Умови публікації у фахових виданнях

Вимоги до змісту, порядку оформлення та подачі матеріалів

Матеріали для публікації надсилаються в електронній формі на електронні адреси редакцій журналів.

Електронний лист повинен містити такі файли:

 • рукопис статті (назва файлу - прізвище автора (співавторів через дефіс) з літерою с після пробілу: Петров с.doc або Петров-Марков с.doc);
 • *рецензію про рекомендацію статті до друку / виписку із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку;
 • відомості про автора (-ів);
 • *договір про передачу невиключного майнового права на використання наукового твору;
 • *згоду на обробку персональних даних;
 • квитанцію про оплату вартості публікації та додаткових послуг (за наявності).

Документи, помічені «*», пересилаються у відсканованих копіях із наступним наданням оригіналів секретарю редакційної колегії (до моменту видання збірника).

Автори, які на момент подання матеріалів для публікації не перебувають з Університетом у трудових відносинах, подають зовнішню рецензію доктора наук із висновком: «Стаття відповідає всім вимогам до наукової статті та рекомендується до друку у фаховому виданні». Аспіранти або здобувачі Університету подають письмовий позитивний висновок наукового керівника. Автори, які перебувають з Університетом у трудових відносинах, подають витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку за підписом завідувача кафедри.

Максимальна кількість співавторів – не більше трьох.

Процедура рецензування

Одержані редакцією матеріали проходять перевірку на відповідність установленим вимогам. При їх порушенні матеріали повертаються автору (-ам) із рекомендаціями на доопрацювання. У разі відмови автора (-ів) усунути недоліки чи їхнього не усунення у визначений термін співпраця з автором (-ами) з приводу публікації матеріалів припиняється. Редакція не здійснює рецензування статей і не веде дискусій та переписки з авторами з приводу їхнього змістовного наповнення.

Якщо в процесі роботи редакції над рукописом статті автор вносить зміни у її назву, то це вважається новою статтею з винесенням негативного рішення щодо публікації статті за старою її версією.

Редакція залишає за собою право змінювати назву статті, скорочувати її обсяг, вносити інші редакційні правки, повертати на доопрацювання, а в разі негативної рецензії – не рекомендувати до друку у фахових виданнях Університету. Редакція не роз'яснює позицію членів редакційної колегії щодо причин відхилення статті. Редакція має право відмовити в публікації поданих матеріалів.

Обов’язкові елементи статті:

 • дані про автора (українською, російською та англійською мовами): прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада;
 • назва статті (українською, російською та англійською мовами);
 • структурована анотація українською, російською (не менше 350 знаків);
 • стаття не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова, стаття не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків;
 • ключові слова (не менше трьох і не більше десяти);
 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор (посилання на публікації та проведення їхнього аналізу обов’язкові);
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого дослідження даної теми;
 • література (мінімум дев’ять актуальних щодо предмету дослідження посилань на наукові джерела, які опубліковано за останні п’ять років у фахових виданнях; посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане джерело, зазначене в розділі «Література», в тексті повинно бути щонайменше одне посилання). Список літератури оформлюється згідно із ДСТУ (ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, № 3, 2008 (Форма 23, с. 9–13).

При посиланні на науковців з зазначенням їх персональних даних, слід обов’язково посилатись на джерела які підтверджують їх вклад в науку. Обов’язково зазначати джерела біля кожного з рисунків (нижче підрисункового напису) та в таблицях (під таблицею).

Вимоги до оформлення статті:

 • формат редактора – Microsoft Word (розширення файлу .doc або .rtf);
 • формат редактора для формул – Microsoft Equation;
 • шрифт тексту – Times New Roman Cyr, 14 кегль;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – по 2 см;
 • для рисунків та таблиць: шрифт – Times New Roman Cyr, 12 кегль, інтервал між рядками – 1;
 • усі елементи наочності повинні мати чітко оформлені та зрозумілі елементи інфографіки;
 • рисунки та діаграми створюються з використанням чорно-білої гами виключно за допомогою Microsoft Office у форматі А4 (книжна) та додатково подаються у файлах тих програм, у яких були створені (*.doc, *.xls, *.jpg);
 • у діаграмах не допускаються фонові заливки та рамки;
 • кольорові графічні об'єкти, заливки, зноски та об'ємні фігури не допускаються!
 • обсяг статті (зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо) – 8–10 сторінок формату А4;
 • матеріал статті оформлюється із зазначенням відповідних розділів, виклад повинен бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій – мінімальною;
 • бібліографічний опис у списку джерел здійснюється відповідно до вимог ВАК України;
 • мова статті – українська, російська, англійська (з відповідним виконанням всіх особливих вимог).

Фінансові питання

Вартість публікації матеріалів у міжнародному фаховому виданні становить 100 (сто) гривень за сторінку тексту формату А4 з такими параметрами: шрифт тексту – Times New Roman, 14 кегль; інтервал між рядками – 1,5; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – по 2 см.

Неповна сторінка тексту оплачується за загальним порядком.

Вартість публікації включає вартість 1 примірника паперової форми журналу незалежно від кількості співавторів статті.

Якщо матеріали за результатами наукового редагування не були рекомендовані до публікації у виданнях Університету, сплачені за публікацію кошти повертаються в розмірі, зменшеному на 10 (десять) відсотків від перерахованої за публікацію суми.

БЕЗКОШТОВНО у виданнях Університету публікуються (без надання окремого примірника журналу та без урахування додаткових послуг, які оплачуються на загальних засадах у відповідності до пункту 2 Наказу № 68Ф-2 від 10 жовтня 2017 р.) наукові статті:

 • всіх працівників, які перебувають з Університетом у трудових відносинах (ті, які працюють на постійній основі та за сумісництвом);
 • докторантів, аспірантів та здобувачів, які на момент подачі матеріалів для подальшої публікації навчаються в Університеті;
 • членів спеціалізованих вчених рад та постійно діючих міжкафедральних семінарів Університету;
 • студентів, які на момент подачі матеріалів навчаються в Університеті, за умови публікації матеріалів у співавторстві із науковим керівником (доктором чи кандидатом наук), незалежно від характеру трудової діяльності останнього (працівник, який працює на постійній основі або за сумісництвом);
 • членів редакційних колегій фахових видань Університету «КРОК».

Для співавторів статті, якщо один або декілька із них не відносяться до пільгової категорії, передбачається пропорційна оплата за надані послуги з публікації статті у виданнях Університету.

Автори мають право скористатися такими додатковими послугами:

Найменування послуги Одиниця виміру Вартість (грн)
Переклад тексту з української (російської, англійської) на англійську (українську, російську) мови 2 тис. знаків 70 грн
Усні (письмові) консультації членів редакційної колегії зі складання реферату статті, доопрацювання матеріалів публікації 1 академічна година 100 грн
Оформлення списку використаних джерел відповідно до діючих стандартів 1 бібліографічний опис 2 грн
Оформлення ілюстративного матеріалу статті (таблиць, рисунків) 1 ілюстрація від 10 грн
Виготовлення паперового варіанта журналу на замовлення автора 1 прим. 100 грн
Включення матеріалів для публікації після завершення строків формування чергового випуску збірника Додатково оплачується 50 відсотків від вартості публікації матеріалу
Включення матеріалів для публікації на етапі виготовлення оригінал-макета збірника Додатково оплачується 100 відсотків від вартості публікації матеріалу

Оплата може бути здійснена в готівковій (у касі Університету) або безготівковій формі 

Одержувач: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
р/р № 26009455014172 в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528
Код ЗКПО 04635922
Призначення платежу: оплата за публікацію статті у (назва видання) (ПІБ автора, -ів)
Оплата за (найменування додаткової послуги) (ПІБ автора, -ів)

Режим роботи каси Університету:

пн. – пт.: 10:00 – 18:00
перерва: 13:00 – 14:00
вихідні: субота, неділя
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Фахові видання » Умови публікації у фахових виданнях