Інша інформація:
Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна

Напрями наукових досліджень

 • становлення та розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь

Сфера наукових інтересів

 • інститут парламентаризму в Україні

Викладає

 • адміністративне право / конституційне право України / конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина
 
 

Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна

 • кандидат юридичних наук (2016 р.)

Освіта

 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / Правознавство / магістр права (2011 р.)
 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / Банківська справа / бакалавр з банківської справи (2010 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2011 р. – Університет «КРОК», асистент кафедри
 • 2009–2011 рр. – Університет «КРОК», методист деканату юридичного факультету

Особисті досягнення

 • 23 грудня 2015 року успішно захистила дисертацію на тему: «Становлення та розвитку парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: порівняльні аспекти», на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.130.03 у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Рішення спеціалізованої ради було затверджено наказом МОН України від 25.02.2016 № 161 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 лютого 2016 року» та виданий Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії).
 • Грамота за старанність, наполегливість і активну участь у житті університету, «Все про бухгалтерський облік», 2015 р.
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2014 р.
 • Визначні наукові праці

  Баликіна Л.І. Comparative Analysis of the Main Aspects of Parliamentarism in the Process of State Development After Declaration of Independence in Ukraine and Belarus (Порівняльний аналіз основних аспектів парламентаризму в процесі державного будівництва в Україні та Білорусі після проголошення незалежності) / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2014. – Вип. 20. – С. 104–112.
  Баликіна Л.І. Парламентаризм – протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусії / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2014. – Вип. 19. – С. 44–50.
  Балыкина Л.И. Сравнительный анализ основных аспектов парламентаризма в процессе государственного строительства в Украине и в Беларуси после провозглашения независимости / Л.И. Балыкина // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 14. – C. 47–56.
  Балыкина Л.И. Бинарный анализ моделей организации парламентов в Украине и Белоруссии / Л.И. Балыкина // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 14. – С. 150–153.
  Баликіна Л.І. Нормативно-правове закріплення діяльності парламентів України та Республіки Білорусь: бінарний аналіз / Л.І. Баликіна // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2013. – № 4 (48). – С. 55–61.
  Баликіна Л.І. Окремі аспекти становлення та розвитку парламентаризму в Республіці Білорусь / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2013. – Вип. 17. – С. 5–10.
  Француз А.Й., Баликіна Л.І. Генезис інституту парламентаризму в Україні / А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Вісник Луганського університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка: наук.-теорет. журн. – Луганськ, 2013. – Вип. № 1 (62). – С. 51–63.
  Француз А.Й., Баликіна Л.І. Ідеї та практика парламентаризму в працях російських юристів початку ХХ століття / А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / гол. ред. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 1. – С. 115–124.
  Баликіна Л.І. Нормативно-правове закріплення представницького характеру Верховної Ради України через призму досвіду Республіки Білорусь / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2013. – Вип. 15. – С. 24–29.
  Баликіна Л.І. Застосування моделі парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: компаративний аналіз / Л.І. Баликіна // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2013. – № 1 (45). – С. 58–63.
  Баликіна Л.І. Необхідність законодавчого закріплення представницького характеру парламенту України як однієї з передумов становлення парламентаризму / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2012. – Вип. 14. – С. 10–13.
  Балыкина Л.И. Преобразование модели парламента Республики Беларусь и Украины после провозглашения независимости: сравнительные аспекты / Л.И. Балыкина // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – № 5. – 2012. – С. 136–140.
  Баликіна Л.І. Парламентаризм – система політичної організації держави / Л.І. Баликіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 2 (лютий). – С. 100–106.
  Баликіна Л.І. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина: [комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни] / А.Й. Француз, Т.А. Француз-Яковець, Л.І. Баликіна. – К.: Атіка, 2012. – 204 с.
  Баликіна Л.І. Позитивний досвід інституту парламенту Республіки Білорусь для України – концептуальний підхід / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2011. – Вип. 10. – С. 11–17.
 • Конференції, семінари

  Баликіна Л.І. Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти / Л.І. Баликіна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Наук.-практ. конф. (Київ, 21 жовт. 2015 р.) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 315–316.
  Баликіна Л.І. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті розвитку парламентаризму в Україні та Білорусії / Л.І. Баликіна // Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка і В.П. Тихого; матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 груд. 2014 р.). – К.: Вид-во Ліра-К, 2014. – С. 230–233.
  Баликіна Л.І. Розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: основні порівняльні аспекти / Л.І. Баликіна // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 листоп. 2014 р.) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – С. 427–428.
  Балыкина Л.И. Становление парламентаризма в Украине и Республике Беларусь: сравнительный анализ структуры и деятельности правительства / Л.И. Балыкина // Современное общество, глобализация и право: материалы Междунар. конф., Санкт-Петербург, 21–22 октяб. 2012 г., Фонд развития юридической науки. – С. 132–137.
  Балыкина Л.И. Становление парламентаризма в Украине и Республике Беларусь в контексте концепции бикамерализма / Л.И. Балыкина // Актуальные вопросы совершенствования правовой системы на современном этапе: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию профессора С.Г. Дробязко (Минск, 11–12 октяб. 2012 г.). – Минск: Бизнесофсет, 2012. – С. 115–121.
  Балыкина Л.И. Компаративистский анализ основных аспектов парламентаризма и гражданского общества в Украине и Республике Беларусь / Л.И. Балыкина // Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin globalizare şi europenizare. Ştiinţa uridică universitară în contextul promovării valorilor europene: Conferinţa ştiinţifică teoretico-practică internaţională, Free International University of Moldova, 15–16 octombrie 2012. – С. 178–186.
  Балыкина Л.И. Становление парламентаризма в Украине и Российской Федерации в контексте концепции бикамерализма / Л.И. Балыкина // Международное право и законодательство Российской Федерации: Материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. для студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва, 15–16 июня 2012 г. – М.: Московский центр правовых исследований, 2012. – 128 с. – С. 16–19.
  Балыкина Л.И. Основные этапы становления парламентаризма на территории Украины и Республики Беларусь: схожие и отличительные моменты / Л.И. Балыкина // Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания: материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2-х т., Полоцк, 18–19 мая 2012 г. / редкол.: А.Н. Пугачев (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк: ПГУ, 2012. – Т. І. – С. 83–86.
  Баликіна Л.І. Інститут парламенту як один з важелів протидії корупції в Україні / Л.І. Баликіна // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії: тези міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 квіт. 2012 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 58–61.
  Баликіна Л.І. Еволюція парламентаризму в Україні / Л.І. Баликіна // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12–13 квіт. 2012 р. – У 4-х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 1. – С. 36–38.
 • Публікації в електронній бібліотеці Університету

 

  Немає даних для відображення (0)


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна