«Туризм» (про спеціальність і освітні програми)

Факультет економіки та підприємництва | Кафедра туризму

 
 
 
Мелько Людмила Федорівна (завідувач кафедри туризму Університету «КРОК»)

У рамках спеціальності «Туризм» започаткована у 2014 році
«ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ для майбутніх фахівців туристичної сфери»

Мета програми:
формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму шляхом позааудиторного практико-орієнтованого навчання.

 
 • Інформація про спеціальність

  Туризм – мабуть, одна з небагатьох сфер суспільного життя, з якою так чи інакше стикається кожна людина.

  Туризм об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Він є важливим чинником розвитку економіки і одним із дієвих стимулів до позитивних змін у суспільстві.

  Туризм – одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і перспективних сфер розвитку сучасного світу та України. Опанування мистецтвом туристичної діяльності, підприємницької діяльності у туристичній індустрії відкриває дуже сприятливі умови та можливості для самореалізації талановитих юнаків і дівчат, що прагнуть професійного і кар’єрного зростання чи мріють про відкриття і успішне ведення власного бізнесу.

  Працівник цієї сфери повинен володіти глибокими професійними знаннями, дотримуватися вимог етикету, бути ерудованим і комунікабельним, демонструвати високу культуру надання послуг.

  Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ України як країни великих культурних і природних багатств. Спеціаліст із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.

  Якщо Ви готові вчитися професійно, якісно та максимально безпечно дарувати людям радість подорожі, зустріч із новим та незвичайним, вміти брати на себе відповідальність, постійно пізнавати світ та самовдосконалюватися, то ця професія саме для Вас!

  Університет «КРОК» пропонує таку освітню програму:

  для здобуття ступеня бакалавра з туризму

 • Освітня програма «Туризм» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Туризм» можуть обрати освітню програму «Туризм».

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Університет «КРОК» має багаторічний досвід підготовки спеціалістів економічного та юридичного напрямків, тому при підготовці фахівців з туристичної діяльності особлива увага приділяється формуванню знань та вмінь з підприємницької діяльності, ведення власного бізнесу, набуттю інноваційної майстерності управління підприємством в умовах конкуренції, конструктивного врахування особливостей функціонування туристичної індустрії.

  Університет має достатній позитивний досвід підготовки спеціалістів у галузі міжнародних відносин, завдяки чому особливий пріоритет надається підготовці фахівців, які здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції на ринку туристичних послуг, глибоко володіють країнознавчими знаннями, мають національну самосвідомість і здатні гідно представляти Україну на міжнародній арені, вільно володіючи кількома мовами як інструментом професійної та міжкультурної комунікації.

  У структурі Університету «КРОК» функціонує перший в Україні Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки, що дозволяє більш ґрунтовно зосередитися на питаннях безпеки в туристичній індустрії, здатності адекватно та ефективно діяти у сфері туристичного бізнесу.

  Провідна роль у підготовці фахівців відводиться формуванню креативного стилю аналітичного мислення, набуттю комунікаційних вмінь і навичок, використанню сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій в туристичній індустрії, створенню та втіленню в життя власних дослідницьких проектів (у структурі Університету активно розвивається Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, ефективно працює Центр розвитку кар’єри).

  Значні зусилля спрямовуються на підготовку фахівців, які володіють знаннями та навичками управління здоровим способом життя. В Університеті «КРОК» одним із пріоритетів є практико-орієнтоване навчання студентів.

  Активно реалізується проект «Школа професійного зростання для майбутніх фахівців туристичної сфери» («Туристична вітальня», «Професійні студії», «Туризм у дії» тощо).

