Спеціальність «Психологія»

Кафедра психології

 • Інформація про спеціальність

  Сьогодні психологія – це водночас і наука, і навчальна дисципліна, і мистецтво пізнання себе, своїх рідних, друзів, колег, інших людей та досягнення гармонії у власній душі, формування теплих стосунків у родині, дружніх відносин у виробничих колективах та атмосфери довіри і співпраці при спілкуванні з представниками різних народів та країн. Актуальність професії психолога дедалі зростає та обумовлена загостренням міжнародних відносин, військовими діями й економічною кризою в нашій країні, збільшенням і перманентністю стресових ситуацій, падінням морально-етичних засад у нашому суспільстві, послабленням психологічної стійкості в багатьох молодих людей тощо.

  Психологія – одна з постійно затребуваних, цікавих, прибуткових і перспективних сфер практичної роботи з людьми та організаціями. Працівник цієї сфери повинен володіти глибокими професійними психологічними знаннями, бути ерудованим і комунікабельним, демонструвати високу культуру надання психологічних послуг.

  Сфера застосування знань і навичок фахівців із психології досить широка. Вони потрібні всюди: від дитячих садків та шкіл до великих корпорацій – у якості штатних психологів, консультантів, менеджерів із персоналу. Серед особистих якостей, які повинна мати людина, котра хоче обрати психологію як професію, – інтерес до людей, до свого внутрішнього світу, до процесу дослідження психологічних феноменів, готовність допомогти людям словом і ділом, комунікабельність, позитивне ставлення до життя, прагнення зробити інших людей щасливими тощо.

  Теоретичні знання студентів з психології збагачуються і підкріплюються практичними навичками на семінарах, практичних заняттях, комунікативних тренінгах, у процесі навчальної та виробничої практики.

  Університет «КРОК» має досвід підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі психології. При цьому особливий наголос робиться як на теоретичній, так і на практичній підготовці спеціалістів, які здатні ефективно діяти в умовах конкуренції на ринку психологічних послуг, глибоко володіють знаннями, вміннями та навичками практичної консультативної та дослідницької психологічної роботи.

  Одним із пріоритетів є практико-орієнтоване навчання студентів – у структурі Університету «КРОК» функціонує Навчально-практичний психологічний центр «Крок за кроком», що дає можливість студентам набути ґрунтовних додаткових знань та вмінь із різних напрямів психологічного консультування та немедичної психотерапії.

  Окрім цього, в Університеті «КРОК» студенти спеціальності «Психологія» мають можливість займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових та науково-практичних конференціях, публікувати результати своїх досліджень у наукових журналах.

  У 2016 році Університет «КРОК» пропонує такі програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з психології

  для здобуття ступеня магістра з психології

  аспірантура:

 • Спеціалізація «Юридична психологія» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати спеціалізацію «Юридична психологія».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті спеціалізація в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Основні сфери діяльності юридичних психологів: кримінальна психологія, психологія потерпілого, психологія неповнолітніх, психологія судової діяльності, пенітенціарна психологія.

  Юридичний психолог займається психологічними проблемами поводження й особистості злочинця, мотивами злочину, досліджує особливості поведінки учасників кримінального процесу, зокрема психологію показань свідків, особливості поведінки обвинуваченого. У сфері судової діяльності до професійних психологів часто звертаються для проведення психологічної експертизи.

  Пенітенціарна (виправна) психологія вивчає психологію ув'язненого. Фахівці у сфері пенітенціарної психології займаються психологічною корекцією поведінки і особистості засуджених, проводять психологічні тести. Психологи допомагають персоналу виправних установ у роботі із засудженими, у подоланні стресів і ситуацій із заручниками. За межами виправних установ акцент у роботі психологів робиться на реабілітаційній та профілактичній роботі.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сучасні уявлення про принципи структурної і функціональної організації психіки та психічних явищ;
  • базові знання про природу та психологічну структуру особистості, теорії особистості у світовій та вітчизняній психології, умови її формування;
  • базові знання з індивідуальної, колективної, загальної, вікової, педагогічної, соціальної, експериментальної, клінічної, юридичної, диференціальної, економічної, етнічної психології, психології праці, психології управління, психології спілкування та інженерної психології;
  • знання різних методів діагностичної та психокорекційної, консультативної та тренінгової роботи;
  • вміння використовувати методи дослідження особистості й колективу, методи проведення психологічного консультування; складання психологічної та психолого-педагогічної характеристики особистості й колективу на основі застосування конкретних методів психодіагностики та методів загальної, спеціальної, вікової, педагогічної, юридичної, клінічної, пенітенціарної і соціальної психології;
  • володіння експериментальними методиками дослідження психології та методами обробки результатів психологічного дослідження: практичними навичками математичної обробки експериментального матеріалу із застосуванням персональних комп’ютерів і стандартного програмного комп’ютерного забезпечення;
  • вміння аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції соціальної поведінки людей, психологічні аспекти масових комунікацій та реклами і на основі такого аналізу готувати практичні рекомендації;
  • здатність здійснювати психологічний аналіз заходів та застосування інноваційних технологій;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі психології та відкриття власної практики.

