Інша інформація:
Рибак Ірина Вікторівна

Напрями наукових досліджень

 • маніпулятивні практики та інформаційно-маніпулятивні технології в сучасній політиці / легітимаційні та делегітимаційні практики в сучасному суспільстві / політичний маркетинг та політична іміджелогія / політична комунікативістика / мас-медіа та політика / політичне рекламування / політична дискурсологія

Сфера наукових інтересів

 • політична наука / історична наука

Викладає

 • історія України / всесвітня історія
 
 

Рибак Ірина Вікторівна

 • кандидат політичних наук (2016 р.)

Нагороди, відзнаки

 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяьності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2018 р.)
 • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій за участь в організації та проведенні ІХ Всеукраїнської екологічної конференції «Енергетика: уроки минулого – альтернативи майбутнього», приуроченої до 30-х роковин Чорнобильської трагедії (22 квітня 2016 р.)
 • Почесна грамота КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» «За високу майстерність в освітній діяльності, вагомий внесок у справу виховання та професійної підготовки підростаючого покоління» (2016 р.)
 • Почесна нагорода Університету «Зірка КРОКу – 2015»
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК», Студентського наукового товариства Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За активну життєву позицію, вагомий внесок у формування майбутньої наукової еліти України та створення позитивного іміджу Університету в освітньо-науковому просторі» (15 травня 2015 року)
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За плідну співпрацю» (2015 р.)
 • Подяка за участь в організації та проведенні II Київської конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. Києва, приуроченої до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка та з нагоди Дня народження Коледжу економіки, права та інформаційних технологій (28 березня 2014 року)
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За напружену, титанічну працю, бездоганне виконання педагогічної місії, поважне ставлення та мудрі поради» (29 березня 2013 року)
 • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК» «За сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету» (15 травня 2009 року)

Освіта

 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка / Педагогіка і методика середньої освіти. Історія / магістр педагогічної освіти, викладач історії (2005 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2005 р. – Університет «КРОК»:
  • з вересня 2016 р. – доцент кафедри суспільних наук
  • 2011–2016 рр. – старший викладач кафедри суспільних наук
  • 2005–2011 рр. – асистент кафедри суспільних наук
 • Особисті досягнення

  • Захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси) в Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України;
  • Апробація результатів дисертаційного дослідження в контексті впровадження авторського навчального курсу «Маніпулятивні прийоми в політичній рекламі»;
  • Педагогічне керівництво секцією філософії Київської Малої академії наук у 2014–2015 н. р. та успішна участь, гідна презентація наукових досягнень всіма її учнями, в тому числі й студентами Коледжу економіки, права та інформаційних технологій в рамках участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
  • Керівництво підготовкою студентів наукових статей та презентацій для участі у наукових конференціях, зокрема: наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Михайла Вербицького та 150-й річниці першого публічного виконання національного гімну від 18 березня 2015 року; науково-практична конференція «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді: знати, зберігати, діяти» (30 березня 2015 року); VІІ юнацька наукова конференція «Вивчаємо Києво-Печерську лавру разом» (22 квітня 2015 року);
  • Головування в журі міського творчого конкурсу студентських робіт з суспільно-гуманітарних дисциплін серед вищих навчальних закладів І–II рівнів акредитації, присвяченого 70-річчю Перемоги у Другій світовій війні (листопад 2014 р. – квітень 2015 р.).
 • Визначні наукові праці

  • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук «Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні».

  Публікація у фаховому виданні України, яке входить до міжнародної наукометричної бази:

  • Рибак І. В. Вектори впровадження інформаційно-маніпулятивних технологій в легітимаційний процес України (на прикладі парламентських виборів 2012 року) / І. В. Рибак // Економ. часопиc – XXI: наук. журн. / Ін-т сусп. трансформації; голов. ред. А. Матвійчук. – К.: Ін-т сусп. трансформації, 2013. – № 5–6 (2). – С. 16–19.

  Рибак І. В. Публікації в енциклопедичному навчальному виданні для студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації:

  • Делегітимація; Інформаційно-маніпулятивні технології; Маніпуляція у політиці / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I–IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – С. 118–120; С. 277; С. 372–373.
 • Наукові публікації

  Рибак І. В. Делегітимація; Інформаційно-маніпулятивні технології; Маніпуляція у політиці / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I–IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – С. 118–120; С. 277; С. 372–373.
  Рибак І. В. Історичні витоки сучасної суспільно-політичної кризи в Україні: спроби аналізу / Рибак І. В., Полтавцева К. О. // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 р.) / Ун-т економіки та права «КРОК». – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2014. – C. 441–443.
  Рибак І. В. Інформаційно-комунікативна ефективність політичної влади в умовах виборів / І. В. Рибак // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества (21–22 мая 2010 г.): материалы III-й Междунар. науч.-практ. конф. – Одесса: ВМВ, 2010. – С. 429–432.
  Рибак І. В. Криза легітимності як феномен сучасних політичних процесів в українському суспільстві / І. В. Рибак // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – 2015. – Вип. 1 (18). – С. 211–214. – (Cерія «Політологія. Соціологія. Філософія»).
  Рибак І. В. Інформаційно-маніпулятивні технології політичної делегітимації в Україні: позаелекторальний контекст / І. В. Рибак // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика виклад. соц.-політ. дисциплін. Наук. часопис Націон. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во Націон. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 406–412. – (Серія 22 [Відп. ред. О. В. Бабкіна]).
  Рибак І. В. Вектори впровадження інформаційно-маніпулятивних технологій в легітимаційний процес України (на прикладі парламентських виборів 2012 року) / І. В. Рибак // Економ. часопиc – XXI: наук. журн. / Ін-т сусп. трансформації; голов. ред. А. Матвійчук. – К.: Ін-т сусп. трансформації, 2013. – № 5–6 (2). – С. 16–19.
  Рибак І. В. Інформаційно-комунікативні виміри сучасного політичного маніпулювання / І. В. Рибак // Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 57. – С. 565–572.
  Рибак І. В. Медіатизація політики як ключовий вектор трансформації легітимаційних та делегітимаційних практик в Україні / І. В. Рибак // Гілея: наук. вісник. Зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 49. – С. 620–628.
  Рибак І. В. Політична реклама в системі технологій електорального політичного маркетингу: сутність та чинники ефективності / І. В. Рибак // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин. – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2008. – Вип. II.: зб. наук. пр. – С. 72–79.
  Рибак І. В. Концептуалізація поняття «політична інформація» як ключового елементу політичної комунікації / І. В. Рибак // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 квітня 2008 р.). – К.: УЕП «КРОК», 2008. – С. 228–231.
  Рибак І. В. Політична легітимність як константа минулого та сучасного політичного дискурсу / І. В. Рибак // Наук. записки Луган. націон. ун-ту. – Вип. 7. – Т. 2. – Серія «Філологічні науки»: зб. наук. пр. [Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття] / Луган. націон. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – C. 231–235.
  Рибак І. В. Ефективність політики як ключовий фактор політичної легітимації та делегітимації в Україні / І. В. Рибак // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества (26–27 июня 2008 г.): материалы междунар. науч.-практ. конф. – Одесса: ВМВ, 2008. – С. 326–327.
  Рибак І. В. Легітимаційний та делегітимаційний потенціал політичного рекламування в умовах електорального процесу / І. В. Рибак // Актуальні проблеми міжнар. відносин: зб. наук. пр. – К.: Київ. Націон. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2008. – Вип. 81. – Ч. I (у 2-х ч.). – С. 84–88.
  Рибак І. В. Проблеми легітимації та делегітимації політичної влади в Україні: спроби аналізу / І. В. Рибак // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху (24 квітня 2007 р.): матеріали наук.-практ. конф. аспірантів та студ. ф-ту міжнар. відносин. – К., 2007. – С. 266–268.
  Рибак І. В. Процеси легітимації та делегітимації політичної влади: сутність та чинники впливу / І. В. Рибак // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества (23–24 июня 2006 г.): материалы междунар. науч.-практ. конф. – Одесса: ВМВ, 2006. – С. 257–259.
 • Конференції, семінари

  Проектний тренінг з методики викладання новітнього шкільного курсу «Кроки до порозуміння» в рамках реалізації Всеукраїнського освітнього проекту «Враховуй різницю», що відбувся за ініціативи та підтримки громадської організації «Вчителі за демократію і партнерство» в Інституті педагогіки НАПН України 2–3 червня 2016 р. (сертифікат учасника).
  Науково-практична конференція «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді: знати, зберігати, діяти» від 30 березня 2015 року, м. Київ, організатори – Університет економіки та права «КРОК» та Київська Мала академія наук учнівської молоді (сертифікат учасника; керівник роботи секції).
  Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки» (м. Київ, 14 листопада 2014 р.; тези опубліковано).
  Міжнародна наукова конференція «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на поч. ХХІ століття» (м. Ужгород, 16–17 жовтня 2014 р.; опубліковано статтю).
  Учасник інформаційного семінару професора Джінвана Парка «Методика «Філософія для дітей» – формування критичного, креативного та піклуючого мислення», (м. Київ, 15 жовтня 2014 р., сертифікат учасника).
  Міжнародна науково-практична конференція «Політика і духовність в умовах глобальних викликів» (м. Київ, 2–3 квітня 2014 р.; опубліковано статтю).
  Міжнародний семінар «Клієнтоорієнтовані інноваційні технології у сучасній вищій освіті» (м. Київ, 11.12.2014; організатори – Швейцарський національний науковий фонд, Університет прикладних наук (м. Цюрих, Швейцарія), Університет економіки та права «КРОК», Українська Асоціація розвитку менеджменту та бізнес-освіти; сертифікат учасника).
  Друга міжнародна конференція «Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції і практика» (м. Київ, 18 березня 2011 р., виступ на молодіжній сесії на тему «Медіатизація політичного протистояння в Україні як загроза національній інформаційній безпеці»).
  Міжнародна науково-практична конференція «Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества» (м. Одеса, 21–22 травня 2010 р.; тези опубліковано).
 
 

Публікації

  Рибак І. В. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні / І. В. Рибак.- Спеціалізована вчена рада по захисту дисетрацій Д. 26.236.01 в Інституті держави і права В.М. Корецького НАН України, 30.03.2016. - 276 с.

  Рибак І. В. Криза легітимності як феномен сучасних політичних процесів в українському суспільстві / І. В. Рибак // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – 2015. – Вип. 1 (18). – С. 211–214.

  Рибак І. В. Інформаційно-маніпулятивні технології політичної делегітимації в Україні: позаелекторальний контекст / І. В. Рибак // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика виклад. соц.-політ. дисциплін. Наук. часопис Націон. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во Націон. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 406–412. – (Серія 22 [Відп. ред. О. В. Бабкіна]).

  Рибак І. В. Історичні витоки сучасної суспільно-політичної кризи в Україні: спроби аналізу / Рибак І. В., Полтавцева К. О. // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 р.) / Ун-т економіки та права «КРОК». – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2014. – C. 441–443.

  Рибак І. В. Делегітимація; Інформаційно-маніпулятивні технології; Маніпуляція у політиці / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I–IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – С. 118–120; С. 277; С. 372–373.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Рибак Ірина Вікторівна