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання нормативно-правової бази у сфері туризму;
  • знання теоретико-методологічних основ туризмознавства;
  • знання ресурсного потенціалу територій і вміння визначати туристичну привабливість природних, культурно-історичних ресурсів та оцінювати якісні й кількісні характеристики інфраструктурних ресурсів туризму;
  • володіння вміннями і навиками розробки та реалізації якісного туристичного продукту;
  • розуміння технологічних особливостей організації туристичного обслуговування;
  • вміння аналізувати та управляти ресурсним потенціалом підприємств у туристичній індустрії;
  • вміння володіти маркетинговими технологіями в туризмі;
  • вміння використовувати методи маркетингових досліджень у туризмі з використанням сучасних технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вміння ефективно використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту в організації діяльності туристичних підприємств;
  • володіння сучасними інформаційними, комп’ютерними технологіями та технологіями обслуговування клієнтів;
  • володіння комунікаційними вміннями та навичками при роботі з клієнтами;
  • вміння ефективно здійснювати діяльність у сфері міжкультурної взаємодії.

  Основні дисципліни

  Цикл дисциплін формування загальних компетентностей:
  » Історія України та українська культура » Правознавство » Філософія » Українське професійно-аналітичне мовлення » Соціально-політичні студії Іноземна мова » Інформатика та комп'ютерна техніка » Інформаційні системи і технології » Логіка » Психологія » Основи управління проектами » Вступ до фаху » Тренінг загальних компетентностей » Здоров'я людини

  Дисципліни вільного вибору студентів:
  » Іноземна мова (на вибір: англійська, німецька) » Релігієзнавство » Історія світової культури » Професійна етика » Тайм-менеджмент » Іноземна мова для професійного спілкування » Друга іноземна мова (на вибір)

  Цикл дисциплін формування загально-професійних компетентностей:
  » Економічна теорія та економічна історія » Вища математика та теорія ймовірностей » Статистика » Бухгалтерський облік » Країнознавство » Рекреаційні комплекси світу » Географія туризму » Туристичне країнознавство » Туристичне краєзнавство » Основи туризмознавства » Організація туристичних подорожей » Організація екскурсійної діяльності » Організація анімаційної діяльності » Туроперейтинг » Організація готельного господарства » Організація ресторанного господарства » Правове регулювання туристичної діяльності » Маркетинг » Маркетинг у туризмі » Менеджмент » Менеджмент у туризмі » Економіка підприємства » Економіка туристичного підприємства » Консульська служба і протокол

  Дисципліни вільного вибору студентів:
  » Спеціальні історичні дисципліни у туризмі » Екологія і навколишнє середовище » Основи підприємництва

  Цикл дисциплін формування спеціально-професійних компетентностей:

  Дисципліни вільного вибору студентів (освітня програма «Туризм»):
  » Архітектура, будівлі та обладнання готелів » Безпека готельного підприємства » Готельний бізнес » Діловий туризм » Екологія і навколишнє середовище » Етнічна кулінарія » Інноваційні технології в готельному господарстві » Інформаційні системи і технології в готельному бізнесі » Основи підприємництва » Спеціальні історичні дисципліни у туризмі » Туристична логістика

  Практика

  Серед туристичних установ, які відвідали студенти під час навчальної практики: турагенція «СвітОгляд», туроператори «Sakums», «Гамалія», «Поехали с нами», «Медіатур», «Олді Тревел», «Інкомартур», «Join UP», «Феєрія», «Караван», готелі «Київ», «DREAM House хостел Київ», «Hilton Kyiv», «President Hotel», «Radisson Blu Hotel», «Intercontinental», «Holiday Inn», арт-готель «Баккара», ресторанний комплекс «Царське село» та ін.

  Працевлаштування

  Фахівці з туризму можуть обіймати посади менеджерів із туризму, турагентів, туроператорів, керуючих екскурсійним бюро, бюро подорожей, філіями туристичних агенцій, туристичними базами, підприємствами туристичної індустрії (у т. ч. готельними комплексами). Також можуть працювати організаторами екскурсій, керівниками туристичної групи, менеджерами з певного туристичного напрямку, агентами з бронювання, агентами по туризму (в’їзному, виїзному, внутрішньому), начальниками відділів туристичних фірм (наприклад, начальником відділу маркетингу і продажу туристичної агенції), підприємств туристичної індустрії, аніматорами, консультантами з туризму. Крім того, випускник напряму «Туризм» може відкрити власну справу

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра