Наукові публікації кафедри державно-правових дисциплін

 

  Бобров А.С. Кримінологічні аспекти попередження вчинення терористичних актів як посягань на стан громадської безпеки / А.С. Бобров, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.596-598

  Гіфес О.В. Омбудсмен з прав дитини: актуальні проблеми його розвитку в Україні та світі / О.В. Гіфес, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.604-606

  Мацик А.Ю. Сучасний стан захисту прав дітей в Україні / А.Ю. Мацик, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.656-658

  Атаманчук В.В. Актуальні проблеми законодавчого регулювання захисту безпритульних дітей в Україні / В.В. Атаманчук, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.588-590

  Остапюк А.А. Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / А.А. Остапюк, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.665-668

  Француз А.Й. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.705-709

  Зайцева Ю.А. Особливості правового регулювання оренди комерційної нерухомості / А.Ю. Зайцева, М.В. Григорчук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 628-630

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти гарантій організацій та діяльності бікамеральних парламентів ЄС / Т.А. Француз-Яковець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.710-713

  Француз А.Й. Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV–ХІ ст.). Частина ІІ / А.Й Француз, М.М. Корінний // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 5-18

  Frantsuz A. Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO / A. Frantsuz, I. Balykin // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 19-28

  Frantsuz A. Countering Corruption: The Experience of the United Arab (part 1) / A. Frantsuz, M. Liashchenko // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 29-38

  Тарасова І.В. Актуальні питання вдосконалення правового механізму захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в сфері освіти / І.В. Тарасова // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 90-95

  Француз А.Й. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) / А.Й. Француз, К.О. Савчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 141-145

  Frantsuz A. The phenomenon of drug abuse among young people online: the legal aspect of counteraction / A. Frantsuz, T. Kurinna // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.702-704

  Frantsuz A. Social-legal aspects of education in the XXI century. Threats, hopes, incentives / A. Frantsuz // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща) (у друці)

  Француз А.Й. Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV-ХІ ст.) Частина І /А.Й. Француз, М.М. Корінний // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31 (у друці)

  Француз А.Й. Поняття, правова природа та сучасний стан міграційних процесів в Україні / А. Й. Француз, О. П. Мельничук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Француз А.Й. Приватна детективна дiяльнiсть в Українi в контекстi забезпечення конституцiйних прав та свобод людини i громадянина / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Француз А.Й. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні: теоретико-правові аспекти даної проблематики / А. Й. Француз, І. В. Саламахіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Скоморовський В.Б. Загальнотеоретичний контекст поняття "правові парадигми"/ В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 30.- С. 50-55

  Скоморовський В.Б. Предметно-дисциплінарний характер емпірично-теоретичного компоненту правових парадигм у правотворчості /В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2018 .-№ 6. Том 1. - С. 41-44

  Скоморовський В.Б. Перетворення суб'єктивного змісту правосвідомості як складник правових парадигм на ціннісне правове явище у парадигмально- правовій концепції держави і права/ В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. -2018.- № 35 том 1.- С. 12-15

  Скоморовский В.Б. Правотворчество как практическое воплощение концепции правовых парадигм в теории государства и права / В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31.- 2018 (у друці)

  Скоморовський В.Б. Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення / В.Б. Скоморовський, Ю.М. Хміляр // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.-Вип. 32.- 2018 (у друці)

  Скоромовський В.Б. Механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: досвід зарубіжних країн / В.Б. Скоромовський, О.В. Лисенко // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018.-Вип. 33 (у друці)

  Француз-Яковець Т.А. Роль і місце парламенту в державно-правовому процесі України та Республіки Білорусь / Т.А. Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 56-62

  Француз-Яковець Т.А. Бикамерализм как основа развития демократии в государстве / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип.31 (у друці)

  Frantsuz-Yakovet's T. The main causes of bicameralism / T. Frantsuz-Yakovet's // International Scientific Journal. Georgia, Tbilisi. - 2018. №1(4). - С. 219-225

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правовий аналіз громадянського суспільства в Україні та Республіці Білорусь / Л.І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31 (у друці)

  Григорчук М.В. Наукові підходи до розуміння сутності та природи спрощених проваджень / М.В. Григорчук, А.О. Моргунова // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018.-Вип. 31 (у друці)

  Григорчук М.В. Теоретико-правові засади досудового врегулювання господарських спорів / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 68-76

  Григорчук М.В. Особливості припинення договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх частин) / М.В. Григорчук, Ю.А. Зайцева // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.-Вип. 33 ( у друці)

  Григорчук М.В. Генеза та теоретико-правове обґрунтування правового захисту в пам'ятках римського права і Великій Хартії Вольностей / М.В. Григорчук // Право і суспільство. - 2018.- № 6. - С. 17-21

  Григорчук М.В. Загальнонаукові підходи до розуміння захисту як універсального інструменту відновлення порушеного права / М.В. Григорчук // Часопис Київського університету права. -2018.- № 3.-С. 29-32

  Григорчук М.В. Теоретико-правове розуміння самозахисту як інструмента реалізації права на захист суб'єктом господарювання / М.В. Григорчук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.615-617

  Двірська О.В. Методи медичного права /О.В. Двірська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Корольова В.В. Стандарти – це мова, що об’єднує. Чи так це насправді? / В.В. Корольова, Д.В. Ример // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 146-150

  Корольова В.В. Правове забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини: міжнародні та національні аспекти / В.В. Корольова, Л.О. Макас // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31 (у друці)

  Корольова В.В. Право дитини на відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту її особистих немайнових прав / Корольова В.В., Красюк І.А. // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 32 (у друці)

  Корольова В.В. Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС / В.В. Корольова, В.В. Кресан // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Корольова В.В. Вдосконалення регулювання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / В.В. Корольова, А.О. Григоренко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Корольова В.В. Шляхи формування правосвідомості дитини / В.В. Корольова, Є.О.Кочутенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Ващук М.М. Особливості формування правового статусу військового капелана на сучасному етапі розвитку українського державотворення / М.М. Ващук, В.В. Корольова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.598-600

  Корольова В.В. Проблемні питання продовольчої безпеки в Україні / В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.636-638

  Кочутенко Є.О. Права дитини та їх класифікація / Є.О. Кочутенко, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.641-643

  Красюк І.А. Способи захисту прав дитини в Україні / І.А. Красюк, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.643-645

  Макас Л.О. Проблемні питання захисту прав і свобод дитини та їх прояви у сучасному суспільстві / Л.О. Макас, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.652-654

  Григоренко А.О. Проблемні питання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / А.О. Григоренко, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.612-615

  Горєлова В.Ю. Значення юридичної клініки для формування юристів нової генерації / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 151-156

  Горєлова В.Ю. Евдемонізм приватної детективної діяльності /В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31(у друці)

  Горєлова В.Ю. Етика та мораль приватного детектива в лоні правових вимог сучасного всесвіту / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2018.- Вип.2.- 2018(у друці)

  Horielova V. Legal Clinic: A new look at education and upbringing in Ukraine / V. Horielova // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща) (у друці)

  Мазур О.В. Неприпустимість провокації злочину в діяльності правоохоронних органів / О.В. Мазур // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 157-162

  Міщук М.С. Законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів України за неособисте голосування на засіданнях Верховної Ради: перспективи їх реалізації / М.С. Міщук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 163-170

  Міщук М.С. Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання / М.С. Міщук, М.Л. Скакун // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 33 (у друці)

  Леоненко І.В. Криміналістичне забезпечення доказування при розслідуванні злочинів / І.В. Леоненко // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 171-174

  Леоненко І.В. Шляхи вирішення проблем кредитування фізичних осіб / І.В. Леоненко, О. І. Трепак // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Трепак О.І. Історія розвитку споживчого кредитування в Україні / О.І. Трепак, І.В. Леоненко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.699-702

  Гіжевський В.К. Особливості вини у злочині, передбаченому ст. 291 Кримінального кодексу України / В.К.Гіжевський, І.В. Скірський // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31 (у друці)

  Гіжевський В.К. Легалізація приватної детективної діяльності в Україні з урахуванням аналізу рішень Європейського суду з прав людини (право на повагу до приватного і сімейного життя / В.К. Гіжевський, К.О. Корнєєва // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Гіжевський В.К. Проблеми правового статусу суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в галузi надання послуг з охорони фiзичної особи або майна в Україні / В.К. Гіжевський, Ю.О. Івахненко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Гіжевський В.К. Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / В.К. Гіжевський, А.А.Сиротюк // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Гіжевський В.К. Характерні питання пов'язані з приватною детективною діяльністю та шляхи їх вирішення з використанням досвіду зарубіжних держав / В. К. Гіжевський, М. Ю. Сміленко // Правничий вісникУніверситету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Доляновська І.М. Сучасні риси порушення конституційного права дитини на освіту в Україні / І.М.Доляновська // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип.32 (у друці)

  Доляновська І.М. Колізії в тлумаченні поняття "громадська безпека"в законодавстві України та правовій науці / І.М.Доляновська, А.С. Бобров //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Доляновська І.М. Правові проблеми розвитку інституту Уповноваженого Президента з прав дитини в Україні / І.М.Доляновська, Гіфес О.В // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Доляновська І.М. Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового захисту безпритульних дітей / Доляновська І.М., Атаманчук В.В. // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Доляновська І.М. Напрями державного захисту прав дітей, якіналежать до найвразливіших категорій / Доляновська І.М., А.Ю. Мацик //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Доляновська І.М. Захист особистих прав і свобод громадян нормами кримінального законодавства під час реалізації конституційного права на пересування / І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.625-627

  Олійник О.Б. Концепція риторичної аргументації як теоретико- методологічна основа розвитку юридичної риторики / О. Б. Олійник // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31 (у друці)

  Олійник О.Б. Розвиток юридичної риторики в середні віки та епоху ренесенсу /О. Б. Олійник // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Олійник О.Б. Правовий статус дитини в договорі сурогатногоматеринства / О. Б. Олійник, Я.Ю. Демченко //Правничий вісник Університету"КРОК". - 2018. - Вип. 32 (у друці)

  Демченко Я.Ю. Проблематика сурогатного материнства в українському законодавстві та в світлі персоналістичної біоетики / Демченко Я.Ю., ОлійникО.Б. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 621-622

  Dolianovska I. Wplyw czynnikow politycznych i ekonomicznych na prawa dzieci na Ukrainie i swiecie: charakterystyka i sposoby ostrzegania / I. Dolianovska // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща) (у друці)

  Цивільне право України: підручник: У 2-х частинах. Ч. 2: Особлива / О.Є. Аврамова, В.В. Алямкін, Р.Б. Шишка[та інші]; за ред. проф. Р. Б. Шишки. - 2-ге вид. перероб. і допов.. - К.: Видавництво Ліра-К, 2018. - 994 с.

  Цивільне право України: підручник: У 2-х частинах. Ч. 1: Загальна / В.В. Алямкін, В.О. Басай, Р.Б. Шишка [та інші]; за ред. проф. Р. Б. Шишки. - 2-ге вид. перероб. і допов.. - К.: Видавництво Ліра-К, 2018. - 736 с

  Шишка Р.Б. Грошові зобов'язання в праві України / Шишка Р.Б. // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Польовик К.О. Захист прав дітей як об'єкт координаційно-управлінської діяльності владних інституцій / Польовик К.О., Скоморовський В.Б. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 670-671

  Величко Г.О. Кримінологічно-правові засади запобігання злочинності в процесі здійснення детективної та правоохоронної діяльності / Величко Г.О., Олійник О.Б.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018/- С. 600-601

  Баликіна-Галанець Л.І. Право користуватися рідною мовою національних меншин та корінних народів України / Л.І. Баликіна-Галанець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 594-595

  Баликіна-Галанець Л.І. Опозиція - невід’ємна частина демократичної держави / Л.І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 63-67

  Говорун А.М. Роль приватних детективів у мінімізації фінансових ризиків під час провадження господарської діяльності / А.М. Говорун, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 606-609

  Сміленко М.Ю. Морально-етичні засади як один з основних елементів в професійній діяльності приватних детективів (слідчих) в зарубіжних країнах / М.Ю. Сміленко, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.681-683

  Гусейнгулієва Д.З. Кримінально-правові аспекти ризикової діяльності під керуванням штучного інтелекту / Д.З. Гусейнгулієва, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.617-620

  Марченко Б.С. Особливості звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям / Б.С. Марченко, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 654-656

  Корченов Т.С. Колізії в кримінальному праві Т.С. Корченов, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.638-640

  Сорокопуд В.О. Особливості юридичної (кримінальної) відповідальності за корупційні правопорушення / В.О. Совокопуд, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.686-688

  Сотничек О.С. Роль та види діяльності суб'єктів приватної детективної діяльності / О.С. Сотниченко, М.С. Міщук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.688-690

  Міщук М.С. Причини, що сповільнюють становлення / М.С. Міщук, О.С. Сотничек // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 33 (у друці)

  Скакун М.Л. Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання / М.Л. Скакун, М.С. Міщук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.679-680

  Чернетченко О.М. Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності приватних детективів / О.М. Чернетченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.717-718

