праці. Це обумовлено тим, що в умовах глобалізації та формування інформаційного суспільства вміння вільно орієнтуватися в міжнародному середовищі та ефективно використовувати джерела міжнародної інформації є життєво необхідними практично у всіх сферах діяльності: зовнішньополітичній, комерційній, громадській тощо;
  • важливу роль у формуванні фахівців з міжнародних відносин відіграє мовна підготовка. Упродовж навчання студенти мають можливість досконало опанувати дві іноземні мови – англійську як обов’язкову та одну за вибором: німецьку або французьку;
  • студенти, які навчаються за програмою цієї спеціальності, виконують практичні аналітичні дослідження реально існуючих проблем та об’єктів міжнародних відносин, що створює сприятливі умови для збагачення й закріплення знань та набуття конкретних професійних вмінь і навичок.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • принципи та методи здійснення інформаційно-аналітичної роботи;
  • теоретичні засади зовнішньої політики, а саме: її сутність, структуру, типи, функції, механізми вироблення і реалізації;
  • основні теорії, доктрини і концепції світової політики, загальної міжнародної проблематики та регіональної специфіки; положення міжнародно-правових актів, фундаментальних політичних та міжнародно-правових досліджень з питань світової політики та міжнародних відносин;
  • принципи та організаційні механізми управління функціонуванням мережі Інтернет; методи та засоби здійснення PR-діяльності в мережі Інтернет;

  Випускники цієї спеціальності вміють:

  • використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для пошуку, систематизації та обробки інформації з метою підготовки аналітичних документів;
  • ґрунтовно аналізувати стан тієї чи іншої міжнародної проблеми і передбачати можливі перспективи її розв’язання з огляду на зовнішньополітичний курс залучених до неї держав;
  • класифікувати сучасні міжнародні організації, визначати умови та особливості їх створення, місце, роль і значення у сучасній світовій політиці; визначати інтегруючу роль міжнародних організацій, прогнозувати можливу поведінку міжнародних організацій як акторів міжнародних відносин;
  • застосовувати основні інтернет-сервіси в інформаційно-аналітичній роботі та інформаційно-аналітичному забезпеченні міжнародної діяльності;
  • використовувати інформаційні системи міжнародних організацій в інформаційно-аналітичній роботі;
  • застосовувати конкретні методики та прийоми при підготовці інформаційних матеріалів у сфері зв’язків з громадськістю;
  • оцінювати та класифікувати інформаційні ресурси і процеси в сучасній організації (підприємстві, установі);
  • досліджувати, аналізувати та оцінювати інформаційні потреби організації, виконувати пошук інформації, яка відповідає потребам організації, здійснювати її аналіз і оцінку.

  Основні дисципліни

  » Країнознавство » Теорія та практика міжнародних відносин » Міжнародні відносини та світова політика » Дипломатія » Зовнішня політика України » Основи інформаційно-аналітичної діяльності » Аналіз зовнішньої політики » Міжнародні інформаційні системи і технології » Міжнародна інформація » Інформаційний менеджмент.

  Дисципліни спеціальності: » Аналітична робота в мережі Інтернет » Електронний PR » Інформаційні компанії » Теорія масової комунікації

  Практика

  Здобувачі ступеня бакалавра проходять практику в органах влади; дослідницьких установах; засобах масової інформації; громадських та комерційних організаціях, які займаються міжнародною діяльністю.

  Працевлаштування

  Випускники з дипломом бакалавра за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть працювати у сфері політики та державного управління; у сфері дипломатії та міжнародних відносин; у департаментах, управліннях міжнародних зв’язків різних підприємств і організацій, у МЗС та обіймати посади: фахівця з інформаційної роботи; помічника інформаційного аналітика-міжнародника; помічника консультанта (радника, експерта) з питань міжнародних комунікацій; помічника фахівця зі зв’язків з громадськістю та пресою, фахівця з питань міжнародного співробітництва в органах місцевого самоврядування тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра

   
 • Спеціальність «Міжнародна журналістика» | магістр

  Особливості підготовки фахівців-магістрів за цією спеціальністю:

  • участь у викладанні основних навчальних дисциплін загальних професійних компетентностей спеціальності бере Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор політичних наук, професор Дмитро Іванович Ткач;
  • фахівці з міжнародних відносин, які орієнтуються у проблемах інформаційних війн, національного брендингу, міжнародних зв’язків з громадськістю є високо затребуваними на ринку праці, зокрема, у політичній, дипломатичній, комерційній та інших сферах;
  • важливу роль у формуванні фахівців з міжнародних відносин відіграє мовна підготовка. Упродовж навчання студенти мають можливість удосконалювати володіння англійську мовою;
  • студенти, які навчаються за програмою цієї спеціальності, виконують практичні аналітичні дослідження реально існуючих проблем міжнародних інформаційних відносин, що створює сприятливі умови для збагачення й закріплення знань та набуття конкретних професійних вмінь і навичок.

  Ключові професійні компетентності

  Знання

  • Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.
  • Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та аналізувати їх плив на міжнародну журналістику
  • Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.
  • Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав.
  • Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій, проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному, регіональному та локальному контекстах.

  Уміння

  • Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.
  • Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку.
  • Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.
  • Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.
  • Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

  Застосування знань

  • Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин та світової політики.
  • Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.
  • Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.
  • Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.
  • Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій.
  • Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

  Комунікація:

  • Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного співробітництва та дипломатії.
  • Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики.
  • Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.
  • Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин.

  Автономія і відповідальність:

  • Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин
  • Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
  • Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.
  • Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.
  • Іноземна мова
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Культура наукової фахової мови
  • Наукова журналістика
  • Прикладні соціально-комунікаційні технології в міжнародній журналістиці
  • Міжнародна журналістика в системі ЗМК
  • Діджитал-комунікації

  Практика

  Здобувачі ступеня магістр проходять практику в органах влади; дослідницьких установах; засобах масової інформації; громадських та комерційних організаціях, які займаються міжнародною діяльністю.

  Працевлаштування

  Випускники з дипломом магістр за спеціальністю «Міжнародна журналістика» можуть працювати у сфері політики та державного управління; у сфері дипломатії та міжнародних відносин; у департаментах, управліннях міжнародних зв’язків різних підприємств і організацій та обіймати посади: фахівця з міжнародних відносин; консультанта (радника, експерта) з питань міжнародних комунікацій; фахівця зі зв’язків з громадськістю та пресою тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання в аспірантурі.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Факультет міжнародних відносин » Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії