Зображення контакту

Лаптєв Сергій Михайлович

Кандидат економічних наук, професор

Адреса:
вул. Табірна, 38

Телефон: (+38 044) 456-84-28

Інша інформація:
 

Публікації

Лаптєв С.М. Актуальне забезпечення на ринку страхових послуг: монографія / І.О. Ковтун, С.М. Лаптєв та інші; Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009. – 816 с.
Лаптєв С.М. Основи ціноутворення: підруч. / С.М. Лаптєв, П.Я. Пригунов та інші; за ред. Д.І. Олійника, О.А. Кириченка, М.П. Денисенка. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 384 с.
Лаптєв С.М. Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: Науково-аналітична доповідь / Лаптєв С.М., Кириченко О.А., Сідак В.С., Пригунов П.Я., Захаров О.І.; Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009. – 64 с.
Лаптєв С.М. Інвестиційний бізнес в Україні: навч. посіб. / за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, С.М. Лаптєва. – К.: ЗАТ «Дорадо»; Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 248 с.
Лаптєв С.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підруч. / за ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання, 2008. – 518 с.
Лаптєв С.М., Кириченко О. Ефективне фінансування вищої освіти – шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства [Текст] / О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська // Вища школа. – 2007. – № 4. – С. 23–35.
Лаптєв С.М. Пенсійна система України: навч. посіб. / Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко, С.М. Лаптєв та інші; за ред. В.І. Грушка. – К.: Кондор, 2006. – 336 с.
Лаптєв С.М., Шаров О.І. Шляхи вдосконалення конкурентного простору вищої освіти в умовах демографічної кризи / О.І. Шаров, С.М. Лаптєв // Вища освіта України. – Додаток 3 (т. 3). – 2006. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 494–503.
Лаптєв С.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підруч. / В.Я. Шевчук, А.А. Мазаракі, С.М. Лаптєв та інші; за ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання, 2005. – 493 с.
Лаптєв С.М. Система банківського менеджменту: навч. посіб. / Ю.А. Потійко, С.М. Лаптєв та інші; за ред. О.С. Любуня. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005. – 356 с.
Лаптєв С.М. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): навч. посіб. / С.М. Лаптєв, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, О.С. Любунь; Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 320 с.
Лаптєв С.М. Банківський нагляд: навч. посіб. / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.С. Любунь, К.Є. Раєвський; Університет економіки та права «КРОК». – К.: ЦУЛ, 2004. – 264 с.
Лаптєв С.М., Любунь О.С. Монетарна політика Центрального банку у сучасний період розвитку грошово-кредитних відносин: монографія / О.С. Любунь, С.М. Лаптєв; Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 316 с.
Лаптєв С.М. Основи актуарних розрахунків: навч.-метод. посіб. / С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, І.О. Ковтун, О.С. Любунь; Університет економіки та права «КРОК». – К.: Алерта, 2004. – 328 с.
Лаптєв С.М. Система банківського менеджменту: навч. посіб. / А.Т. Головко, С.М. Лаптєв та інші; за ред. О.С. Любуня, В.І. Грушка. – К.: Фірма «ІНКОС», 2004. – 480 с.
Лаптєв С.М., Віткін Л. Система якості ВНЗ: використання інструментів управління проектами / Л. Віткін, С. Лаптєв, В.І. Польшаков, Г. Хімічева // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2003. – № 5. – С. 57–63.
Лаптєв С.М. Удосконалення формування поточних місцевих бюджетів / С.М. Лаптєв // Вчені записки / Інститут економіки та права «КРОК». – 2003. – Вип. 7. – С. 132–137.
Кириченко О.А. Потенціал недержавних закладів освіти: уроки трансформаційного десятиріччя / О. Кириченко, С. М. Лаптєв // Вища школа. – 2002. – № 1. – C. 26–35.
Лаптєв С. Банківський менеджмент з погляду практиків / С. Лаптєв, О. Любунь // Банківська справа. – 2002. – № 6. – C. 74–77.
Лаптєв С.М. Банківський нагляд та регулювання НБУ діяльності банків: навч. посіб. для самостійної роботи / С.М. Лаптєв, О.С. Любунь; Ю.А. Потійко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 105 с.
Лаптєв С.М. Організація і функціонування недержавних пенсійних фондів (вітчизняний та зарубіжний досвід): навч. посіб. / за ред. С.М. Лаптєва; М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, О.С. Любунь, К.Е. Фесенко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 247 с.
Лаптєв С.М. Банківські системи різних країн: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, О.С. Любунь, С.М. Лаптєв та інші; Інститут економіки та права «КРОК». – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 200 с.
Лаптєв С.М. Інформатизація соціального управління: посіб. / В.К. Гіжевький, В.І. Грязін, Н.О. Коваленко, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв; Інститут економіки та права «КРОК». – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 190 с.
Лаптєв С.М. Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / В.В. Кравченко, С.М. Лаптєв та інші; за ред. В. Філонова; Р. Калюжного. – К.: Інститут економіки та права «КРОК»; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. – 230 с.
Лаптєв С. Бізнес-планування у комерційному банку / С. Лаптєв, О. Любунь // Зовнішня торгівля. – 2001. – № 5 – С. 94–97.
Лаптєв С.М. Як навчити «білі комірці» робити гроші, або Де готують підприємців? / С.М. Лаптєв // Зовнішня торгівля. – 1998. – № 1. – С. 80–84.
Лаптев С.М. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / С.М. Лаптев и др.; под ред. проф. А.А. Кириченко. – К.: Литера, 1998. – 464 с.
 
 

Публікації

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195

  Laptіev S. Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets /Serhii Laptіev, Iryna Mihus // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.- № 2.- P. 39-47

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / Лаптєв С.М., Алькема В.Г., Сідак В.С., Копитко М.І..- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.

  Галиця І. О. Банк ідей- шлях до інноваційного прориву / І. О. Галиця, С. М. Лаптєв.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2016. - http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/galitsya-laptev-0001.pdf

  Лаптєв С. М. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України / Колективна монографія / Розділ 5. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства / С. М. ; Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України / Колективна монографія.- К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2014. - С. 292-300

  Сідак В.С. Засади економіко-правового виховання молоді в сучасних умовах / В.С. Сідак, С.М. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 22-30

  Лаптєв С. М. Формування капіталу підприємства / С. М. Лаптєв ; Розвиток інформаційного суспільства. Колективна монографія.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- Т. 7. р. 1. - С. 11-52

  Лаптєв С. М. Механізм управління та обслуговування державного боргу / С. М. Лаптєв ; Розвиток інформаційного суспільства. Колективна монографія.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- Т. 6. р. 3. - С. 105-166

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В. І. Грушко [та ін.]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 288 с.

  Лаптєв С. М. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / І. П. Мігус, С. М. Лаптєв ; Інвестиції: практика та досвід. - 2011.- № 24

  Лаптєв С. М. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання / С. М. Лаптєв ; Ефективна економіка. - 2011.- № 10

  Лаптєв С. М. Страхування відповідальності керівництва суб’єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки / С. М. Лаптєв ; Ефективна економіка. - 2011.- № 11

  Лаптєв С. М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / С. М. Лаптєв ; Економіка і держава. - 2011.- № 12. - С. 25-30

  Торгівля цінними паперами: підручник / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників "Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації": Видання офіційне/ Л. В. Гнилицька, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та ін.].; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Український союз промисловців і підприємців, 2011. - 56 с.

  Модернізація банківської системи в контексті її економічної безпеки: експертно-аналітична доповідь/О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та інші];під. ред. д.е.н. О.А. Кириченка; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2011. - 68 с.

  Лаптєв С. М. Міжнародний досвід фінансування вищої освіти / О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв, Ю. М. Неговська ; Міжнародний науково-економічний журнал «Зовнішня торгівля». - 2010.- № 1. - С. 34-41

  Лаптєв С. М. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект / С. М. Лаптєв.- Університет економіки та права «КРОК», 2010. - 256 с.

  Лаптєв С. М. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія (у співавторстві) / С. М. Лаптєв.- Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с.

  Лаптєв С. М. Забезпечення економічної безпеки трансферу технологій / О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв ; Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2010.- Вип. 3. - С. 11-18

  Сідак В. С. Управління фінансово-економічною безпекою: Навчальний посібник / В. С. Сідак, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв, О. М. Шикова. - «Дорадо-Друк», 2010. - 480 с.

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, Л.О. Кошембар. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія/ О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та інші]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Модернізація освіти як умова національної безпеки України: науково-аналітична доповідь/ О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; наук. ред. О. А. Кириченка, Л. Паращенко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 16 с. - (Соціально-гуманітарна сфера)

  Захаров О.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності за напрямом «Національна безпека» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 47 с.

  Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія / О. А. Кириченко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; під ред. О. А. Кириченка, В. С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 403 с.

  Лаптєв С. М. Шляхи вдосконалення конкурентного простору вищої освіти в умовах демографічної кризи / О. І. Шаров, С. М. Лаптєв ; Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - 2006.- Дод.3. Т.3

  Пенсійна система України: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: Кондор, 2006. - 336 с

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ Ю. А. Потійко, С.М. Лаптєв, В.І.Грушко [та ін.] ; за ред. О. С. Любуня. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 356 с

  Пенсійна система: навчальний посібник/ В. І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: ЗАТ "Дорадо", 2005. - 496 с

  Банківський нагляд: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О. С. Любунь, К.Є. Раєвський. - К.: ЦУЛ, 2004. - 264 с

  Основи актуарних розрахунків: навчальний посібник/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші]. - К.: Алерта, 2004. - 328 с

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ А. Т. Головко, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші.]; за ред. О. С. Любуня, В. І. Грушка. - К.: Фірма "ІНКОС", 2004. - 480 с

  Лаптєв С. М. Положення про семестровий контроль в Інституті економіки та права «КРОК» / О. І. Шаров, С. М. Лаптєв, Т. В. Фініков, Б. І. Голець.- Ін-т економіки та права «КРОК», 2001

  Положення про семестровий контроль в Інституті економіки та права «КРОК» / О.І. Шаров, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, Б.І. Голець та інші. – К.: Ін-т економіки та права «КРОК», 2001.

  Гіжевський В. К. Інформатизація соціального управління / В. І. Грязін, В. К. Гіжевський, Н. О. Коваленко, О. І. Коваленко, С. М. Лаптєв.- Інститут економіки та права «КРОК», 2001. - 190 с.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Лаптєв Сергій Михайлович