Спеціальність «Менеджмент»

Факультет економіки та підприємництва | Кафедра економіки та менеджменту підприємства

 • Інформація про спеціальність

  Менеджмент – це самостійний вид професійної діяльності, спрямований на досягнення визначених цілей шляхом раціонального використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів з обов'язковим застосуванням економічних методів управління. Менеджер – це ключова професія нашого бурхливого і мінливого часу. Стан і перспективи розвитку будь-якої організації чи установи значною мірою визначаються особистістю менеджера, його професійними здібностями та людськими якостями. Складність і змістовність управлінських функцій та специфіка управлінської праці обумовлюють вимоги, що ставляться до сучасних менеджерів. Головні риси, якими повинен володіти успішний менеджер компанії: високий професіоналізм, розвинуте почуття соціальної відповідальності, природні й набуті лідерські якості, критично-конструктивний стиль мислення, відкритість і потяг до інноваційних ідей та рішень, комунікабельність, впевненість, рішучість, уміння працювати в колективі, здатність займати і відстоювати активну життєву позицію. Менеджер також повинен вміти обґрунтовувати управлінські рішення й доводити їх до розуміння підлеглих. Все це перетворює професію менеджера на одну з найбільш унікальних, цікавих, затребуваних і високооплачуваних на сучасному ринку праці.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з менеджменту

  для здобуття ступеня магістра з менеджменту

 • Спеціалізація «Комерційна логістика» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» можуть обрати спеціалізацію «Комерційна логістика».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті спеціалізація в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з деканом без академічної різниці.

  Програма буде цікавою та надзвичайно перспективною для активних і цілеспрямованих особистостей, які мріють і планують стати професіоналами з логістичної діяльності у сфері комерції, а також прагнуть побудувати свою кар'єру в управлінні бізнесом.

  Особливістю спеціалізації «Комерційна логістика» є конкретна професійна орієнтація на сферу комерційної діяльності, яка постійно оновлюється і розширюється. Спеціалізація має чітко сформований та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на підвищення рівня логістичної діяльності комерційного підприємства. Вона орієнтована на перспективну сферу працевлаштування в національні та міжнародні оптово-роздрібні торговельні мережі. «Комерційна логістика» – це досить широка спеціалізація, що охоплює всі види логістичної діяльності у сфері комерції. Вона формує соціально-психологічні та організаційно-економічні складові профілю компетентностей випускника. Освоївши програму навчання за даною спеціальністю та спеціалізацією, випускники набудуть необхідних теоретичних знань і практичних навичок для самостійної діяльності у сфері логістики вітчизняних та міжнародних компаній.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • теоретичні основи та методологічний апарат логістики;
  • теорії й концепції інтегральних логістичних потоків;
  • загальні закономірності й тенденції формування і розвитку об’єктів та суб’єктів логістики;
  • концепції, методи та моделі логістичної діяльності комерційних підприємств;
  • методичний інструментарій розробки та реалізації завдань логістики;
  • принципи організації та управління логістичними системами;
  • теоретичні засади логістичного менеджменту та логістичного адміністрування;
  • критерії оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • здійснювати системний аналіз об’єктів та суб’єктів логістичного управління;
  • розробляти пропозиції щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;
  • координувати діяльність структурних підрозділів компанії та їх взаємодію з партнерами по бізнесу;
  • застосовувати логістичний менеджмент для підвищення стійкості підприємства, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій;
  • планувати, організовувати та контролювати процеси логістичної підтримки комерційної діяльності;
  • формувати поточні плани логістичної діяльності та графіки формування і поповнення запасів;
  • оцінювати та ідентифікувати сукупні логістичні витрати на логістичне обслуговування комерційних контрактів;
  • керувати логістичним персоналом комерційних організацій;
  • обґрунтовувати управлінські рішення і доводити їх до розуміння підлеглих;
  • контролювати виконання комерційних контрактів в частині їх логістичного супроводження та оцінювати їх ефективність тощо.

  Основні дисципліни

  » Державне та регіональне управління » Теорія організації » Менеджмент » Операційний менеджмент » Управління персоналом » Самоменеджмент » Управління інноваціями » Стратегічне управління » Адміністративний менеджмент » Правознавство » Адміністративне право » Трудове право » Господарське право » Фінанси, гроші та кредит » Економіка і фінанси підприємства » Облік і аудит » Маркетинг » Логістика » Зовнішньоекономічна діяльність підприємства » Міжнародні економічні відносини » Безпека життєдіяльності » Охорона праці

  Дисципліни спеціалізації: » Підприємницька діяльність » Комерційна діяльність » Функціональна логістика » Логістичне обслуговування » Логістична інфраструктура » Економіка логістики » Міжнародна логістика » Міжнародні транспортні перевезення » Управління логістичними системами » Діловодство » Європейська інтеграція України » Міжнародний бізнес » Управління експортно-імпортними операціями » Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків » Міжнародні валютно-кредитні відносини » Міжнародна інвестиційна діяльність » Друга ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Комерційна логістика» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства-комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії тощо

  Працевлаштування

  Бакалаври з менеджменту за спеціалізацією «Комерційна логістика» можуть обіймати первинні посади менеджера з логістики, сток-менеджера, транспортного менеджера, менеджера із закупівель, менеджера з комплектації, начальника диспетчерської служби, комірника тощо

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Спеціалізація «Управління логістичною діяльністю» | магістр

  Вступники на спеціальність «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати спеціалізацію «Управління логістичною діяльністю».

  Якісне вирішення завдань логістичної діяльності в процесі обслуговування клієнтів можливе лише за умови ефективного управління, функції якого реалізуються менеджерами з логістики.

  Місією магістерської програми спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління логістичною діяльністю» є формування компетентного управлінця у сфері логістичної діяльності організацій, що функціонують як на національному, так і на міжнародному рівнях. Завданнями програми є формування у студентів ґрунтовних знань, розумінь основних теорій, принципів і методів аналізу та оцінювання результатів логістичної діяльності підприємства. Значна увага приділяється набуттю вмінь оцінювати, формувати та обирати оптимальну логістичну стратегію з урахуванням критичного рівня ризику, розраховувати її результативність та ефективність. Випускники спеціалізації «Управління логістичною діяльністю» здатні до планування, оцінки та критичного осмислення бюджету логістичної діяльності, а також до аналізу та синтезу інформації щодо вдосконалення логістичної діяльності підприємства. Водночас вони набудуть вмінь формувати та успішно реалізовувати перспективні й ефективні управлінські логістичні рішення. Окрім того, випускники будуть спроможними креативно здійснювати стратегічне і поточне планування та контроль матеріального, інформаційного, фінансового і документаційного забезпечення логістичної діяльності та здійснювати реєстрацію, облік і контроль логістичних витрат.

  Особливості спеціалізації «Управління логістичною діяльністю» полягають у формуванні у студентів системних інноваційних знань у сфері національної та міжнародної логістичної діяльності. Це широка спеціалізація, яка охоплює усі види і функції сучасної логістичної діяльності. Дана спеціалізація входить до п’ятірки найпрестижніших і найбільш затребуваних спеціалізацій спеціальності «Менеджмент». Вона формує компетентності, необхідні для ефективної діяльності в усіх сферах і галузях економіки. Зміст підготовки фахівців з цієї спеціалізації має випереджувальний характер, тобто орієнтований на сучасну світову концепцію управління логістичною діяльністю.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • уміння розробляти ефективні й перспективні логістичні, маркетингові та виробничі стратегії;
  • уміння успішно реалізовувати загальні функції оптимального управління матеріальними та супроводжуючими потоками шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
  • уміння приймати тактичні та стратегічні рішення в межах своєї компетенції;
  • здатність визначати перспективні цілі та завдання логістичного менеджменту;
  • здатність координувати діяльність функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками;
  • демонструвати здатність налагоджувати взаємодію між фірмами та підприємствами, узгоджувати інтереси постачальників, торгових, транспортних та інших логістичних посередників щодо забезпечення руху товарних потоків; розв’язувати конфлікти, що виникають у цій сфері;
  • володіння знаннями управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (комерційний, транспортний, постачання та збуту, зберігання, складування, інформаційного забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях проходження матеріальних та супроводжуючих потоків з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості обслуговування споживачів продукції чи послуг

  Основні дисципліни

  » Макроекономічні основи національної безпеки » Інформаційні системи і технології в логістиці » Логістичний менеджмент » Міжнародний менеджмент » Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції » Міжнародні перевезення » Проектування логістичних систем » Управління ланцюгами поставок.

  Дисципліни спеціалізації: » Оптимізація логістичних рішень » Логістичний консалтинг » Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності » Транспортне право » Міжнародна електронна торгівля » Інноваційний розвиток підприємства » Бізнес-планування в логістичній діяльності » Міжнародне приватне право.

  Практика

  Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Управління логістичною діяльністю» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства – комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії.

  Працевлаштування

  Магістр з логістики є фахівцем сфери менеджменту організації, що реалізує комплекс логістичних функцій та завдань і може обіймати такі посади: менеджер із закупівель, менеджер з логістики, сток-менеджер, менеджер транспортного відділу, завідуючий складським терміналом, завідувач департаменту внутрішньої логістики. Після завершення навчання випускник зможе здійснювати самостійну практичну діяльність у сфері логістики на сучасних українських та міжнародних фірмах, які діють на вітчизняних та європейських ринках логістичних послуг.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.