«Фінанси, банківська справа та страхування»
(про спеціальність та освітні програми)

Кафедра національної економіки та фінансів

 
 
Відеопрезентація спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» від кафедри національної економіки та фінансів
 • Інформація про спеціальність

  Розвиток фінансового ринку та посилення відповідних економічних процесів (зокрема посилення конкурентної боротьби) в окремих його сегментах змушують фінансові установи шукати нові форми та способи позиціонування своїх послуг. Агресивний характер розвитку банківської сфери, постійне удосконалення технологій фінансового обслуговування та універсалізація фінансово-кредитної діяльності взагалі – основні чинники появи сучасних форм та способів ведення ощадно-інвестиційного бізнесу. Глобалізація, міжнародна інтеграція та зростаюча конкуренція змушують банки та страхові компанії постійно збільшувати, переформатовувати та оновлювати спектр своїх послуг. Важливе місце в переліку стимулюючих чинників розвитку інтеграційних процесів у банківському та страховому бізнесі посідає прагнення фінансових установ зберегти (чи навіть збільшити) рівень прибутковості своєї діяльності. У цих умовах достатньо дієвим способом досягнення такої мети є використання конкурентних переваг шляхом консолідації капіталу та пропозиції нових інтегрованих продуктів.

  На сучасному етапі розвитку економіки України одним із пріоритетних напрямів державної політики є забезпечення її фінансової безпеки. В умовах відкритості національної економіки та посилення залежності її розвитку від динаміки світової економіки і процесів глобалізації очевидною стає необхідність попередження як зовнішніх, так і внутрішніх викликів та загроз.

  Саме це визначає підвищену потребу суспільства у бакалаврах-фінансистах і саме ці необхідні знання вони можуть отримати, навчаючись в Університеті «КРОК».

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» охоплюють два напрямки знань у сфері фінансів: у сфері фінансової безпеки бізнесу та банківського бізнесу і страхування.

  На сучасному етапі розвитку економіки України одним із пріоритетних напрямів державної політики є забезпечення її фінансової безпеки. В умовах відкритості національної економіки та посилення залежності її розвитку від динаміки світової економіки і процесів глобалізації очевидною стає необхідність попередження як зовнішніх, так і внутрішніх викликів та загроз.

  Фахівці з фінансової безпеки бізнесу відносяться до числа найпрестижніших професій – спеціалісти у даній сфері діяльності високо цінуються за умови їхньої високої кваліфікації. Саме таких фінансистів потребують комерційні структури, банківські установи, інвестиційні та страхові компанії, державний сектор, структури, що функціонують на ринку фінансових послуг і саме таких спеціалістів готує Університет «КРОК». Попит на фахівців, які вміють оцінювати ринкову вартість компанії, мають навики ризик-менеджменту, вміють визначати ключових учасників ринку, що можуть становити загрозу бізнесу, здатні розпізнати початкові етапи рейдерських захоплень бізнесу, є постійним і в умовах розвитку вітчизняної економіки буде лише зростати.

  Саме це визначає потребу у бакалаврах-фінансистах і саме ці необхідні знання вони можуть отримати, навчаючись в Університеті «КРОК».

  Специфіка другої складової цієї спеціальності, тобто банківського бізнесу і страхування, полягає в тому, що студенти мають можливість набути знань і вмінь щодо банківської та страхової діяльності, всіх її видів, існуючих на сьогодні. Зокрема, таких, як укладання і супровід страхових договорів, виконання операцій щодо припинення діяльності цих договорів чи їх пролонгації, підготовка всебічно обґрунтованих фінансових планів, проведення обліку й аналізу страхових операцій, здійснення внутрішнього і зовнішнього аудиту та фінансового моніторингу страхових установ тощо.