  Основні дисципліни

  » Анатомія та еволюція нервової системи » Антропологія та психофізіологія » Зоопсихологія та порівняльна психологія » Загальна психологія » Практикум із загальної психології » Педагогіка та психологія » Психологія спілкування » Основи наукових досліджень » Психодіагностика » Психологія управління » Юридична психологія » Клінічна та патопсихологія » Основи психотерапії » Диференціальна психологія » Сучасна практична психологія » Психологія особистості » Експериментальна психологія » Соціальна психологія

  Дисципліни спеціалізації: » Психологічні основи запобігання корупції » Психологія маніпуляції » Психологія сім’ї та сімейне право » Психологія конфлікту » Психологія натовпу » Етнопсихологія » Практикум з кар’єрного зростання

  Практика

  У процесі навчання студенти спеціальності «Психологія» проходять дві практики: навчально-ознайомчу на першому курсі та виробничу на четвертому курсі.

  Практика відбувається в закладах, де є посада психолога – у приватних та державних психологічних центрах, науково-дослідних інститутах, дитячих садках, школах, у департаментах роботи з персоналом у приватних та державних організаціях.

  Працевлаштування

  Бакалаври з психології можуть обіймати такі посади: психолог у закладах освіти; психолог на підприємстві; психолог в органах державної влади та управління; психолог-консультант; фахівець із найму робочої сили; організатор з персоналу; помічник керівника виробничого підрозділу; інспектор з соціальної допомоги; фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); лаборант (психологічні дослідження).

  Завдяки спеціалізації випускники, окрім вищеназваних посад, можуть також працювати психологами чи помічниками психолога в системі Управління внутрішніх справ або безпосередньо у виправних установах і в організаціях слідчої та судової діяльності.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Спеціалізація «Організаційна психологія» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Психологія» можуть обрати спеціалізацію «Організаційна психологія».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті спеціалізація в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Організаційна психологія в Україні почала активно розвиватися в останні десятиріччя. До основних завдань організаційної психології належать:

  • здійснення системного аналізу соціально-психологічного клімату в організації;
  • психологічне забезпечення управління організаціями, діяльності персоналу організацій (добір персоналу, забезпечення адаптації працівників, планування їхньої ефективної професійної кар’єри);
  • дослідження особливостей взаємодії працівників та організації, психологічних основ забезпечення психічного здоров’я працівників організації (аналіз причин виникнення професійного стресу в організації, попередження і подолання синдрому «професійного вигорання» працівників, забезпечення гармонійного поєднання професійного та приватного життя) тощо.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сучасні уявлення про принципи структурної і функціональної організації психіки та психічних явищ;
  • базові знання про природу та психологічну структуру особистості, теорії особистості у світовій та вітчизняній психології, умови її формування;
  • базові знання з індивідуальної, колективної, загальної, вікової, педагогічної, соціальної, експериментальної, клінічної, юридичної, диференціальної, економічної, етнічної психології, психології праці, психології управління, психології спілкування та інженерної психології;
  • знання різних методів діагностичної та психокорекційної, консультативної та тренінгової роботи;
  • вміння використовувати методи дослідження особистості й колективу, методи проведення психологічного консультування; складання психологічної та психолого-педагогічної характеристики особистості й колективу на основі застосування конкретних методів психодіагностики та методів загальної, спеціальної, вікової, педагогічної, юридичної, клінічної, пенітенціарної і соціальної психології;
  • володіння експериментальними методиками дослідження психології та методами обробки результатів психологічного дослідження: практичними навичками математичної обробки експериментального матеріалу із застосуванням персональних комп’ютерів та стандартного програмного комп’ютерного забезпечення;
  • вміння аналізувати соціально-психологічні механізми регуляції соціальної поведінки людей, психологічні аспекти масових комунікацій та реклами і на основі такого аналізу готувати практичні рекомендації;
  • здатність здійснювати психологічний аналіз заходів та застосування інноваційних технологій;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі психології та відкриття власної практики.

  Основні дисципліни

  » Анатомія та еволюція нервової системи » Антропологія та психофізіологія » Зоопсихологія та порівняльна психологія » Загальна психологія » Практикум із загальної психології » Педагогіка та психологія » Психологія спілкування » Основи наукових досліджень » Психодіагностика » Психологія управління » Юридична психологія » Клінічна та патопсихологія » Основи психотерапії » Диференціальна психологія » Сучасна практична психологія » Психологія особистості » Експериментальна психологія » Соціальна психологія

  Дисципліни спеціалізації: » Психологічні основи роботи з персоналом » Креативний менеджмент » Психологія реклами та PR » Управління конфліктом » Психологія лідерства » Психологічні основи командоутворення » Практикум з кар’єрного зростання

  Практика

  У процесі навчання студенти спеціальності «Психологія» проходять дві практики: навчально-ознайомчу на першому курсі та виробничу на четвертому курсі.

  Практика відбувається у закладах, де є посада психолога – у приватних та державних психологічних центрах, науково-дослідних інститутах, дитячих садках, школах, у департаментах роботи з персоналом у приватних та державних організаціях.

  Працевлаштування

  Бакалаври з психології можуть обіймати такі посади: психолог у закладах освіти; психолог на підприємстві; психолог в органах державної влади та управління; психолог-консультант; фахівець із найму робочої сили; організатор з персоналу; помічник керівника виробничого підрозділу; інспектор з соціальної допомоги; фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); лаборант (психологічні дослідження).

  Завдяки спеціалізації випускники, окрім вищеназваних посад, можуть також працювати психологами, психологами-консультантами, бізнес-тренерами, помічниками психолога чи менеджерами з персоналу (HR-менеджерами) в державних і приватних установах, організаціях та підприємствах

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Спеціальність «Психологія» | магістр

  Психологія – це наука та навчальна дисципліна про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки. Предметом психології є психічна діяльність людини, психічні процеси, стани, властивості людини; розкриття законів виникнення, розвитку і перебігу психологічної діяльності; становлення психічних властивостей людини; з'ясування життєвого значення психіки тощо.

  Професія «психолог» з'явилася в XX столітті. Процес формування цієї професії відбувався неоднаково в різних країнах і в різних сферах суспільного життя. Найвищий розвиток професія психолога набула в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Швейцарії та в деяких інших країнах. Академічна психологія, яка пов'язана з науковою та педагогічною діяльністю в університетах, сформувалася дещо раніше і має досить міцний статус в громадській думці.

  Упродовж XX століття в суспільстві поступово формувалося соціальне замовлення на психологічну діяльність, а психологічна практика набувала соціального визнання, і як наслідок – отримала нормативно-правову основу. Поступово формувалася також система професійної освіти і підготовки психологів, створювалися професійні спільноти психологів, формулювалися вимоги до професійної кваліфікації та досвіду фахівців-психологів.

  Нині найбільш визнаною є діяльність практичних психологів у сфері педагогічної, медичної, соціальної, консультаційної психології. Активно розвиваються й інші напрямки практичної психології: економічний, юридичний, спортивний, військовий та ін.

  Працівник цієї сфери повинен володіти глибокими професійними знаннями, дотримуватися вимог етикету, бути ерудованим і комунікабельним, демонструвати високу культуру надання послуг.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання про основні напрямки та перспективи розвитку психологічної науки, про новітні інформаційні технології, інноваційні інтерактивні методи в науці та освіті;
  • знання про соціальну психологію організацій, корпоративну соціальну відповідальність, про основні принципи та методи консультування у сфері управління та підприємництва, про методи психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, етнополітичну конфліктологію, основні психотехнології в політиці, актуальні проблеми юридичної та економічної психології;
  • знання з психології кар’єри та ділового успіху, психологічної культури професіонала, екзистенційної психології та психотерапії;
  • базові уявлення про основи педагогіки та психології вищої школи та методики викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі, а також знання про особливості побудови психолого-педагогічного процесу у вузі, сучасні освітні технології, їх класифікацію та особливості застосування;
  • знання з основ загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології, психодіагностики, психотерапії, психології праці, конфліктології, психології управління, психології особистості та спілкування;
  • володіння методами теоретичного аналізу, моделювання, психологічної діагностики, психокорекції, психологічного та психолого-організаційного консультування, сучасними інтерактивними та інформаційними технологіями навчання; інноваційними прийомами управління навчальною та науковою діяльністю;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для розв’язання соціально-психологічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань у конкретних соціально-психологічних ситуаціях;
  • здатність використовувати професійні знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі психології.

  Основні дисципліни

  » Практикум з організаційної та економічної психології » Психологія організаційного та управлінського консультування » Менеджмент конфліктів та ефективні переговори » Актуальні проблеми юридичної психології » Психотехнології в політиці » Практика сімейного психологічного консультування » Психологія кар’єри та ділового успіху » Практикум з психотерапії.

  Дисципліни спеціалізації: » Психологічні основи іміджу керівника та організації » Психологія та методика викладання у вищій школі » Практикум з пошуку та підбору персоналу » Інформаційні технології в психології » Психологічна культура професіонала » Практикум з кризової психотерапії » Психологія продажів та поведінки споживача » Основи ораторського мистецтва та культура мовлення.

  Практика

  Виробнича переддипломна практика (4 семестр).

  Практика проходить у закладах, де є посада психолога – у приватних та державних психологічних центрах, науково-дослідних інститутах, дитячих садках, школах, у департаментах роботи з персоналом приватних та державних організацій.

  Працевлаштування

  Робота в галузі наукової, управлінської та викладацької діяльності. Основна професійна кваліфікація згідно з програмою підготовки: «магістр психології». Крім того, випускник напряму «Психологія» може започаткувати власну справу. Зокрема, відкрити приватний кабінет психолога чи психологічну консультацію для психологічної допомоги та підтримки.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Спеціалізація «Юнгіанське консультування» | магістр

  Вступники на спеціальність «Психологія» в магістратурі можуть обрати спеціалізацію «Юнгіанське консультування».

  Відомо, що метою традиційного психологічного консультування є допомога людині в розумінні її проблем, знаходження ефективних шляхів їх розв’язання або створення перспективної програми розвитку. Юнгіанське консультування розширює ці можливості і «вплітає» в процес допомоги не тільки свідомий аспект індивідуально-особистісного в людині, а й несвідому колективно-архетипічну частину психіки. Таким чином, людина отримує глибинне розуміння себе, більш усвідомлено бере відповідальність за те, що відбувається з нею і вирішує свої проблеми в контексті сенсу власного життя.

  Університет економіки та права «КРОК» має 10-річний позитивний досвід підготовки фахівців у галузі психології. При цьому особливий пріоритет надається як теоретичній, так і практичній підготовці психологів, які здатні ефективно діяти в умовах конкуренції на ринку психологічних послуг, глибоко володіють психологічними знаннями, вміннями та навичками практичної консультативної та дослідницької психологічної роботи.

  Одним із пріоритетів підготовки фахівців у галузі психології є практико-орієнтоване навчання студентів – в структурі Університету економіки та права «КРОК» функціонує Навчально-практичний психологічний центр «Крок за кроком», що дозволяє надати студентам ґрунтовні додаткові знання та вміння з різних напрямів психологічного консультування та немедичної психотерапії.

  Окрім цього, в Університеті «КРОК» студенти мають можливість займатися науково-дослідницькою роботою, брати участь у наукових та науково-практичних конференціях, публікувати результати своїх досліджень у наукових журналах. Випускники магістратури можуть вступити до аспірантури з психології в нашому Університеті, де діє Спеціалізована вчена рада із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Організаційна психологія; економічна психологія».

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання теоретичних основ аналітичної психології та юнгіанського психологічного консультування;
  • знання структури психіки за К.Г. Юнгом, його поглядів на формування комплексів, основних архетипів та методів юнгіанського аналізу;
  • вміння застосовувати ідеї К.Г. Юнга і його послідовників у психологічному консультуванні;
  • вміння виявляти свідомі й несвідомі сенси клієнта і вирішувати протиріччя між ними, аналізувати сновидіння, використовувати методи активної уяви.

  Основні дисципліни

  » Практикум з організаційної та економічної психології » Психологія організаційного та управлінського консультування » Менеджмент конфліктів та ефективні переговори » Актуальні проблеми юридичної психології » Психотехнології в політиці » Практика сімейного психологічного консультування » Психологія кар’єри та ділового успіху » Практикум з психотерапії.

  Дисципліни спеціалізації: » Історія та теорія аналітичної психології » Теорія та практика юнгіанського консультування » Методи юнгіанського аналізу » Юнгіанські концепції розвитку.

  Практика

  Виробнича переддипломна практика (4 семестр).

  Студенти магістратури за спеціалізацією «Юнгіанське консультування» проходять практику в Київському юнгіанському інституті (КЮІ).

  Працевлаштування

  Юнгіанські консультанти можуть працювати в центрах психологічного консультування та реабілітації, лікарнях, поліклініках, школах, в різних позашкільних дитячих організаціях, соціальних службах, рекламних агентствах і тренінгових центрах; вести приватну практику психологічної допомоги для дітей та дорослих.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.