Зображення контакту

Свердан Михайло Михайлович

Кандидат економічних наук

Адреса:
Кабінет 503

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн. 121

 

Публікації

  Свердан М.М. Податок на багатство: економіка й оподаткування достатку та розкоші / Розвиток економіки України: трансформації та інновації: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. У 2 томах. - Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - Т. 1. - 324 с. - С. 268-282.

  Свердан М.М. Економіка демократії: обгрунтування базисних положень суспільного господарювання // Регіональна економіка та управління. - 2016. - №1. - С. 134-141.

  Свердан М.М. Боргова безпека та її вплив на стан державних фінансів // Фінанси, аудит та менеджмент: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15-16 квітня 2016 року) / ГО "Львівська економічна фундація". - Львів: ЛЕФ, 2016. - С. 100-103.

  Свердан М.М. Ефективність як властивість й підґрунтя безпеки державних фінансів / Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. - У 2-х частинах. - Запоріжжя: ГО "СІЕУ", 2016. - Ч. 1. - С. 17-21.

  Свердан М.М. Економіка і демократія: необхідність ринкового поєднання // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (гол. ред). та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. - №20 (15). - С. 249-258.

  Свердан М.М. Податок на багатство в міжнародній системі оподаткування // Фінансові технології розв'язання економічних проблем: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. - Миколаїв: НУК, 2016. - С. 78-80.

  Свердан М.М. Приватна власність та фіскальна держава: податок на багатство: Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. моногр.: в 2 ч. Ч. 2 / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2016. - 216 с. - С. 48-65.

  Свердан М.М. Податок на багатство в системі фіскальних важелів держави розподілу суспільних доходів: Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С.А. Навроцького. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. - 284 с. - С. 141-153.

  Свердан М.М. Бідність як соціально-економічний феномен суспільства // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (гол. ред). та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. - №21 (16). - С. 261-268.

  Свердан М.М. Стійкість державних фінансів в контексті макроекономічної стабільності // Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації: у 3-х ч. Ч.1. / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. - С. 197-200.

  Свердан М.М. Стабілізація державних фінансів в контексті макроекономічної безпеки // Сучасні шляхи стабілізації економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. - Дніпропетровськ: НО "Перспектива", 2016. - Ч. 2. - С. 59-63.

  Свердан М.М. Богатство и налоги: фискальные императивы частной собственности в консистенции налога на богатство // II Международная научно-практическая конференция "Совершенствование теории и методологии финансов и налогообложения", 22 апреля 2015 г.: материалы / Приволжский научно-исследовательский центр. - М.: Издательство "Перо", 2015. - С. 5-15.

  Свердан М.М. Податок на багатство: стан та тенденції застосування в країнах ОЕСР // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 3. - №58. - С. 248-261.

  Свердан М.М. Фіскальні технології оподаткування приватної власності: податок на багатство // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: зб. наук. пр. - 2015. - Вип. 14. - С. 268-271.

  Свердан М.М. Специфіка податкової системи України та можливості її коректування // Сталий розвиток економіки. - 2015. - №4. - С. 23-28.

  Свердан М.М. Податок на багатство: доктрина і парадигма // Інноваційна економіка. - 2015. - №5. - С. 164-167.

  Свердан М.М. Держава фіскальних можливостей: податок на багатство // Фінансові технології розв'язання економічних проблем: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. - Миколаїв: НУК, 2015. - С. 53-56.

  Свердан М.М. Фіскальна держава: податок на багатство в контексті оподаткування приватної власності: Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2015. - Т. 2. - 420 с. - С. 90-105.

  Свердан М.М. Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 1. - С. 101-105.

  Свердан М.М. Реалізація податкових принципів в Україні // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2014. - № 1 (26). - С. 44-52.

  Свердан М.М. Налог на богатство: альтернативность сущности и вариативность моделей // Пути развития экономики в контексте евроинтеграционных процессов. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 7-8 февраля 2014 года) / Научное объединение "Economics". - Симферополь: НО "Economics", 2014. - С. 124-126.

  Свердан М.М. Податок на багатство як фіскальний інструмент підвищення доходів місцевих бюджетів // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.). У 2-х частинах. - К.: ГО "Київський економічний науковий центр", 2014. ч. 1. - С. 11-13.

  Свердан М.М. Податок на багатство як фіскальний елемент забезпечення фінансово-економічної стабільності / Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2014 р. // Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - С. 165-168.

  Свердан М.М. Налог на богатство - универсальная форма налогообложения частной собственности // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). - Пермь: Меркурий, 2014. - С. 67-77.

  Свердан М.М. Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: Збірник наук. статей. Вип. №1. - К.: КІБІТ, 2014. - С. 101-105.

  Свердан М.М. Реалізація податкових принципів в Україні // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2014. - №1 (26). - С. 44-52.

  Свердан М.М. Податок на багатство у податковій системі держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 2. - С. 54-55.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика справляння у Франції // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / редкол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.). та ін. - Мукачево: Вид-во "Карпатська вежа", 2014. - № 16 (11). - С. 200-209.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика використання в європейських країнах // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 1. - С. 61-68.

  Свердан М.М. Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 3. - С. 97-101.

  Свердан М.М. Податок на багатство: концепція і прагматика // Вісник Львівської комерційної академії (Збірник наукових праць; Серія економічна) / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. - 2014. - Вип. 46. - С. 14-18.

  Свердан М.М. Національна економічна безпека // Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 лютого 2014 р. // Чернігівський державний технологічний університет. - Чернігів: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - С. 42-45.

  Свердан М.М. Державні фінанси та макроекономічна ефективність боргових стратегій // Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 15-16 лютого 2013 року): У 2-х частинах / Наукове об'єднання "Economics". - Сімферополь: НО "Economics", 2013. Ч. 2. - С. 92-95.

  Свердан М.М. Банківські кризи: актуальність проблематики // Кримський економічний вісник. - 2013. - №1. - Ч. 3. - С. 50-55.

  Свердан М.М. Стійкість державних фінансів: сутність та проблематика // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р.) / ред. кол.: С.О. Якубовський [та ін.]. - О.: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 245-247.

  Свердан М.М. Боргова політика та стабілізація державних фінансів // Збірка тез доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни" / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. - Макіївка: МЕГІ. - 2013. - С. 35-37.

  Свердан М.М. Сучасні міжнародні боргові проблеми // Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри [текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 1-2 березня 2013 р.), м. Херсон - / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 210-212.

  Свердан М.М. Фінансова політика держави у сфері здійснення запозичень та управління боргом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. Вип. 8 (149). - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2013. - С. 55-58.

  Свердан М.М. Регіональна економіка та економічна безпека регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 1. - Херсон, 2013. - С. 46-52.

  Свердан М.М. Кризис суверенного долга и государственные финансы // Материалы X Международной научно-практической конференции "Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики" // Актуальные проблемы социально-экономического развития. Часть III. - Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2013. - С. 194-203.

  Свердан М.М. Экономическая безопасность: региональный масштаб // Экономика приграничных регионов в условиях модернизации: проблемы и перспективы развития: материалы III Международной научно-практической конференции. - Оренбург: ООО ИПК "Университет", 2013. - С. 706-710.

  Свердан М.М. Криза державного боргу в країнах Європейського Союзу: альтернативи наслідків // Стратегії розвитку економічних систем на мікро- та макрорівнях: матеріали IV-ої міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 травня 2013 р., - м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 75-77.

  Свердан М.М. Финансовая обеспеченность регионального воспроизводства // Воспроизводственный потенциал региона: Материалы V Международной научно-практической конференции, 30-31 мая, 1 июня 2013 г. Ч. 3 / отв. ред. К.Н. Юсупов. - Уфа, 2013. - С. 85-91.

  Свердан М.М. Державна фінансова політика у сфері позик та управління заборгованістю // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація "Перспектива". - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2013. Ч. 2. - С. 133-142.

  Свердан М.М. Регіональна економічна політика у контексті зміцнення потенціалу національної економіки // Кримський економічний вісник. - 2013. - №3. - С. 214-219.

  Свердан М.М. Податок на багатство: обґрунтування фіскальної доцільності та ефективності // Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2013. - Т 2. - С. 163-165.

  Свердан М.М. Податок на багатство: світовий досвід і практика, можливості впровадження в Україні // Ринкова трансформація національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики. Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 21 листопада 2013 року). - Полтава: РВВ ПДАА, 2013. - С. 76-77.

  Свердан М.М. Економічна інтерпретація податку на багатство // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р.) / відп. за випуск к.і.н., М.М. Палінчак. У 2-х частинах. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - Ч. 2. - С. 129-132.

  Свердан М.М. Фінансова аргументація податку на багатство // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 6-7 грудня 2013 р.) / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 208-212.

  Свердан М.М. Податок на багатство: можливості впровадження в Україні у контексті зарубіжного досвіду // Кримський економічний вісник. - 2013. - №6. - Ч. 2. - С. 176-182.

  Свердан М.М. Доходи громадян як основа нагромадження достатку і передумова введення податку на багатство // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. - 2013. - Том 18. Випуск 4. - С. 104-108.

  Свердан М.М. Цільові позабюджетні фонди держави // Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції "Актуальні питання сучасної економіки", 24 грудня 2013 р. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2013. - Ч. 2. - С. 74-76.

  Свердан М.М. Государственные финансовые системы: динамика реформ и последствия трансформаций // II Международная научно-практическая конференция "Экономическая система XXI века: проблемы и перспективы развития", 25 декабря 2013 г. / Приволжский научно-исследовательский центр. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2013. - С. 108-112.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика справляння в Іспанії // Вісник Макіївського економіко-гуманітарного інституту: зб. наук. праць. - Макіївка: МЕГІ, 2013. - №15 (28). - С. 79-102.

  Свердан М.М. Фіскальна модернізація: податок на багатство як альтернативна інноваційна форма оподаткування приватної власності / Вісник Львівської державної фінансової академії. - 2013. - №25. - С. 60-68.

  Свердан М.М. Фінансова безпека держави: теоретичне обґрунтування сутності та забезпечення // Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни: Монографія / За заг. ред. д.е.н., професора Коровіної З.П., к.е.н., доц. Храпкіної В.В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. - Донецьк: Видавець Дмитренко Л. Р., 2013. - 264 с. - С. 193-203.

  Свердан М.М. Конкурентоспособность как признак экономической безопасности региона // Актуальные проблемы экономической политики: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Нефтекамск, 25 июня 2013 г.). - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - С. 78-84.

  Свердан М.М. Національна безпека: макроекономічний контекст // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: Збірник наук. статей. Вип. №1. - К.: КІБІТ, 2013. - С. 82-87.

  Свердан М.М. Національна конкурентоспроможність у контексті макроекономічної безпеки держави // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лют. 2013 р.: у 3 т. / Т. 1: Теоретичні та практичні питання. - Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. - С. 74-75.

  Свердан М.М. Податкова складова тіньової економіки у контексті макроекономічної безпеки // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 29-31 березня 2013 р. / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 227-231.

  Свердан М. М. Державні позики у складі фінансової системи держави / М. М. Свердан ; Матеріали ІV Всеукр. заоч. наук. конф. «Актуальні питання сучасної економіки» (24 груд. 2012 р.).- Умань: Видавець «Сочінський», 24.12.2012. - С. 180–182

  Свердан М. М. Налоговые реформы: динамика, тенденции и приоритеты налоговых преобразований // Международная научно-практическая конференция "Совершенствование теории и методологии финансов и налогообложения", 10 мая 2012 г.: материалы / Приволжский научно-исследовательский центр. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. - C. 53-58.

  Свердан М.М. Державні фінанси: сучасні особливості механізму формування бюджетних доходів та фінансування видатків: Монографія: Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 1). - Умань: Видавець "Сочінський", 2012. - 416 с. - С. 192-202.

  Sverdan M. Optimization of business processes «Receivables Management» / M. Sverdan, O. Korzachenko ; Riga Technical University 53rd International Scientic Conference. Digest.- Riga, 10.2012. - P. 77

  Sverdan M. Receivables Management: optimization of problematic business process of the telecommunications company / M. Sverdan, O. Korzachenko ; Riga Technical University 53rd International Scientic Conference.- Digest. – Riga, 2012. - P. 77

  Свердан М. М. Державні фінанси у контексті фіскальних трансформацій // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжн. наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2012 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: ПФ "Смарагд", 2012. - С. 223-224.

  Свердан М. М. Теоретические основы налогообложения и налоговой политики государства // Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития: монография / под ред. проф. М.М. Скорева. - Ставрополь: Центр научного знания "Логос", 2012. - 188 с. - С. 172-187.

  Свердан М. М. Государственный кредит: экономическая интерпретация и особенности использования // Экономическая система XXI века: новые подходы к управлению предприятиями, отраслями, комплексами / [А.В. Бурков и др.]: под ред. А.В. Буркова. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. - 186 с. - С. 99-113.

  Свердан М. М. Оподаткування в Україні: фіскальна ефективність і сучасні перспективи ринкових трансформацій // Формування економічного портрета національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти. Матеріали Всеукраїнської наукова-практичної конференції (м. Київ, 20-21 січня 2012 р.). - Київ: у 2-ох частинах, "Київський економічний науковий центр", 2012. Ч. І. - С. 41-43.

  Свердан М. М. Фіскальна консолідація - сучасна тенденція розвитку державних фінансів // Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти. Матеріали всеукраїнської наукова-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 27-28 січня 2012 р.): У 2-х частинах. - Дніпропетровськ: НО "Перспектива", 2012. - Частина ІІ. - С. 139-140.

  Свердан М. М. Прогнозування податкових доходів бюджету держави: теоретичне обґрунтування суті та специфіки // Економічні погляди: теорія і практика. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3-4 лютого 2012 р.). - Одеса: у 2-х частинах. - О.: "Центр економічних досліджень та розвитку", 2012. Ч. ІІ. - С. 56-58.

  Свердан М. М. Державні позики: сучасні фінансові особливості здійснення та управління заборгованістю // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 березня 2012 р.). - Одеса: у 2-х частинах. - О.: "Центр економічних досліджень та розвитку", 2012. Ч. ІІ. - С. 96-98.

  Свердан М. М. Фінансовий менеджмент та інформаційні технології: аспекти сучасної взаємодії / М. М. Свердан, О. В. Корзаченко ; Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту».- Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. - С. 329–331

  Свердан М. М. Податкові надходження бюджету: аналіз та прогнозування / М. М. Свердан, О. В. Корзаченко ; Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 берез. 2012 р.).- Дніпропетровськ: Біла К.О, 03.2012.- Ч. І. - С. 103–107

  Свердан М. М. Фінансова безпека держави у контексті ринкових трансформацій // Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2012 р. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - С. 79-81.

  Свердан М. М. Фіскальні трансформації держави у контексті забезпечення суспільного добробуту / М. М. Свердан ; Добробут націй в умовах глобальної нестабільності: зб. наук. пр. конф.- Одеса: «Одеський національний університет», 2012.- ч. І. - С. 13–15

  Свердан М. М. Державна політика доходів населення // Філософія та соціологія трансформаційного суспільства / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-26 травня 2012 р. - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. - С. 85-88.

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Свердан Михайло Михайлович