  Немає потреби доводити, що успіхи і досягнення кожного конкретного банку чи страхової установи залежать в першу чергу від рівня професійних знань та вмінь їхнього керівництва і персоналу та від їхніх особистих морально-етичних рис. І саме такі високоякісні, інноваційні знання, навички і риси можуть примножити, набути, розвинути та вдосконалити ті, хто, вступивши до Університету «КРОК», оберуть зазначену освітню програму.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сутність та значення основних базових теоретичних понять з фінансів, грошей та кредиту;
  • сутність державних фінансів, їхній склад та принципи функціонування;
  • економічний зміст державного бюджету, державного боргу України та особливості побудови фінансів державних підприємств;
  • порядок обчислення та сплати податків і платежів в Україні;
  • сутність фінансів підприємств та фінансових ресурсів;
  • роль і закономірності функціонування фінансів, грошей та кредиту на мікро- і макрорівнях у сучасних умовах функціонування економіки;
  • сучасні тенденції розвитку фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання та домогосподарств;
  • принципи взаємодії та управління окремими ланками фінансової системи;
  • сутність грошових надходжень, фінансових результатів діяльності підприємств та методи їх розрахунку;
  • порядок обчислення і сплати податкових платежів підприємства;
  • методичні підходи щодо оцінки показників ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства;
  • нові виклики та потенційні загрози для фінансової безпеки бізнесу.
  • склад та структуру фінансових ресурсів страхових організацій, порядок формування та розміщення страхових резервів;
  • специфіку формування власного та залученого капіталу страховика; сутність та призначення страхових резервів, порядок їхнього формування та використання;
  • особливості оподаткування страхових організацій податком на прибуток;
  • критерії оцінювання фінансового стану страховиків, їхню фінансову надійність, стійкість та платоспроможність;
  • джерела надходжень і напрямки використання коштів фондів соціального страхування та особливості надання соціальних послуг з кожного виду соціального страхування;
  • механізми управління діяльністю фондів соціального страхування та механізму сплати ЄСВ, його позитивні моменти та наслідки;
  • загальний порядок розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг з кожного виду соціального страхування.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • оперувати основними фінансовими категоріями, які характеризують складові державних фінансів;
  • розраховувати стан бюджету держави та боргового навантаження на економіку країни;
  • оцінювати сучасний стан і перспективи розвитку державних фінансів України та їхніх окремих складових;
  • аналізувати і структурувати проблеми функціонування фінансових відносин держави та інших суб’єктів господарювання;
  • визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємства;
  • оцінювати порядок формування грошових надходжень і фінансових результатів підприємства;
  • розраховувати грошові надходження підприємства, фінансові результати його роботи, показники рентабельності;
  • оцінювати результати та ефективність бізнес-плану;
  • оцінювати фінансову звітність підприємства для прийняття ефективних конструктивних управлінських рішень;
  • визначати рівень податкового навантаження на діяльність підприємства та розробляти заходи щодо його зниження;
  • оцінювати стан фінансової безпеки держави та обґрунтовувати заходи щодо запобігання кризовим явищам, нейтралізувати ризики та загрози, які можуть з’являтися у фінансовій та економічній сферах;
  • виявляти проблеми, перешкоди та нові виклики і небезпеки, що можуть виникати на шляху функціонування конкретних фінансових установ та знаходити і пропонувати шляхи та методи їх усунення і успішного подолання.
  • користуватися законодавчо-нормативними актами, які регулюють фінансові основи страхової діяльності;
  • здійснювати аналіз статистичних даних з надання страхових послуг вітчизняними та зарубіжними страховиками;
  • аналізувати обсяги фінансових ресурсів, що формуються страховиками від надання страхових послуг, від фінансової та інвестиційної діяльності страховиків;
  • обчислювати прибутки від страхової діяльності та застосовувати ставки податку на прибуток;
  • оцінювати фінансовий стан страхової організації, її рентабельність, стійкість, надійність та платоспроможність;
  • працювати з законодавчими актами, діючими інструкціями та нормативами матеріалами щодо організації соціального захисту населення;
  • обґрунтовувати та аналізувати характерні ознаки різних видів соціального страхування, зокрема на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, нещасними випадками на виробництві та професійних захворювань, пенсійного та медичного страхування;
  • проводити розрахунки щодо фінансування соціальних виплат за рахунок коштів фондів соціального страхування, в тому числі пенсійного.

  Основні дисципліни

  » Національні фінанси » Економічна теорія та економічна історія » Вища математика та теорія ймовірності » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Фінанси і кредит » Економіка підприємства » Системи технологій » Бухгалтерський облік » Маркетинг » Міжнародна економіка » Економіко-математичні методи та моделі » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Бізнес-планування » Іноземна мова II » Менеджмент

  Професійні дисципліни: » Інвестування » Гроші та кредит » Банківська система » Приватні фінанси » Фінанси » Фінанси суб’єктів господарювання » Соціальне страхування » Фінансовий ринок » Фінансовий аналіз » Страхування » Фінансовий трейдинг

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та за спеціалізацією «Фінансова безпека бізнесу» є Міністерство фінансів України та його регіональні установи (фінансові управління); Державна казначейська служба України; Державна фіскальна служба України; Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; комерційні банки, страхові, інвестиційні компанії та інші фінансові інститути, які досягли стабільних результатів у власній фінансовій діяльності та є сталими суб’єктами фінансової системи України; підприємства різних форм власності.

  Працевлаштування

  Випускники Університету «КРОК» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та спеціалізацією «Фінансова безпека бізнесу» мають такі потенційні сфери працевлаштування:

  • діяльність у сфері обігу цінних паперів, на фондовому ринку, в інвестиційних фондах та інвестиційних компаніях (у якості фінансового аналітика), що пов’язана зі створенням та функціонуванням інвестиційних фондів; обігом цінних паперів; залученням капіталу за рахунок фондових інструментів, управлінням інвестиційними активами, аналізом ринку цінних паперів, нерухомості та інших ринків, інструменти яких можуть перебувати у складі фінансових активів, інвестиційною діяльністю, оцінкою активів, складанням та «читанням» фінансової звітності;
  • діяльність у складі фінансових служб підприємств, що пов’язана з управлінням грошовими потоками підприємства та фінансовою безпекою суб’єктів господарювання, фінансовим плануванням, підготовкою фінансової звітності, відносинами з інституціями фінансової системи (фінансовим ринком, державними фінансами);
  • діяльність у сфері податкового планування, що передбачає управління податковими відносинами на всіх рівнях (державному, муніципальному, корпоративному) та консалтинг у сфері обліку і оподаткування, роботу в аудиторських компаніях;
  • діяльність у банківському секторі, що пов’язана із формуванням ресурсної бази банківських структур, управлінням кредитним портфелем, оптимізацією кредитного ризику; управлінням проблемною заборгованістю, дотриманням банківських нормативів, здійсненням діяльності у сфері лізингу, факторингу, надання інших видів банківських послуг;
  • діяльність у сфері страхування, що передбачає роботу у страхових компаніях та компаніях, які займаються фінансовим посередництвом на страховому ринку.

  Спеціаліст з фінансів може працювати економістом-фінансистом, обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному відділах підприємств, комерційних організацій, розвивати кар’єру в інвестиційних фондах та компаніях, комерційних банках, різноманітних державних комісіях із регулювання фінансових відносин у суспільстві, обіймати посади в страхових та інших компаніях, що надають фінансові послуги економічним суб’єктам. Крім того, випускники Університету «КРОК» за даним напрямом підготовки можуть працювати аналітиками з фінансово-економічної безпеки, фахівцями з розвитку бізнесу та корпоративного управління або відкрити власний бізнес.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» | магістр

  У нашій державі фінансові спеціальності набули статусу найпрестижніших. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, податкові служби, страхові та інвестиційні компанії тощо. Професія фінансиста потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості та старанності. Фінансист має володіти умінням раціонально розпоряджатися грошовими коштами, активно діяти у сфері фінансових ринків, вміти захищати заощадження від інфляції та збільшувати фінансові ресурси.

  Професія фінансиста в даний час є досить високо затребуваною. Адже фінансист – це той фахівець, який візьме на себе обов’язки з пошуку шляхів примноження капіталу компанії.

  В обов’язки фінансиста залежно від спеціальності входить управління грошовими потоками, фінансове планування, складання фінансових кошторисів і звітів, проведення операцій з цінними паперам; податкове планування, проведення фінансових операцій, формування та аналіз фінансової звітності, управління залученням капіталу, управління інвестиційною діяльністю, взаємовідносини з фінансово-кредитною системою, діяльність на страховому ринку. Професія фінансиста є перспективною і не втратить свою актуальність, оскільки з часом потреба у фахівцях такого профілю лише зростатиме.

  Саме тому для поглиблення рівня знань з метою подальшого працевлаштування фінансисти можуть вибрати такий напрям, як «Фінанси, банківська справа та страхування», що включає аналітичну діяльність у сфері фінансового аналізу та планування, банківську та інвестиційну сфери, страхову діяльність; податково-бюджетну сферу, зовнішньоекономічну діяльність, нормативно-фінансову роботу в органах державної влади різного рівня та державних структурах тощо.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • основні показники, що характеризують фінансовий стан комерційних банків, та основні підходи до формування оптимальної структури ресурсів комерційних банків;
  • сутність поняття «страховий менеджмент» та особливості його організації в страхових компаніях;
  • методика оцінки фінансового стану страхової компанії;
  • сутність, складові та принципи функціонування фінансового менеджменту;
  • методика планування оптимальної структури портфеля цінних паперів та розрахунків оптимальної структури джерел фінансування інвестиційних проектів;
  • науково-теоретичні основи та прикладні джерела у сфері організації та функціонування фінансів ринкових суб’єктів господарювання, фінансування капіталовкладень та здійснення інвестицій, специфіка фінансового і страхового ринку, фінансово-кредитної сфери.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • розраховувати показники рентабельності, фінансової стійкості та ліквідності комерційних банків;
  • коригувати цілі, завдання та програми банку залежно від кон’юнктури ринку;
  • аналізувати рейтингові позиції комерційного банку та кон’юнктуру ринку банківських послуг, а також аналізувати стратегії банку на обраному сегменті ринку;
  • оцінювати діяльність страхової компанії на ринку в умовах нестабільності;
  • демонструвати застосування різних підходів при оптимізації управлінських рішень у побудові страхового бізнесу;
  • застосовувати принципи та методи розрахунку фінансових активів, прийоми та методи систематизації й аналізу фінансових послуг;
  • розуміти теоретико-організаційні та правові засади діяльності фінансових посередників; принципи формування і механізми використання фінансових ресурсів посередниками;
  • проводити аналіз спірних питань у сфері фінансів на рівні мікроекономіки, проблем і тенденцій створення капіталу й інвестування, доводити й підтверджувати доцільність фінансових рішень ринкових господарюючих суб’єктів, специфіку діяльності учасників фінансових ринків, страхових компаній і грошово-кредитних інститутів.

  Основні дисципліни

  » Методологія та організація наукових досліджень » Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві » Операційний менеджмент » Макроекономічні основи національної безпеки » Фінансовий менеджмент » Управління фінансовою санацією » Міжнародне оподаткування в діяльності економічних суб’єктів » Фінансовий контролінг » Податковий менеджмент » Страховий менеджмент

  Професійні дисципліни: » Фінансова безпека бізнесу » Управління фінансовими ризиками / Торгівля цінними паперами » Пенсійна система / Банківський менеджмент » Актуальні питання теорії фінансів / Фінансове посередництво » НБУ і грошово-кредитна політика / Міжнародна фінансова звітність.

  Практика

  Студенти проходять практику у Міністерстві фінансів України та його регіональних установах (фінансових управліннях), в Державній казначейській службі України, Державній фіскальній службі України, Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, комерційних банках, страхових, інвестиційних компаніях та інших фінансових інститутах, які досягли стабільних результатів у власній фінансовій діяльності та є сталими суб’єктами фінансової системи України, а також на підприємствах різних форм власності.

  Працевлаштування

  Потенційні сфери працевлаштування випускників магістратури освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»:

  • діяльність у сфері обігу цінних паперів, на фондовому ринку, в інвестиційних фондах та інвестиційних компаніях (у якості фінансового аналітика), що пов’язана зі створенням та функціонування інвестиційних фондів; обігом цінних паперів; залученням капіталу за рахунок фондових інструментів, управлінням інвестиційними активами, аналізом ринку цінних паперів, нерухомості та інших ринків, інструменти яких можуть перебувати у складі фінансових активів, інвестиційною діяльністю, оцінкою активів, складанням та «читанням» фінансової звітності;
  • діяльність у банківському секторі, що пов’язана із формуванням ресурсної бази банківських структур, управлінням кредитним портфелем, оптимізацією кредитного ризику; управлінням проблемною заборгованістю, дотриманням банківських нормативів, здійсненням діяльності у сфері лізингу, факторингу, надання інших видів банківських послуг;
  • робота у державних структурах різної спрямованості, що здійснюють контроль та управління фінансовими ресурсами в суспільстві (міністерствах та відомствах, комісіях та комітетах);
  • діяльність у сфері податкового планування, що передбачає управління податковими відносинами на всіх рівнях (державному, муніципальному, корпоративному), консалтинг у сфері обліку та оподаткування, роботу в аудиторських компаніях;
  • діяльність у сфері страхування, що передбачає роботу у страхових компаніях та компаніях, які займаються фінансовим посередництвом на страховому ринку.

  Фахівець з фінансів може працювати економістом-фінансистом, обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному відділах підприємств, комерційних організацій, розвивати кар’єру в інвестиційних фондах та компаніях, комерційних банках, різноманітних державних комісіях із регулювання фінансових відносин у суспільстві, займати посади в страхових та інших компаніях, що надають фінансові послуги економічним суб’єктам

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Факультет економіки та підприємництва » Фінанси, банківська справа та страхування