  Ivanenko T. Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources/ Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko and Anatolii Frantsuz // Investment Management and Financial Innovations.-2018.-V.15 №4.-P. 61-68

  Двірська О.В. Правове регулювання медичної діяльності в Україні : історичний аспект // Науковий вісник публічного та приватного права.-2018.-Вип.- 6 (у друці)

  Француз А.Й. Захист прав і охоронюваних інтересів суб'єктів господарювання, як один із напрямків діяльності приватних детективів / Т.В. Грабенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 610-612

  Француз А.Й. Права і свободи людини та громадянина: досвід гарантування та реалізації зарубіжних країн для України / О.В. Лисенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.645-647

  Француз А.Й. Антикорупційний комплаєнс - інноваційний інструмент для боротьби з корупцією в Україні / М.М. Лященко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.647-651

  Француз А.Й. Розвиток і регулювання міграційних процесів в Україні / О.П. Мельничук, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.658 -661

  Француз А.Й. Про потребу збільшення функцій уповноваженого з виконання антикорупційної програми в Україні / В.С. Поліщук, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.668-670

  Француз А.Й. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні І.В. Саламахіна, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.674-676

  Француз А.Й. Детективні послуги, їх поняття та зміст, перспективи розвитку / С.В. Самойленко, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.676-678

  Француз А.Й. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / Н.В. Степаненко, А.Й Француз //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.690-693

  Француз А.Й. Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення / Ю.М. Хміляр, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.714-716

  Гіжевський В.К. Ключові проблеми корпоративних відносин в акціонерних товариствах України / В.К. Гіжевський, С.Г. Александрова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.135-139.

  Корольова В.В. Діяльності з примусового виконання судових рішень в системі інших державних повноважень / В.В. Корольова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 240-242.

  Коваль А.М. Про легітимізацію в Україні приватної детективної (розшукової) діяльності / А.М. Коваль // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.97-100.

  Коваль А.М. До питання фальсифікації лікарських засобів / А.М. Коваль, О.В. Двірська // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ 28 квітня 2017 року), / Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника, - Івано-Франківськ, 2017. - С.45-48.

  Коваль А.М. До питання про регулювання механізму забезпечення реалізації суб'єктивних прав і свобод людини і громадянина та задоволення їх потреб і інтересів в Україні / А.М. Коваль, М.В Коваль //Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів круглого столу (м. Чернівці 27-28 травня 2017року) / Уклад. С.Б.Бондар, В.В.Гордєєв, А.М.Худик. - Чернівці : Технодрук, 2017. - С.25-33.

  Горєлова В.Ю. Система принципів приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.69-74.

  Горелова В.Ю. До питання необхідності впровадження інституту детективної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В.Ю. Горєлова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.84-87.

  Горєлова В.Ю. Проблемні питання в застосуванні електронного цифрового підпису в Україні (правовий аспект) / В.Ю. Горєлова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 214-216

  Горєлова В. Ю. Поняття приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С. 40-45

  Григорчук М.В. Проблеми розуміння конституційних гарантій щодо об'єктивного та справедливого захисту прав та законних інтересів суб'єктів права / М.В. Григорчук //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.75-81

  Григорчук М.В. Порівняльно-правові аспекти засобів і форм захисту прав і охоронюваних законом інтересів / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С. 46-51

  Григорчук М.В. Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів господарювання / М.В. Григорчук // Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сандомир, Польща, 27-28 січня 2017 р.) - С. 114-117.

  Григорчук М.В. Захист прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання: матеріальний та процесуальний аспекти / М.В. Григорчук // Теорія і практика правознавства - 2017. -ВИП.. 1 (11) HTTP://TLAW.NLU.EDU.UA/ARTICLE/VIEWFILE/95300/99327

  Григорчук М.В. Правові гарантії щодо об'єктивного та справедливого захисту господарським судом прав та законних інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук //"Право і суспільство" № 1, частина 2. - Дніпро, 2017. - С. 90-94

  Григорчук М.В. Реалізація принципів господарського судочинства при захисті прав та законних інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук //"Держава та регіони. Серія: Право", № 1(55). - 2017.- С. 30-35.

  Доляновська І.М. Кримінологічна характеристика заходів з протидії порушень особистих прав і свобод громадян в контексті стану громадської безпеки в Україні / І.М. Доляновська //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 170-175.

  Доляновська І.М. Зв'язок стану громадської безпеки із розвитком туризму в Україні" / І.М. Доляновська // Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: (Київ, 22 грудня 2017 року) / Гуманітарний інститут ТНУ ім. В.І.Вернадського. 2017.

  Доди Корина Защита детей во время вооруженных конфликтов / Корина Доди //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 145-151.

  Доді К.В. Правовое регулирование частной детективной деятельности в Республики Молдова: анализ Закона "О частной детективной и охранной деятельности" 2003 г. / К.В. Доді // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.92-96.

  Dodi Corina Access to Justice in Eastern of Ukraine / Corina Dodi // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 217-219.

  Леоненко І.В. Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності / І.В. Леоненко //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 182-188.

  Леоненко І.В. Становлення та розвиток інституту приватної детективної діяльності в Україні / І.В. Леоненко // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.120-123.

  Леоненко І.В. Поняття та конституційні межі здійснення приватної детективної діяльності / І.В. Леоненко // Юриспруденція та наукові товариства у ВНЗ - шлях формування правника: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. - С. 99 - 105.

  Леоненко І.В. Людина як джерело інформації: можливості та межі законного використання інформаторів (конфідентів) у приватній детективній діяльності / І.В. Леоненко // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. - Полтава: Россава, 2017. - Ч. 2. - С. 105 - 108.

  Приватна детективна діяльність (збірник нормативних документів) (Видання 1-е довідкове) Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець [ Вступ. ст. А.Й. Француза] // Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Мазур О.В. Відповідальність за придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів: кримінально-правовий аспект / О.В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 176-181.

  Мазур О.В. Проблеми розслідування злочинів у сфері господарської діяльності / О.В. Мазур // "25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього": Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 184-186.

  Мазур О.В. Проблеми правового статусу приватного детектива в Україні / О.В. Мазур // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.128-131.

  Козенюк В.А. Историко-методологические аспекты познания феномена частного сыска /В.А. Козенюк // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.101-109.

  Двірська О.В. До питання фальсифікації лікарських засобів / А.М. Коваль, О.В. Двірська // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ 28 квітня 2017 року), / Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника, - Івано-Франківськ, 2017. - С.45-48.

  Двірська О.В. До питанння предмету медичного права / О.В. Двірська // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 220-221.

  Міщук М.С. Приватна детективна діяльність та ризики конфлікту з кримінальним законом / М.С. Міщук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.132-137

  Тарасова І.В. Дискусійні аспекти принципів діяльності приватних детективів в Україні / І.В. Тарасова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.159-162.

  Тарасова І.В. Актуальні питання ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України / І.В. Тарасова // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 272-273.

  Тарасова І.В. Питання підвищення ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України / І.В. Тарасова // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С.68-73

  Француз-Яковець Т.А. Конституційні гарантії захисту прав і інтересів людини і громадянина через призму легалізації приватної детективної діяльності як потреби сучасного демократичного суспільства / Т.А. Француз-Яковець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.163-166.

  Француз-Яковець Т. А. "Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької республіки" / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С.28-32.

  Лук'янець В.С. Межі втручання у право на приватність за практикою ЄСПЛ:виклики для приватних детективів / В.С. Лук'янець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.124-127.

  Губська О.А. Теоретико-правова характеристика підготовки та перепідготовки державних службовців / О.А. Губська //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 164-169.

  Корольова В.В.Теоретико-правові підходи до визначення земельного права як галузі права України /В.В. Корольова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.51-56.

  Гіжевський В.К. Тенденції розвитку міграційного законодавства України в світлі інтеграційних процесів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів. Т. 1 частина 2 м. Вінниця 20 квітня 2017 року / редкол. ВННІЕ ТНЕУ - Тернопіль: Крок, 2017. - С. - 69-72

  Коваль А.М. Про поняття, сутність, структура та зміст конституційно-правового терміна "забезпечення прав і свобод людини": теоретичні й правові аспекти/ А.М. Коваль, М.В. Коваль //Процес модернізації системи управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспект: колективна монографія / За заг. Ред. А.С.Нестеренко. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 298-317.

  Григорчук М.В. Правова характеристика суб'єктів захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському суді / М.В. Григорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. - № 1/2017. - Херсон. - С. 105-109.

  Приватна детективна діяльність (збірник нормативних документів) Нормативне регулювання.-Вид. 1-е дов. / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець; Вступ. ст. А.Й. Француза .-К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Balykina-Halanets L. Parlamentarism - an integral feature of democracy Ukraine / Liudmyla Balykina-Halanets // International Scientific Journal Diplomacy and Law. - Tbilisi: Georgia 2017. - №2(3). - P. 22-26

  Баликіна-Галанець Л.І. Розвиток українського парламентаризму чи як Євромайдан вплинув на демократію в Україні / Л.І. Баликіна-Галанець // "The First International Conference on Law and Political Sciences". Proceedings of the Conference (March 15, 2017). "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. - Pp. 68-71

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правові основи адміністративного регулювання в сфері економіки / Л.І. Баликіна-Галанець // 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 14-16.

  Француз А.Й. Правове регулювання інноваційної діяльності в країнах Європейського Союзу/ А. Й. Француз, Т. І. Вароді //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 26. - С. 127-135

  Француз А.Й. Основні концепції сучасного праворозуміння прав людини на свободи пересування і вільний вибір місця проживання/ А. Й. Француз, Ю. І. Миколаєнко //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 27. - С. 40-51

  Француз А.Й. Корупція в державному секторі: теоретико-правовий аспект/ А. Й. Француз, В. С. Поліщук //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 28. - С. 5-11

  Француз А.Й. Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти/ А. Й. Француз, К. В. Перепадін //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 28. - С. 12-16

  Француз А.Й. Особливості укладення концесійних договорів за участю територіальної громади / А.Й. Француз, С.В. Дерев'янчук //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 28. - С.59-65

  Француз А.Й. Право інтелектуальної власності як основа правовідносин у сфері інтелектуальної власності та її місце у структурі українського права / А.Й. Француз, Д.В. Куликов //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.66-72

  Француз А.Й. Господарсько-правовий аспект як ознака галузевої приналежності правових категорій / А.Й. Француз, Б.В. Скрипачов //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.73-78

  Француз А.Й. Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власностi / А.Й. Француз, А.В. Степенко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.79-85

  Француз А.Й. Дотримання прав дитини в зоні військового конфілкту / А.Й. Француз, Н. В. Степаненко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 5-13

  Француз А.Й. Магдебурзьке право та реформа місцевого самоврядування : генеза та правові наслідки / А.Й. Француз, Т.В. Стрельникова //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 14-18

  Француз А.Й. Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею / А.Й. Француз, В.М. Антонишин //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 86-91

  Француз А.Й. Особливості державної реєстрації договору франчанзингу в країнах Європейського Союзу / А.Й. Француз, К.В. Гречишнікова //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 92-96

  Француз А.Й. Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнтсва / А.Й. Француз, І.О. Пархомець //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 97-101

  Frantsuz A. Theoretical and legal aspects of concepts, types and forms of terrorism as a dangerous social phenomenon / А. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 26. - С.5-13.

  Francuz A.I. AAdministracyjnoprawny system swiadzen na rzecz osob niepelnosprawnych w Polsce / E. A. Maj, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С 21-27

  Francuz A.I. Idea integracji europejskiej jako narzedzie pokoju i stabilizacji wsrod narodow / Mgr Dawid Stadnichenko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С 14-20

  Frantsuz A. The legal status of internally displaced persons in Ukraine / A. Frantsuz // Diplomacy and Law / Georgia, Tbilisi. -2017.- №2(3).- С.10-14.

  Француз А.Й. Організаційно-правові засади діяльності приватних служб безпеки в Республіці Кіпр / А. Й. Француз, В. І. Світлак // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.51-55

  Приватна детективна діяльність: збірник нормативних документів.-Видання 1-е, довідкове. Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець; Вступ. ст. А.Й. Француза.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Francuz A. Miedzy wartoscia i norma. Rozwazania inspirowane pedagogika prawa/ Piotr Zamelski, A. Francuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. - С.14-22

  Francuz A.I. Ochrona dziecka (dziecinstwa) przed negatywnym wplywem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane/ Dr Justyna Stadniczenko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С 5-13

  Француз А.Й. Християнський буквар: навчальний посібник / А.Й. Француз. - Жовква, Львівська обл.: Місіонер, 2017. - 252с.

  Француз А.И. Теоретико-правовые основы закрепления конституционных обязанностей человека и гражданина в Украине и Республике Польша / А.И. Француз, О.П. Чорновол // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2017. - № 5. - С. 123-129

  Француз А.Й. Правовий статус приватного детектива у Великій Британії: теоретико-правове дослідження / А. Й. Француз, Константін Клаудіу // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.43-47

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика / А.Й. Француз, О.Є. Коломієць // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.39-42.

  Француз А.Й. Адміністративно-правове регулювання охорони праці. Проблематика управління охороною праці. (Приватна детективна діяльність) / А. Й. Француз, М. В. Радчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.47-51

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти ефективного правового регулювання діяльності приватних детективів у країнах ЄС / А. Й. Француз, М. О. Шевчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 - С.55-58

  Заєць А.П. Приватна детективна діяльність в Україні і конституційні права людини / А. П. Заєць// Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.58-65

  Баликіна-Галанець Л.І. Можлива роль суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності в охороні громадянського порядку і забезпеченні громадянської безпеки в Україні / Л. І. Баликіна-Галанець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.73-76

  Двірська О. В. До питання запровадження навчальної дисципліни "Медичне право" для студентів вищих юридичних навчальних закладів при підготовці приватних детективів / О. В. Двірська // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.88-92

  Корольова В.В. Суб'єкти приватної детективної діяльность в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина / В.В. Корольова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.110-113.

  Горєлова В. Ю. Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності / В. Ю. Горєлова ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 24. - С. 67-75

  Горєлова В. Ю. Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання / В. Ю. Горєлова ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 25. - С. 117-123

  Мазур О. В. Ознайомлення обвинуваченого і засудженого з матеріалами кримінального провадження / О. В. Мазур.- Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ, 2016

  Парламентаризм як конституційно-правовий інститут ; Парламентаризм як конституційно-правовий інститут.- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Козенюк В. А. "Культурологическая парадигма в сфере исследования истории государственных органов политического сыска" / В. А. Козенюк. - 2016

  Реалізація прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення ; Реалізація прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення .- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Двірська О. В. Проблема самостійності і комплексності медичного права / О. В. Двірська ; П'ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні» 24 листопада 2016 р.- м. Київ, 24.11.2016. - С. 4-5

  Ідея людиноцентризму у вищій освіті ; Ідея людиноцентризму у вищій освіті .- Матеріали міжнародного круглого столу «Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016

  Правовий статус захисника за чинним КПК України ; Правовий статус захисника за чинним КПК України .- Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі ; Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Горєлова В. Ю. Необхідність попередження злочинів, що здійснюються внаслідок психологичного впливу на людину окульними засобами / В. Ю. Горєлова ; Необхідність попередження злочинів, що здійснюються внаслідок психологичного впливу на людину окульними засобами.- Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково – практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»», 2016

  Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності ; Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності .- Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»». – Вип. 24. – К., 2016., 2016.- 24

  ознаки професійного розвитку державних службовців ; Ознаки професійного розвитку державних службовців.- Міжнародна науково-практична конференція "Право як регулятор суспільних відносин: історія,теорія,практика"/ВГО "Майбутнє України", журнал "Публічне право",місто Київ, 2016

  Губська О. А. Поняття і сутність професійного розвитку державних службовців / О. А. Губська ; Науково-практична конференція "Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика".- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, 18.03.2016. - C.228-231

  Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності ; Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016

  Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства ; Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства .- Журнал "Інноваційна економіка" / Інститут стратегічних досліджень НАН України, 2016

  Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві ; Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві.- м. Київ Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Козенюк В. А. "Общая характеристика проблем современного авторского права" (Введение в учебный курс "Актуальные проблемы авторского права" для магистров / В. А. Козенюк. - 2016

  Поняття і сутність професійного розвитку державних службовців ; Поняття і сутність професійного розвитку державних службовців .- Науково-практична конференція "Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика" Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Горєлова В. Ю. Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування / В. Ю. Горєлова ; Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Тарасова І. В. Організація публічного простору в контексті реформування поліції в України / І. В. Тарасова ; Публічний простір як об’єкт правового регулювання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - 30.09.2016. - С. 151-153

  Тенденції розвитку договірно-правового регулювання торговельно-економічної співпраці України та Республіки Кіпр ; Тенденції розвитку договірно-правового регулювання торговельно-економічної співпраці України та Республіки Кіпр.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Тарасова І. В. Особливості «дисциплінарної» відповідальності суб’єктів незалежної професійної діяльності угодах / І. В. Тарасова ; Правничий вісник.- Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, 2016.- 23

  Тарасова І. В. Ідея людиноцентризму у вищій освіті / І. В. Тарасова ; Матеріали міжнародного круглого столу «Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі».- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 17.06.2016

  Мазур А. В. Вознекновение и развитие гарантий независимости судей в Украине / А. В. Мазур.- Гродненский филиал БИП, м. Гродно, 2016

  Горєлова В. Ю. Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності / В. Ю. Горєлова ; Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2016.- 23. - С. 94-100

  Структура господарської правосуб’єктності ; Структура господарської правосуб’єктності .- Збірник наукових матеріалів Науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика»/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК",, 2016

  Медичне право як комплексна галузь права ; Медичне право як комплексна галузь права .- Науково-практична конференція молодих учених “Українські перспективи у світовому розвитку” (04.11.2016 року) /Вищий навчальний заклад , 2016

  Самань В. В. Особливості правового регулювання страхування професійної відповідальності // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного пра.- м. Київ, Україна, 2016

  Законодавче забезпечення приватної детективної діяльності: становлення, сучасний стан, шляхи удосконалення та перспективи ; Законодавче забезпечення приватної детективної діяльності: становлення, сучасний стан, шляхи удосконалення та перспективи .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки і права "КРОК", 2016

  Приватна детективна діяльність: теоретико-правові аспекти ; Приватна детективна діяльність: теоретико-правові аспекти.- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Тарасова І. В. Актуальні питання дотримання розумних строків під час судового розгляду кримінальної справи / І. В. Тарасова ; Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції.- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 18.03.2016. - С. 299-301.

  Леоненко І. В. Застосування оперативно-розшукових заходів при звільненні / І. В. Леоненко.- Львівська політехніка, 2016

  Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання  ; Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання .- Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 25

  Запобігання і протидія тероризму з боку органів державної влади: теоретико-правові аспекти ; Запобігання і протидія тероризму з боку органів державної влади: теоретико-правові аспекти.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Правовідносини у приватній детективній діяльності ; Правовідносини у приватній детективній діяльності .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Двірська О. В. Становлення медичного права в Україні / О. В. Двірська ; ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю"Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів".- Киівський Національний Університет ім, 03.11.2016. - С. 35-37

  Двірська О. В. Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі / О. В. Двірська ; Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції.- ВНЗ «Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 18.03.2016. - С. 25-27

  Козенюк В. О. Феномен разведывательной культуры: культурологические и информационно-правовыеаспекты / В. О. Козенюк. - 2016

  Мазур О. В. Правовий статус захисника за чинним КПК України / О. В. Мазур.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2016

  Мазур О. В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як гарантія забезпечення особі права на захист / О. В. Мазур ; Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як гарантія забезпечення особі права на захист .- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2016.- 23

  Січевлюк В. А. Структура господарської правосуб’єктності / В. А. Січевлюк ; Збірник наукових матеріалів Науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика».- Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК",, 18.03.2016. - С. 217 -220

  Корольова В.В. Гарантії прав на землю в умовах конституційної реформи / В.В. Корольова// Міжнародний круглий стіл "Ідея людоцентризму в сучасному конституціоналізмі (до 20-ї річниці прийняття Конституції України" (17 червня 2016 року) Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.45-47.

  Корольова В.В. Правова природа інституту патронату над дітьми / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 23. - 2016. - С.83-88.

  Корольова В.В. Проблемні питання ведення особистого селянського господарства / В.В. Корольова //Науково-практична конференція молодих учених "Українські перспективи у світовому розвитку" (04.11.2016 року) /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.14-15.

  Корольова В. В. Нормативно-правове закріплення права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В. В. Корольова ; Нормативно-правове закріплення права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 22. - С. 101-107

  Гіжевський В.К., Біленко І.В. Міжнародні перевезення в міжнародному приватному праві // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К., 2016. - Вип. 24 - С. 95-104.

  Balykina L. Parliamentarism – a system of democratic governance of a state / L. Balykina // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 8-10

  Баликіна Л.І. Інститут парламентаризму як один із чинників розвитку громадянського суспільства в Україні / Л.І. Баликіна // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник наукових матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції / Гол. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 76-78

  Баликіна Л.І. Окремі аспекти адміністративно-правової відповідальності неповнолітніх в Україні / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - Університет економіки та права "КРОК", 2016. - Вип. 23. - C. 113-117

  Баликіна Л.І. Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням / Л.І. Баликіна // Публічний простір як об’єкт правового регулювання: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 30 вересня 2016). - К.: Академія адвокатури України. - 2016. - С. 23-27

  Двірська О.В. Медичне право як комплексна галузь права/ О.В. Двырська // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016.- C.55-57

  Француз А.Й. Юридична природна та сутність застосування норм права/ А. Й. Француз, Н. П. Костюк //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 22. - С. 13-18

  Француз А.Й. Приватна детективна діяльність та корупційні ризики/ А. Й. Француз, Н. С. Половинко //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 25. - С. 46-52

  Француз А.Й. Досвід євроінтеграції Республіки Кіпр та України: порівняльно-правовий огляд/ А. Й. Француз, В. І. Світлак //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 24. - С. 24-29

  Француз А.Й. Загальна характеристика законодавства та норм, які мають вплив на формування професійної культури юриста/ А. Й. Француз, Я. П. Аронов //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип.22. - С.18-23

  Француз А.Й. Поняття ефективності правозастосовчої діяльності/ А. Й. Француз, Н. П. Костюк //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 23. - С.11-17

  Француз А.Й. Теоретико-правові ідеї В. Копєйчикова у дослідженнях держави та права: характеристика джерел дослідження/ А. Й. Француз, В. В. Легкий //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 11-18

  Француз А.Й. Роль громадянського суспільства у протидії корупції/ А. Й. Француз, В. С. Половинко //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 19-23

  Француз А.Й. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку/ А. Й. Француз, О. О. Дудкін //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 89-94

  Frantsuz A. Prevention and Counteraction of Terrorism by State Authorities/ A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 25. - С. 5-11

  Frantsuz A. Compelling issues of realization of human and civil rights and liber ties in Ukraine/ A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 24. - С. 5-10

  Fransuz A. Miedzynarodowe regulacje prawne chroniace dzieci przed cyberprzest?pczosci?/ A. Fransuz, Anna Pawlak //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 24. - С.167-182

  Француз А.И. Механизм правоприменения: понятие и структура / А. И. Француз, Н.П. Костюк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2016. - № 14. – С. 135-138

  Француз А.И. Этика - методологическая основа профессиональной культуры юриста / А. И. Француз, Я. Аронов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2016.- №13. - С. 129-132

  Француз А.Й. Юридична природа та сутність застосування норм права / А. Й. Француз //Правничий вісник Університету «КРОК» . - 2016.- 22. - С. 13-17

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти функціонування правової детективної діяльності в зарубіжних країнах/ А. Й. Француз, О. Є. Кучеренко //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 23. - С. 138-145

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади конституційного обов'язку людини і громадянина щодо сплати податків/ А. Й. Француз, О. П. Черновол //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 22. - С. 23-28

  Француз А.Й. Адміністративно-правове регулювання організації охорони праці на підприємстві, установі, організації / А. А. Француз // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції / Гол. ред. В. С. Сідак. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.245-247

  Француз А.Й. Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 22. - С. 5-13

  Frantsuz A. Theoretical-legal aspects and legal prerequisites for the implementation of legal norms by executive authorities / A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 23. - С. 5-11

  Тарасова І. В. Докази та доказування в кримінальному проваджені / І. В. Тарасова, О. В. Мазур.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015

  Заєць А. П. Принцип верховенства права (the rule of law) в європейській конституційно-правовій теорії і практиці / А. П. Заєць.- Інститут законодавства Верховної Ради України, м.Київ, 2015

  Двірська О. В. Принципи організації роботи аптечних закладів в Україні та Європі: порівняльний аспект / О. В. Двірська ; Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.- Вищий навчальний заклад «Універси, 09.04.2015. - С.116-119

  Заєць А. П. Новітній конституційний процес і реформування місцевого самоврядування / А. П. Заєць.- Інститут законодавства Верховної Ради України, м.Київ, 2015

  Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства ; Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства .- Науково-практична конференція молодих учених "Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття"/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", місто Київ, 2015

  Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку ; Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку .- м. Київ Правничий вісник Університету «КРОК»/ Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015.- 21

  Конституційна реформа в сфері прав людини: здобутки і перспективи ; Конституційна реформа в сфері прав людини: здобутки і перспективи .- Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Доди К. Соответствие уголовного законодательства Молдовы с положениями Римского статута МУС / К. Доди.- Інститут кримінально — виконавчої служби, м. Київ, 05.11.2015. - С. 76-78

  До питання про сутність корпоративних правовідносин ; До питання про сутність корпоративних правовідносин .- Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства»/ Вищий навчальний заклад "Університет, 2015

  Двірська О. В. Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку / О. В. Двірська ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»., 2015.- 21. - С.123-128

  Доди К. Роль международного Суда ООН в развитие норм международного права прав человека и международного гуманитрного права / К. Доди ; Круглий стіл присвячений 67-й річниці прийняття згальної декларації прав людини.- Класичний приватний університет — м. Запоріжжя, 10.12.2015. - С. 10-12

  Січевлюк В. А. Банківське право України (курс лекцій) / В. А. Січевлюк.- Український інститут розвитку фондового ринку, місто Київ, 2015. - С. 1 –524

  Горєлова В. Ю. Відповідальність держави перед людиною – основний елемент в механізмі гарантування захисту прав та свобод / В. Ю. Горєлова.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015

  Губська О. А. Принципи правового регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних службовців / О. А. Губська ; Науково-практична конференція.- Науково-дослідний інститут публічного права, місто Київ, 2015. - С.106-108

  Доді К. В. Пробація як альтернативний вид позбавлення волі: досвід Республіки Молдова / К. В. Доді ; Пробація як альтернативний вид позбавлення волі: досвід Республіки Молдова .- Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015.- 21. - С. 96-102

  Заєць А. П. Реформування місцевого самоврядування на принципах Європейської хартії – вимога часу / А. П. Заєць ; В книзі: Права людини – В книзі: сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки// матеріали Міжнародної науково-практичної .- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015

  Докази та доказування в кримінальному проваджені ; Докази та доказування в кримінальному проваджені .- Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Доди К. В. Правовой анализ проблемных вопросов ратификации и имлементации Римского Статута МУС в Украине / К. В. Доди ; Правовой анализ проблемных вопросов ратификации и имлементации Римского Статута МУС в Украине .- Міжнародна науково — практична конференція “Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки” // КРОК — Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 04.12.2015. - С. 217-219

  Губська О. А. До проблеми дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів / О. А. Губська ; Правничий вісник.- Університет економіки та права " КРОК", м. Київ, 2015. - С.165-173

  Заєць А. П. Конституційна реформа в сфері прав людини: здобутки і перспективи / А. П. Заєць.- Університет економіки та права "КРОК",м.Київ, 2015

  Доді К. В. Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: философсько-правові аспекти. / К. В. Доді ; Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: философсько-правові аспекти.- Правничій вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015.- 22. - С. 86-93

  Січевлюк В. А. До питання про сутність корпоративних правовідносин / В. А. Січевлюк ; Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства».- Вищий навчальний заклад "Університет, 09.04.2015. - С. 175 -178

  Корольова В.В. Генеза прав людини і громадянина на результати творчої діяльності. / В.В. Корольова //Міжнародна науково-практична конференція "Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: (04 грудня 2015року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.139-143.

  Баликіна Л.І. Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти / Л.І. Баликіна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 349-350

  Balykina L. Enforcement of Human and Civil Rights in the Context of Parliamentarism’s Development in Ukraine and Belarus / L. Balykina // Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Науково-практичної конференції (4 грудня 2015 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - . 23-25

  Двірська О. В. Правове регулювання належної виробничої практики лікарських засобів / О. В. Двірська // Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (04.12.2015). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Prucnal-Wojcik M. The UN Committee on the Rights of the Child and the African Committee of Experts on the Rights and Welware of the Child - a Comparative Perspective / M. Prucnal-Wojcik, A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 25. - С. 11-31

  Француз А.Й. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: юридично-психологічний аспект / А. Й. Француз //Університетські наукові записки: Часопис Ів. Франківського Університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015.- 10. - С. 16-23

  Француз А.Й. Громадські організації, їх функція в рамках антикорупційної діяльності органів держаної влади: теоретичні аспекти / А. А. Француз // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матерыали науково-практичноъ конференціъ молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.371-373

  Француз А.Й. Утвердження та забезпечення прав людини як визначальна детермінанта розвитку політичної системи України /А.Й. Француз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.-2015.-№2.-С.66-77

  Француз А.И. Актуальные вопросы и теоретико-правовые основы механизма имплементации норм международного гуманитарного права в национальное законодательство Украины / А. И. Француз //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2015. - № 5. -С. 143-147

  Француз А.Й. Методологічні засади дослідження сучасних політичних систем / А. Й. Француз // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2015.- 21. - С. 6-12

  Проблемні ситуації реалізації господарської правосуб'єктності унітарними приватними підприємствами та шляхи їх подолання ; Проблемні ситуації реалізації господарської правосуб'єктності унітарними приватними підприємствами та шляхи їх подолання .- Правничий вісник Університету "Крок"/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", місто Київ, 2014

  Корольова В.В. Теоретико-правові засади забезпечення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 19. К., 2014. - С.14-19

  Корольова В.В. Гармонізація законодавства України у сфері інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу / В.В. Корольова // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання. - К.: Інститут законодавства Верховної ради України, 2014. - С. 175-180

  Корольова В.В. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються / В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих вчених (Київ 14 листопада 2014 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014.

  Frantsuz А. New architecture of the financial supervision over the operations with derivatives: international practice and Ukrainian realities /Frantsuz А., Liebiedieva T. //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки . - 2014. - № 6. – C.113-118

  Француз А.Й. Інститути громадського суспільства у заходах запобігання і протидії корупції в Україні/ А. Й. Француз //Право України.- 2014. - № 4. - С. 141-150

  Француз А.Й. Психолого-правовий аспект тероризму/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 18. - С. 5-12

  Француз А.Й. Конституційно-правові аспекти введення двопалатного парламенту в Україні/ А. Й. Француз, С. Б. Сулицький //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 18. - С. 12-20

  Француз А.Й. Особливості компетенції Конституційного Суду України у сфери забезпечення прав та свобод людини і громадянина в країні/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 20.-С.5-12

  Француз А.Й. Чинники дестабілізації демократичних політичних систем і правові способи їх запобігання /А.Й. Француз //Університетські наукові записки/Хмельницький університет управління та права.- 2014.-№2.-С.43-50

  Француз А.И. Законы и обычаи обращения с военопленными в период до вестфальского правопорядка 1648 г. /А.И. Француз, М.В. Грушко //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки . - 2014. - № 14. - С. 13-18

  Француз А.Й. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: юридико-психологічний аспект/ А.Й. Француз // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.- 2014.-№10.-С.16-23

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти подолання негативних факторів складних адміністративних систем /А.Й. Француз // Прикарпатський юридичний вісник.-2014.-№3(6).-С.173-183

  Француз А.Й. Правовий статус політичної опозиції в демократичній державі/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 19. - С. 5-14

  Корольова В.В. Конституційне регулювання права на результати творчої діяльності в країнах Європейського Союзу / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 17. - 2013. - С.61-66

  Корольова В.В.До питання становлення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні / В.В. Корольова// Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 16. - 2013. - С.59-63

  Француз А.Й. Ідеї та практика парламентаризму в працях російських юристів початку ХХ століття /А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.-2013.-№1.-С.115-124

  Француз А.Й. Психологічні засади роботи спецслужб Російської імперії з конфідентами зі злочинного середовища/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2013. - Вип. 16. - С. 232-244

  Француз А.Й. Генезис інституту парламентаризму в Україні/ А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка.- 2013.-№1.-С.51-63

  Француз А.Й. Громадянське суспільство як ефективний механізм запобігання на протидії корупції/ А. Й. Француз, А. А. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2013. - Вип. 15. - С. 11-19

  Француз А.Й. Правове та психологічне убезпечення корпоративних відносин суб'єктів господарювання/ А. Й. Француз //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 115-120

  Француз А.Й. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни/ А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Атіка, 2012. - 204 с.

  Француз А.И. Гражданское общество в Украине в его взаимосвязи с демократическим государством /А.И. Француз //Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию юрид. образования на Полоцкой земле (Новополоцк, 18-19 мая 2012 г.) : в 2-х т. Т.1 / Полоцкий государственный университет; редкол.: А.Н. Пугачев (отв. ред.) др.]. - Новополоцк : ПГУ, 2012. - С. 78-82

  Іванюшенко В.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Екологічне право". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 117 с.

  Іванюшенко В.В. До питання щодо поняття економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля в Україні / В.В. Іванюшенко // II Міжнародна науково-практична конференція "Виклики та потреби бізнесу XXI століття" (Київ, 24 березня 2011 року) // Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2011. - Вип. 7. - С. 21-28.

  Іванюшенко В.В. Особливості гарантій права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 1. - С. 36-43.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підруч./ [Е.Ф. Демський (кер.кол.авт.), О.А. Антоненко, С.О.Баранов та інші; ОДУВС ]-Одеса: Фенікс, 2011.-556с.( гл.1 §1.- С.7-18., гл.2 §1.- С.19.-23., гл.4 §1.- С.83 -86., гл.5 §1.-5.- С.122-175., гл.7 §1.-5.- С.188-201., гл.8 §1.-4.- С.202-209., гл.9 §1.-4.- С.210-223., гл.10 §1.-4.- С.224-229., гл.11 §1.-2.- С.230-236 (МОН)

  Іванюшенко В.В. Форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Іванюшенко // Правничий вісник Одеського університету / Університетські наукові записки. - 2010. - № 4 (36). - С. 365-370.

  Іванюшенко В.В. Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля: поняття та зміст // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К., 2010. - Вип. 6. - Т. 1. - С. 17-23.

  Іванюшенко В.В. Напрями вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К., 2010. - Вип. 5. - Т. 1. - С. 103-110.

  Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2-х т. - т.1: Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження/ О. В. Скрипнюк, В.В.Медведчук, О.В.Петришин, А.Й. Француз [та інші]. - К.: Логос, 2010. - 628 с.

  Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2-х т. - т.2: Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку/ О. В. Скрипнюк, В.В.Медведчук, О.В.Петришин, А.Й. Француз [та інші]. - К.: Логос, 2010. - 692 с.

  Іванюшенко В.В. До питання щодо поняття юридичних гарантій права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2009. - Вип. 4. - С. 17-25.

  Іванюшенко В.В. Місце та роль місцевого самоврядування в забезпеченні права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2008. - Вип. 3. - С. 53-61

  Іванюшенко В.В. Особливості реалізації повноважень місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Іванюшенко // Матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. "Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні" (30-31 трав. 2008 р.). - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2008. - С. 92-95.

  Француз А.Й. Подолання корупції як необхідна складова постання демократії в Україні/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2008. - Вип 3. - С. 87-91

  Іванюшенко В.В. Законодавство України про право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля: проблемні питання // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2007. - Вип. 2. - С. 270-279.

  Іванюшенко В.В. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Від громадянського суспільства - до правової держави: тези II Міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНУ імені В.Н. Карамзіна, 2007. - С. 52-56.

  Іванюшенко В.В. Заходи протидії господарським правопорушенням, що мають безпосереднє відношення до захисту довкілля / В.В. Іванюшенко// Матеріали Міжвузів. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності" (30 трав. 2007 р.). - Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2007. - С. 20.

  Іванюшенко В.В. Юридичні гарантії права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Право і суспільство: наук. журн. - 2007. - Вип. 3. - С. 8-13.

  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 3. - С. 158-166.

  Іванюшенко В.В. Поняття конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2006. - Вип. 1. - С. 60-67.

  Іванюшенко В.В. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 35. - С. 70-79.

  Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України: Концептуальний та нормативний аналіз / А.Й. Француз. - К.: Логос, 2006. - 516 с.

  Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України (Концептуальний та нормативний аналіз): монографія/ А. Й. Француз. - К.: Логос, 2005. - 516 с.

  Француз А.Й. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України/ А.Й. Француз // Юридична Україна. - 2005. - № 4. - С.14-19.

  Француз А.Й. Політична опозиція у демократичній державі (правові аспекти аналізу) / А. Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 5(31). – С. 35 – 45

  Француз А.Й. Окремі форми безпосередньої демократії і функціонування сучасних політичних систем: конституційно-правовий вимір / А.Й. Француз // Наукові записки. Серія "Право" / НУ "Острозька академія", 2004. - С.138-151

  Француз А.Й. Нормативно-правові основи функціонування громадських органiзацій в політичній системi України/ А.Й. Француз // Aktualni problemy polityky.-2004.-.Том 19.-С.17

  Француз А.Й. Політичний екстремізм як фактор дестабілізації сучасної політичної системи / А.Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 6 (32). - С. 25-35.

  Француз А.Й. Інститут виборів і функціонування політичних систем демократичного типу: правовий аналіз / А.Й. Француз// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. - Вип. 24. - С. 141-147

  Француз А.Й. Правові основи конституювання демократичних політичних систем/А.Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2004. - № 4. - С. 28-38

  Фінансово-економічні основи місцевого самоврядування : зб. нормат.-прав. док. / М. Харитончук, А. Француз [та інші]. - Київ : Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи, 2003. - 215 с

  Інформатизація соціального управління: посібник/ В.К. Гіжевький, В.І. Грязін, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 190 с

  Француз А.Й. Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління: монографія/ А. Й. Француз. - Рівне: Національний університет "Острозька Академія", 2001. - 174 с.

  Француз А.Й. Станіславщина: двадцять буремних літ (1939-1959). Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І.О. Андрухів, А.Й. Француз. - Рівне-Івано-Франківськ : "Таля", 2001. - 336 с

  Француз А.И. Пути повышения эффективности управления сложными административными системами / А.И. Француз . - Луганск : Ред.-изд. отд. ЛИВД МВД Украины, 1999. -32 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.